Language   

Juanita

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana / Italian translation / Italiensk översättning /...
JUANITAJUANITA
  
Juanita, hon var vacker som en gryning,Juanita, lei era bella come un'aurora
när dom möttes i Madrid för längesen.Quando s'incontrarono a Madrid tanto tempo fa.
Och han var ung, han var en av många hundra,E lei era giovane, lui uno tra le tante centinaia
som rest ner för att slåss för friheten.Che erano andati laggiù a battersi per la libertà.
Och Juanita, hon var med dom vid fronten,E Juanita era con loro al fronte
och hennes glöd gav dom andra kraft och modE il suo splendore dava agli altri forza e coraggio
Och om kvällen sjöng hon sånger till gitarren,E la sera cantava canzoni alla chitarra,
om folket och den framtid som hon var bereddSul popolo e sul futuro che lei era pronta
att försvara med sitt blod.A difendere col suo sangue.
  
Juanita, han ska alltid komma ´håg dej,Juanita, lui ti ricorderà per sempre,
Ja, för hans inre ska du alltid finnas kvar.Sí, perché rimarrai sempre dentro di lui.
Juanita, fast han aldrig kunde få dejJuanita, anche se non ha mai potuto averti,
kan han minnas hur stark och fin du var.Lui si ricorda di quanto forte e bella eri.
  
Men dom förlora', för fascisterna var starka,Ma loro persero, perché i fascisti erano forti,
och han for hem, med bara bitterheten kvar.E lui tornò a casa con soltanto amarezza.
Och Juanita måste gömma sej i bergen,E Juanita dovette nascondersi sulle montagne,
och fast han skrev så fick han aldrig några svar.E anche se le scriveva, non ebbe mai risposta.
Men åren gick, och också hjältar blir gamla,Ma passarono gli anni, e anche gli eroi invecchiano,
och dom får hoppas att dom yngre vill ta vid.E sperano che i più giovani continuino.
Han blev gift, och fick söner och döttrarLui si sposò, ebbe figli e figlie
och hans tid med JuanitaE il suo tempo con Juanita
blev liksom en drömbild från ett annat liv.Divenne come l'immagine di un sogno di un'altra vita.
  
Juanita, han ska alltid komma ´håg dejJuanita, lui ti ricorderà per sempre,
för hans inre ska du alltid finnas kvar.Sí, perché rimarrai sempre dentro di lui.
Juanita, fast han aldrig kunde få dej,Juanita, anche se non ha mai potuto averti,
kan han minnas hur stark och fin du var.Lui si ricorda di quanto forte e bella eri.
  
Hans båda söner var i Spanien förra sommar'nI suoi due figli sono stati in Spagna la scorsa estate
och semestra´ på ett nybyggt lyxhotell.In vacanza in un hôtel di lusso di nuova costruzione.
Dom hade träffat en gammal gumma ner vid strandenHanno incontrato una vecchia vicino alla spiaggia
när dom gick ut för att festa sent en kväll.Uscendo per una festa, una sera tardi.
Dom hade pratat och berättat vad dom hette,Hanno parlato, dicendo come si chiamavano
och om sin far som en gång varit i Madrid.E che il loro padre una volta era stato a Madrid.
Då steg hon upp och sa: "Honom har jag älskat!Allora lei si è alzata e ha detto: “Io lo ho amato!
Men här springer ni och göder nåtMa voi, venendo qua, nutrite qualcosa
han har bekämpat med risk för eget liv!Contro cui lui ha lottato a rischio della vita!
Så ge er av! Jag är trött på er svängar,E allora andatevene! Sono stanca dei vostri giri,
För ni fördröjer bara frihetens stund,Perché voi non fate che ritardare l'ora della libertà
och ni borde veta, att turisternas pengarE dovete sapere che i soldi dei turisti
är som honung i förtryckarnas mun!"Non sono altro che miele in bocca agli oppressori!”
  
Men, Juanita, han ska alltid komma ´håg dej,Juanita, lui ti ricorderà per sempre,
för hans inre ska du alltid finnas kvar.Sí, perché rimarrai sempre dentro di lui.
Oh, Juanita, fast han aldrig kunde få dejJuanita, anche se non ha mai potuto averti,
kan han minnas hur stark och fin du var.Lui si ricorda di quanto forte e bella eri.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org