Lingua   

Desertören

Kjell Höglund
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana / Italiensk översättning / Italian translation /...
DESERTÖRENIL DISERTORE
  
Från alla håll så manar man till krig och kampDa ogni parte si incita alla guerra e alla battaglia
och utanför mitt fönster hör jag ofta stöveltrampe dalla mia finestra sento spesso rumore di stivali
förbanden dras ihop, man talar om den sista stridensi formano battaglioni, si parla della battaglia finale
man talar om frihet och om att offra individensi parla di libertà e di sacrificare l'individuo
"Är du med oss eller mot oss?" ropar man och skrattar i kör“Sei con noi o contro di noi?”, si grida e si ride in coro
lugn kära vänner, jag vet sedan länge vart jag hörsilenzio, amici cari, lo so da tempo da che parte sto
jag är en desertörio sono un disertore
  
"Välj sida!" ropar man, "välj fienden eller oss,“Schièrati”, si grida, “scegli il nemico oppure noi,
men vad du än väljer så måste du välja att slåssma, qualunque cosa tu scelga, devi scegliere di combattere
för väljer du freden så väljer du att stå apatiskperché se scegli la pace, scegli di essere apatico
då skjuter vi ner dej som en hund men begraver dej gratise allora ti abbattiamo come un cane, ma ti sotterriamo a gratis
det enda val som är fritt är att välja armél'unica scelta libera è scegliere l'esercito
pacifismen är så dum så den räknar vi inte me'il pacifismo è così stupido che non ne teniamo conto
om nån dåre är så tokig att han tror att kärlek har nån verkanse qualche pazzo è tanto scemo da credere che l'amore abbia effetto
ska han klubbas till marken och trampas till rena guttaperkandovrebbe essere tirato a terra a manganellate e pestato a base di guttaperca pura [1]
och dom som råkar tro att det bara är hjältar som döre quelli a cui càpita di credere che sono solo gli eroi a morire
ska få se vad som händer i ett tredjegradsförhörche vedano quel che succede in un interrogatorio di terzo grado
med en desertör!"a un disertore!”
  
"Det är allmän mobilisering, giv akt, håll truten och hör opp!“Mobilitazione generale, state attenti, zitti e ascoltate!
Rätta in er i ledet och marschera i samlad troppDisponetevi in fila e marciate in schiera riunita
vi går mot Harmagedon, mot krigens härliga finalandiamo verso l'Armageddon, verso il sontuoso finale della guerra
vi ska dansa med granater på dödens blodiga baldanzeremo con le granate al ballo sanguinoso della morte
det är roligt att döda, det är härligt att få ge igenè divertente morire, è stupendo poter ribattere,
att få skjuta bort hjärnan på den lede fiendenpoter far saltare il cervello al nemico stanco
då trivs vi, då är vi på vårt allra bästa humöre allora staremo bene, e allora saremo del nostro umore migliore
och därför ser vi som kirurgen ser på en tumöre per questo sembriamo un chirurgo che si occupa di un tumore
när vi ser en desertör"quando vediamo un disertore”
  
Jag vet mycket väl vad som händer den som deserterarSo benissimo quel che succede a chi diserta
jag ställs upp mot en mur som det brukas när man arkebuserarmi mettono contro un muro usato per la fucilazione
en bindel för ögat och en stilla bön till Guduna benda sugli occhi e una preghiera silenziosa a Dio
så dånar gevären och kulorna slår hål i min hude così i fucili tuonano e i proiettili mi fanno un buco in testa
jag faller omkull och blodet forsar ur hålencado giù a terra e il sangue sgorga dal buco
en kula har slitit bort en bit av huvudskålenuna pallottola ha fatto saltare un pezzo di cranio
hjärnsubstans rinner ner på ärans markmateria cerebrale scorre giù sul campo d'onore
och fast jag redan är död får jag en otäck sparke anche se sono già morto mi prendono a pedate
jag kastas i en grav och skyfflas över med jordmi buttano in una fossa e mi tirano su palate di terra
att döda fega råttor under krig kan inte kallas mordammazzare topi vigliacchi in tempo di guerra non può chiamarsi omicidio
det är en fråga om desinfektion, det gäller hygienenè questione di disinfestazione, riguarda l'igiene
det är så man ser på saken, och vem kastar den första stenen?è così che ci se ne occupa, e chi scaglia la prima pietra?
Jag säjer dej, jag säjer dej, det saknas inte armar som kastarTi dico, ti dico, non mancano braccia che scagliano,
det saknas inte viljor som fördömer, förbannar och förkastarnon manca chi vuole condannare, maledire e rifiutare
den som deserterar blir därmed en fredlös personchi diserta diventa quindi qualcuno senza pace
som saklöst må mejas ner helt utan pardonche, innocente, deve essere schiacciato senza perdono
det finns ingenting som krigaren hatar mer än den som vägrar kriganon c'è niente che il guerriero odi di più di chi rifiuta di fare la guerra
då vill han smaka blod, då vill han över döda kroppar stigavuole gustarsi il sangue, vuole montare sopra cadaveri
för den som vägrar döda har heller ingen rätt att levaperché chi rifiuta di uccidere non ha nessun diritto di vivere
den ska skjutas till en trasa och slängas i närmaste skrevagli si deve sparare fino a ridurlo uno straccio e gettarlo nel più vicino crepaccio
det är en kristlig handling, det är att göra vad man börè un atto di carità cristiana, è fare quel che si deve
det är vad varje pliktmedveten människa görè ciò che fa ogni persona consapevole del proprio dovere
med en desertörcon un disertore
  
Jag vägrade att bära vapen när jag skulle göra lumpenHo rifiutato di portare le armi quando dovevo fare il militare
jag talade med prästen därhemma och han var ganska trumpenho parlato col parroco qui da me e era abbastanza scontroso
ändå var det Jesus som sa att vi ska vända andra kinden tilleppure era Gesù a dire che bisogna porgere l'altra guancia
och sticka svärdet i skidan istället för att hugga tille rinfoderare la spada invece di colpire
Han vägrade att leda judarna i strid mot Romlui si rifiutò di guidare gli ebrei nella guerra con Roma
och sa att det vi sår ska vi skörda, det ska bli vår dome diceva che chi semina raccoglie, questa sarà la nostra condanna
ytterst var det därför han måste eliminerase quindi soprattutto per questo dovette essere eliminato
kärlekens budskap kan inte tolererasil messaggio d'amore non può essere tollerato
Man kan inte acceptera det Jesus säjer och görnon si può accettare quel che fa e dice Gesù
för det vore fatalt om det skulle vinna gehörperché sarebbe fatale se guadagnasse ascolto
Jesus är en desertörGesù è un disertore
  
Jag kom till Stockholm samtidigt med kriget i VietnamSono arrivato a Stoccolma proprio mentre c'era la guerra nel Vietnam
det blåste nya vindar, att inte välja sida var en skamsoffiavano vènti nuovi, non schierarsi era vergognoso
att vara pacifist var en ynkedom utan likeessere pacifisti era una schifezza senza pari
hjältemod var åter att dö för satt land i ett dikel'eroismo era di nuovo morire per della terra infilata in una fossa
Nu gick fronten mellan förtryckarna och dom förtrycktaora il fronte era tra gli oppressori e gli oppressi
jag försökte tänka klart, jag sökte med ljus och lyktacercavo di avere idee chiare, cercavo col lanternino
man förklarade för mej att dödandet är rättmi spiegavano che ammazzare è giusto
bara man ser till att man dödar på moraliskt sättsolo se si bada ad ammazzare eticamente
att kriga mot imperialismen är alldeles riktigtlottare contro l'imperialismo è assolutamente giusto
man får döda kapitalister om man gör det försiktigtsi possono ammazzare i capitalisti se lo si fa con attenzione
man sa att ändamålet helgar ett smutsigt medelsi diceva che lo scopo giustifica un mezzo schifoso
att socialismen tvättar en blodig persedelche il socialismo ripulisce e lava uno scopo sanguinoso
att det är rätt att använda våld mot den som förtryckerche è giusto usare la violenza contro gli oppressori
ty rättvisan kräver en gräns för moraliska nyckerperché la giustizia esige un limite per cause morali
att man inte kan vara en ängel i en värld av djävlarche non si può essere angeli in un mondo di diavoli
och att ödmjukhet inte lönar sej när alla andra skrävlarche la mitezza non paga quando tutti gli altri sbraitano
gerillasoldaten stiger fram som historiens nye Gudil guerrigliero si innalza come nuovo Dio della storia
och frälser världen till ackompanjemang av kulspruteljude libera il mondo accompagnando il suono degli spari
här har du en hjälte som verkligen vet vad han görecco un eroe che sa davvero quello che fa
en idealist som vet varför han dörun idealista che sa perché muore
och ingen feg desertörnon un vile disertore
  
I många år stod jag kluven i denna frågaPer tanti anni sono stato tra l'incudine e il martello
jag var rädd och förvirrad och vågade inte vågaavevo paura, ero sconvolto e non avevo il coraggio di osare
jag vågade inte tänka mina tankar till slutnon avevo il coraggio di pensare fino in fondo
jag visste vad jag kände men sa det inte rakt utnon sapevo quel che sentivo, ma dicevo che non bastava
det var uppenbart att det låg en viss poängera chiaro che c'era una precisa ragione
i att peka på skillnaden mellan herre och drängse si additava la differenza tra un padrone e un servo
men en ett mord är ett mord helt oavsett vem som är dödma un assassinio è un assassinio del tutto a prescindere da chi è morto
diktatur är diktatur även om den är röduna dittatura è una dittatura anche se è rossa
sprit blir man full av även om det är söt likörci si ubriaca anche se il liquore è dolce
det hjälper inte att trolla med ord som dom skriftlärde görnon serve baloccarsi con le parole degli intellettuali
om man är en desertörse si è un disertore
  
Så öppnades mina ögon och jag kunde seE così mi si sono aperti gli occhi e ho visto,
jag såg att jag var en legoknekt i en armého visto che ero una pedina in un esercito
jag hade bara andra motivationeravevo soltanto motivazioni differenti
än dom som slogs i Hitlers bataljonerda quelle di chi combatteva nei battaglioni hitleriani
men alla slåss vi för det som vi menar är rättma tutti combattiamo per qualcosa che riteniamo giusto
vi slåss i arméer på otroligt många sättcombattiamo negli eserciti in un numero incredibile di modi
jag såg mej omkring bland livets situationermi sono visto in mezzo alle situazioni della vita
och dimman låg tät över Lützens alla kanonerla nebbia avvolgeva tutti i cannoni di Lützen [2]
världen var ett slagfält och ingenting annatil mondo non era altro che un campo di battaglia
allt var förbränt och tiden tycktes ha stannattutto era bruciato e il tempo pareva essersi fermato
fronterna drogs som variga sår jordens kroppi fronti percorrevano il corpo della terra come ferite durature
sönderskjutna soldater flydde utan hoppsoldati crivellati di proiettili fuggivano senza speranza
granater exploderade oavbrutetle granate esplodevano senza sosta
allting tycktes bara vänta på slutettutto sembrava soltanto aspettare la fine
ohyggliga monster slet varandra i bitarmostri orrendi si sbranavano a morsi a vicenda
de ädlaste människor framträdde plötsligt som skitarle persone più nobili all'improvviso si comportavano da stronzi
plötsligt förstod jag vad jag vill bli och vad jag lever före all'improvviso ho capito quel che volevo diventare e per cosa volevo vivere
plötsligt förstod jag vad det är jag görall'improvviso ho capito cos'è quel che faccio
jag är en desertörio sono un disertore
  
Jag vägrar att vara med i krigets domedagsdansMi rifiuto di prendere parte al ballo da giorno del giudizio della guerra
jag släpper vapnen och ger mej iväg någon annanstansgetto via le armi e mi avvio verso qualche altra parte
jag vägrar att slåss, jag går här försvarslös och vankarrifiuto di combattere, vado in giro indifeso e vago
som en anakronism med otidsenliga tankarcome un anacronismo, con pensieri fuori moda
och när ni ställer upp mej mot muren säjer jag innan jag dör:e quando mi metterete al muro, dirò prima di morire:
"Fader förlåt dom för dom vet inte vad dom gör“Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno
med en desertör!"a un disertore!”
  
Vi förfasar oss över Tysklands koncentrationslägertidRestiamo orripilati davanti all'epoca dei lager in Germania
men behandlar djuren på samma sätt och med samvetsfridma trattiamo gli animali allo stesso modo e con la coscienza in pace
vi har väldiga mordfabriker för att döda djurabbiamo poderose fabbriche di morte per ammazzare animali
sen äter vi upp deras lik och kallar det matkulture poi mangiamo i loro cadaveri e la chiamiamo “cultura del cibo”
vi är själva djur och vi äter djur med förtjusningnoi stessi siamo animali, e mangiamo animali con entusiasmo
vi är kannibaler och vi är det utan en rysningsiamo cannibali e lo siamo senza un brivido
vi låter kadaverdelen ruttna tills den blir mörlasciamo marcire il pezzo di cadavere finché non diventa tenero
och lagar till den med raffinemang i kryddor och smörpoi sopra, con raffinatezza, ci mettiamo sopra burro e erbette
men jag är en desertörma io sono un disertore
  
Hur kan vi få slut på diktaturen genom diktaturCome potremo farla finita con la dittatura per mezzo di una dittatura
hur ska vi få slut på krigen genom att slåss som djurcome potremo farla finita con la guerra scannandoci come animali
hur ska vi finna kärlek genom att hata?come potremo trovare l'amore per mezzo dell'odio?
Man bygger inte en mur för att få en gataNon si costruisce un muro per trovare una strada
våld och diktatur är kapitalismens metodla violenza e la dittatura sono metodi del capitalismo
hur kan vi få socialism genom att dränka den i blod?come possiamo avere il socialismo affogandolo nel sangue?
kärlek och demokrati är socialistiska idealL'amore e la democrazia sono ideali socialisti,
vi måste tillämpa det vi vill ha, det finns inget annat valdobbiamo applicare quel che vogliamo, non c'è altra scelta
om socialisten gör det kapitalisten alltid har gjortse il socialista fa quello che il capitalista sempre ha fatto
får han finna sej i att leva i samma lortpuò ritrovarsi a vivere nello stesso sudiciume
man släcker inte en brasa med bensinnon si spegne un fuoco con la benzian
man botar inte en alkoholist med vinnon si guarisce un alcolizzato con il vino
man får inte slut på våldet med hjälp av våldnon si mette fine alla violenza con la violenza
säljer man en slav så är han också såldse si vende uno schiavo, anche lui è venduto
man kan inte skörda havre om man sår rågnon si può raccogliere avena se si semina segale
att påstå att det vore möjligt är bara bågdire che sarebbe possibile è solo una stronzata
det vi vill skörda måste vi också såquel che vogliamo raccogliere lo dobbiamo pure seminare
dit vi vill komma måste vi också gådove vogliamo arrivare bisogna pure andarci
det vi vill ha måste vi också gequel che vogliamo avere lo dobbiamo pure dare
vi kan inte blunda om vi vill kunna senon possiamo chiudere gli occhi se vogliamo poter vedere
själv är jag trött på att kriga som du höranch'io sono stanco di fare la guerra, come stai ascoltando,
men i krigens värld har man ingenting särskilt förma nel mondo nella guerra non si ha nulla di speciale
att man är en desertörper essere un disertore
  
Det är lätt att ställa in sej bland andra i ledetÈ facile mettersi in fila in mezzo agli altri
det är svårt att stå utanför och betrakta skedetè difficile starne fuori e guardare come stanno le cose
från Getsemane i kamp med vårt samvetes buddal Gethsemani, lottando su ordine della nostra coscienza
till Golgatas kors, övergivna av varje Gudfino alla croce del Golgota, circondati da ogni Dio,
det är den väg som vi alla förr eller senare måste gåquesta è la strada che prima o poi tutti dobbiamo percorrere
för att nå fram till att verkligen kunna förståper arrivare a poter capire veramente
att allt måste älskas med ömhet och vårdas i kärlekche tutto deve essere amato teneramente e serbato con amore
att allt ska förlåtas intill den grymmaste smälekche tutto deve essere perdonato fino all'abominio più orrendo
då fattar vi plötsligt att Jesus i sanning var kommuniste allora capiremo sùbito che Gesù, in realtà, era comunista
och att vi har en lång väg att gå innan också vi till siste che dobbiamo fare una lunga strada prima che, infine,
kan kalla oss kommunister i själ och hjärtaci possiamo dire comunisti nell'anima e nel cuore
och veta att all förtvivlan och svartaste smärtae sapere che ogni disperazione, ogni dolore più nero
är en hälsning från den levande världen omkring oss och i ossè un saluto dal mondo che vive attorno a noi e dentro di noi
för att visa hur vi i sanning ska kunna befria ossper mostrare come ci potremo liberare per davvero
en dag ska du också tvivla på det du görun giorno anche tu avrai dubbi su quel che stai facendo
du ska komma att undra vart vägen du vandrar före ti chiederai dove ti sta portando la strada che stai percorrendo
du ska bli en desertöre diventerai un disertore
du ska bli en desertördiventerai un disertore
du ska bli en desertör!diventerai un disertore!
[1] L' "anima" dei manganelli è generalmente fatta di guttaperca durissima.

[2] Il riferimento è alla battaglia di Lützen del 16 novembre 1632, evento decisivo della Guerra dei Trent'Anni durante la cosiddetta "fase svedese" del conflitto. Fu combattuta tra l'esercito svedese guidato dal re Gustavo Adolfo e le forze Imperiali guidate da Albrecht von Wallenstein. Lo scontro si risolse in un'incerta e sanguinosa vittoria svedese, ma il re Gustavo Adolfo vi trovò la morte.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org