Language   

Il ventitré di Marzo a San Severo

Anonymous
Back to the song page with all the versions


Versione corretta fornita da Attilio Littera.
IL VENTITRÉ DI MARZO A SAN SEVEROIL VENTITRÉ DI MARZO A SAN SEVERO
  
Il ventitré di marzoIl venditrè di màrzo
Successe ‘n’arruina pe’ ddu belle San Sevjiresuccèssë 'na rruwínë pë ddu bbèllë Sanzëvírë.
Nnand’a la Cammera del lavoroNnànd'â Càmmëra del lavórë
Vulevene eccide a li lavoratour’vulèvënë ccídë a li lavoratórë.
  
U commessarie Fratelle'U cummëssàrjë e Ffratèllë
Ne pers’ li cerevelle andù ‘rriga’ li femenellehànnë pèrzë 'i cërëvèlle a ndërrugà li fëmënèllë.
Avevane deic’ come diceve jsseAvèvën'a dícë ccúmë dëcévë jìssë
Pe’ ‘rrista’ li comunist’pë rrëstà li comunìstë.
  
Alleghete è jut’a RoumaAlleghèt'è jjút'a Rrómë,
Purtete i connutete de li povere carciretepurtètë 'i connutètë dë li pòvërë carcërètë,
Ha pigghiete la parolaha ppëgghjètë la parólë:
Cacciete four’ li lavoratour’- Caccètë fórë li lavoratórë.
  
Ha pigghiete la parolaHa ppëgghjètë la parólë:
L’aveite misse jind’ pe’ pane e lavour’ .- L’avítë mìssë jìndë pë ppèn'e llavórë.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org