Lingua   

Trovate 134 canzoni in Yiddish


Yiddish

Wikipedia

The Ethnologue

Timeline Yiddish! בלײַב געזונט מיר, קראָקע
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
!מינוטן פֿון בּטחון
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
(זינג מײַן פֿידעלע (בערלין 1990
(Mishke Alpert [Michael Alpert] / מישקע אַלפערט)
?אלי, אלי, למה עזבתני
(Yakov Kopel Sandler [Jacob Koppel Sandler] / יעקב קאָפּעל סאַנדלער)
?צי דאַרף עס אַזױ זײַן
(Kasriel Broydo / קסריאל ברױדו)
?װאָס זאָל מען טאָן ייׅרן
(Yankele Hershkovits [Yankele Hershkowitz] / יאַנקעלע הערשקאָװיץ)
?װוּ אַהין זאָל איך גײן
(Igor S. Korntayer [S. Korn-Teuer] / איגאָר ס. קאָרנטײַער)
?װער קלאַפּט עס
(anonimo)
ANONIMO / ANONYMOUS: דאָס געטאָ פֿון עזה
(LA CCG N° 20000 / AWS NR 20000)
Dumai
(Daniel Kahn & The Painted Bird)
Fire in my mouth
(Julia Wolfe)
Mir viln nisht shtarbn
(Aldo Giavitto)
Rosenfeld's dream
(Cantierranti)
א וואָגן שיך
(Avrom Sutskever [Abraham Sutzkever] / אברהם סוצקעװער)
אַלע ברידער
(Moris Vintshevski [Morris Winchevsky] / מאָריס װינטשעװסקי)
אַרבעטלאָזע מאַרש
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
אַרבעטער־פֿרױען
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
אַװרײמל דער מאַרװיכער
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
אדעסאַ מאַמאַ
(anonimo)
אדעסאַ מאַמע
(Pesach Burstein [Peysekh Burshteyn] / פסח בורשטיׅין)
אדעסאַ מאַמע [Yablokof]
(Herman Yablokof [Herman Yablokoff] / הערמאַן יאַבלאָקאָף)
אויפֿן פּריפּעטשיק
(Mark Varshavski [Mark Warshawsky] / Марк Маркович Варшавский / מאַרק וואַרשאַווסקי)
אונדזער שטעטל ברענט
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
אונטער די חורבֿות פֿון פּױלן (דאָליע)
(Yitsik Manger / איציק מאַנגער)
אונטער די פּױלךשע גרינינקע בײמעלעך
(Yoysef Papiernikof [Joseph Papiernikov] / יוסף פּאַפּיערניקאָף)
אונטער דײַנע ווײַסע שטערן
(Avrom Sutskever [Abraham Sutzkever] / אברהם סוצקעװער)
איך פֿור אין קעלצער קאַנט
(Yankele Hershkovits [Yankele Hershkowitz] / יאַנקעלע הערשקאָװיץ)
איך װיל ניט קײן אײַזערנע קײטן
(Baruch "Vladeck" Charney [Borekh Nakhmen Tsharni] / ברוך נחמן טשאַרני)
אין אַלע גאַסן אָדער הײ, הײ, דאַלױ פּאָליצײ
(anonimo)
אין געטאָ הערשט הײַנט רו
(anonimo)
אין זאַלציקן ים
(S. [Semën Akimovič] An-skij / Семён Акимович Ан-ский / ש. אנ-סקי)
אין קאַמף
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
אין שאַפּ, אָדער די סװעט־שאַפּ
(Moris Roznfeld [Morris Rosenfeld] / מאָריס ראָזנפֿעלד)
איציק װיטענבערג
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
אפן הויכן באַרג
(Veli Shargorodskii [Veli Šargorodskij] / Вели Шаргородский / װעלי שאַרגאָראָדסקי)
בּאַבּי יאַר
(Shike Driz / שיקע דריז)
בּעריאָזקעלע
(Viktor Ullmann / װיקטאָר אולמאַן)
באַבי־יאַר
(Golda Rovinskaja / דאָלדאַ ראָװינסקאַיאַ / Голда Ровинская)
באַריקאַדן - מאַמעס, טאַטעס, קינדערלעך
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
ביאַליסטאָק, מײַן הײם
(Yitskhok Perlov / יצחק פּערלאָװ)
בײַ מיר ביסטו שיין
(Shloyme Sekunda [Sholom Secunda] / שלום סעקונדאַ)
גוטער זכרון
(Chava Alberstein / חוה אלברשטיין)
גייען זיי אין די שוואַרצע רייען, אָדער נאַכט און רעגן
(Mani-Leyb Brahinski / מאַני־לײב בראַהינסקי)
געהאַט האָב איך אַ הײם
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
געזאַנג פֿון אַ יידישן דיכטער אין 1943
(Avrom Sutskever [Abraham Sutzkever] / אברהם סוצקעװער)
געטאָ! דיך פֿאַרגעסן װעל איך קײן מאָל ניט
(Kasriel Broydo / קסריאל ברױדו)
געטאָ, געטוניאַ
(Yankele Hershkovits [Yankele Hershkowitz] / יאַנקעלע הערשקאָװיץ)
געװען אַמאָל איז אַ שטעטל
(Beyle Shekhter-Gotesman [Bella Schaechter-Gottesman] / בײלע שעכטער - גאָטעסמאַן)
דאָס זאַנגל
(Hirsh Glik / הירש גליק)
דאָס פֿערצנטע יאָר
(anonimo)
דאָרט בײַם ברעג פֿון װעלדל
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
דאָרטן דאָרטן איבערן װאסערל
(anonimo)
די בלײַענע פּלאַטן פֿון ראָמס דרוקערײַ
(Avrom Sutskever [Abraham Sutzkever] / אברהם סוצקעװער)
די נאַכט
(Liuba Lewicka [Lyuba Levitska] / ליוּבּאַ לעװיצקאַ)
די שבועה
(S. [Semën Akimovič] An-skij / Семён Акимович Ан-ский / ש. אנ-סקי)
די װראָנע [אױף די גרינע פעלדער, װעלדער]
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
דירע־געלט
(anonimo)
דעם מילנערס טרערן
(Mark Varshavski [Mark Warshawsky] / Марк Маркович Варшавский / מאַרק וואַרשאַווסקי)
דעם נײַנטן יאַנװאַר
(anonimo)
דער דריטער פאָגראָם
(Yitsik Fleysher / יצחיק פֿלײשער)
דער הױפֿזינגער פֿון װאַרשעװער געטאָ
(Reuven Lifshutz [Ruben Lifschutz] / ראובן ליפֿשוץ)
דער זינגער פֿון נױט
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
דער טאַנגאָ פֿון אָשװיׅענצים
(anonimo)
דרעמלען פֿײגל
(Leah Rudnitski [Lea Rudnicki] / לאה רודניצקי)
ווילנע
(Chava Alberstein / חוה אלברשטיין)
זאַמדן גליׅען אױף דער זון
(Dovid Beyglman [David Beygelman] / דויד בײגלמאַן)
זאָג מאַראַן
(Avrom Reyzen [Abraham Reisen] / אברהם רױזען)
זאל שוין קומען די גאולה
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
זאָג ניט קײנמאָל
(Hirsh Glik / הירש גליק)
טום־באַלאַלײַקע
(anonimo)
טומבאַ טומבאַ
(anonimo)
טרעבלינקע
(anonimo)
טרעבלינקע דאָרט
(Autori Vari / Different Authors / Différents Auteurs)
טײַבלס בריוו
(Taybl Birman / טײַבל בירמאַן)
יאָשקע ון אָדעס
(Berta Flaksman / בערטאַ פֿלאַקסמאַן)
יוגנט הימען
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
ייִד, דו פּאַרטיזאַנער
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
ייׅדיש געסל
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
יעדער רופֿט מיך זשאַמעלע
(Wolf Krakowski / װאָלף קראַקאָװסקי)
ישׂראליק
(Leyb Rozental [Leib Rosenthal] / לײב ראָזענטאַל)
לאָמיר זיך איבערבעטן
(anonimo)
מאָטל דער אָפּרײטער
(Khayim Toyber [Chaim Tauber] / הײם טױבער)
מזעס איז די ערשטע זאַך
(anonimo)
מחנות גײען
(Mikhl Gelbart [Michael Gelbart] / מיכל געלבאַרט)
מיר לעבן אײביק
(Leyb Rozental [Leib Rosenthal] / לײב ראָזענטאַל)
מישע צעררײַסט היטלערס דײַטשלאַנד
(Taybl Birman / טײַבל בירמאַן)
מלחמה
(Avrom Reyzen [Abraham Reisen] / אברהם רױזען)
מלחמה־באַלאַדע
(Yitsik Manger / איציק מאַנגער)
מענטשן־פרעסער
(Solomon Smulewitz)
מײַדאַנעק
(Yitsik Manger / איציק מאַנגער)
מײַן ייִנגעלע
(Moris Roznfeld [Morris Rosenfeld] / מאָריס ראָזנפֿעלד)
מײַן רוע פּלאַץ
(Moris Roznfeld [Morris Rosenfeld] / מאָריס ראָזנפֿעלד)
מײַן שטעטעלע בעלז
(Isa Kremer / איזאַ קרעמער)
מײַן שװעסטער חיה מיט די גרינע אױגן
(The Klezmatics)
מײן פולעמיאָט
(anonimo)
מײַן צװאה - אָ גוטע פרײַנט
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
מאַך צו די אײגעלעך
(Yeshayahu Shpigl [Isaiah Spiegel] / אישיהו שפּיגל)
ניט קײן ראָזשינקעס, ניט קײן מאַנדלען
(Dovid Beyglman [David Beygelman] / דויד בײגלמאַן)
ניט קײן ראָזינקעס, ניט קײן מאַנדלען - לולינקע
(Yeshayahu Shpigl [Isaiah Spiegel] / אישיהו שפּיגל)
נײַן חבֿרטע מינציע
(Beyle Shekhter-Gotesman [Bella Schaechter-Gottesman] / בײלע שעכטער - גאָטעסמאַן)
סװעטשאָפּ
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
עס איז אַ קלאָג
(Yankele Hershkovits [Yankele Hershkowitz] / יאַנקעלע הערשקאָװיץ)
עס איז געװענ אַ זומער־טאָג
(Rikle Glezer / ריקלע גלעזער)
פּאַפּיראָסן
(Herman Yablokof [Herman Yablokoff] / הערמאַן יאַבלאָקאָף)
פּאַרטיזאַנער־ליד: שטיל, די נאַכט איז אױסגעשטערנט
(Hirsh Glik / הירש גליק)
פרילינג
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
צום בעסערן מאָרגן
(Kasriel Broydo / קסריאל ברױדו)
צום װינטער, אָדער אַ װינטער־ליד, אָדער הוליעט, הוליעט בײזע װינטן
(Avrom Reyzen [Abraham Reisen] / אברהם רױזען)
צי איז מײַן הערץ
(Yakov Garfeyn [Jack Garfein] / יעקב גאַרפֿײן)
ציגײַנערליד
(Dovid Beyglman [David Beygelman] / דויד בײגלמאַן)
צװישן די בערג די גרינע
(Mariam Nirenberg / מרים נירענבערג)
צײַט באַלאַדע
(Yitsik Manger / איציק מאַנגער)
קאַלט: אַ לידל פֿון לאָדזשער געטאָ 1945
(Miriam Goldberg Harel / מרים גאָלדבערג האַרעל)
קאזאכסטאן
(anonimo)
קינדער-יאָרן
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
קעשענעווער שטיקעלע
(Moyshe Oysher / משה אוישר)
רבקהלע די שבתדיקע
(Paysakh Kaplan [Pesach Kaplan] / פסך קאַפּלאַן)
רויטע עפּל, גרינע שאָטנס
(Zalman Schneour / זלמן שניאור)
רומקאָװסקי חײם
(Yankele Hershkovits [Yankele Hershkowitz] / יאַנקעלע הערשקאָװיץ)
ריווקעלע
(Zygmunt Białostocki)
רייזעלע
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
שאָטנס
(Leyb Rozental [Leib Rosenthal] / לײב ראָזענטאַל)
שטילער, שטילער
(Shmerke Katsherginski [Shmerke Kaczerginski] / שמערקע קאַטשערגינסקי)
שלאָף אין זיסער רו
(anonimo)
שלאָף מײַן קינד, שלאָף כסדר
(Paul Robeson)
שלחמונות היטלערן
(anonimo)
שלאָף מײַן קינד
(Sholem Aleichem / שלום עליכם)
שפּאַציר אין וואַלד
(Klara Sheynis / קלאַראַ שײניס)
שפֿרהלעס פּאָרטרעט
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
שפיל זשע מיר אַ לידעלע אין יִידיש
(Henech Kon / חנוך קון)
װאַכט אױף
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
װאַרשע
(Bentsion Vitler [Ben-Zion Witler] / בנציון וויטלער)
װער עס האָט אין בלאַט געלעזן
(anonimo)
װײַל איך בין אָ ייִדעלע
(Yankele Hershkovits [Yankele Hershkowitz] / יאַנקעלע הערשקאָװיץ)


Cerca nell'archivio le traduzioni in Yiddish

Cerca nell'archivio le traduzioni dallo Yiddish


Ricerche


hosted by inventati.org