Lingua   

Domingo Ferreiro

Luar na Lubre
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione castigliana da Traduce Letras
DOMINGO FERREIRODOMINGO FERREIRO
  
Toca a gaita Domingo FerreiroToca la gaita, Domingo Ferreiro,
Toca a gaita… "non quero, non quero!"Toca la gaita, '¡no quiero, no quiero! "
Porque están cheas de sangue as ríasPorque están llenos de sangre los ríos
Porque non quero, non quero.Por que no quiero, no quiero, no quiero.
  
E xa secaron os ramos frolidosY se han secado las ramas floridas
Que ela traguía na saia ao ventoTraguía que en el viento
Que ela traguía ao seu noivo soldadoElla traguía su novio soldado
Ou pescador, labrego, mariñeiro.O pescador, agricultor, marinero.
  
Sobre Galiza xa caiu a pesteSobre Galicia ha caído la plaga
Ai! Os escuros sarxentos viñeron¡Ąy! Los oscuros sargentos vinieron
Xa dos piñeiros colgan os homesYa de los pinos colgaban los hombres
Toca a gaita: non quero, non quero.Toca la gaita: no quiero, no quiero
  
E o que está vivo andará polo monteY el que está vivo andará por el monte
E nas aldeas os bons xa caeronY en los pueblos los buenos ya han caído
Ai! Que non vaian os lobos ao monte¡Ay! Que no vayan los lobos al monte
Toca a gaita, non quero, non quero.Toca la gaita, no quiero, no quiero.
  
Toca a gaita… que baile o bispoToca la gaita, que baile el Obispo
Toca a gaita.. non quero, non queroToca la gatia, no quiero, no quiero
Porque non é hora de festa en EspañaPorque no es tiempo de fiesta en Espańa
Porque non quero, non quero, non quero.Porque no quiero, no quiero, no quiero.
  
Toca a gaita, que baile a cobraToca la gaita, que baile la serpiente,
Toca a gaita, non quero, non queroToca la gatia, no quiero, no quiero,
Porque a gaita non quere que toquePorque la gaita no quiere que toque,
Porque morreu Domingo Ferreiro.Porque murió Domingo Ferreiro.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org