Lingua   

O Sardigna patria nostra [O Sardigna, custa est s'ora]

Angelo [Anghelu, Anzelu] Caria
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleLa traduzione in gaelico scozzese della precedente versione. Opera...
O SARDIGNA PATRIA NOSTRA [O SARDIGNA, CUSTA EST S'ORA]

Oh Sardigna custa est s'ora
ke ti deppes iskidare
e nos Sardos totu umpare
si ki pesent in bon'ora
e nos Sardos totu umpare
si ki pesent in bon'ora


Sa rikesa sunt furande
in d'una manera indigna
e sas costas de Sardigna
de zimentu cuccuzzande
e sas costas de Sardigna
de zimentu cuccuzzande


Oh Sardigna patria nostra
de sa limba t'ant privau
e s'istoria ant cubau
pro sikire in custa zostra
e s'istoria ant cubau
pro sikire in custa zostra


Una tanca fatta a muru
fatta a s'afferra afferra
si su kelu fit in terra
si l'aiant serradu puru
si su kelu fit in terra
si l'aiant serradu puru


A sos meres coloniales
aperrieli trumba e fogu
ca non paret prus su logu
pro su ki nos ant fattu heris
ca non paret prus su logu
pro su ki nos ant fattu heris


Como a Cuba tandho in Vietnam
sos Irlandesos kin sos Bascos
moviebos omines sardos
bos deppiene iskidare
moviebos omines sardos
bos deppiene iskidare.
A SHÀRDAINEA, AR DUTHAICH

A Shàrdainea is tìm
dhuit dusgadh
agus tìm do na Sàrdainich, uile le cheile,
éirigh gu deònach ealamh.
 
Tha iad a' slaideadh ar beartais
air mhodh dìmheasail gun onair
agus a' trasgradh nan oirthirean de Sàrdainea
le cruadhtan.
 
Tilgibh meall teine
do luchd-riaghlaidh na cholonaidhe,
oir an déidh na rinn iad oirnn an-dé
thainig caochladh air coltais na duthcha.
 
Pairc is balla uimpe,
a rinneadh ach an goidear na's urrainn daibh goid;
nan robh an speur air talamh
deanadh iad balla mu'n speur fhéin.
 
A Shàrdainea, ar duthaich 's ar tìr,
thug iad dhiot do chànan,
is chum iad fodha t'eachdraidh
gus an gional a' cumail riaraichte.
 
Nochd aghaidh aonaichte
a bhriseas na slabhraidhean,
crìoch air na deoir 's air na cràidh,
sòisealachd agus saorsainn.
 
Comhaireachd, comhaireachd
air son ar saorsa!
Gum fàsadh neo-eisimeileachd
cuide ri dearbh-aithne Shàrdaineach.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org