Language   

Katarungan

Freddie Aguilar
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione inglese da lyricstranslate.com
KATARUNGANJUSTICE
  
Sa isang kulungang bakal ayIn an iron prison
May taong malungkot, umiiyakSomeone is sad and crying
Ang tanong n'ya sa sarili ayHe asks himself
Kailan magigisnan ang liwanagWhen will I see the light
Malayo ang iniisip atThinking deeply and
Nakakuyom yaring mga paladHis hands are clenched
Bakit daw s'ya nagdurusaWhy is he suffering
Sa kasalanang 'di n'ya ginawaFor the offense he didn't commit
  
Kahapon lamang ay kapilingJust yesterday he was
N'ya kanyang asawa at anakWith his wife and child
Namumuhay nang tahimik saLiving in peace
Isang munting tahanang may tuwaIn small home of joy
Ang kaligayahan ay pinutolHappiness was cut
Ng isang paratang sa kanyaBy an accusation
S'ya daw ang may sala sa isangThat it was his fault for
Krimen na 'di naman n'ya ginawaA crime he didn't commit
  
Wala na bang katarungan angIs there no justice
Isang nilalang na katulad n'yaFor someone like him
Ilan pang tulad n'ya ang magdurusaHow many more will suffer
Nang walang kasalananThat isn't guilty
'Di ba't ang batas natin pantay-Isn't the law equal
Pantay, walang mahirap, mayamanNo rich nor poor
Bakit marami ang nagduru-Why is that many are suffering
Sang mga walang kasalananThe innocent ones
  
Mga ilang araw na langIn a few days
Haharapin na n'ya ang bitayanHe will face the gallows
Paano n'ya isisigawHow will he shout
Na s'ya'y sadyang walang kasalananThat he is innocent
Tanging ang Diyos lamang ang s'yangOnly God is his
Saksi at s'yang nakakaalamWitness and knows
Diyos na rin ang s'yang bahalangGod will
Maningil kung sino'ng may kasalananCollect from the guilty ones
  
Dumating na ang araw, hahara-The day has come
Pin na n'ya kanyang kamatayanHe will face his death
Sa isang upuang bakal naIn a steel chair that
Kay dami nang buhay na inutangHas claimed many lives
O, ang batas ng tao kungO, the law of man
Minsan ay 'di mo maintindihanSometimes can't be understood
Ilan pang tulad n'ya angHow many more will suffer
Magdurusa nang walang kasalananThat isn't guilty


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org