Lingua   

Mar de Marbre

Pau Alabajos
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Lorenzo Masetti
MAR DE MARBREMARE DI MARMO
  
La trista immensitat d’un mar de marbreLa triste immensità di un mare di marmo
sota un sol de justícia insuportable,sotto un sole di giustizia insopportabile
que cau a plom damunt dels nostres cossosche cade a piombo sopra i nostri corpi
i ens va cremant la pell sense clemència.e ci brucia la pelle senza clemenza.
El batec de les pregàries compartidesIl battito delle preghiere condivise
es dissol en un silenci ple d’espines,si dissolve in un silenzio pieno di spine
un nuc al ventre, la fam de respostesun nodo allo stomaco, la fame di risposte
que ens acompanyarà tota la vida.che ci accompagnerà tutta la vita
  
Les mans al cel, les llàgrimes perpètues,Le mani al cielo, le lacrime perpetue
els litres de sang que encara ens corren per les venes,i litri di sangue che ancora ci scorrono nelle vene
les flors rebels que han crescut a les cunetes,i fiori ribelli che son cresciuti al bordo dei fossi
la necessitat d’avançar.la necessità di andare avanti.
La pau és un grapat d’aquesta terraLa pace è una manciata di questa terra
que s’esmuny entre els dits mentre ens armem de paciència,che scivola tra le dita mentre ci armiamo di pazienza
el pes de la història que portem sobre l’esquena,il peso della storia che portiamo sulla schiena
les forces per seguir lluitant.le forze per continuare a lottare
  
Les busques del rellotge detingudesLe lancette dell'orologio ferme
mentre van enquistant-se els nostres dubtes,mentre si infiammano i nostri dubbi
el dol que arrosseguem com una pedra,il lutto che trasciniamo come una pietra
la pena que ens amarga l’existència.il dolore che ci amareggia l'esistenza.
Són espurnes les dates assenyaladesSono scintille le date segnalate
que ens provoquen un incendi a les entranyesche ci provocano un incendio alle budella
i la ràbia va escampant-se com un càncere la rabbia si diffonde come un cancro
que creix salvatgement dins de nosaltres.che cresce selvaggiamente dentro di noi
  
Les mans al cel, les llàgrimes perpètues,Le mani al cielo, le lacrime perpetue
els litres de sang que encara ens corren per les venes,i litri di sangue che ancora ci scorrono nelle vene
les flors rebels que han crescut a les cunetes,i fiori ribelli che son cresciuti al bordo dei fossi
la necessitat d’avançar.la necessità di andare avanti.
La pau és un grapat d’aquesta terraLa pace è una manciata di questa terra
que s’esmuny entre els dits mentre ens armem de paciència,che scivola tra le dita mentre ci armiamo di pazienza
el pes de la història que portem sobre l’esquena,il peso della storia che portiamo sulla schiena
les forces per seguir lluitant.le forze per continuare a lottare


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org