Language   

Yes kou aperet

Rita Tekeyan
Language: Armenian


List of versions


Related Songs

Անտունի
(Komitas Vardapet / Կոմիտաս Վարդապետ)
Ապրելու Ապրիլ
(Inga e Anush / Ինգա և Անուշ)
Հայ քաջեր
(Harout Pamboukjian / Հարութ Փամբուկչյան)


Եքու ափերէդ...
Yekʿu apʿered...

2015
Manifesto Anti-War EP
Manifesto Anti-War

Yes kou aperet


Original Armenian poem by Avedis Tekeyan (Extracted from his book Behesnihayut'yan koġkotan 1914-1918 – The Tragedy of Armenians of Behesni 1914-1918, published in Beirut 1956)

“Yekʿu apʿered...” è un testo poetico scritto dal nonno paterno di Rita, Avedis Tekeyan, anch’egli artista, che qui è stato messo in musica: la raffinata base formata dal piano e dal synth, le voci sommesse in lontananza, il canto accorato e partecipe, tutto questo concorre a disegnare lo scenario di un dolore senza speranza.
Ես քու ափերէդ բռնի հեռացած, [1]
Հայրենի երկիր կարօտցած եմ քեզ,
Զի հազար բարիք ափերըդ թողած
Ոտքերով բոպիկ հեռացած եմ ես ...

Քանի երկիրներ ես թափառայած,
Այնքան հուրիհուր կարօտցած եմ քեզ,
Զի հազար երազ եւ արշալոյսներ
Ափերըդ թողած հեռացած եմ ես ...

Իմ շուրջս գարուն այգիներ ծաղկած,
Այնքան կարեվէր կարօտցած եմ քեզ,
Զի հազար գարուն ափերըդ թողած,
Ձմեռն հոգիիս հեռացած եմ ես ...
[1] Yes kʿu apʿered bṙni heṙacʿaç,
Hayreni yerkir karotcʿaç yem kʿez,
Zi hazar barikʿ apʿerəd tʿwoġaç,
Wotkʿerov bopik heṙacʿaç yem yes...

Kʿani yerkirner yes tʿapʿaṙayaç,
Aynkʿan hurihur karotcʿaç yem kʿez,
Zi zahar yeraz yev aršaloysner,
Apʿerəd tʿwoġaç heṙacʿaç yem yes...

Im šurǰs garun ayginer çaġkaç,
Aynkʿan karever karotcʿaç yem kʿez,
Zi zahar garun apʿerəd tʿwoġaç,
Dzmeṙn hogiis heṙacʿaç yem yes...

Contributed by dq82 - 2021/9/16 - 21:58
Language: Italian

Traduzione italiana
SULLE TUE RIVE...

Io dalle tue rive forzato allontanato,
Paese patria mi manchi,
Mille benefici le tue rive offrono
A piedi nudi sono stato allontanato ...

In quanti paesi sono stato disperso,
Cosi focosamente mi manchi,
Mille sogni e aurore
Le tue rive offrono sono stato allontanato...

Primavera intorno a me, vigneti sono fioriti,
Cosi intensamente mi manchi,
Mille primavere le tue rive offrono,
L'inverno nel mio spirito sono stato allontanato...

2021/9/16 - 22:19
Language: English

English translation

Original Armenian poem by Avedis Tekeyan (Extracted from his book Behesnihayoutyan Koghkotan 1914-1918 – The Tragedy of Armenians of Behesni 1914-1918 published in Beirut 1956)
YES KOU APERET

I have been forced away from your shores,
Father Land, I miss you
Thousand benefits that offer your shores,
Barefoot, I have been departed ...

How many countries, where I have been dispersed
So intensely, I miss you
Thousand dreams and aurorae
That offer your shores, I have been departed ...

Spring around me, vineyards have flourished,
So intensely, I miss you
Thousand springs that offer your shores,
Winter in my spirit, I have been departed ...

Contributed by Dq82 - 2021/9/26 - 10:54Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org