Lingua   

Haymatlos

Bandista
Lingue: Inglese, Turco


Lista delle versioni e commenti
[2012]
Sınırsız-Ulussuz-Sürgünsüz
No Borders-No Nations-No Exile
Senza frontiere-Senza nazioni-Senza esilio
Three songs for Festus Okey
Tre canzoni per Festus Okey
Söz: Bandista-Enzo İkah
Müzik: Bandista-Enzo İkah
Testo/Lyrics: Bandista-Enzo İkah
Musica/Music: Bandista-Enzo İkah

sinirsiz


It has been five years since Festus Okey was murdered by the police in Beyoglu. Festus was neither the first victim of state violence, nor the last immigrant left to die or killed at the borders, out in the sea, in the middle of the cities, in state institutions or left to die in the hands of civilian fascists.

Everyone is a local, everyone is a migrant. Nobody flees without a reason. The reason might be war, exile, ecological and economic crisis, pogrom or genocide, discrimination or a desire to live a better life. Nation-state borders, walls, barbed wires, private security forces, death threats, do not, cannot and should not stop the wave of migrants whose only motive is to survive.
Anti-immigrant sentiments find their expressions in and through the actions and policies of the state as well as in daily life, in civilian fascist attacks, in professional associations of various sectors or in the discriminatory violence of precarious workers. Against this, we should strive to make immigration movement immanent to class struggle and anti-fascist /anti-nationalist movement remembering that the world of dissent and resistance gain its power from our international and collective struggle.

Concentration camps still exit under the name of "guesthouses" in which immigrants are kept, decimation continues in the Mediterranean, in the Evros region, and every existing border. People are being beaten, deported, killed, and hunted in Turkey, Greece, Italy, and Germany… Struggle and solidarity continue all over the world…

This ep containing 3 songs is a reminder; that Festus has passed through the streets of this city. Keep on struggling so that we can all become both locals and migrants at the same time, in all the streets of the world…

No border-No nation-No exile
Download! Copy! Distribute!


festus


Festus Okey'in Beyoğlu'nda polis tarafından öldürülüşünün üzerinden 5 yıl geçti. Festus bu topraklardaki devlet şiddetinin ne ilk kurbanıydı, ne de sınırlarda, denizlerde, kentlerin ortalarında, devlet kurumlarında ve sivil faşistlerin elinde öldürülen, ölüme terk edilen son göçmendi.

Herkes yerlidir, herkes göçmen. Kimse sebepsiz göçmez. Sebep savaş, sürgün, ekolojik ve ekonomik kriz, pogrom yahut soykırım, ayrımcılık ya da daha iyi bir yaşam arzusu olabilir. Ulus-devlet sınırları, duvarlar, tel örgüler, özel silahlı birlikler, ölüm tehdidi, tek saiki hayatta kalmak olan bu dalganın önüne geçemiyor, geçemez ve geçmemeli.

Göçmen karşıtlığı, ifadesini bizzat devletin güvenlik güçlerinin eylemlerinde ve politikasında bulabildiği kadar, gündelik hayatın içinde, sivil faşist saldırılarda, güvenceli sektörlerin meslek birliklerinde ya da güvencesiz emekçilerin ayrımcı şiddetinde bulabilir. Buna karşın, muhalefet ve mukavemet âleminin gücünü sınırları aşan, enternasyonel ve müşterek mücadeleden aldığını unutmayarak, göçmen hareketini sınıf mücadelesine ve ırkçılık-milliyetçilik karşıtı harekete içkin kılmayı hedeflemeliyiz.

Toplama kampları yaşıyor göçmenlerin tutulduğu hapishanelerde "misafirhane" adı altında, kırımlar sürüyor Akdeniz'de, Meriç'te ve var olan her sınırda. İnsanlar dövülüyor, sürülüyor, öldürülüyor, avlanıyor, Türkiye'de, Yunanistan'da, İtalya'da, Almanya'da… Mücadele ve dayanışma sürüyor tüm dünyada…

Sınırsız-Ulussuz-Sürgünsüz
indiriniz! çoğaltınız! dağıtınız!


Il 20 agosto 2007, il calciatore dilettante nigeriano Festus Okey, immigrato in Turchia, è stato arrestato per rissa a Beyoğlu, un quartiere di Istanbul; è morto in caserma, pestato a morte dai poliziotti. Queste tre canzoni sono state scritte nel 2012 dai Bandista in suo ricordo. E non solo. [RV]

Sono passati cinque anni da quando Festus Okey è stato ammazzato dalla polizia a Beyoğlu. Festus non è stata la prima vittima della violenza dello stato, e nemmeno l'ultimo immigrato lasciato morire o ammazzato alle frontiere, in mare, nelle città, nelle istituzioni statali o nelle mani dei fascisti.

Ognuno è locale e ognuno e migrante. Nessuno fugge senza un motivo. I motivi possono essere la guerra, l'esilio, la crisi ambientale o economica, i pogrom, i genocidi, la discriminazione o il desiderio di vivere una vita migliore. Frontiere, muri, fili spinati, vigilantes privati, minacce di morte non fermano, non possono fermare e non devono fermare l'ondata di immigrati il cui unico scopo è la sopravvivenza. I sentimenti contro gli immigrati si esprimono sia mediante le azioni e le politiche a livello statale, sia con le aggressioni fasciste, le associazioni professionali in vari settori e la violenza discriminatoria nei confronti dei lavoratori precari. Contro tutto ciò, dobbiamo sforzarci di rendere l'immigrazione ancor più strettamente legata, e parte integrante, della lotta di classe e del movimento antifascista e antinazionalista, ricordando che il dissenso e la resistenza traggono forza dalla nostra lotta internazionale e collettiva.

I lager esistono ancora sotto il nome di “centri accoglienza” (CIE ecc.), nei quali gli immigrati sono tenuti prigionieri. La decimazione va avanti nel Mediterraneo, nella regione di Evros e presso ogni frontiera. Le persono sono picchate, deportate, uccise e perseguitate in Turchia, in Grecia, in Italia e in Germania...La lotta e la solidarietà continuano in tutto il mondo...

Questo ep contenente tre canzoni vuole ricordare che Festus è passato per le strade di questa città. Continuiamo a combattere affinché diventiamo tutti sia locali che migranti allo stesso tempo, in tutte le strade del mondo.

Senza frontiere-Senza nazione-Senza esilio
Scarica! Copia! Distribuisci!


bandimage


- Haymatlos
- Hiç kimsenin şarkısı

Everybody is silent
For majority peace 
Let's say no war for money and greed

We are all born free and equal
No one born lonely
No one standing alone
No one is illegal

I have also a question I would love to ask
Are we all the same but not equal?
Or are we all equal but not the same?

Are you happy seeing Palestinians bleeding tears everyday?
Are you really happy seeing Africa burning everyday?

When the lion kills, just for food
But when man kills, just to show his superiority
This is the difference
Injustice to one is injustice to all

Kimse sebepsiz göçmez bu dünyada
ulussuz, sınırsız bir dünya
kimse sebepsiz göçmez bu dünyada
sınırsız, sürgünsüz bir dünya


No border, no nation, stop deportation!

We need freedom of movement for all
We are all the same
The sun belongs to one and all
Open borders
Stop deportation
Lets live together with our differences
Yes we can
Open borders

inviata da Riccardo Venturi - 28/8/2013 - 13:31
Lingua: Turco

La versione turca dalla pagina dell'album
Turkish translation from the album homepage

okey


Heimatlos, yersiz yurtsuz; sınırsız bir dünyaya özlem… Küresel muktedirlerin neden olduğu savaşlardan, iktisadi ve sosyal yıkımdan, ekolojik krizin sonuçlarından kaçan göçmenler daha iyi bir yaşam kurmak için sınırları aşmaya çalışıyorlar. Yasadışı göçle mücadele olarak adlandırılan şey aslında bir cephesinde devletler, kolluk kuvvetleri, özel kuvvetler, sınırlar, silahlar ve hapishaneler, beride ise sade insanların olduğu bir savaş. Çünkü biliyoruz ki insanlar değil, sınırlar ve o sınırları kurup koruyan kurumlar illegaldir. Çünkü biliyoruz ki kimse nedensiz kaçmaz. Çünkü hepimiz göçmeniz; buradayız, kalacağız, yaşayacağız. Sokakların sesini duyun!
HAYMATLOS

Herkes suskun
Herkesin huzuru için
Para ve açgözlülük için yapılan savaşa hayır diyelim

Hepimiz özgür ve eşit doğduk
Kimse yalnız doğmadı
Kimse yalnız değil
Kimse illegal değil

Benim de sormak istediğim bir soru var
Hepimiz aynıyız ama eşit değil miyiz?
Yoksa hepimiz eşitiz de aynı değil miyiz?

Filistinliler‘in kanayan gözyaşlarını hergün görmekten mutlu musun?
Hergün Afrika‘yı yanarken görmekten gerçekten de mutlu musun?

Aslan yalnızca yemek için öldürür
Ama insan üstünlüğünü göstermek için öldürüyor
Aradaki fark bu
Her birimize yapılan adaletsizlik hepimize yapılan adaletsizliktir

Kimse sebepsiz göçmez bu dünyada
Ulussuz, sınırsız bir dünya
Kimse sebepsiz göçmez bu dünyada
Sınırsız, sürgünsüz bir dünya

Sınırlara hayır, uluslara hayır, sınırdışıları durdurun!
Herkes için hareket özgürlüğüne ihtiyacımız var
Hepimiz aynıyız
Güneş her birimize ve hepimize ait
Sınırları açın
Sınır dışıları durdurun
Farklılıklarımızla birlikte yaşayalım
Evet yapabiliriz
Sınırları açın

inviata da Riccardo Venturi - 28/8/2013 - 14:27
Lingua: Italiano

Traduzione italiana di Riccardo Venturi
29 agosto 2013

Heimatlos, senza patria, senza fissa dimora; desiderio di un mondo senza frontiere... instillato dai governanti globali, dalle guerre, dalla distruzione economica e sociale, dalla crisi ecologica, per costruire una vita migliore per i rifugiati, per provare a oltrepassare i confini delle conseguenze di tutto questo. In realtà occorre essere uniti contro le crociate anti-immigrazione, contro le forze dell'ordine, contro le forze speciali, contro i confini, le armi e le prigioni; perché la guerra viene fatta contro la gente semplice. Perché sappiamo che le persone non sono fatte per proteggere i confini e le frontiere delle istituzioni, che sono illegali. Perché sappiamo che nessuno scappa senza ragione. Perché siamo tutti migranti; e qui vivremo. Ascoltare il suono delle strade! (trad. RV)
HEIMATLOS (SENZAPATRIA)

Ognuno tace
Per la pace della maggioranza:
Diciamo no alla guerra per il denaro e l'avidità

Siamo tutti nati liberi e uguali
Nessuno è nato solo
Nessuno è solo
Nessuno è illegale

Ho una domanda che mi piacerebbe fare:
Tutti noi siamo gli stessi, ma non uguali?
Oppure siamo tutti uguali, ma non siamo gli stessi?

Siete contenti di vedere ogni giorno i Palestinesi versare lacrime e sangue?
Siete davvero contenti di vedere ogni giorno l'Africa andare in fiamme?

Quando il leone uccide, è solo per mangiare
Ma quando l'uomo uccide, è solo per mostrare la sua superiorità
Questa è la differenza
L'ingiustizia verso uno solo è ingiustizia per tutti

Nessuno fugge senza un motivo in questo mondo
Un mondo senza frontiere, senza nazioni
Nessuno fugge senza un motivo in questo mondo
Un mondo senza frontiere, senza esilio


Basta con le frontiere, con le nazioni, con la deportazione!

Abbiamo bisogno tutti di muoverci liberamente
Siamo tutti gli stessi
Il sole è di tutti quanti
Aprire le frontiere
Fermare la deportazione
Vivere assieme con le proprie differenze
Sì, possiamo farlo
Aprire le frontiere

29/8/2013 - 01:07Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org