Lingua   

Gur milis Mòrag

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


English translation / Eadar-theangachadh Beurla / Traduzione...
GUR MILIS MÒRAGMORAG IS SWEET
Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig
Morag is sweet
Morag is nice
Morag is sweet
Young Eoghann's daughter
'S i Mòr an àilleachd
'S i laogh a màthair
'S e bhi 'ga tàladh
Mo rogha ceòil
Mòr is the beautiful one
She is her mother's darling
It is lulling her
that is my choice of music
[Sèist]
[Chorus]
Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig
Morag is sweet
Morag is nice
Morag is sweet
Young Eoghann's daughter
Gur mi bhiodh uallach
Air ruigh nan gruagach
Ach Tormod Ruadh
A bhith fuar fo 'n fhòid
I would be so happy
at the shieling of the maidens
If only Red-haired Norman
was cold under the turf
Mo mhile marbhaisg
Air an Fhrangach
Nuair leig e nall thu
Chuir anntlachd oirnn
My thousand death-shrouds
On the Frenchman
When he let you come back
to upset us
[Sèist]
[Chorus]
Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig
Morag is sweet
Morag is nice
Morag is sweet
Young Eoghann's daughter
'S i Mòr an àilleachd
'S i laogh a màthair
'S e bhi 'ga tàladh
Mo rogha ceòil
Mòr is the beautiful one
She is her mother's darling
It is lulling her
that is my choice of music
[Sèist]
[Chorus]
Morag is sweet
Morag is nice
Morag is sweet
Young Eoghann's daughter…
Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig…
Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig.
Morag is sweet
Morag is nice
Morag is sweet
Young Eoghann's daughter


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org