Language   

Źródło

Jacek Kaczmarski
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana letterale di Krzysiek Wrona 5 maggio 2016
ŹRÓDŁOLA SORGENTE
  
Płynie rzeka wąwozem jak dnem koleiny, która sama siebie żłobiła,Scorre fiume in forra che sembra il fondo del solco che si è scavato da solo,
Rosną ściany wąwozu, z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny;Le pareti della forra sono sempre più alte, pare che lassù ci sono le pianure;
I im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy,E più acqua arrivi, più in profondità inciderà il suolo,
Sama biorąc na siebie cień zboczy…Assorbendo su se stessa l’ombra delle pendici…
  
Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła;La rena scappa dalla corrente, la corrente si contorce sull’arena, la sua propria forza lo tira nell’abbisso;
Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była –Ma nonostante tutto esiste un fiume in fondo di questa gola, c’è e ci sarà, ci sarà come sempre c’era –
Bo źródłoPerchè la sorgente
Bo źródłoPerchè la sorgente
Wciąż bije.Continua a pulsare.
  
A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień, tej rzeki historia, tych brzegów –Sulle pareti erte ci sono le strisce di colori e di scanalature, la storia di questo fiume, di queste rive –
Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie – wbrew sobie.Le ombre di alberi caduti, impronte di massi dissciolti, la melma raccolta da se stessa – contro se stessa.
A hen, w dole blask nikły ciągle ziemię rozcina,E laggiù, la sotto, un barlume fioco continua a tagliare la terra,
Ziemia nad nim się zrastać zaczyna…E la terra comincia a congiungersi sopra, in alto…
  
Z obu stron żwir i glina, by zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje;Dalle margini ghiaia e argilla cercano di fermarlo nella corsa, l’acqua sibila e bolle, ma rimane viva;
I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom –E serpeggia, e schiva, si infiltra e scala, fa schiuma, ma scorre, persiste nello scorrere contro le rive –
Bo źródłoPerchè la sorgente
Bo źródłoPerchè la sorgente
Wciąż bije.Continua a pulsare.
  
I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni;E ci sono i posti dove, nella fanghiglia, l’acqua è quasi ferma sotto lo strato di un verde unto;
Tam ślad, prędzej niż ten, kto zostawił go, znika – niewidoczne bagienne są sidła.Là le orme stanno sparendo prima di chi le ha lasciate – dove regnano invisibili calappi della palude.
Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki,Ma la sorgente continua a pulsare, il suo battito allarga le pareti,
Więc jest nurt, choć ukryty dla oka!Ed ecco, c’è il flusso, anche se l’occhio non lo nota!
  
Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna,Già non si vede quasi il cielo, il gorgo è buio e freddo,
Niech się sypią lawiny kamieni!Che cadano valanghe di sassi!
I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów,E che si ricongiungano i dirupi delle forre senza pietà,
Bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeniChe cos’è che rode la forma di spazi futuri
Jak nie rzeka podziemna?Se non il fiume sotterraneo?
  
Groty w skałach wypłucze,Creerà delle grotte nelle rocce
Żyły złote odkryje –Metterà in vista le vene d’oro –
Bo źródłoPerchè la sorgente
Bo źródłoPerchè la sorgente
Wciąż bije.Continua a pulsare.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org