Language   

Su patriottu Sardu a sos feudatarios [Procurad' e moderare]

Francesco Ignazio Mannu
Back to the song page with all the versions


OriginalLa versione di Auguste Boullier da Le dialecte et les chants...
SU PATRIOTTU SARDU A SOS FEUDATARIOS [PROCURAD' E MODERARE]

1. Procurade e moderare,
Barones, sa tirannia,
Chi si no, pro vida mia,
Torrades a pe' in terra!
Declarada est già sa gherra
Contra de sa prepotenzia,
E cominzat sa passienzia
ln su pobulu a mancare

2. Mirade ch'est azzendende
Contra de ois su fogu;
Mirade chi non est giogu
Chi sa cosa andat a veras4;
Mirade chi sas aeras
Minettana temporale;
Zente cunsizzada male,
Iscultade sa 'oghe mia.

3. No apprettedas s 'isprone
A su poveru ronzinu,
Si no in mesu caminu
S'arrempellat appuradu;
Mizzi ch'es tantu cansadu
E non 'nde podet piusu;
Finalmente a fundu in susu
S'imbastu 'nd 'hat a bettare.

4. Su pobulu chi in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente despertadu
S'abbizzat ch 'est in cadena,
Ch'istat suffrende sa pena
De s'indolenzia antiga:
Feudu, legge inimiga
A bona filosofia!

5. Che ch'esseret una inza,
Una tanca, unu cunzadu,
Sas biddas hana donadu
De regalu o a bendissione;
Comente unu cumone
De bestias berveghinas
Sos homines et feminas
Han bendidu cun sa cria

6. Pro pagas mizzas de liras,
Et tale olta pro niente,
Isclavas eternamente
Tantas pobulassiones,
E migliares de persones
Servint a unu tirannu.
Poveru genere humanu,
Povera sarda zenia!

7. Deghe o doighi familias
S'han partidu sa Sardigna,
De una menera indigna
Si 'nde sunt fattas pobiddas;
Divididu s'han sas biddas
In sa zega antichidade,
Però sa presente edade
Lu pensat rimediare.

8. Naschet su Sardu soggettu
A milli cumandamentos,
Tributos e pagamentos
Chi faghet a su segnore,
In bestiamen et laore
In dinari e in natura,
E pagat pro sa pastura,
E pagat pro laorare.

9. Meda innantis de sos feudos
Esistiana sas biddas,
Et issas fe ni pobiddas
De saltos e biddattones.
Comente a bois, Barones,
Sa cosa anzena est passada?
Cuddu chi bos l'hat dada
Non bos la podiat dare.

10. No est mai presumibile
Chi voluntariamente
Hapat sa povera zente
Zedidu a tale derettu;
Su titulu ergo est infettu
De s'infeudassione
E i sas biddas reione
Tenene de l'impugnare

11. Sas tassas in su prinzipiu
Esigiazis limitadas,
Dae pustis sunt istadas
Ogni die aumentende,
A misura chi creschende
Sezis andados in fastu,
A misura chi in su gastu
Lassezis s 'economia.

12. Non bos balet allegare
S'antiga possessione
Cun minettas de presone,
Cun gastigos e cun penas,
Cun zippos e cun cadenas
Sos poveros ignorantes
Derettos esorbitantes
Hazis forzadu a pagare

13. A su mancu s 'impleerent
In mantenner sa giustissia
Castighende sa malissia
De sos malos de su logu,
A su mancu disaogu
Sos bonos poterant tenner,
Poterant andare e benner
Seguros per i sa via.

14. Est cussu s'unicu fine
De dogni tassa e derettu,
Chi seguru et chi chiettu
Sutta sa legge si vivat,
De custu fine nos privat
Su barone pro avarissia;
In sos gastos de giustissia
Faghet solu economia

15. Su primu chi si presenta
Si nominat offissiale,
Fattat bene o fattat male
Bastat non chirchet salariu,
Procuradore o notariu,
O camareri o lacaju,
Siat murru o siat baju,
Est bonu pro guvernare.

16. Bastat chi prestet sa manu
Pro fagher crescher sa r’nta,
Bastat si fetat cuntenta
Sa buscia de su Segnore;
Chi aggiuet a su fattore
A crobare prontamente
Missu o attera zante
Chi l'iscat esecutare

17. A boltas, de podattariu,
Guvernat su cappellanu,
Sas biddas cun una manu
Cun s'attera sa dispensa.
Feudatariu, pensa, pensa
Chi sos vassallos non tenes
Solu pro crescher sos benes,
Solu pro los iscorzare.

18. Su patrimoniu, sa vida
Pro difender su villanu
Cun sas armas a sa manu
Cheret ch 'istet notte e die;
Già ch 'hat a esser gasie
Proite tantu tributu?
Si non si nd'hat haer fruttu
Est locura su pagare.

19. Si su barone non faghet
S'obbligassione sua,
Vassallu, de parte tua
A nudda ses obbligadu;
Sos derettos ch'hat crobadu
In tantos annos passodos
Sunu dinaris furados
Et ti los devet torrare.

20. Sas r’ntas servini solu
Pro mantenner cicisbeas,
Pro carrozzas e livreas,
Pro inutiles servissios,
Pro alimentare sos vissios,
Pro giogare a sa bassetta,
E pro poder sa braghetta
Fora de domo isfogare,

21. Pro poder tenner piattos
Bindighi e vinti in sa mesa,
Pro chi potat sa marchesa
Sempre andare in portantina;
S'iscarpa istrinta mischina,
La faghet andare a toppu,
Sas pedras punghene troppu
E non podet camminare

22. Pro una littera solu
Su vassallu, poverinu,
Faghet dies de caminu
A pe', senz 'esser pagadu,
Mesu iscurzu e ispozzadu
Espostu a dogni inclemenzia;
Eppuru tenet passienzia,
Eppuru devet cagliare.

23. Ecco comente s 'impleat
De su poveru su suore!
Comente, Eternu Segnore,
Suffrides tanta ingiustissia?
Bois, Divina Giustissia,
Remediade sas cosas,
Bois, da ispinas, rosas
Solu podides bogare.

24. Trabagliade trabagliade
O poveros de sas biddas,
Pro mantenner' in zittade
Tantos caddos de istalla,
A bois lassant sa palla
Issos regoglin' su ranu,
Et pensant sero e manzanu
Solamente a ingrassare.

25. Su segnor feudatariu
A sas undighi si pesat.
Dae su lettu a sa mesa,
Dae sa mesa a su giogu.
Et pastis pro disaogu
Andat a cicisbeare;
Giompidu a iscurigare
Teatru, ballu, allegria

26. Cantu differentemente,
su vassallu passat s'ora!
Innantis de s'aurora
Già est bessidu in campagna;
Bentu o nie in sa muntagna.
In su paris sole ardente.
Oh! poverittu, comente
Lu podet agguantare!.

27. Cun su zappu e cun s'aradu
Penat tota sa die,
A ora de mesudie
Si zibat de solu pane.
Mezzus paschidu est su cane
De su Barone, in zittade,
S'est de cudda calidade
Chi in falda solent portare.

28. Timende chi si reforment
Disordines tantu mannos,
Cun manizzos et ingannos
Sas Cortes han impedidu;
Et isperdere han cherfidu
Sos patrizios pius zelantes,
Nende chi fint petulantes
Et contra sa monarchia

29. Ai cuddos ch’in favore
De sa patria han peroradu,
Chi sa ispada hana ogadu
Pro sa causa comune,
O a su tuju sa fune
Cheriant ponner meschinos.
O comente a Giacobinos
Los cheriant massacrare.

30. Però su chelu hat difesu
Sos bonos visibilmente,
Atterradu bat su potente,
Ei s’umile esaltadu,
Deus, chi s’est declaradu
Pro custa patria nostra,
De ogn’insidia bostra
Isse nos hat a salvare.

31. Perfidu feudatariu!
Pro interesse privadu
Protettore declaradu
Ses de su piemontesu.
Cun issu ti fist intesu
Cun meda fazilidade:
Isse papada in zittade
E tue in bidda a porfia.

32. Fit pro sos piemontesos
Sa Sardigna una cucagna;
Che in sas Indias s 'Ispagna
Issos s 'incontrant inoghe;
Nos alzaiat sa oghe
Finzas unu camareri,
O plebeu o cavaglieri
Si deviat umiliare...

33. Issos dae custa terra
Ch’hana ogadu migliones,
Beniant senza calzones
E si nd’handaiant gallonados;
Mai ch’esserent istados
Chi ch’hana postu su fogu
Malaittu cuddu logu
Chi criat tale zenìa

34. Issos inoghe incontr’na
Vantaggiosos imeneos,
Pro issos fint sos impleos,
Pro issos sint sos onores,
Sas dignidades mazores
De cheia, toga e ispada:
Et a su sardu restada
Una fune a s’impiccare!

35. Sos disculos nos mand’na
Pro castigu e curressione,
Cun paga e cun pensione
Cun impleu e cun patente;
In Moscovia tale zente
Si mandat a sa Siberia
Pro chi morzat de miseria,
Però non pro guvernare

36. Intantu in s’insula nostra
Numerosa gioventude
De talentu e de virtude
Oz’osa la lass’na:
E si algun ‘nd’imple’na
Chircaiant su pius tontu
Pro chi lis torrat a contu
cun zente zega a trattare.

37. Si in impleos subalternos
Algunu sardu avanz’na,
In regalos non bastada
Su mesu de su salariu,
Mandare fit nezessariu
Caddos de casta a Turinu
Et bonas cassas de binu,
Cannonau e malvasia.

38. De dare a su piemontesu
Sa prata nostra ei s'oro
Est de su guvernu insoro
Massimu fundamentale,
Su regnu andet bene o male
No lis importat niente,
Antis creen incumbeniente
Lassarelu prosperare.

39. S'isula hat arruinadu
Custa razza de bastardos;
Sos privilegios sardos
Issos nos hana leadu,
Dae sos archivios furadu
Nos hana sas mezzus pezzas
Et che iscritturas bezzas
Las hana fattas bruiare.

40. De custu flagellu, in parte,
Deus nos hat liberadu.
Sos sardos ch'hana ogadu
Custu dannosu inimigu,
E tue li ses amigu,
O sardu barone indignu,
E tue ses in s'impignu
De 'nde lu fagher torrare

41. Pro custu, iscaradamente,
Preigas pro su Piemonte,
Falzu chi portas in fronte
Su marcu de traitore;
Fizzas tuas tant'honore
Faghent a su furisteri,
Mancari siat basseri
Bastat chi sardu no siat.

42. S'accas 'andas a Turinu
Inie basare des
A su minustru sos pes
E a atter su... giù m 'intendes;
Pro ottenner su chi pretendes
Bendes sa patria tua,
E procuras forsis a cua
Sos sardos iscreditare

43. Sa buscia lassas inie,
Et in premiu 'nde torras
Una rughitta in pettorra
Una giae in su traseri;
Pro fagher su quarteri
Sa domo has arruinodu,
E titolu has acchistadu
De traitore e ispia.

44. Su chelu non faghet sempre
Sa malissia triunfare,
Su mundu det reformare
Sas cosas ch 'andana male,
Su sistema feudale
Non podet durare meda?
Custu bender pro moneda
Sos pobulos det sensare.

45. S'homine chi s 'impostura
Haiat già degradadu
Paret chi a s'antigu gradu
Alzare cherfat de nou;
Paret chi su rangu sou
Pretendat s'humanidade;
Sardos mios, ischidade
E sighide custa ghia.

46. Custa, pobulos, est s'hora
D'estirpare sos abusos!
A terra sos malos usos,
A terra su dispotismu;
Gherra, gherra a s'egoismu,
Et gherra a sos oppressores;
Custos tirannos minores
Est prezisu humiliare.

47. Si no, chalchi die a mossu
Bo 'nde segade' su didu.
Como ch'est su filu ordidu
A bois toccat a tessere,
Mizzi chi poi det essere
Tardu s 'arrepentimentu;
Cando si tenet su bentu
Est prezisu bentulare.
[HYMNE DES PATRIOTES SARDES AUX FEUDATAIRES]

Songez à modérer
Barons, votre tyrannie;
Car sinon, sur ma vie,
Vous croulerez à terre.
Déjà, contre votre prépotence,
La guerre est déclarée,
Et la patience du peuple
Commence à se lasser.

Voyez : contre vous
L'incendie s'allume.
Et ce n'est point un jeu;
La rébellion est sérieuse.
L'air est plein de menaces
Et de tempêtes.
0 gens mal avisés
Écoutez ma voix.

Ne pressez pas de l'éperon
Votre pauvre monture,
Sinon à moitié route
Elle se cabrera de colère.
Elle est maigre, elle est fatiguée,
Elle n'en peut plus;
A bout d'efforts elle finira
Par jeter bas son cavalier.

Le peuple qui dans
une léthargie profonde
était enseveli,
Enfin s'éveille.
Il sent ses chaînes,
Il comprend qu'il porte la peine
De son antique apathie.
La féodalité n'est-elle pas contraire

A toute justice?
Comme si c'était une vigne,
Une terre, un clos,
On a vendu les villages,
On les a donnés.
Comme un troupeau,
Hommes et femmes
Ont été vendus, eux et leur postérité!

Pour quelques mille lires,
Et quelquefois pour rien,
On a condamné à un esclavage éternel
Des populations entières,
Et des milliers de personnes
Ont été faites serves d'un tyran!
Pauvre genre humain I
Pauvre race sarde!

Dix ou douze familles
Se sont divisé la Sardaigne.
Par des voies indignes,
Elles se la sont appropriée.
Mais ce partage des villages
Est une injustice antique

Que le temps présent
Peut réparer.
Le Sarde naît sujet
A mille commandements (1);
H doit à son seigneur
Et bétail et travail.
Il paie en argent, il paie en nature,
il paie pour la pâture,
Il paie pour la semaille.

Pourtant, bien avant les fiefs,
Les villages existaient
Et les villages étaient maîtres
Et des bois et des terres.
Comment en vos mains, Barons,
Ces domaines sont-ils passés?
Celui qui vous les a donnés
N'en avait pas le droit! -

On ne peut croire
Que volontairement
Une nation entière
Se soit soumise à ce régime inique.
C'est sur un titre illégitime
Que la féodalité repose
Et de le contester
Les villages ont raison.

Les taxes que vous exigiez,
Dans le principe étaient limitées;
Depuis, elles sont allées
Chaque jour en augmentant,
A mesure que votre luxe
Croissait,
A mesure que dans vos dépenses
Vous cessiez d'être modérés.

Il ne sert à rien d'alléguer
Votre antique possession.
C'est en les menaçant de la prison,
C'est par des châtiments et des peines,
C'est avec des chaînes et des cordes,
Que vous avez forcé
Les pauvres habitants
A payer d'exorbitants impôts.

Si, au moins, ces impôts vous les employiez
A faire bonne justice;
Si des bandits de vos districts
Vous punissiez les forfaits,
Si les honnêtes gens, au moins,
Pouvaient aller, venir,
En toute sécurité par les chemins!
Assurer aux citoyens

La sécurité et le repos
Sous l'empire de la loi,
Voilà l'unique but
De toutes les taxes. ,
Ce but, votre avarice
Ne permet pas qu'on l'atteigne.
Car vous ne songez
Qu'à économiser sur la justice.

Pour officier,
Vous prenez le premier venu.
Qu'il fasse bien, qu'il fasse mal,
Pourvu qu'il ne demande salaire,
Procureur ou notaire,
Valet de chambre ou laquais,
Jouvenceau ou barbon,
C'est toujours assez bon pour juger!

Il suffit que le juge se prête
A grossir la rente
Et qu'il sache remplir
La bourse du seigneur;
11 suffit qu'il aide le fattore
A faire promptement rentrer l'impôt
Et qu'il sache exécuter
Les récalcitrants.

0 seigneurs, songez
Que si vous avez des vassaux
Ce n'est pas seulement pour les écorcher,
Ce n'est pas seulement pour vous enrichir!
Pour défendre votre patrimoine, votre vie,
Le vilain,
Les armes en main
Est obligé de veiller nuit et jour.

S'il doit en être ainsi,
Pourquoi de si forts tributs?
Si le sujet n'en tire aucun fruit
il est fou de payer.
Si le baron
Ne tient pas ses engagements,
De ton côté, vassal,
Tu n'es tenu à rien.
Les droits qu'il a levés sur toi
Pendant tant d'années,
C'est de l'argent volé
Qu'il te doit rendre!

L'impôt, à quoi sert-il?
A entretenir des maîtresses,
Des carrosses, des livrées,
Des serviteurs inutiles,
A nourrir le vice,
A jouer à la Bassette

On paie l'impôt pour que le seigneur
Ait toujours vingt plats sur sa table,
Pour que la marquise
Puisse toujours aller en chaise.
La pauvrette! ses souliers trop étroits
La blesseraient;
Les pierres sont trop pointues,
Elle ne saurait marcher.

Pour porter une lettre,
Le misérable vassal
Doit faire des journées de chemin,
A pied, sans être payé,
A demi vêtu,
Exposé à toute l'inclémence des saisons;
Et il faut qu'il endure patiemment,
Il faut qu'il se taise!

Pauvres habitants des villages,
Travaillez, travaillez,
Pour entretenir à la ville
De fins chevaux d'écurie.
A vous on laisse la paille;
Eux mangent le grain,
Et du soir au matin
N'ont qu'une chose à faire : engraisser.

Le seigneur,
A onze heures se lève,
Va du lit à table,
De la table au jeu;
Puis, pour se distraire,
Fait l'amour;
Et quand la nuit commence,
Court au théâtre, au bal, aux réunions joyeuses,

Que la vie du vassal
Est différente!
Dès avant l'aurore
Il est aux champs; L
e vent, la neige dans la montagne,
Dans la plaine un soleil ardent;
Pauvre homme, comment
Peux-tu résister?

Avec la pioche et la charrue,
Il travaille tout le jour.
A midi, il dîne
D'une croûte de pain.
Le chien du baron
Est mieux nourri.
Feudataire perfide,
Dans ton intérêt privé,

Des Piémontais
Tu te déclares le protecteur.
Avec eux tu t'entends
Facilement;
Pendant qu'ils dévorent les villes,
Toi tu dévores les villages.

Pour les Piémontais,
La Sardaigne a été une Cocagne.
Ce que l'Espagne a trouvé aux Indes,
Ils l'ont trouvé ici.
Le moindre d'entr'eux
Ouvre-t-il la bouche,
Peuple et chevaliers
Se doivent humilier.
De, cette terre de Sardaigne,
Ils ont tiré des millions;
Ils sont arrivés sans culottes
Et s'en vont galonnés.

Maudit soit le lieu
D'où sort une telle race!
Ils ont contracté ici
D'avantageux mariage».
Pour eux sont les emplois,
Pour eux sont les honneurs,
Pour eux les plus hautes dignités
De l'Église, de la robe, de l'épée.

Au Sarde il reste
Une corde pour se pendre!
Les ignorants qu'on veut punir,
On nous les envoie
Avec appointements et pension.
En Russie de telles gens
Se relèguent en Sibérie,
Mais pour y mourir de misère,
Non pour gouverner.

Cependant dans notre ile
Un nombreux essaim de jeunes gens,
Pleins de courage et de talent,
Se consument dans le repos.
Si l'un d'eux est employé,
C'est le plus sot;
Car les maîtres trouvent profit
A traiter avec les aveugles.

Si quelqu'emploi subalterne
A un Sarde est confié,
La moitié de son salaire
Passe en cadeaux;
Jl faut qu'il envoie à Turin
Des chevaux de race,
Des caisses de Cannonau
Et de malvoisie.

Attirer en Piémont
Et notre argent et notre or
Telle est de nos maîtres
La maxime première.
Que le royaume aille bien ou mal,
Peu leur importe!
Ils croiraient dangereux
De le laisser prospérer.

Notre île a été ruinée
Par cette race de bâtards.
Ils nous ont enlevé
Nos privilèges de citoyens sardes;
Ils ont pris dans nos archives
Nos chartes les plus précieuses
Et comme de vieilles paperasses
Ils les ont fait brûler.

De ce fléau, Dieu
Nous a en partie délivrés:
Le Sarde a chassé
Cet ennemi qui le ruinait.
Mais toi, tu es son ami,
Indigne baron sarde
Et tu songes à le faire revenir.
Sans pudeur

Tu prêches pour le Piémont.
Traître qui portes au front
La marque de ta trahison!
Tes filles aiment tant à faire
Honneur aux étrangers!
A qui n'est pas Sarde,
Elles se livrent si volontiers!

Si par hasard tu vas à Turin,
Il faut que tu baises
Au ministre le pied
Et à d'autres... tu m'entends.
Pour obtenir ce que tu désires
Tu vends ta patrie,
Et peut-être t'efforces-tu
De discréditer les Sardes.

Tu épuises ta bourse,
Mais au retour tu rapportes
Une palme sur la poitrine,
Une clef sur le dos.
Pour faire ton chemin à la cour
Tu as ruiné ta maison,
Et tu as gagné le titre
De traître et d'espion.

Le ciel ne permet pas
Que le mal triomphe éternellement
Le système féodal
Ne peut durer longtemps.
Il faut que cette vente des peuples,
Pour de l'argent, ait un terme.
L'homme, depuis si longtemps,
Trompé et dégradé

Semble vouloir
Remonter à son rang.
L'humanité veut
Reprendre son antique dignité.
Sardes, réveillez-vous,
Suivez votre guide I
Voici l'heure, peuple
De renverser les vieux abus.

A bas les coutumes iniques!
Guerre, guerre à l'égoïsme.
Guerre aux oppresseurs.
Voici l'heure de châtier
Ces petits tyrans qui vous opprimen,
Sinon, quelque jour,
Vous vous mordrez les doigts.
Maintenant le fil est ourdi
C'est à vous de le tisser.
Prenez garde que vos regrets
Ne viennent trop tard.
Quand le vent souffle
Il faut vanner (1).


Ce poème n'a pas été écrit dans le tumulte du bivouac, à la veille d'une bataille, par une main blessée, sur un vieux tambour. C'est le pamphlet d'une jacquerie, c'est le manifeste d'une insurrection plutôt qu'un chant de guerre. Ce n'est pas un hymne comme ceux de Tyrtée, un chant d'attaque ou de victoire, comme ceux des Suisses dans leur lutte contre Charles le Téméraire (2). On devine en le lisant que c'est l'œuvre d'un homme de loi; il argumente plutôt qu'il ne s'emporte, et ce n'est que lorsqu'il a épuisé la raison qu'il s'adresse au cœur, à la colère du peuple, qu'il fait appel à son patriotisme, qu'il le stimule au nom de sa misère.

(1) Il n'est pas nécessaire pour qu'une poésie soit populaire qu'elle soit anonyme. Il faut seulement qu'elle soit adoptée par le peuple, et qu'au lieu d'exprimer un sentiment individuel, elle exprime un sentiment général, une émotion nationale. Le chant que nous venons de traduire est de Manno. Je n'en connais qu'un texte, celui qui est dans Tyndall. The island of Sardinia, 3 vol. 1849, London.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org