Lingua   

O Sardigna patria nostra [O Sardigna, custa est s'ora]

Angelo [Anghelu, Anzelu] Caria
Pagina della canzone con tutte le versioni


La traduzione in gaelico scozzese della precedente versione. Opera...
OH SARDINIA OUR FATHERLAND

Oh Sardinia, this is the time
when you must wake up
and may all Sardinians together
rise up readily

They are stealing our wealth
in a despicable manner
and overwhelming with concrete
the coasts of Sardinia

To the colonial master,
throw to him a swirl of fire
because it looks no longer the same country
after what they did to us yesterday

An enclosure fenced by a wall,
made seizing as much as you can:
if the sky were on earth
they'd enclose even that [1]

Oh Sardinia, our fatherland,
they've deprived you of your language
and have concealed your history
to keep on this carousel

A united front
that breaks the chains,
never more tears nor pain,
but socialism and freedom

Resistance, resistance
for our freedom!
With Sardinian identity
may independence grow!
A SHÀRDAINEA, AR DUTHAICH

A Shàrdainea is tìm
dhuit dusgadh
agus tìm do na Sàrdainich, uile le cheile,
éirigh gu deònach ealamh.
 
Tha iad a' slaideadh ar beartais
air mhodh dìmheasail gun onair
agus a' trasgradh nan oirthirean de Sàrdainea
le cruadhtan.
 
Tilgibh meall teine
do luchd-riaghlaidh na cholonaidhe,
oir an déidh na rinn iad oirnn an-dé
thainig caochladh air coltais na duthcha.
 
Pairc is balla uimpe,
a rinneadh ach an goidear na's urrainn daibh goid;
nan robh an speur air talamh
deanadh iad balla mu'n speur fhéin.
 
A Shàrdainea, ar duthaich 's ar tìr,
thug iad dhiot do chànan,
is chum iad fodha t'eachdraidh
gus an gional a' cumail riaraichte.
 
Nochd aghaidh aonaichte
a bhriseas na slabhraidhean,
crìoch air na deoir 's air na cràidh,
sòisealachd agus saorsainn.
 
Comhaireachd, comhaireachd
air son ar saorsa!
Gum fàsadh neo-eisimeileachd
cuide ri dearbh-aithne Shàrdaineach.
[1] A reference to the Italian laws of the nineteenth century who imposed the forced privatization of lands in contrast to the ancient Sardinian custom of common use of farming and grazing lands. The privatization often took place with fraud, leading abuses and oppressions, and took along a trail of revenges and hatreds. This strophe is taken from the poem “Tancas serradas a muru” by Melchiorre Murenu (1803-1854), known as the Sardinian Homer because of his early blindness.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org