Language   

Na Gaidheil am Basra

Norman McArthur
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish Version from Songs For Change
NA GAIDHEIL AM BASRATHE GAEL IN BASRA
  
Chunna mise a-raoirI saw last night
Na balaich againn fhìnOur very own lads
An teas marbhtach na grèin’In the murderous heat of the sun
B’ ann air a’ mhàirds’ a bha na seòidHeroes on the march
Am fàsach fada thallIn a far desert land
  
Oh seinn, seinnOh sing, sing
Phìobair’ an aona-phuirtPiper, play the same old tune
Tog ort do phìobStrike up and play
  
Chan eil cail ùr fon ghrèinThere’s nothing new under the sun
Mort, fuath agus bàsMurder, death and hate
An ainm nar n-uachdaran fhèinIn the name of our leaders.
‘S ann mar seo a bha e a-riamhIt’s always been this way
An cogadh no sìthIn war or in peace
Nar tràillean do dh’iompaireachd chèinSlaves to a foreign empire
  
Oh seinn, seinnOh sing, sing
Phìobair’ an aona-phuirtPiper, play the same old tune
Tog ort do phìobStrike up and play
  
Is lìonmhor na laoichMany are the heroes
A chaidh romhpa gu blàrWho went before them to war
Cràth is cruadal nan dànPain and suffering their destiny
‘S nuair a sheinneas a’ PhìobAnd when the pipe plays
An cois fuaim a’ bhlàir mhòirIn the noise of battle
Mar pheilear thèid iad an sàsLike a bullet they will charge
Is leanaidh iad dlùthFollowing too close
Rin sinnsir ‘s an cliùTheir forefathers’ fame
‘S thèid an spadadh ‘s an reubadh air an raonLying slaughtered and torn in the field
  
Balaich thapaidh threunStrong healthy lads
An cuid armachd nan làimhReady at arms
A’ dol a dh’ ionnsaigh buaidh no bàsToward victory or death
Ach am faclan Dhòmhnaill Ruaidh*But in Red Donald’s words*
Gum bi buaidh leis na seòidVictory to the heroes
‘S gun till iad sàbhailte slànLet them return safe and well.
  
Oh seinn, seinnOh sing, sing
Phìobair’ an aona-phuirtPiper, play the same old tune
Seinn an aon phort a-rithistPlay the same old tune again.
  
*Dòmhnall Ruadh Choruna – Na Camshronaich san Fhraing* Red Donald of Coruna (Dòmhnall Ruadh Chorùna) – From his poem The Camerons in France.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org