Language   

Tre madri

Fabrizio De André
Back to the song page with all the versions


"Le tre madri", versione in sardo di Elena Ledda, dal disco collettivo...
TRE MATRI

Matri 'i Titu:
"Tu 'un si certu figghjiu ri Ddìu
ma ccà c'è cu mori dicènnuti addìu

Matri di Dimacu:
"Dimacu, 'un sapisti maj cu fu to patri
ma cchju ri tìa, mori to matri"

I ru' matri:
"Cu troppi làcrimi chjanci, Maria
sulu l'illusiuni dâ so agunìa
saj ca a 'sta vita, nno terzu jornu,
'u figghju tùu farà ritornu:
lassa a nuautri chjànciri cchjù forti
cu 'un arrivìscirà cchjù dâ morti"

Matri di Gesu:
"Chjancju d'iđđu chiđđu ca mi lèvanu
đđi vrazza sicchi, 'a facci e 'a frunti,
ogni pizzùđđu d'iđđu ca vivi ancora
e chi s'astùta ora pi ora!

Figghju nto saŋŋu, figghju nto cori
cu ti chiama "NostruSignùri"
nta lu sforzu ri un to sunrìsu
cerca n'anticchia di Paravìsu

Pi mmìa si figghju, vita murenti,
ti purtàvi dintra chistu me ventri,
comu ccà dintra, e ora 'ncruci
ti ciama amuri chista me vuci

Nun avissi statu figghju ri Ddìu
t'avissi ancora pi figghju mìu!"
SAS TRE MAMAS

Tito non ses fizu 'e Deus
ma b'est chi' morit' nenzedi adiu
Dimaco tue no has tentu babbu
ma prus de te morinde e mamma
cun troppas lagrimas pianghes Maria
solu s'imagine de un'agonia
ischis chi in vida sa terza die
su fizu tou ad'a torrare
lassa nos pianghere sempre pius forte
pro chi non torrada prus de sa morte

De Issu piango su prus chi no tenzo
sos brazzos lanzos su fronte ei sa cara
onzi vida sua chi vivet ancora
la idu istudiare dae ora in ora
Fizzu 'e sambene fizu 'e su coro
e chi ti jamat Nostru Sennore
in sa fadiga de su tou risu
chilca' unu pagu de paradisu
pro me ses fizu vida morinde
T'appu portadu in zegas intragnas
prima in su sinu e como in sa rughe
ti jamat amore custa 'oghe mia
no fist'istadu fizu 'e Deus
ti ancora a tennere pro fizu meu.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org