Language   

Terroriststämplar

Jan Hammarlund
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione italiana di Riccardo Venturi
TERRORISTSTÄMPLARCOMPLOTTI TERRORISTICI
  
Man kan bli kallad terrorist om man har sänt en slantSi può essere chiamati terroristi inviando due centesimi
för att bistå en stämplad somalisk immigrantper aiutare un immigrante somalo munito di permesso
som blev misstänkt för att nån i USA var observante sospettato perché qualcuno negli USA aveva osservato
på att han skickat pengar till en fattig anförvantche aveva mandato dei soldi ad un parente povero.
Man kan bli kallad terrorist om man slår sönder en kanonSi può essere chiamati terroristi se si fa a pezzi un cannone,
om man hjälper och gömmer en flyende personse si aiuta e si nasconde un profugo o un fuggitivo,
om man gör semestercyklar in i militärens zonse si fa cicloturismo in una zona militare,
där nån får för sig att man ser ut som en spiondove qualcuno s'immagina che sembriamo spie,
Se upp om du är född i en arabisk nation!specialmente se sei nato in un paese arabo!
för då kan du säkert enligt säps konklusionPerché allora, di sicuro, in base a una nota conclusione
bli misstänkt för att planlägga en stor konfrontationsi può essere sospettati di pianificare un grande conflitto
och då kan du bli föremål för en snabb deportatione allora si può essere oggetti di rapida deportazione.
I vissa länder arresteras man för ejakulationIn certi paesi si viene arrestati per eiaculazione
i sällskap med en nästan artonårig manspersonse ti beccano assieme ad un tizio di quasi diciott'anni
oavsett om det är lagligt i in egen nationa prescindere se questo sia o meno lecito nella propria nazione.
så får nu förtryckarstater lång jurisdiktionOra gli stati oppressivi possono avere un'ampia giurisdizione
om du ingår i en alltför högljudd opinionse ti lasci andare a esprimere a voce troppo alta un'opinione
som envist förespråkar socialrevolutionche propugni ostinatamente la rivoluzione,
om du deltar i en uppmärksammad antikrigsaktionse partecipi ad un'azione palesemente contro la guerra
där polisen stressar fram en kravallsituationnella quale la polizia abbia evidenziato una situazione di sommossa.
och du är en mer än osedvanlig slafsigt klädd personSe sei vestito in modo più che insolitamente da straccione,
och visar rumpan mot en utländsk högreståndspersonse mostri il culo a una personalità estera di alto rango,
eller hindrar kärnavfall att nå sin slutdestinationoppure se impedisci alle scorie nucleari di arrivare a destinazione
eller kanske obstruerar någon sorts vivisektiono se impedisci una qualche specie di vivisezione
kan du få inreseförbud i varje EU-nationpuoi beccarti il divieto di in gresso in ogni paese della UE
  
Men om du sätter fart på en vapenarsenalMa se sviluppi un bell'arsenale di armamenti
för att systematiskt mörda några tusentalper ammazzare sistematicamente migliaia di persone,
härjar och rasar som en blodtörstig schakalse saccheggi e devasti come uno sciacallo assetato di sangue
med kniv och gaffel som civiliserad kannibalcon coltelli e forchette, come un cannibale civilizzato,
planlägger massakrar utan samvetskvalse pianifichi massacri senza alcuno scrupolo di coscienza,
trakasserar palestinier i åratalse perseguiti i palestinesi per anni e anni
så länge så att terrorn förefaller helt normalin modo che il terrore appaia del tutto normale,
då är det ganska troligt att du blir generalallora è piuttosto probabile che tu diventi un generale.
och om du sedan fuskar fräckt i allmänna valE se poi commetti brogli alle elezioni generali
spelar under täcket med en CIA-agentse giochi sottobanco con un agente della CIA,
iscensätter statskupper på sydlig kontinentse metti in scena golpe in un continente del sud
och dessutom är vindögd och ointelligente se, inoltre, hai gli occhi storti e sei un cretino
då har du goda chanser att bli presidenthai buone chances di diventare presidente,
ja att bli president i världens mäktigaste landsì, presidente della nazione più potente del mondo.
och om du bär dej åt som den värsta tyrannE se ti comporti come il peggiore tiranno,
hetsar folk emot varann med järnhård härskarhandse aizzi i popoli l'unco contro l'altro con ferrea mano di dominatore,
låter insatsstyrkan härja som ett annat gangsterbandse lasci che il capitale spadroneggi come una banda di gangster,
vägrar känna ansvar för skotten som brannse ti rifiuti di assumerti la responsabilità per gli spari che hanno ucciso,
och för filmerna och andra bevis som försvannper le pellicole e per altre prove che sono scomparse,
kan du va länspolismästare i Västra Götalandallora puoi diventare commissario capo del Västergötland (*)
  
Men nu säger vissa, när vår värld står i brandMa ora qualcuno dice, quando il mondo s'incendia
det behövs i vissa lägen ett första förbandche in certi casi ci vuole un cerotto.
då kommer från EU ett rambeslutE allora ecco che arriva una legge-quadro dalla UE
som vi förväntas godta i förväg underhandche, in via riservata, siamo supposti approvare in anticipo;
då gör vi frågan väldigt komplicerad och svåre allora ne facciamo una questione difficile e complessa
så de dumma journalisterna ingenting förstårin modo che quegli scemi di giornalisti non ci capiscano nulla
och politikerna röstar snabbt så gott de förmåre i politici la votano il più velocemente che possono
och vår grundlag den får sitt banesåre la nostra costituzione riceve una ferita mortale
och Sveriges riksdag står där som en samling dumma fåre il parlamento svedese se ne sta lì come un branco di pecore idiote.
Jag vet inte hur jag ska avsluta det härIo non so come farla finita con questa cosa,
Jag läser i tidningen och gråter och svärleggo il giornale, piango e bestemmio
det är en demokratisk och juridisk migrärè un'emicrania democratica e giuridica,
Jag får en klump i halsen, det är knappt att rösten bärho un groppo alla gola, la voce appena mi regge.
NOTA alla traduzione

(*) "commissario capo del Västergötland syftar INTE på Hans Holmér utan på Håkan Jaldung, som var direkt ansvarig för att polisen bröt mot lagen i Göteborg 2001.

(Nota di Jan Hammarlund)

commissario capo del Västergötland NON si riferisce a Hans Holmér (il funzionario di polizia che si "occupò" dell'assassinio di Olof Palme nel 1986, ndt.), ma a Håkan Jaldung, che era il diretto responsabile degli atti illegali della polizia durante il G8 di Göteborg nel 2001."


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org