Language   

Vzdálené výstřely

Vladimír Merta
Back to the song page with all the versions


Versione italiana di Stanislava
VZDÁLENÉ VÝSTŘELYSPARI LONTANI
  
Vzdálené výstřelySpari lontani
do vlastních řad,nelle proprie fila,
pýcha prý stíhá pýchu,si dice, la superbia insegue altra superbia
pýcha prý předchází pád.la superbia precede la caduta.
  
Katyně, Gdaňsk, Praha,Katyn, Gdańsk, Praga,
Tbilisi, Peking, Baku, Berlín, Budapešť,Tbilisi, Pechino, Baku, Berlino, Budapest,
Co jméno, to zlá zpráva,ciascuno dei nomi è una cattiva notizia,
a krev z dlažby smyje déšť.e il sangue dal lastrico lo lava via la pioggia.
  
Kdo cestou k moci vraždil,Chi assassinava sulla strada verso il potere,
vraždí a bude vraždit dál.assassina ancora e continuerà a farlo.
  
Po létech vychází najevo,Dopo anni esce alla luce
že šlo jen o omyly jedinců,che si trattava di meri sbagli individuali,
úchylky napravo, nalevo,deviazioni a destra, a sinistra,
zaplacené životy tisíců.pagate con migliaia di vite.
  
Bezejmenné milióny nevinných,Milioni di innocenti senza nome
povstali z hrobů a bloudí ulicemi,si sono levati dai sepolcri e girovagano per le strade
žalují pod okny živých,pronunciando accuse sotto le finestre dei vivi,
na věky věků budou bloudit po naší zemi...in eterno vagheranno sulla nostra terra...
  
Kdo cestou k moci vraždil,Chi assassinava sulla strada verso il potere,
vraždí a bude vraždit dál.assassina ancora e continuerà a farlo.
  
Místa střetů se sice mění,Benché cambiano i luoghi dei conflitti
ale rány vojáků jsou vždycky jisté,i colpi dei soldati sono sempre sicuri,
střílejí do svých dětí,sparano ai propri figli
a říkají si bůh ví proč komunisté.e chiamano se stessi – chissà perché – comunisti.
  
Možná to říkám za sebe,Forse sto parlando per me
možná tak trochu taky za vás,ma forse un po' anche per voi:
jestli se bojíme mluvit potichu,se abbiamo paura di parlare a bassa voce,
zkusme to tedy mlčet nahlas...proviamo allora a tacere a voce alta...
  
Vzdálené výstřelySpari lontani
na Náměstí nebeského mírusulla Piazza della Pace Celeste [1]
nám vzaly všechny iluze,ci hanno tolto ogni illusione,
naději, lásku, víru.la speranza, la carità, la fede.
  
A ruce vrahů nad městem,E le mani degli assassini sopra la città
cynicky rozdávají metály,con cinismo distribuiscono medaglie
vojáčkům, jako malým bezprizorním dětem,ai soldati, come fossero piccoli bambini abbandonati
které u zkoušky ohněm obstály.che hanno superato la prova del fuoco.
  
Násilí táhne ulicemi,La violenza si trascina per le strade
od rána do večera,dalla mattina alla sera,
ale svět už nebude nikdy stejný,ma il mondo non sarà mai più uguale
jako byl ještě včera...com'era ancora ieri...
  
Počty mrtvých se sice mění,I numeri delle vittime cambiano,
statistika mívá mrtvá místa,la statistica spesso ha dei punti morti,
Ale rozkazy jménem liduperò gli ordini nel nome del popolo
nedal nepřítel, ale komunista...non li diede il nemico ma un comunista...
  
Kdo cestou k moci vraždil,Chi assassinava sulla strada verso il potere,
vraždí a bude vraždit dál.assassina ancora e continuerà a farlo.
Kdo cestou k moci vraždil...Chi assassinava sulla strada verso il potere...
[1] traduzione letterale del nome ceco della Piazza Tienanmen


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org