Lingua   

Chizzi chizzi in miniera

Tancaruja
Lingua: SardoBettimindi un'arrogu de pani iforrau in su ludu
Ca Babbu est'arruttu in miniera
Apporrimi unu muccadoreddu attuffau in su prantu
Ca Sposu est'arruttu in miniera
Est'arrutta sa luxi nottesta in miniera

Chizzi chizzi a mengianu tindi sesi pesau
Torrendi a gherrai po un'arrogu 'e craboni
Chizzi chizzi a mengianu tindi sesi pesau
Po un'arrogu 'e craboni chizzi chizzi a mengianu

Eja ca gei anda' beni ca ddu scidiu
Oi gei t'anti lassau a facci in susu
Biancu che frori biancu it'ant'a nnai
Bellu finzas a immoi ca oi t'ant'istudau

E candu as'a torrai Babbu caru
Torra ca deppu cantai
Sa giustizia in su mundu no bessi' mai giusta
Currumpia e frobaxia che corru de cani

Sa fortuna a trebessu
S'ispudad' affacci baratta e callona
Che troddiu 'è mraxiani
Ca su poberu arruttu no podi cantai

E insana a facci manna zerriai
Ca custa notti no si podi cantai
Feminas cun dolore lizzei su logu
Mammas cun tantu amore pregai

Genti lassai custu ludu
Tottus impari immoi zerriai
Tanti gei beni s'ora de freddai
Bessei de custu logu bogai su ludu
Genti zerriai prus a forti bessei

Ciccai de sind'andai de custu giogu
Fueisì de custa miniera
Ciccai de si liberai de custu giùu
Chizzi chizzi a mengianu

E insara a facci manna deppu zerriai
Ca custa notti no si podi cantai

Ita bellu giardinu appu bistu e lassau
cun frorisi biancusu e mattas de ortigu
Ma su frori nottesta m'e' mortu in pittura
Cussu frori nottesta est'arruttu in miniera


Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org