Lingua   

Fear A Bhata

Jane Finlayson
Pagina della canzone con tutte le versioni


English translation / Eadar-theangachadh Beurla / Traduzione...
FEAR A BHATA

'S tric mi sealltainn o'n chnòc a's àirde
Dh'fheuch am faicinnse fear a bhàta
An tig thu'n diùigh neo'n tig thu màireach
'S mur tig thu idir gur truagh a tà' mi.

[Seist]

Fhir a bhata 'na horo eile
Fhir a bhata 'na horo eile
Fhir a bhata 'na horo eile
Mo shòraidh slàn leat gach àit an teid thu.


Tha mo chridhe-sa briste brùite
'S tric na deóir a ruith o'm shùilean
An tig thu nochd neo'm bi mo dhùil riut
Neo'n dùin mi'n dorus le osna thùrsaich.

Gheall mo leannan dhomh gùn dhe'n t-sìoda
Gheall e siod agus breacan rìomhach
Fainn' òir anns an fàicinn iomhaigh
Ach 's eagal leamsa gun dean e di-chuimhn'.

Bidh mi tuille gu tùrsach deùrach
Mar eala bhàn 's i an déigh a reubadh
Guileag bàis aic' air lochan feurach
Is cach uile an déigh a tréigsinn.
THE BOATMAN

I'm often searching on the highest hilltop
Trying to find the boatman
Will you come tonight or tomorrow?
If you don't come at all, I'll be distraught

[Chorus]
Oh boatman 'sna horo eile
Oh boatman 'sna horo eile
Oh boatman 'sna horo eile
My best wishes go with you wherever you may be

My heart is broken, bruised
Often tears are running down my cheeks
Will you come tonight or will I wait up for you
But close the door, sighing heavily?

My love promised me a dress of silk
He promised me that and a gray tartan
A gold ring where I'd see my reflection
But I'm afraid he has forgotten

I will be forever tearful and dejected
Like a wild swan wounded and broken
Wailing its song of death on some weedy pond
Left by the others, alone and abandoned


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org