Language   

Född fri

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


Traduzione italiana / Italiensk översättning / Italian translation...
FÖDD FRINATO LIBERO
  
Jag hittade fågeln, vid brunnen på gården,Trovai l'uccello vicino alla fonte in giardino,
en rytande förvinterkväll.Una sera burrascosa d'inverno.
Den låg där på marken, med obrukbar vingeGiaceva per terra con un'ala inservibile
och med ögonen blanka av skräck.E con gli occhi lucidi di paura.
Jag slöt mina händer försiktigt runt kroppen,Lo avvolsi nelle mani con attenzione,
och förde den in i mitt hus.E lo portai dentro casa,
Den åt och den drack, och den sov hela nattenMangiò e bevve, dormí tutta la notte
framför brasan tills elden brann ut.Davanti al camino, finché il fuoco non si spense.
  
I gryningen vakna jag till av att fågelnAll'alba fui svegliato dall'uccello
hade tagit sej upp på mitt bröst.Perché mi era saltato sul petto.
Där satt den och sjöng dom mest ljuvliga toner,Lì stette, e cantò melodie dolcissime
med sin rena och glasklara röst.Con la sua voce pura e cristallina.
Och tonerna fyllde mitt ödsliga hus,E quelle melodie riempirono la mia casa deserta
till dom mest avlägsna vinklar och vrår.Fino agli angoli e ai pertugi più riposti;
Sången gjorde mej glad, och mitt sinne blev ljust,Quel canto mi rendeva felice, la mia mente si rischiarava
för jag visste att nu var vi två.Perché sapevo che ora eravamo in due.
  
Jag köpte min fågel en gyllene bur,Comprai per il mio uccello una gabbia d'oro,
och ställde den mitt på mitt bord.E la misi sul mio tavolo.
Den var med när jag skrev, den var med när jag åt,Stava lì con me quando scrivevo, lì quando mangiavo,
och den var också med när jag sov.E lì pure quando dormivo.
Jag prata med fåglen, jag spela för fågeln,Parlavo all'uccello, giocavo per l'uccello,
och den blev som en kär gammal vän.Diventato un caro, vecchio amico;
Och i mina stunder av sorg och förtvivlanE nelle mie ore di pena e disperazione
så sjöng den mej lycklig igjen.Cantava fino a ridarmi l'allegria.
  
Med fågeln i huset var min ensamhet över,Con quell'uccello in casa, la mia solitudine era finita
och snart kände jag livslust igjen.E presto riprovai la voglia di vivere.
Så jag bjöd hem till fest, och jag bjöd hem till dans,E così diedi una festa in casa, diedi un ballo,
och vännerna fyllde mitt hem.E gli amici mi riempirono la casa.
Vi satt hela nätter och pratade minnen,A volte stavamo tutta la notte a parlare di ricordi
ibland ända tills det blev ljust.Finché non si faceva giorno.
Och fågeln satt med oss, hur sent det än blev,E l'uccello stava con noi, per quanto tardi si facesse,
tills den somnade in i sin bur.Finché non si addormentava nella sua gabbia.
  
Och månader kom, och månader gick,I mesi andavano e venivano,
och snart hade sommarn blitt höst.E presto l'estate era diventata autunno.
Och fågeln blev tystare för varje dag,E, ogni giorno, l'uccello si faceva più silenzioso,
tills den slutligen miste sin röst.Finché alla fine non perse la voce.
Den satt i sin bur och såg ut genom fönstret,Stava nella sua gabbia e guardava dalla finestra
mot en himmel så blytung och grå.Verso un cielo cosí plumbeo e grigio.
Och först i oktober förstod jag till sistAi primi d'ottobre capii finalmente
vad den satt där och kikade på.Perché stava lì a guardare.
  
Mot skyarna såg man dom flyga på led,Verso le nuvole li si vedeva andare in stormi,
på väg mot sitt riktiga hemIn direzione della loro vera casa
Dom reste på instinkt, dom följde dom lagarVolavano d'istinto, seguivano le leggi
naturen så klokt har bestämt.Che la natura saggiamente aveva stabilito.
Jag såg på min fågel, som satt där på bordet,Vedevo il mio uccello stare là sul tavolo,
så fjättrad och sorgsen och tyst,Cosí costretto, triste, silenzioso;
så jag öppnade fönstret, och jag öppnade buren,E allora apersi la finestra, e apersi la gabbia
och jag såg hur min fågel flög ut.E guardai il mio uccello volar via.
  
Det går emot vår, snart ska träden slå ut,Si va verso la primavera, presto gli alberi germoglieranno,
nu är mörkret och kylan förbi.Ora il buio e il gelo sono passati.
Jag går runt i min trädgård och sneglar mot himlen,Cammino per il giardino e guardo al cielo con la coda dell'occhio
för jag vet att snart kommer dom hit.Perché so che presto arriveranno.
Och jag tror att just en av dom kommer att göraE penso che proprio uno di loro
en extra sväng över mitt hemFarà un giro in volo sopra la mia casa,
Om så blott för att visa sin uppskattning överNon foss'altro che per mostrare quanto ha apprezzato
att få leva i frihet igen.Di poter vivere ancora in libertà.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org