Lingua   

Le gorille

Georges Brassens
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione persiana da saayeh.blogfa.com
ГОРИЛЛАگوریل
  
Гость горилла в деревне редкийاز بین میله‌های بلند قفسی
И все тётки, что есть у насضعیفه‌های منطقه
Уцепившись за прутья клеткиگوریل غولی را تماشا می‌کردند،
Не сводили с красавца глазبی‌آنکه نگران مردم‌چی‌می‌گن باشند.
Без стыда устремляли дамыاین زنک‌ها، با بی‌حیایی
Свои взоры в одну детальفقط قسمت مشخصی را هم دید می‌زدند،
Ту, что, помня наказы мамы,که مادر من اکیدا
Назову я при всех едва льقدغن کرده که من اینجا اسمش را ببرم...
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
Как случилось? Вполне возможно,یک‌روز، این قفس محکمی که
Что не плотно закрыли дверь,حیوان درش زندگی می‌کرد
Но из клетки на вид надежнойناگهان باز شد، کسی نفهمید چطور، به نظر من که
Вырывается крупный зверь.درش را بد بسته بودند.
Радостно лапы потирая,میمون از قفسش بیرون پرید
Кричит: "Кому-то на бедуو با خودش گفت : «امروز دیگر برش می‌دارم!»
Сейчас её я потеряю",منظورش بکارتش بود،
Имея девственность в видуامیدوارم حدس زده باشید!
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
"Боже! - владелец балаганаرئیس باغ‌وحش
Воскликнул к дамам обратясь -که دست‌وپاش را گم کرده بود، فریاد می‌زد : «ای داد بیداد!
Мой горилла, хоть обезьяна,خانه خراب شدیم؛ این گوریل
Самок не видел отродясь"تا حالا ماچه به خودش ندیده!»
Дамы доселе от приматаبه محض اینکه جماعت زنان
Не отводившие свой взорفهمید که میمون هنوز پسر است،
Вдруг заорали благим матомبه جای اینکه از فرصت استفاده کند،
И понеслись во весь опорفلنگ را بست و فرار را برقرار ترجیح داد!
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
То, что от клетки поначалуحتی همان زن‌هایی که قبلا
Было никак не оттеснить,با چشمی خریدار به حیوان نگاه می‌کردند،
Теперь визжало и кричалоمیدان را خالی کردند و ثابت کردند
И удирало во всю прытьکه تصمیم‌شان اعتباری نداشته؛
При том, что шанс один из тыщиاما ترسشان بیخود بود،
У каждой был навернякаچون که گوریل‌ها عیاشان کاربلدی هستند
Ведь на селе у нас сыщешьو در عشق‌بازی از آدمیزاد سرند،
Подстать горилле мужикаخیلی از زن‌‌ها، اگر بپرسید، همین را می‌گویند!
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
Все, кто был в платье, мчались пулейخلاصه همه خودشان را گم و گور كردند،
Роняя брошки по путиاز دست این میمون که فصل جفت‌گیریش بود،
За исключением бабулиهمه به غیر از پیرزنی فرتوت
И в длинной мантии судьиو یک قاضی جوانِ عصا‌قورت‌داده؛
Судья совсем еще зелёныйوقتی جانور چاردست دید
Старушка дряхлая в конецکه هر کسی به سوراخی رفته،
К ним и запрыгал распалённыйراه رفتن گوریلی‌اش را سرعت بخشید
Любовным пламенем самецو رفت به سمت پیرزن و جناب قاضی!
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
Ой, - волновалася бабусяپیرزن صد ساله آه‌کشان : «به!
Не предавалась баловствуیعنی ممکن است کسی دوباره میل‌اش به ما بکشد،
Я уж полвека, признаюсяاز عجایب است،
Только б не сглазить, тьфу-тьфу-тьфуواقعا نمی‌شود انتظار داشت!»
Спутать с какой-то там мартышкойاز آن طرف، آقای قاضی، خونسرد، با خودش فکر می‌کرد :
Меня, естественно, нельзя«من را با یک ماچه‌میمون عوضی بگیرند،
Думал судья спокойный слишкомاین اصلن امکان ندارد...»
Как потом оказалось зряادامه‌ی ماجرا ثابت کرد که دارد!
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
Случись, что вам, как обезьянеفرض کنید یکی از شما در وضعی قرار بگیرد،
Вдруг загорелось взять силкомمثل این میمون، که مجبور باشد
Судью иль бабку, то вы самиبه یک قاضی یا ننه‌بزرگ پیری تجاوز کند؛
Остановились бы на ком?این نفر کدام‌یکی را انتخاب می‌کند ؟
Встань предо мной, скажу вам прямоاگر قسمت، چهار روز دیگر
Эта дилемма, я б тогдаسر همچنین دو راهی‌ای مرا قرار دهد،
Без колебаний выбрал дамуمن مطمئنم که پیرزن
Не посмотрел бы на годаانتخاب من خواهد بود !
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
Но при больших довольно плюсахولی بدبختانه چون گوریل
И преимуществах гориллاز عشق‌بازی انتظاراتی داشت،
Увы, ни разумом, ни вкусомمعلوم است که دیگر
Всевышний их не одарилسلیقه ملیقه سرش نمی‌شد.
Вместо того, чтоб со старухойخوب پس، به جای انتخاب پیرزن،
Вкусить запретные плодыکاری که هر کس دیگری می‌کرد،
Примат схватил судью за ухоگوریل گوش قاضی را گرفت،
И поволок его в кустыو به گوشه‌ی دنجی بردش!
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...
  
Всё вам описывать детальноبقیه‌ی قصه شیرین است،
Мне бы никто не разрешилولی بدبختانه من نمی‌توانم
Жаль: эпизод как раз финальныйتعریفش کنم، و این جای تأسف دارد،
Вас бы особо рассмешилاگر می‌شد، کمی می‌خندیدیم؛
Ибо гориллою колеблемچون که آقای قاضی، همان در لحظه‌ی اصلی آخر کار
Судья звал маму и ревелدادش به هوا رفت : «مامان !» و اساسی اشکش در آمد،
Как человек, кому намедниدرست مثل مردی که همان روز
Отсечь он голову велелحکم داده بود گردنش را زده بودند.
Бойся гориллы!مواظب گوریل باشید!...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org