Language   

Su patriottu Sardu a sos feudatarios [Procurad' e moderare]

Francesco Ignazio Mannu
Back to the song page with all the versions


La versione greca di Riccardo Venturi (23 aprile 2012 - 11 luglio...
FALA DO PATRIOTA SARDO AOS FEUDATÁRIOSΟ ΣΑΡΔΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΟΥΣ
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣHΤΕ
1.
Tratem lá de moderar,
ó barões, a tirania,
senão, juro, chegou o dia
que os verá cair por terra.
Declarada foi já a guerra
contra toda a prepotência,
que entre o povo a paciência
hoje começa a faltar.
1.
Προσέχετε νὰ μετριάσητε,
ὦ βαρόνοι, τὴν τυραννίαν,
ἀλλιῶς, διὰ τὴν ζωή μου,
θὰ πᾶτε κατωχώρι!
Κηρύσσεται ὁ πόλεμος
κατὰ τῆς αὐθάδειας
καὶ ἀρχίζει ὁ λαός
νὰ χάσῃ τὴν ὑπομονήν.
2.
Cuidado! que já se ateia
contra vocês a fogueira,
isto não é brincadeira,
é bem séria a exaltação.
Vejam o céu em negridão
que ameaça temporal;
ó gente avisada mal,
não julguem que é fantasia.
2.
Προσέχετε, ποὺ ἀνάβεται
κατ' ἐσᾶς ἡ φωτιά,
προσέχετε, ποὺ δὲν εἶναι
παιχνίδιον ἀλλὰ πράγμα
καὶ ἀπειλὴ θυέλλας.
Ὦ ἄνθρωποι ἀπερίσκεπτοι,
ἀκούστε τὴν φωνήν μου.
3.
Não carreguem co’as esporas
sobre o rocim lazarento,
senão a meio do andamento
irá estacar revoltado;
que já vem fraco e cansado,
não aguenta mais a brida:
só quer dar fim à corrida
e o cavaleiro apear.
3.
Πάψτε νὰ σπηρουνίσητε
τὸ ἄλογον το πτωχόν,
ἀλλιῶς μέσα 'ς τὸν δρόμον
θὰ ἀφηνιάσῃ ἐπὶ τέλους.
Προσέχετε, ποὺ κουρασμένον
δὲν τὸ ἀντέχει πιά,
καὶ τελικὰ θὰ ῥίξῃ
ἀνάποδα τὸν καβαλάρη.
4.
O povo que num profundo
letargo foi sepultado,
finalmente despertado,
dá p’la grilheta que o prende.
Cumprindo a pena se sente
da sua indolência antiga:
o feudo, lei inimiga
da boa filosofia.
4.
Ὁ λαὸς ποὺ εἶχε πέσει
εἰς βαθὺν λήθαργον,
ἐξύπνησε ἐπὶ τέλους
καὶ βλέπει τὰ δεσμά του
καὶ πληρώνει τώρα
τὴν παλαιάν του νωχέλειαν.
Φέουδον, ἐχτρικὸς νόμος
πάσης καλῆς φιλοσοφίας.
5.
Como se fora coutada,
um olival ou uma vinha,
para ele a gente mesquinha
é só uma renda barata;
e com mais desprezo a trata
do que aos outros seus haveres,
vendendo homens e mulheres,
como gado, com a cria.
5.
Ὡς ἂν νὰ εἶναι ἀμπέλια
ἢ κάμποι ἢ χωράφια
ἐπούλησαν τὰ χωριά
δωρεὰν ἢ εὐτελῶς,
ὡς ἂν εἶναι πράγματι
κοπάδια προβάτων
ἐπούλησαν ἄνθρωπους
καὶ γυναῖκες μὲ τὰ παιδιά των.
6.
Por soldadas de miséria
ou só p’la reles comida
escravas por toda a vida
são tantas populações.
São pessoas aos milhões
todas servindo um tirano.
Oh pobre género humano,
e pobre da sarda etnia!
6.
Δι' ὀλίγων χιλιάδων φράγκων
καὶ ἐνίοτε δι' οὐδενός
ζοῦνε 'ς τὴν σκλαβιά
τόσον πολλοὶ πληθυσμοί
καὶ χιλιάδες ἀνθρώπων
τοῦ τυράννου 'ναι σκλάβοι.
Τὸ ἀνθρώπινον εἶδος το πτωχόν,
καὶ πτωχός ὁ Σάρδος λαός!
7.
Uma dúzia de famílias
da Sardenha se apoderam
e sem pudor deliberam:
cada qual com os seus quinhões
de terra e povoações
desde a tetra antiguidade;
contudo a presente idade
o mal quer remediar
7.
Δέκα ἢ δώδεκα οἰκογένειαι
διένειμαν τὴν Σαρδηνίαν
καὶ ἀναξίῳ τρόπῳ
ἐκυριεύσαν αὐτήν,
διένειμαν τὰ χωριά
'ς τὴν σκοτεινὴν αρχαιότητα,
μὰ 'ς τὴν σημερινὴν ἐποχήν
ὄλα θὰ τὰ ἐπανορθώσωμε.
8.
Nasce o sardo submetido
a mais de mil mandamentos,
tributos e pagamentos
a fazer ao seu senhor,
em dinheiro e com o suor,
tudo o que da terra nasça,
e nem o pasto é de graça;
paga até para trabalhar.
8.
Γεννιέται ὁ Σάρδος ὑποταγμένος
εἰς χιλιάδες ὑποχρεώσεων,
εἰσφορὰς καὶ φόρους πρέπει
νὰ τους πληρώσει 'ς τὸν ἀφέντη
εἰς ζωικὸν καὶ σίτον,
εἰς χρήματα καὶ εἰς εἶδος
καὶ πληρώνει διὰ βοσκήν
καὶ διὰ καλλιέργειαν γῆς.
9.
Já bem antes destes feudos
havia aldeias e casais
que eram os donos naturais
de baldios e plantações.
Como é que para os barões
tal propriedade passou?
Quem a vocês a entregou
poder não tinha para a dar.
9.
Πολὺν χρόνον πρὶν ὑράρξωσι
τὰ φέουδα, ὑπῆρχαν τὰ χωριά
καὶ αὐτὰ ἐκτῶντο
τὰ δάση καὶ τοὺς κάμπους.
Πῶς ἐσᾶς, ὦ βαρόνοι,
ἐπερνοῦσε ἡ ἰδιοκτησία;
Αὐτὸς ποὺ σᾶς ἔδωκέ την
δὲν ἠδύνατο νὰ σᾶς δώσῃ.
10.
Não será de presumir
que foi voluntariamente
que algum dia a pobre gente
renunciou a tal direito.
Tem pois o título o defeito
de ilegal apropriação,
nem falta ao povo razão
para o querer impugnar.
10.
Εἶναι ἀδιανόητον
ποὺ παραιτήθη ὁ πτωχός
ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησίαν του.
Συνεπῶς εἶναι ὁ τίτλος
παράνομη οἰκειοποίησις,
καὶ οἱ χωριάτες ἔχουσι
τὸ δίκαιον ν' ἀντιτίθενται.
11.
Dos tributos ao princípio
limitavam a exigência,
mas para pagar a opulência
dia a dia vão crescendo,
e vocês enriquecendo,
sempre aumentando o fasto,
que no luxo e no mal gasto
perderam a economia.
11.
'ς Τὴν ἀρχὴν τουλάχιστον
φόρους ἀπαιτούσατ' εὐτελεῖς,
ἀλλ' ἔπειτα τους ἔχετε αὐξήσει
ἡμέραν μεθ' ἡμέρας
ὥστε μὲ τὴν αὔξησίν των
ἐγίνατε παραπλούσιοι,
καὶ μὲ σπατάλην χρήματος
πᾶσαν οἰκονομίαν ἀμελούσατε.
12.
E não venham alegar
que é antiga a possessão
com ameaças de prisão,
com castigos e com penas,
com o azorrague e as algemas;
porque aos pobres ignorantes,
impostos exorbitantes
forçaram sempre a pagar.
12.
Εἶναι ἀνώφελον νὰ ὁμιλεῖτε
δι' ἰδιοκτησίαν παλαιᾶς ἐποχῆς
ἀπειλοῦντες φυλακήν
ποινὰς καὶ τιμωρίαν,
δεσμὰ καὶ ἀλυσίδες.
Τοὺς πτωχοὺς ἀγενεῖς
τους ἐξαναγκάσατε νὰ πληρώσωσι
ὑπέρογκους φόρους.
13.
Ao menos que se aplicassem
em defender a justiça
e castigar a malícia
de quem por gosto o mal faz.
Assim a gente de paz
poderia sem temer
os caminhos percorrer
e algum sossego teria.
13.
Ἄν τουλάχιστον τὰ χρήματά σας
τα χρησιμοποιήσητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης
καὶ νὰ τιμωρεῖτε τὴν μοχθηρίαν
των κακοποιῶν τοῦ τόπου!
Οὔτω, τουλάχιστον, οἱ τίμιοι
θὰ εἶχαν παρηγορίαν
καὶ θὰ δυνηθοῦν νὰ πᾶνε καὶ 'ρθοῦνε
ἥσυχοι 'ς τὸν δρόμον.
14.
Porque é este o único fim
de todo o imposto e direito:
para que seguro e com jeito
e dentro da lei se viva.
É deste fim que nos priva
o barão por avareza:
que a justiça é a despesa
em que faz economia.
14.
Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός
ποὺ μόνον τὸν ἔχουν οἱ φόροι
νὰ ζοῦμε ἥσυχοι
καὶ ἀσφαλεῖς ὑπὸ τοῦ νόμου
ἀλλ' αὐτὸ μᾶς στεράει
ὁ βάρονος διὰ φιλαργυρίας.
'ς Τὰ ἔξοδα ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης
μόνον κάνει οἰκονομίαν.
15.
O primeiro que apareça,
nomeiam-no oficial,
cumpra bem ou cumpra mal,
basta não pedir salário:
procurador ou notário,
camareiro ou exactor,
branco, preto ou doutra cor,
serve bem para governar.
15.
Ὁ πρῶτος ποὺ παρουσιάζεται
ἐκλέγεται λειτουργός,
ἂς πράξει ἄσχημα ὡραῖα,
ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀπαιτήσῃ μισθόν·
ἐπίτροπος ἢ συμβολαιογράφος,
ὑπερήτης ἢ λακκές,
λευκὸς ἢ μαῦρος,
εἶναι ἀρμόδιος νὰ κυβερνᾶ.
16.
Basta-lhe ter mão pesada
para acrescer o rendimento.
Basta engordar a contento
a bolsa do seu senhor;
que dê ajuda ao feitor
na cobrança prontamente;
e havendo algum renitente,
que trate de o penhorar.
16.
Ἀρκεῖ ν' ἀγωνίζεται
γιὰ ν' αὐξήσῃ τὸ εἰσόδημα,
ἀρκεῖ νὰ γεμίσῃ
τὸν σάκκον τοῦ ἀφέντη,
νὰ βοηθήσῃ τὸν ἐπικεφαλήν,
νὰ εἰσπράξῃ ταχέως,
κι ἂν ὑπάρξωσι ἀπειθεῖς
νὰ τους βάλῃ ἐνέχυρον.
17.
Às vezes, pelo fidalgo,
quem governa é o capelão,
as aldeias com uma mão
e com a outra a despensa.
Feudatário, pensa, pensa
que os vassalos não os tens
só para aumentar os teus bens,
nem só para os esfolar.
17.
Ὡς ἂν εἶναι ὁ φέουδαρχος
ἐνίοτε ὁ παππᾶς κυβερνᾶ,
μὲ τὰ χωριά 'ς ἕνα χέρι
καὶ τὴν ἄδεια 'ς τὸ ἄλλο.
Φέουδαρχε, σκέψου
ποὺ δὲν ἔχεις τοὺς ὑποτελεῖς
μόνον διὰ ν' αὐξήσῃς τὰ χρήματά σου,
μόνον διὰ νὰ τους γδάρῃς.
18.
Querem património e vida
defendidos pelo vilão,
e que ele de armas na mão
os resguarde noite e dia;
se comandam nesta via,
porque impõem mais tributo?
Se deste não se vê fruto,
grande tolice é pagar.
18.
Τὴν περιουσίαν και τὴν ζωήν
διὰ νὰ προασπίσῃ, ὁ χωριάτης
πρέπει νὰ μένῃ νύκτα καὶ ἡμέραν
μὲ τ' ἄρματα 'ς τὰ χέρια·
ἀφοῦ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα,
διότι νὰ πληρώσωσ' τόσας φοράς ;
ἐπειδὴ δὲν ἀποδίδουν ὀφελόν
εἶναι τρέλα νὰ τας πληρώσωσι.
19.
Vassalo, pela tua parte,
já que a sua obrigação
jamais a cumpre o barão,
a nada estás obrigado;
o imposto que tem cobrado
em tantos anos passados
foram dinheiros roubados
que ele te deve entregar.
19.
Ἐάν ὁ βάρονος μὴν ἐκπληρώσῃ
τὰ καθήκοντά του πρὸς ἐσένα,
δὲν ἔχεις, ὑποτελά,
καθήκοντα πρὸς αὐτόν·
αἱ φοραὶ, τὰς ὁποίας
σοῦ ἀπέσπασε μὲ τὸν χρόνον
εἶναι χρήματα κλεμμένα
καὶ πρέπει νὰ σοῦ τα ἐπιστρέψῃ.
20.
Só têm serventia as rendas
para sustentar rameiras,
librés, coches e liteiras;
para vãos e inúteis serviços,
para alimentar os vícios,
para beber e para a batota
e para poder a bragota
cá fora descarregar.
20.
Τὰ εἰσοδήματα τοῦ χρησιμεύουσι
μόνον νὰ συντηρεῖ ἐρωμένας,
δι' ἀμάξας και στολάς,
δι' ἀνώφελας ὑπηρεσίας,
νὰ τρέφῃ τὰ βίτσια του,
νὰ παίζῃ μπασέτα
καὶ νὰ ἐξεσπάσῃ ἐκτὸς τοῦ οἴκου
τὰς ὀρέξεις του.
21.
Para poder ter uns quinze
ou vinte pratos à mesa,
para que possa a marquesa
andar sempre de cadeira:
chapim curto faz coxeira;
pois as pedras dos caminhos
magoando-lhe os pezinhos
não a deixam caminhar.
21.
Καὶ νὰ ἔχῃ εἴκοσι εἰδῶν
ἐδέσματα ἔτοιμα 'ς τὸ τραπέζιον,
νὰ δύνηται ἡ μαρκησία
να ὑπάγῃ πάντα μὲ τὸ ὄχημα,
μὲ σφικτὰ ὑποδήματα
ἡ καημένη κουτσαίνει,
θίγουσ' αἱ πέτραι παρὰ πολύ,
δὲ δύναται νὰ βαδίσῃ.
22.
Por uma carta o vassalo
anda até dias a fio
ao sol, à chuva ou ao frio,
a pé, sem receber nada,
descalço, quase esgotada
toda a sua resistência;
mas que tenha paciência:
tem de comer e calar.
22.
Μόνον νὰ φέρῃ γράμμα
ὁ υποτελής ὁ καημένος
κάνει ἡμερῶν δρόμον
ἀμισθωτός μὲ τὰ πόδια,
ξυπόλητος, ἡμιγυμνός
κακοκαιρίᾳ ἐκτεθειμένος,
καὶ ὅμως ὑπομένει
καὶ ἀμίλητος σιωπᾶ.
23.
Desbaratam o suor do pobre
desprezando o seu valor.
Mas como, Eterno Senhor,
suportais tanta injustiça?
Só vós, Divina Justiça,
podeis remediar as cousas.
Só vós espinhos em rosas
sois capaz de transformar.
23.
Ἰδοῦ σὲ τί χρησιμεύει
ὁ ἵδρως τῶν πτωχῶν!
Τόσην ἀδικίαν, Κύριε,
πῶς δύνασαι νὰ φέρῃς ;
ᾮ θεῖα Δικαιοσύνη,
ἐπανόρθωσε τὰ πράγματα,
ῥόδα ἐκ τῶν ἀγκαθιῶν
ἐσὺ μόνον δύνασαι νὰ γεννήσῃς.
24.
Trabalhai, pobres do campo,
quais forçados com os grilhões,
para sustentar os salões
da corja que não trabalha.
Para vós deixam a palha
e eles recolhem o grão,
sem outra preocupação
que não seja a de engordar.
24.
ᾮ πτωχοὶ τῶν χωριῶν,
δουλεύετε καὶ δουλεύετε
νὰ συντηρεῖτε 'ς τὴν πόλιν
τόσους ὡραίους ἵππους,
ἐσᾶς ἄχυρον ἀφήνουν
κι αὐτοὶ παίρνουν τὸν σῖτον
καὶ σκέπτονται βράδυ πρωί
μόνον πῶς νὰ πλουτίσωσι.
25.
Este senhor feudatário
às onze, cheio de fraqueza,
acorda e senta-se à mesa;
vai jogar para o botequim
até se fartar; no fim,
corteja então qualquer dama,
e ao serão o seu programa
é teatro, bailes, folia.
25.
Ὁ κύριος ὁ Φεουδάρχος
ἐξυπνᾶ 'ς τὲς ἕνδεκα·
ἀπ' τὸ κρεββάτι 'ς τὸ τραπέζιον,
ἀπ' τὸ τραπέζιον 'ς τὸν τζόγον
κι ἔπειτα νὰ διασκεδάσῃ
μὲ τὰς ἐρωμένας του
κι ἔπειτα ὡς τὴν δύσιν
θέατρον, χοροὶ, χαρά.
26.
De tão dif’rente maneira
ao vassalo corre a vida:
já está no campo, na lida,
antes de romper a aurora;
com vento ou neve lá fora,
é o mesmo, ou sol ardente!
Coitado! Que tanto aguente
é bem cousa de espantar!
26.
Πόσον διαφορετικῶς
περνᾶ τὸν καιρὸν ὁ ὑποτελής!
Πρὶν τῆς αὐγῆς
εἶναι ἤδη 'ς τοὺς κάμπους.
Φυσᾶ ἤ χιονίζει 'ς τὰ ὄρη,
καίει ὁ ἥλιος 'ς τὴν πεδιάδα,
καὶ πῶς δύναται ὁ καημένος
νὰ ἀντέξῃ τόσον ἐπὶ μακρόν;
27.
Com a enxada ou com o arado,
vai penando todo o dia
e quando chega o meio-dia
tem de pão seco a ração.
Mais bem nutrido é o cão
que o Barão tem na cidade,
se for dessa qualidade
que ao colo costuma andar.
27.
Μὲ σκαπάνην καὶ ἄροτρον
ἀγωνίζεται ὅλην τὴν ἡμέραν
καὶ γύρῳ εἰς τὸ μεσημέριον
μόνον τρέφεται μετ' ἄρτον.
Καλύτερα τρώγει ὁ σκύλος
τοῦ βαρόνου εἰς τὴν πόλιν,
ἐὰν αὐτὸς εἶναι τοῦ εἴδους
ποὺ τὸν φέρνουνε 'ς τὴν τσέπη.
28.
Temendo que reformassem
alguns destes seus desmandos,
com mil manejos e enganos
vão as Cortes impedindo;
enquanto estão dividindo
os patrícios mais zelosos,
chamando-lhes presunçosos
contrários à monarquia.
28.
Φοβουμένη μὴ πέσωσι
ταραχαὶ τόσον μεγάλαι
μὲ σκευωρίας καὶ δόλον
ἐπέμβηκε ἡ Αὐλή
καὶ ἐσκόρπισε καὶ διέλυσε
τοὺς ἐπιμελεστάτους πατρίκιους
λέγουσα ὄτι ἦσαν αὐθάδεις
καὶ ἀντετίθεντο τὴν μοναρχίαν.
29.
Aos valentes que a favor
da sua pátria peroraram,
que a espada desembainharam
em prol da causa comum,
pendurá-los um por um,
acusando-os de malinos
com o labéu de jacobinos,
bem os queriam massacrar.
29.
Εἰς τοὺς ἀγωνισθέντες
ὑπὲρ τῆς πατρίδος,
εἰς τοὺς τὰ ὅπλα λαβόντες
ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ἀγῶνος
ἤ θελειὰν εἰς τὸ λαιμόν
ἠθέλανε νὰ βάλωσι,
ἤ ὡσὰν Ἰακωβινούς
ἤθελαν νὰ τους σφάξωσι.
30.
Mas veio o céu defender
os justos visivelmente.
Mandou abaixo o potente
e os humildes exaltou.
E Deus, que se colocou
do lado da pátria nossa,
de toda a insídia vossa
é quem nos há de salvar.
30.
Ἀλλ' ἐπροστάτευσε ὁ Θεός
τοὺς καλοὺς φανερῶς,
γκρέμισε τοὺς ἰσχυρούς
κι ἀνέβαλε τοὺς πτωχούς.
Ἐδηλώθη ὁ Θεός
ὑπὲρ τῆς πατρίδος μας
κι ἀπὸ πᾶσαν ἀπειλήν
θὰ μᾶς σώσῃ.
31.
Ó pérfido feudatário!
P’lo teu interesse privado,
tu protector declarado
do piemontês te fizeste,
e com ele te entendeste
com a maior facilidade:
Ele come na cidade
e tu na aldeia à porfia.
31.
Δόλιε φέουδαρχε!
Ὑπὲρ ἰδιωτικοῦ κέρδους
ἀνοικτὸς προστάτης
εἶσαι τῶν Πιεμοντέζων·
μ' αὐτοὺς συνεφώνησες
εὐκόλως μάλιστα,
αὐτοὶ τρῶνε 'ς τὴν πόλιν
κι ἐσὺ 'ς τὰ χωριά.
32.
Para o piemontês um maná
foi a ilha da Sardenha;
como nas Índias a Espanha,
assim estava ele entre nós:
mal nos levantava a voz
nem que fosse algum sandeu,
o sardo, nobre ou plebeu,
devia a cerviz curvar...
32.
Ἡ Σαρδηνία δι' αὐτούς
ἦσαν γῆ τῆς ἐπαγγελίας·
ὡσάν ἡ Ἱσπανία 'ς τὰς Ἰνδίας
μένανε 'δῶ οἱ Πιεμοντέζοι.
Ἀκόμα κι ὁ ὑπηρέτης
διῷκει μᾶς διὰ τῆς ῥάβδου,
εἴτε χωριάτης, εἴτ' ἄρχων
ἔπρεπ' ὁ Σάρδος νὰ ὑπακούσῃ.
33.
Daqui desta nossa terra
tiraram eles milhões,
que, chegando sem calções,
é só galões ao partir.
Nunca houvesse de surgir
quem tanto assola e devasta,
pois maldita seja a casta
que tão ruim semente cria.
33.
Ἀπὀ τὴν γῆν μας
ἔκλεψαν ἑκατομμύρια,
ἦρχοντο γυμνοί
καὶ ἔφευγαν πλούσιοι.
Εἴθε νὰ μὴν ἦρχοντο ποτέ,
γιατὶ μᾶς ἔκαψαν ὅλα!
Καταραμένη νά' ναι ἡ χῶρα
ποὺ τέτοιαν γενιὰν γεννᾶ.
34.
Vieram fazer entre nós
vantajosos casamentos,
têm cargos de bons proventos,
honrarias e louvores,
e as dignidades maiores
de igreja, de toga e espada.
Para o sardo não resta nada:
só a corda para se enforcar!
34.
Αὐτοὶ ἔκαμαν ἐδῶ
συμφέροντα προξενιά,
δι' αὐτούς αἱ εργασίαι,
δι' αὐτούς αἱ τιμαί
καὶ τὰ ὑψηλότατα ἀξιώματα
ἐκκλησιαστικά, δικαστικά, στρατιωτικά·
καὶ εἰς τὸν Σάρδον μόνον ἔμεινε
τὸ σκοινὶ νὰ κρεμασθῇ.
35.
Os seus díscolos nos mandam
para castigo e correcção,
com salário e com pensão,
emprego, alvará e licença.
Na Rússia, esta concorrência
é mandada para a Sibéria:
para morrer de miséria,
mas nunca para governar.
35.
Μᾶς ἔστειλαν τοὺς χειρότερους
διὰ τιμωρίας καὶ ποινῆς,
μὲ μισθὸν καὶ σύνταξιν,
μὲ λειτούργημα καὶ ἄδειαν.
Εἰς τὴν Μοσκόβαν τέτοιους
τοὺς στέλνουν 'ς τὴν Σιβηρίαν,
ἀλλὰ νὰ πεθάνουν εἰς πενίαν,
ὄχι νὰ κυβερνᾶνε.
36.
Entretanto aqui a nossa
numerosa juventude
de talento e de virtude,
no ócio é que lhes convém.
E quando empregam alguém
é o mais néscio apurado,
que lhes dá bom resultado
com tola gente lidar.
36.
Καὶ εἰς τὴν νῆσον μας
ἀρκετοὺς νέους προικισμένους
μὲ πολλὰ και μεγάλα χαρίσματα
τοὺς ἀφήνανε εἰς τὴν ἀεργίαν,
καὶ ἐὰν κάποιους ἀπησχολοῦντο
τότ' ἐζητοῦντο τοὺς ἠλίθιους
διότι σ' αὐτοὺς τους συνέφερε
νὰ διαθέτουν βλακώδεις.
37.
Se em empregos subalternos
há algum sardo que avança,
nos presentes p’rá folgança
não lhe chega meio salário:
para Turim é necessário
mandar carne de suíno,
cavalos de raça, e vinho
moscatel e malvasia.
37.
Ἐὰν, εἰς ὑποτακτικὰς ἐργασίας,
κάποιος Σάρδος ἔκανε προόδους,
νὰ κάνῃ δῶρα δὲ τοῦ ἦσαν ἀρκετόν
νὰ ἐξοδέψῃ τὸ ἥμισυ τοῦ μισθοῦ του.
Εἴχαμεν νὰ στείλωμεν
ἵππους ράτσας εἰς Τορίνον
καὶ κιβώτια ἐξαιρετικοῦ οἴνου,
Καννονάου καὶ Μαλβαζίας.
38.
O ouro e prata que são nossos,
do ir dá-los ao piemontês
já o governo deles fez
máxima fundamental.
Que o reino ande bem ou mal
para eles é indiferente,
acham mesmo inconveniente
deixarem-no prosperar.
38.
Νὰ διαβεβαιωθῶσι εἰς τοὺς Πιεμοντέζους
ὁ ἄργυρος καὶ ὁ χρυσός μας,
εἶναι τῆς κυβερνέσεως των
ἡ ἀρχή ἡ κανονική.
Τὸ βασιλεῖον τῆς Σαρδηνίας
δὲ τους ἐνδιαφέρει τίποτα,
καὶ μάλιστα, πιστεύουσι
ὅτι δὲν πρέπει νὰ εὐημερᾶ.
39.
À ruina levou a ilha
esta raça de bastardos.
Quanto aos privilégios sardos
todos eles nos tiraram;
dos arquivos nos roubaram
o que havia de melhor,
e qual papel sem valor
logo o mandaram queimar.
39.
Τῆν νῆσον κατέστρεψαν
οἱ νόθοι αὐτοί,
καὶ μᾶς ἤρπασαν
τὰ προνόμια ποὺ εἴχαμεν,
ἐκ τῶν ἀρχείων ἔκλεψαν
τὰ σημαντικότατα μας ἔγγραφα
καὶ ὡς ἀνώφελα γραπτά
τὰ παρέδωσαν εἰς τὰς φλόγας.
40.
Mas já do flagelo, em parte
– graças a Deus! – se livrou,
já o povo sardo expulsou
esse nefasto inimigo.
E tu ainda és seu amigo,
indigno sardo barão?
Porquê tanta agitação
para o fazer retornar?
40.
Ὁ Θεός ἐν μέρει μᾶς ἐλευθέρωσε
ἀπὸ τούτην τὴν συμφοράν,
οἱ Σάρδοι ἐδίωξαν αὐτόν
τὸν μισητὸν ἐχθρόν.
Καὶ σὺ εἶσαι ὁ φίλος του,
ἀνάξιε Σάρδε βαρόνε,
καὶ ἀγωνίζεσαι
νὰ κάνῃς νὰ ἐπιστρέψῃ!
41.
Assim, descaradamente,
vens pregando p’lo Piemonte:
falso que trazes na fronte
o ferrete de traidor!
Tua filha preito e favor
não nega a um aventureiro,
dês’ que seja forasteiro:
que nos sardos não se fia.
41.
Δι' αὐτὸ ἀναιδῶς μάλιστα
παρακαλεῖς τὸν Πιεμοντέζον.
Ὑποκριτή σημαδεμένε
τῆς προδοσίας τῷ στίγματι!
Τόσον πολὺ αἱ θυγατέρες σου
τιμᾶν τόν ξένον ὥστε
καὶ νἆναι λουτροπλυντῆρ
ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι Σάρδος.
42.
Se acaso vais a Turim
a beijar obrigado és
a qualquer ministro os pés,
e a outro o... bem me entendes;
Para obter o que pretendes
vendes a tua pátria antiga,
e o que é sardo, por intriga,
tentas desacreditar.
42.
Ἐὰν ὑπάγῃς εἰς τὸν Τορῖνον,
ἐκεῖ πρέπει νὰ φιλεῖς
τοῦ ὑπουργοῦ τὰ πόδια,
κι ἄλλων τὸν πρωκτόν.
Ν' ἀποκτήσῃς ὅ,τι θέλεις
πωλεῖς τὴν πατρίδα σου
κι ἴσως προσπαθήσῃς κρυφῶς
τοὺς Σάρδους νὰ 'ξωφλήσῃς.
43.
Deixas lá ficar a bolsa,
e em troca vens todo inchado
de cruz ao peito enfeitado
e uma chave no traseiro.
Para seres da corte useiro,
a família arruinaste:
Grau de traidor conquistaste
na Ordem da bufaria.
43.
Ἐκεῖ ἄφησες τὰ χρήματά σου
και ἐπέστρεψες μὲ σταυρόν
ὡς παράσημον ἐπὶ τοῦ στήθους,
καὶ μὶα κλεῖδα 'ς τὸν πισινόν.
Διὰ νὰ κτίσῃς τὸν στρατῶνα
τὸν οἶκον κατέστρεψες
καὶ ἐκέρδισες τὸν τίτλον
κατασκόπου καὶ προδότου.
44.
Não deixa o Céu toda a vida
a maldade triunfar,
deve o mundo reformar
as coisas que andam mal.
Assim o sistema feudal
tem já o tempo contado
que o desumano mercado
de povos tem de acabar.
44.
Ἀλλ'ὁ οὐρανὸς δὲν αφήνει
πάντα τὸ κακὸν νὰ θριαμβέψῃ·
πρέπ' ὁ κόσμος τὰ πράγματα
νὰ ἐπανορθώσῃ ἃν ἄδικα.
Αδύνατον νὰ διαρκεῖ
αὐτή ἡ φεουδαρχία,
βεβαίως θὰ τελέσῃ
τῶν λαῶν ἡ πώλησις.
45.
O homem que a sujeição
tanto fez envilecer,
triunfal se há de erguer
à sua antiga dignidade;
Parece que a humanidade
recupera a condição.
Sardo, acorda, meu irmão,
que é só esta a nossa via.
45.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ ψεῦδος
τὸν εἶχε ταπεινώσει
φαίνεται ὡς παλαιάν
ἀξιοπρέπειαν ἐπανακτεῖ,
καὶ ὡς πάλιν διεκδικεῖ
τὴν θέσιν του 'ς τὴν κοινωνίαν.
Ὦ Σάρδοι μου, ἐξυπνᾶτε
αὐτῇ τῇ ὁδηγίᾳ!
46.
Ó povos, chegou a hora
de extirpar todo o abuso!
Este mau regime acuso:
Fora! Abaixo o despotismo!
Guerra, guerra ao egoísmo,
guerra contra os opressores,
que estes baixos ditadores
devemos nós humilhar.
46.
ᾮ λαοί, ἔφθασε ἡ ὧρα
τὴν ἀδικίαν ν' ἀφαιροῦμεν!
Κάτω ἡ κακοηθία,
κάτω οἱ δεσπόται!
Πόλεμον εἰς τὸν ἐγωισμόν,
πόλεμον εἰς τοὺς τύραννους!
Τούτους τοὺς ἀνίκανους
πρέπει νὰ ταπεινώσωμεν.
47.
Que um dia não vos queixeis
por esta ocasião perdida;
agora está a linha urdida:
é a altura de a tecer,
que depois pode já ser
tarde p’ra o arrependimento.
Ao vir de feição o vento
é que convém debulhar.
47.
Ἀλλιῶς, μίαν ἡμέραν
θὰ δαγκώσητε τὰ χέρια σας,
νῦν ποὺ ἔχετε τὸ ἐξύφασμα
χρειάζεσθε νὰ ὑφαίνητε.
Προσέχετε νὰ μὴν γίνῃ
άργά ἡ μεταμέλεια,
ὅταν καλὸς ἔλθῃ ἄνεμος
πρέπει νὰ ἀλωνίσωμεν.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org