Language   

Pri la vinuta di l'eroi Garibaldi in Sicilia

Anonymous
Language: Sicilian

List of versionsIl canto è una summa dei sentimenti che suscitò l'arrivo di Garibaldi in Sicilia: la condanna e l'esaltazione, la netta separazione tra il bene e il male, tra la giustizia e l'ingiustizia sono la rappresentazione delle passioni e delle opinioni che la popolazione sedimenta in quei giorni. Francesco II viene disegnato come un assassino, un animale, che distrugge qualsiasi frutto sul nascere. Contro questo Giano, sta per arrivare l'uomo benedetto da Dio, Garibaldi, dipinto come un angelo che al suo passaggio vivifica tutto.
Fonte :Regione Sicilia
Jeu vecchiu di sissanta menu un annu,
'sennu picciottu mi gudìa lu munnu.
Ch'era filici lu tempu di tannu!
Nun era comu chistu misu 'nfunnu:
tutta la curpa l'avìa Firdinannnu,
ora sò figgi Franciscu secunnu,
chi nni tinìa sutta lu sò vastuni
c'un cummannu di veru Farauni.

Lu latru all'omu giustu era patruni,
livànnucci di mmucca anchi lu pani,
e parrari 'un putìa, chi la raggiuni
era data 'mputiri a mali-cani.
Cui cci la dava? Franciscu Burbuni
chi la liggi 'un facìa di cristiani,
facìa la liggi a la riversa e brutta:
lu sceccu n'capu e lu patruni sutta.

Sutta lu celu la terra era menu,
pirchì cchiù nun facìa fruttu divinu
in tossicu canciautu lu sirenu,
dda ruggiata che cadi di matinu;
era la genti cu spiruna e frenu
tinuta da Burbuni, dd'assassinu.
Li fruttu bonu mai si maturava:
cc'era Burbuni chi l'avvilinava.

Una matina, mentre mi purtava
da la campagna a jiri la citati,
guardai lu celu; lu suli brillava
ca facci bedda, cun gran maistati;
la terra, ch'era sicca, 'nvirdicava
ca ciuri ,ntra lu menzu spampinati.
Libeu, tantu tempu chi chiancìa,
m'addugnu tuttu assemi chi rìdia.

Jeu tuttu l'allegru dissi 'ntra di mia:
- Cci sarà qualchi festa singualari! -
Trasu 'ncitati, ed ognunu dìcia:
- Nni vinni ssu grann'omu a librarari
da li catini di la tirannia.
È Garibaldi , scinnutu d'a mari:
iddu stissu 'mpirsuna vinni ccà
pri darci la pirduta libirtà.

Bravu! jeu dissi, 'un'è lu quarantottu;
o Garibaldi , leva stu pitittu !
pri sinu ad ora si 'ntisi lu bottu
contra Burbuni, armali malidittu,
testa di cuti ora avirrìa lo trottu.
Garibaldi di 'ncelu è binidittu,
calau di 'ncelu st'angilu 'ncarnatu
contro di tia, canazzu arrabbiatu.

Binidittu lu pedi ccà usatu,
o Garibaldi, binidittu tuttu!
Speru pri tia stu regnu sfurtunatu
vistirsi a gala e livari lu luttu;
Libeu, tu fusti primu furtunatu,
chi Garibaldi trasìu a pedi asciuttu;
Garibaldi pigghiau ccà prima terra:
Libeu, tu fusti capu di la guerra.

Era povira e nuda la Sicilia:
li peni, li turmenti cchiù di càlia!...
Li tasci chi crìscianu mìlia mìlia?
Nni cucìa, n'summa, comu la bucàlia!
Burbuni tira drittu e nun si umìlia,
ma 'un sapi chi junciutu era l'Italia
a garibaldi, ed a lu re Vittoriu
pri mannarlu a lu 'nfernu o in purgatoriu.

Comu un stadduni avivi la bruvenna,
ora ssu cori di duluri abbunna:
mancu ti trovi pani pri mirenna;
di li toi casci su' rutti li funna
pirchì Sicilia si livau la benna:
cori di mostru la facivi tunna!
Facivi comu Dioclezianu,
ca si vivìa lu sangu cristianu.

La Musa mia ti duna st'avvirtenza:
perdila di stu regnu la spiranza;
da lu celu ti vinni la sintenza,
Epuluni, pinsavi pri la panza.
Diu a certu fini nun cci appi cchiù pacenza,
t'è contra, o trasituri di Maganza:
la reda tua, briccuni, di ddà scinni,
ma Garibaldui apposta pr'idda vinni.

Eri Burbuni, tu tantu tinaci,
chi n'arrustivi comu babaluci;
ora ch'è tempu di la bedda paci,
chi Garibaldi nni leva di 'ncruci,
simili a un picciriddu prttu caci
e ridu e jocu mannannu sta vuci:
- Burbuni nni stimava pri divigghi
Ma Garibaldi nni stima pri figghi.-

Nun haju lingua di fari ringraziu
Cu garbu, comu l'improvisaturi.
Mi disiassi lu pueta Oraziu,
ringraziannu in versi a vui, o Signuri:
'ntra la campagna ogni omu vìu ch'è saziu,
mulini aperti, senza culletturi;
era accusì quann'era picciriddu
quannu jittava sàuti comu un griddu.

Ad iddu, ad iddu, semu, o Garibaldi,
comu giannetti chi stannu a li cordi,
chi nni tinìa cchiù stritti di li sardi
dintra li vicarii di sangu lordi;
tutti ad un trattu nni trovi guagghiardi,
quannu chi dici olà, quannu l'accordi
,mpugnamu l'armi e jemu contru d'iddu:
tinennu fidi a Diu, pri nui è un scazziddu.

Ad iddu, ad iddu! A nui, siciliani,
'mpugnamu l'armi contra li Burbuni!
Per iddu avìa arraggiati li mei cani
Nun cci putennu dari un pizzicuni
Di sìmmula vugghiuta e mancu pani;
ora haju 'ncasa grossi guastidduna:
Doppu manciari, a la fatia guagghiardi,
gridamu tutti: Evviva Garibaldi!

Gloria a vui, Signuri altu e putenti,
vi damu tutti alleghiri e fistanti,
ca li munarchi pri vui sunnu nenti
pirchì siti lu santu di li santi,
e chisti chi faciti 'un su' purtenti
di maravigghia, raccoltu abbunnanti,
livàrinni di sutta d'un guvernu
ch'era cchiù tintu di lu stissu 'nfernu?

Comu appuntu a lu misi di jnnaru,
quannu chi 'ntuppa na notti di scuru,
li puvireddi su' dintra un pagghiaru
cu picca tettu e sdirrubbatu muru,
li grànnuli e li trona senza paru,
tempu friddusu, di furtura e impuru,
ognunu un vidi l'ura chi agghiurnassi
quantu dda fera angustia passassi;

quasi 'ntra l'ura di li matinati
lu ventu abbatti a la timpesta forti,
lìocidduzzi e l'armali attiragnati
aspettanu lu lustru pria sua sorti;
si vìdinu li nuvoli 'ncarnati
lu suli affaccia cu li soi cunforti:
mentri si jisa, la terra arriccrìa
e l'affannu si cancia in alligria.

Burbuni, a chissa notti assimigghiatu,
cu stu meu paraguni vi denotu:
fu Garibaldi lu suli affacciatu,
grànnuli e trona a Maniscalcu notu;
li puvireddi dintra ddu sfasciatu
pagghiaru, erumu nui, ora mi votu
cu lu letturi benignu e prudenti
di pirdunari la mia rozza menti.

Contributed by adriana - 2011/8/17 - 15:07Language: Italian

Versione italiana reperita in questa pagina
PER LA VENUTA DELL'EROE GARIBALDI IN SICILIA

Io vecchio di sessanta meno un anno,
essendo giovane mi godevo il mondo.
Com'era felice il tempo di allora!
Non era come questo andato a fondo:
tutta la colpa l'aveva Ferdinando,
ora suo figlio Francesco secondo,
che ci teneva sotto il suo bastone
col suo scettro da vero Faraone.

Il ladro, dell'uomo giusto era padrone
Togliendogli di bocca anche il pane,
e (quello) parlare non poteva, perché la ragione
era in potere a cattivi cani.
Chi gliela dava? Francesco il Borbone
Che la legge non faceva da cristiani,
faceva la legge al rovescio e cattiva;
l'asino di sopra il padrone di sotto.

Sotto il cielo la terra veniva meno,
perché ormai non faceva frutti divini,
in veleno era cambiata la rugiada,
quella rugiada che cade di mattina;
la gente con speroni e freno
tenuta dal Borbone, l'assassino.
Il buon frutto mai si maturava
c' era il Borbone che l'avvelenava.

Una mattina, mentre mi portavo
dalla campagna verso la città,
guardai il cielo, il sole brillava
con splendido viso, con gran maestà;
la terra, che era arida, rinverdiva
con i fiori in mezzo già sbocciat.
"Libeo", che piangeva da gran tempo,
m'accorgo tutto a un tratto che rideva.

Io tutto allegro dissi fra di me:
- Ci sarà qualche festa singolare!-
Entro in città, ed ognuno diceva:
- Ci venne quel grand'uomo a liberare
Dalle catene della tirannia.
È Garibaldi, venuto dal mare:
lui stesso in persona venne qua
per darci la perduta libertà.

Bravo! Io dissi , non è il quarantotto;
o Garibaldi, leva questo desiderio!
Sinora si sentì il rimbombo
Contro il Borbone, animale maledetto:
"testa di ciottolo" ora si metterebbe al trotto.
Garibaldi dal cielo è benedetto,
scesa dal cielo quest'angelo incarnato
contro di te, cagnaccio arrabbiato.

Benedetto il piede qua posato,
o Garibaldi benedetto tutto!
Spero per te questo regno sfortunato
Possa vestirsi a festa e tolga il lutto;
Lilibeo tu fosti prima fortunato,
chè Garibaldi entrò a piedi asciutti;
Garibaldi qui toccò prima terra:
Lilibeo, tu fosti l'inizio della guerra.


Era povera e nuda la Sicilia:
le pende, i tormenti più che "càlia"!
Le tasse che ci affliggono a migliaia?
Ci cuoceva , insomma come bucàlia.
Il Borbone tira dritto e non si umilia,
ma non sa che unita era l'Italia
a Garibaldi ed al re Vittorio
per mandarlo all'infermo o in purgatorio.

Come uno stallone avevi la prebenda,
ora quel cuore di dolore abbonda:
non ti trovi pane neppure per la merenda;
delle tue casse si sono rotti i fondi
perché la Sicilia si tolse la benda:
cuore di mostro la facevi completa!
Facevi come Diocleziano,
che si beveva il sangue cristiano.

La Musa mia ti dà quest'avvertenza:
perdi di questo regno la speranza;
dal cielo ti venne la sentenza,
Epulone, pensavi per la pancia.
Dio per certi fini non ebbe più pazienza,
ti è contro, o traditore di Maganza:
la tua stirpe, o briccone, discende di là,
ma Garibaldi venne apposta per essa.

Eri, tu Borbone, tanto tenace,
che ci arrostivi come lumache;
ora che è tempo della bella pace,
che Garibaldi ci toglie la croce,
come un bambino do calci
e rido e gioco alzando questa voce:
il Borbone ci stimava come sterpi
ma Garibaldi ci stima come figli.

Non ho lingua per far ringraziamenti
Con garbo, come l'improvvisatore.
Desidererei essere il poeta Orazio,
ringraziando in versi, voi, o Signore:
nella campagna ogni uomo vedo che è sazio,
mulini aperti, senza collettore;
era così quando io ero bambino
quando saltavo come un grillo.

Dalli, dalli, siamo, o Garibaldi,
come cavalli che stanno alle corde,
che ci teneva più stretti delle sarde
dentro le carceri sporche di sangue;
tutto ad un tratto ci trovi gagliardi,
e dicendo: olà, quando ce lo accordi,
impugniamole armi e andiamo contro di lui:
tenendo fede a Dio, per noi è un niente.

Dalli, dalli! A noi siciliani,
impugniamo le armi contro il Borbone!
Per lui avevo idrofobi i miei cani
Non potendogli dare un pizzico
Di semola bollita e neanche pane;
ora ho in casa grosse pagnotte:
dopo pranzo, valenti alla fatica,
gridiamo tutti: Evviva Garibaldi!

Gloria a voi, Signore alto e potente,
vi diamo tutti allegri e festanti;
i monarchi per voi sono nulla
perché siete il santo dei santi
e questi che fate non son portenti
di meraviglia: raccolto abbondante,
e il sottrarci dalle grinfie d'un governo
ch'era peggiore dello stesso inferno?

Come proprio nel mese di gennaio,
quando capita una notte di buio,
i poveri stan dentro un pagliaio
con poco tetto diroccato muro,
la grandine e i tuoni senza pari,
tempo freddoso, di tempesta e impuro,
non vede l'ora ognuno che s'inalbi
perché finisca quella grande angoscia;

quasi nell'ora del primo mattino
il vento si placa dopo la tempesta,
gli uccelletti e gli animali infreddoliti
attendono la luce per lor sorte;
si vedono le nuvole incarnate,
il sole s'affaccia con i suoi conforti:
mentre si alza, la terra gioisce
e l'affanno si cambia in allegria;


Borbone,a quella notte paragonato,
con questa mia similitudine vi indico:
fu Garibaldi il sole che spuntò,
grandine e tuoni assegno a Maniscalco;
i poveretti dentro quel diroccato
pagliaio, eravamo noi. Ora mi rivolgo
al lettore benigno e prudente
che perdoni la mia rozza mente.

Contributed by adriana - 2011/8/17 - 15:11Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org