Lingua   

'Αριστοφάνους Λυσιστράτη / Aristofane: Lisistrata / Aristophanes: Lysistrata

LA CCG NUMERO 25000 / AWS NUMBER 25000
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione integrale italiana di Ettore Romagnoli
'ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ / ARISTOFANE: LISISTRATA / ARISTOPHANES: LYSISTRATA

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ εἴ τις ἐς Βακχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν,
ἢ ᾽ς Πανὸς ἢ ᾽πὶ Κωλιάδ᾽ ἢ ᾽ς Γενετυλλίδος,
οὐδ᾽ ἂν διελθεῖν ἦν ἂν ὑπὸ τῶν τυμπάνων.
νῦν δ᾽ οὐδεμία πάρεστιν ἐνταυθοῖ γυνή·
πλὴν ἥ γ᾽ ἐμὴ κωμῆτις ἥδ᾽ ἐξέρχεται. 5
χαῖρ᾽ ὦ Καλονίκη.

Καλονίκη
καὶ σύ γ᾽ ὦ Λυσιστράτη.
τί συντετάραξαι; μὴ σκυθρώπαζ᾽ ὦ τέκνον.
οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ ὦ Καλονίκη κάομαι τὴν καρδίαν,
καὶ πόλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν γυναικῶν ἄχθομαι, 10
ὁτιὴ παρὰ μὲν τοῖς ἀνδράσιν νενομίσμεθα
εἶναι πανοῦργοι--

Καλονίκη
καὶ γάρ ἐσμεν νὴ Δία.

Λυσιστράτη
εἰρημένον δ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθάδε
βουλευσομέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγματος,
εὕδουσι κοὐχ ἥκουσιν. 15

Καλονίκη
ἀλλ᾽ ὦ φιλτάτη
ἥξουσι· χαλεπή τοι γυναικῶν ἔξοδος.
ἡ μὲν γὰρ ἡμῶν περὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκύπτασεν,
ἡ δ᾽ οἰκέτην ἤγειρεν, ἡ δὲ παιδίον
κατέκλινεν, ἡ δ᾽ ἔλουσεν, ἡ δ᾽ ἐψώμισεν.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ ἕτερά τἄρ᾽ ἦν τῶνδε προὐργιαίτερα 20
αὐταῖς.

Καλονίκη
τί δ᾽ ἐστὶν ὦ φίλη Λυσιστράτη,
ἐφ᾽ ὅ τι ποθ᾽ ἡμᾶς τὰς γυναῖκας συγκαλεῖς;
τί τὸ πρᾶγμα; πηλίκον τι;

Λυσιστράτη
μέγα.

Καλονίκη
μῶν καὶ παχύ;

Λυσιστράτη
καὶ νὴ Δία παχύ.

Καλονίκη
κᾆτα πῶς οὐχ ἥκομεν;

Λυσιστράτη
οὐχ οὗτος ὁ τρόπος· ταχὺ γὰρ ἂν ξυνήλθομεν. 25
ἀλλ᾽ ἔστιν ὑπ᾽ ἐμοῦ πρᾶγμ᾽ ἀνεζητημένον
πολλαῖσί τ᾽ ἀγρυπνίαισιν ἐῤῥιπτασμένον.

Καλονίκη
ἦ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐῤῥιπτασμένον.

Λυσιστράτη
οὕτω γε λεπτὸν ὥσθ᾽ ὅλης τῆς Ἑλλάδος
ἐν ταῖς γυναιξίν ἐστιν ἡ σωτηρία. 30

Καλονίκη
ἐν ταῖς γυναιξίν; ἐπ᾽ ὀλίγου γ᾽ ὠχεῖτ᾽ ἄρα.

Λυσιστράτη
ὡς ἔστ᾽ ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα,
ἢ μηκέτ᾽ εἶναι μήτε Πελοποννησίους--

Καλονίκη
βέλτιστα τοίνυν μηκέτ᾽ εἶναι νὴ Δία.

Λυσιστράτη
Βοιωτίους τε πάντας ἐξολωλέναι. 35

Καλονίκη
μὴ δῆτα πάντας γ᾽, ἀλλ᾽ ἄφελε τὰς ἐγχέλεις.

strong>Λυσιστράτη
περὶ τῶν Ἀθηνῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι
τοιοῦτον οὐδέν· ἀλλ᾽ ὑπονόησον σύ μοι.
ἢν δὲ ξυνέλθωσ᾽ αἱ γυναῖκες ἐνθάδε
αἵ τ᾽ ἐκ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων 40
ἡμεῖς τε, κοινῇ σώσομεν τὴν Ἑλλάδα.

Καλονίκη
τί δ᾽ ἂν γυναῖκες φρόνιμον ἐργασαίατο
ἢ λαμπρόν, αἳ καθήμεθ᾽ ἐξηνθισμέναι,
κροκωτοφοροῦσαι καὶ κεκαλλωπισμέναι
καὶ Κιμμερίκ᾽ ὀρθοστάδια καὶ περιβαρίδας; 45

Λυσιστράτη
ταῦτ᾽ αὐτὰ γάρ τοι κἄσθ᾽ ἃ σώσειν προσδοκῶ,
τὰ κροκωτίδια καὶ τὰ μύρα χαἰ περιβαρίδες
χἤγχουσα καὶ τὰ διαφανῆ χιτώνια.

Καλονίκη
τίνα δὴ τρόπον ποθ᾽;

Λυσιστράτη
ὥστε τῶν νῦν μηδένα
ἀνδρῶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἄρεσθαι δόρυ-- 50

Καλονίκη
κροκωτὸν ἄρα νὴ τὼ θεὼ ᾽γὼ βάψομαι.

Λυσιστράτη
μηδ᾽ ἀσπίδα λαβεῖν--

Καλονίκη
Κιμμερικὸν ἐνδύσομαι.

Λυσιστράτη
μηδὲ ξιφίδιον.

Καλονίκη
κτήσομαι περιβαρίδας.

Λυσιστράτη
ἆρ᾽ οὐ παρεῖναι τὰς γυναῖκας δῆτ᾽ ἐχρῆν;

Καλονίκη
οὐ γὰρ μὰ Δί᾽ ἀλλὰ πετομένας ἥκειν πάλαι. 55

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ ὦ μέλ᾽ ὄψει τοι σφόδρ᾽ αὐτὰς Ἀττικάς,
ἅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον.
ἀλλ᾽ οὐδὲ Παράλων οὐδεμία γυνὴ πάρα,
οὐδ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος.

Καλονίκη
ἀλλ᾽ ἐκεῖναί γ᾽ οἶδ᾽ ὅτι
ἐπὶ τῶν κελήτων διαβεβήκασ᾽ ὄρθριαι. 60

Λυσιστράτη
οὐδ᾽ ἃς προσεδόκων κἀλογιζόμην ἐγὼ
πρώτας παρέσεσθαι δεῦρο τὰς Ἀχαρνέων
γυναῖκας, οὐχ ἥκουσιν.

Καλονίκη
ἡ γοῦν Θεογένους
ὡς δεῦρ᾽ ἰοῦσα θοὐκάταιον ἤρετο.
ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταί τινες. 65

Λυσιστράτη
αἱδί θ᾽ ἕτεραι χωροῦσί τινες.

Καλονίκη
ἰοὺ ἰού,
πόθεν εἰσίν;

Λυσιστράτη
Ἀναγυρουντόθεν.

Καλονίκη
νὴ τὸν Δία·
ὁ γοῦν ἀνάγυρός μοι κεκινῆσθαι δοκεῖ.

Μυῤῥίνη
μῶν ὕστεραι πάρεσμεν ὦ Λυσιστράτη;
τί φῄς; τί σιγᾷς; 70

Λυσιστράτη
οὔ σ᾽ ἐπαινῶ Μυῤῥίνη
ἥκουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγματος.

Μυῤῥίνη
μόλις γὰρ ηὗρον ἐν σκότῳ τὸ ζώνιον.
ἀλλ᾽ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς παρούσαισιν λέγε.

Λυσιστράτη
μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἐπαναμείνωμεν ὀλίγου γ᾽ οὕνεκα
τάς τ᾽ ἐκ Βοιωτῶν τάς τε Πελοποννησίων 75
γυναῖκας ἐλθεῖν.

Μυῤῥίνη
πολὺ σὺ κάλλιον λέγεις.
ἡδὶ δὲ καὶ δὴ Λαμπιτὼ προσέρχεται.

Λυσιστράτη
ὦ φιλτάτη Λάκαινα χαῖρε Λαμπιτοῖ.
οἷον τὸ κάλλος γλυκυτάτη σου φαίνεται.
ὡς δ᾽ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά σου. 80
κἂν ταῦρον ἄγχοις.

Λαμπιτῶ
μάλα γ᾽ οἰῶ ναὶ τὼ σιώ·
γυμνάδδομαι γὰρ καὶ ποτὶ πυγὰν ἅλλομαι.

Καλονίκη
ὡς δὴ καλὸν τὸ χρῆμα τιτθίων ἔχεις.

Λαμπιτῶ
περ ἱερεῖόν τοί μ᾽ ὑποψαλάσσετε.

Λυσιστράτη
ἡδὶ δὲ ποδαπή ᾽σθ᾽ ἡ νεᾶνις ἡτέρα; 85

Λαμπιτῶ
πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ Βοιωτία
ἵκει ποθ᾽ ὑμέ.

Μυῤῥίνη
νὴ μὰ Δία Βοιωτία,
καλόν γ᾽ ἔχουσα τὸ πεδίον.

Καλονίκη
καὶ νὴ Δία
κομψότατα τὴν βληχώ γε παρατετιλμένη.

Λυσιστράτη
τίς δ᾽ ἡτέρα παῖς; 90

Λαμπιτῶ
χαΐα ναὶ τὼ σιώ,
Κορινθία δ᾽ αὖ.

Καλονίκη
χαΐα νὴ τὸν Δία
δήλη ᾽στὶν οὖσα ταυταγὶ τἀντευθενί.

Λαμπιτῶ
τίς δ᾽ αὖ ξυναλίαξε τόνδε τὸν στόλον
τὸν τᾶν γυναικῶν;

Λυσιστράτη
ἥδ᾽ ἐγώ.

Λαμπιτῶ
μύσιδδέ τοι
ὅ τι λῇς ποθ᾽ ἁμέ. 95

Καλονίκη
νὴ Δί᾽ ὦ φίλη γύναι,
λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον ὅ τι τοῦτ᾽ ἐστί σοι.

Λυσιστράτη
λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν <δ᾽>, ὑμᾶς τοδὶ
ἐπερήσομαί τι μικρόν.

Καλονίκη
ὅ τι βούλει γε σύ.

Λυσιστράτη
τοὺς πατέρας οὐ ποθεῖτε τοὺς τῶν παιδίων
ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 100
πάσαισιν ὑμῖν ἐστιν ἀποδημῶν ἀνήρ.

Καλονίκη
ὁ γοῦν ἐμὸς ἀνὴρ πέντε μῆνας ὦ τάλαν
ἄπεστιν ἐπὶ Θρᾴκης φυλάττων Εὐκράτη.

Μυῤῥίνη
ὁ δ᾽ ἐμός γε τελέους ἑπτὰ μῆνας ἐν Πύλῳ.

Λαμπιτῶ
ὁ δ᾽ ἐμός γα καἴ κ᾽ ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ ποκά, 105
πορπακισάμενος φροῦδος ἀμπτάμενος ἔβα.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ οὐδὲ μοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ.
ἐξ οὗ γὰρ ἡμᾶς προὔδοσαν Μιλήσιοι,
οὐκ εἶδον οὐδ᾽ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον,
ὃς ἦν ἂν ἡμῖν σκυτίνη ᾽πικουρία. 110
ἐθέλοιτ᾽ ἂν οὖν, εἰ μηχανὴν εὕροιμ᾽ ἐγώ,
μετ᾽ ἐμοῦ καταλῦσαι τὸν πόλεμον;

Καλονίκη
νὴ τὼ θεώ·
ἔγωγ᾽ ἂν <οὖν> κἂν εἴ με χρείη τοὔγκυκλον
τουτὶ καταθεῖσαν ἐκπιεῖν αὐθημερόν.

Μυῤῥίνη
ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν κἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοκῶ 115
δοῦναι ἂν ἐμαυτῆς παρατεμοῦσα θἤμισυ.

Λαμπιτῶ
ἐγὼ δὲ καί κα ποττὸ Ταΰγετόν γ᾽ ἄνω
ἔλσοιμ᾽ ὅπᾳ μέλλοιμί γ᾽ εἰράναν ἰδεῖν.

Λυσιστράτη
λέγοιμ᾽ ἄν· οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφθαι τὸν λόγον.
ἡμῖν γὰρ ὦ γυναῖκες, εἴπερ μέλλομεν 120
ἀναγκάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν,
ἀφεκτέ᾽ ἐστὶ--

Καλονίκη
τοῦ; φράσον.

Λυσιστράτη
ποιήσετ᾽ οὖν;

Καλονίκη
ποιήσομεν, κἂν ἀποθανεῖν ἡμᾶς δέῃ.

Λυσιστράτη
ἀφεκτέα τοίνυν ἐστὶν ἡμῖν τοῦ πέους.
τί μοι μεταστρέφεσθε; ποῖ βαδίζετε; 125
αὗται τί μοιμυᾶτε κἀνανεύετε;
τί χρὼς τέτραπται; τί δάκρυον κατείβεται;
ποιήσετ᾽ ἢ οὐ ποιήσετ᾽; ἢ τί μέλλετε;

Καλονίκη
οὐκ ἂν ποιήσαιμ᾽, ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος ἑρπέτω.

Μυῤῥίνη
μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ γάρ, ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος ἑρπέτω. 130

Λυσιστράτη
ταυτὶ σὺ λέγεις ὦ ψῆττα; καὶ μὴν ἄρτι γε
ἔφησθα σαυτῆς κἂν παρατεμεῖν θἤμισυ.

Καλονίκη
ἄλλ᾽ ἄλλ᾽ ὅ τι βούλει· κἄν με χρῇ διὰ τοῦ πυρὸς
ἐθέλω βαδίζειν· τοῦτο μᾶλλον τοῦ πέους.
οὐδὲν γὰρ οἷον ὦ φίλη Λυσιστράτη. 135

Λυσιστράτη
τί δαὶ σύ;

Ἄλλη
κἀγὼ βούλομαι διὰ τοῦ πυρός.

Λυσιστράτη
ὦ παγκατάπυγον θἠμέτερον ἅπαν γένος,
οὐκ ἐτὸς ἀφ᾽ ἡμῶν εἰσιν αἱ τραγῳδίαι.
οὐδὲν γάρ ἐσμεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σκάφη.

ἀλλ᾽ ὦ φίλη Λάκαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ 140
μόνη μετ᾽ ἐμοῦ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀνασωσαίμεσθ᾽ ἔτ᾽ <ἄν>,
ξυμψήφισαί μοι.

Λαμπιτῶ
χαλεπὰ μὲν ναὶ τὼ σιὼ
γυναῖκάς ἐσθ᾽ ὑπνῶν ἄνευ ψωλᾶς μόνας.
ὅμως γα μάν· δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας μάλ᾽ αὖ.

Λυσιστράτη

ὦ φιλτάτη σὺ καὶ μόνη τούτων γυνή. 145

Καλονίκη
εἰ δ᾽ ὡς μάλιστ᾽ ἀπεχοίμεθ᾽ οὗ σὺ δὴ λέγεις,
ὃ μὴ γένοιτο, μᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶ
γένοιτ᾽ ἂν εἰρήνη;

Λυσιστράτη
πολύ γε νὴ τὼ θεώ.
εἰ γὰρ καθοίμεθ᾽ ἔνδον ἐντετριμμέναι,

κἀν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς Ἀμοργίνοις 150
γυμναὶ παρίοιμεν δέλτα παρατετιλμέναι,
στύοιντο δ᾽ ἅνδρες κἀπιθυμοῖεν σπλεκοῦν,
ἡμεῖς δὲ μὴ προσίοιμεν ἀλλ᾽ ἀπεχοίμεθα,
σπονδὰς ποιήσαιντ᾽ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ᾽ ὅτι.

Λαμπιτῶ
ὁ γῶν Μενέλαος τᾶς Ἑλένας τὰ μᾶλά πᾳ 155
γυμνᾶς παραϊδὼν ἐξέβαλ᾽, οἰῶ, τὸ ξίφος.

Καλονίκη
τί δ᾽ ἢν ἀφιῶσ᾽ ἅνδρες ἡμᾶς ὦ μέλε;

Λυσιστράτη
τὸ τοῦ Φερεκράτους, κύνα δέρειν δεδαρμένην.

Καλονίκη
φλυαρία ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ μεμιμημένα.
ἐὰν λαβόντες δ᾽ ἐς τὸ δωμάτιον βίᾳ 160
ἕλκωσιν ἡμᾶς;

Λυσιστράτη
ἀντέχου σὺ τῶν θυρῶν.

Καλονίκη
ἐὰν δὲ τύπτωσιν;

Λυσιστράτη
παρέχειν χρὴ κακὰ κακῶς.
οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν.
κἄλλως ὀδυνᾶν χρή· κἀμέλει ταχέως πάνυ

ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ᾽ εὐφρανθήσεται 165
ἀνήρ, ἐὰν μὴ τῇ γυναικὶ συμφέρῃ.

Καλονίκη
εἴ τοι δοκεῖ σφῷν ταῦτα, χἠμῖν ξυνδοκεῖ.

Λαμπιτῶ
καὶ τὼς μὲν ἁμῶν ἄνδρας ἁμὲς πείσομες
παντᾷ δικαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν·
τὸν τῶν Ἀσαναίων γα μὰν ῥυάχετον 170
πᾷ κά τις ἀμπείσειεν αὖ μὴ πλαδδιῆν;

Λυσιστράτη
ἡμεῖς ἀμέλει σοι τά γε παρ᾽ ἡμῖν πείσομεν.

Λαμπιτῶ
οὐχ ἇς πόδας κ᾽ ἔχωντι ταὶ τριήρεες,
καὶ τὠργύριον τὤβυσσον ᾖ πὰρ τᾷ σιῷ.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τοῦτ᾽ εὖ παρεσκευασμένον· 175
καταληψόμεθα γὰρ τὴν ἀκρόπολιν τήμερον.
ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο δρᾶν,
ἕως ἂν ἡμεῖς ταῦτα συντιθώμεθα,
θύειν δοκούσαις καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν.

Λαμπιτῶ
παντᾷ κ᾽ ἔχοι, καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις καλῶς. 180

Λυσιστράτη
τί δῆτα ταῦτ᾽ οὐχ ὡς τάχιστ᾽ ὦ Λαμπιτοῖ
ξυνωμόσαμεν, ὅπως ἂν ἀῤῥήκτως ἔχῃ;

Λαμπιτῶ
πάρφαινε μὰν τὸν ὅρκον, ὡς ὀμιόμεθα.

Λυσιστράτη
καλῶς λέγεις. ποῦ ᾽σθ᾽ ἡ Σκύθαινα; ποῖ βλέπεις;

θὲς ἐς τὸ πρόσθεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, 185
καί μοι δότω τὰ τόμιά τις.

Καλονίκη
Λυσιστράτη
τίν᾽ ὅρκον ὁρκώσεις ποθ᾽ ἡμᾶς;

Λυσιστράτη
ὅντινα;
εἰς ἀσπίδ᾽, ὥσπερ φάσ᾽ ἐν Αἰσχύλῳ ποτέ,
μηλοσφαγούσας.

Καλονίκη
μὴ σύ γ᾽ ὦ Λυσιστράτη

εἰς ἀσπίδ᾽ ὀμόσῃς μηδὲν εἰρήνης πέρι. 190

Λυσιστράτη
τίς ἂν οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὅρκος;

Καλονίκη
εἰ λευκόν ποθεν
ἵππον λαβοῦσαι τόμιον ἐντεμοίμεθα.

Λυσιστράτη
ποῖ λευκὸν ἵππον;

Καλονίκη
ἀλλὰ πῶς ὀμούμεθα
ἡμεῖς;

Λυσιστράτη
ἐγώ σοι νὴ Δί᾽, ἢν βούλῃ, φράσω.

θεῖσαι μέλαιναν κύλικα μεγάλην ὑπτίαν, 195
μηλοσφαγοῦσαι Θάσιον οἴνου σταμνίον
ὀμόσωμεν ἐς τὴν κύλικα μὴ ᾽πιχεῖν ὕδωρ.

Λαμπιτῶ
φεῦ δᾶ τὸν ὅρκον ἄφατον ὡς ἐπαινίω.

Λυσιστράτη
φερέτω κύλικά τις ἔνδοθεν καὶ σταμνίον.

Μυῤῥίνη
ὦ φίλταται γυναῖκες, <ὁ> κεραμεὼν ὅσος. 200

Καλονίκη
ταύτην μὲν ἄν τις εὐθὺς ἡσθείη λαβών.

Λυσιστράτη
καταθεῖσα ταύτην προσλαβοῦ μοι τοῦ κάπρου.
δέσποινα Πειθοῖ καὶ κύλιξ φιλοτησία,
τὰ σφάγια δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐμενής.

Καλονίκη
εὔχρων γε θαἶμα κἀποπυτίζει καλῶς. 205

Λαμπιτῶ
καὶ μὰν ποτόδδει γ᾽ ἁδὺ ναὶ τὸν Κάστορα.

Μυῤῥίνη
ἐᾶτε πρώτην μ᾽ ὦ γυναῖκες ὀμνύναι.

Καλονίκη
μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὔκ, ἐάν γε μὴ λάχῃς.

Λυσιστράτη
λάζυσθε πᾶσαι τῆς κύλικος ὦ Λαμπιτοῖ·

λεγέτω δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν μί᾽ ἅπερ ἂν κἀγὼ λέγω· 210
ὑμεῖς δ᾽ ἐπομεῖσθε ταὐτὰ κἀμπεδώσετε.
οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνήρ--

Καλονίκη
οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνήρ--

Λυσιστράτη
ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. λέγε.

Καλονίκη
ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. παπαῖ 215
ὑπολύεταί μου τὰ γόνατ᾽ ὦ Λυσιστράτη.

Λυσιστράτη
οἴκοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον--

Καλονίκη
οἴκοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον--

Λυσιστράτη
κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισμένη,--

Καλονίκη
κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισμένη,-- 220

Λυσιστράτη
ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά μου·

Καλονίκη
ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά μου·

Λυσιστράτη
κοὐδέποθ᾽ ἑκοῦσα τἀνδρὶ τὠμῷ πείσομαι.

Καλονίκη
κοὐδέποθ᾽ ἑκοῦσα τἀνδρὶ τὠμῷ πείσομαι.

Λυσιστράτη
ἐὰν δέ μ᾽ ἄκουσαν βιάζηται βίᾳ,-- 225

Καλονίκη
ἐὰν δέ μ᾽ ἄκουσαν βιάζηται βίᾳ,--

Λυσιστράτη
κακῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσομαι.

Καλονίκη
κακῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσομαι.

Λυσιστράτη
οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά.

Καλονίκη
οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά. 230

Λυσιστράτη
οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροκνήστιδος.

Καλονίκη
οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροκνήστιδος.

Λυσιστράτη
ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμ᾽ ἐντευθενί·

Καλονίκη
ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμ᾽ ἐντευθενί·

Λυσιστράτη
εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐμπλῇθ᾽ ἡ κύλιξ. 235

Καλονίκη
εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐμπλῇθ᾽ ἡ κύλιξ.

Λυσιστράτη
συνεπόμνυθ᾽ ὑμεῖς ταῦτα πᾶσαι;

Πᾶσαι
νὴ Δία.

Λυσιστράτη
φέρ᾽ ἐγὼ καθαγίσω τήνδε.

Καλονίκη
τὸ μέρος γ᾽ ὦ φίλη,
ὅπως ἂν ὦμεν εὐθὺς ἀλλήλων φίλαι.

Λαμπιτῶ
τίς ὡλολυγά; 240

Λυσιστράτη
τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον·
αἱ γὰρ γυναῖκες τὴν ἀκρόπολιν τῆς θεοῦ
ἤδη κατειλήφασιν. ἀλλ᾽ ὦ Λαμπιτοῖ
σὺ μὲν βάδιζε καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν εὖ τίθει,
τασδὶ δ᾽ ὁμήρους κατάλιφ᾽ ἡμῖν ἐνθάδε·
ἡμεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει 245
ξυνεμβάλωμεν εἰσιοῦσαι τοὺς μοχλούς.

Καλονίκη
οὔκουν ἐφ᾽ ἡμᾶς ξυμβοηθήσειν οἴει
τοὺς ἄνδρας εὐθύς;

Λυσιστράτη
ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει.
οὐ γὰρ τοσαύτας οὔτ᾽ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ
ἥξουσ᾽ ἔχοντες ὥστ᾽ ἀνοῖξαι τὰς πύλας 250
ταύτας, ἐὰν μὴ ᾽φ᾽ οἷσιν ἡμεῖς εἴπομεν.

Καλονίκη
μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐδέποτέ γ᾽· ἄλλως γὰρ ἂν
ἄμαχοι γυναῖκες καὶ μιαραὶ κεκλῄμεθ᾽ ἄν.

Χορὸς Γερόντων
χώρει Δράκης, ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ τὸν ὦμον ἀλγεῖς
κορμοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. 255

Χορὸς Γερόντων
ἦ πόλλ᾽ ἄελπτ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ μακρῷ βίῳ φεῦ,
ἐπεὶ τίς ἄν ποτ᾽ ἤλπισ᾽ ὦ Στρυμόδωρ᾽ ἀκοῦσαι
γυναῖκας, ἃς ἐβόσκομεν 260
κατ᾽ οἶκον ἐμφανὲς κακόν,
κατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας,
κατὰ δ᾽ ἀκρόπολιν ἐμὰν λαβεῖν
μοχλοῖς δὲ καὶ κλῄθροισι
τὰ προπύλαια πακτοῦν; 265

Χορὸς Γερόντων
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα πρὸς πόλιν σπεύσωμεν ὦ Φιλοῦργε,
ὅπως ἄν, αὐταῖς ἐν κύκλῳ θέντες τὰ πρέμνα ταυτί,
ὅσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἐνεστήσαντο καὶ μετῆλθον,
μίαν πυρὰν νήσαντες ἐμπρήσωμεν αὐτόχειρες
πάσας, ὑπὸ ψήφου μιᾶς, πρώτην δὲ τὴν Λύκωνος. 270

Χορὸς Γερόντων
οὐ γὰρ μὰ τὴν Δήμητρ᾽ ἐμοῦ ζῶντος ἐγχανοῦνται·
ἐπεὶ οὐδὲ Κλεομένης, ὃς αὐτὴν κατέσχε πρῶτος,
ἀπῆθεν ἀψάλακτος, ἀλλ᾽ 275
ὅμως Λακωνικὸν πνέων
ᾤχετο θὤπλα παραδοὺς ἐμοί,
σμικρὸν ἔχων πάνυ τριβώνιον,
πινῶν ῥυπῶν ἀπαράτιλτος,
ἓξ ἐτῶν ἄλουτος. 280

Χορὸς Γερόντων
οὕτως ἐπολιόρκησ᾽ ἐγὼ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκεῖνον ὠμῶς
ἐφ᾽ ἑπτακαίδεκ᾽ ἀσπίδων πρὸς ταῖς πύλαις καθεύδων.
τασδὶ δὲ τὰς Εὐριπίδῃ θεοῖς τε πᾶσιν ἐχθρὰς
ἐγὼ οὐκ ἄρα σχήσω παρὼν τολμήματος τοσούτου;
μή νυν ἔτ᾽ ἐν <τῇ> τετραπόλει τοὐμὸν τροπαῖον εἴη. 285

Χορὸς Γερόντων
ἀλλ᾽ αὐτὸ γάρ μοι τῆς ὁδοῦ
λοιπόν ἐστι χωρίον
τὸ πρὸς πόλιν τὸ σιμόν, οἷ σπουδὴν ἔχω·
χὤπως ποτ᾽ ἐξαμπρεύσομεν
τοῦτ᾽ ἄνευ κανθηλίου. 290
ὡς ἐμοῦ γε τὼ ξύλω τὸν ὦμον ἐξιπώκατον·
ἀλλ᾽ ὅμως βαδιστέον,
καὶ τὸ πῦρ φυσητέον,
μή μ᾽ ἀποσβεσθὲν λάθῃ πρὸς τῇ τελευτῇ τῆς ὁδοῦ.
φῦ φῦ.
ἰοὺ ἰοὺ τοῦ καπνοῦ. 295

Χορὸς Γερόντων
ὡς δεινὸν ὦναξ Ἡράκλεις
προσπεσόν μ᾽ ἐκ τῆς χύτρας
ὥσπερ κύων λυττῶσα τὠφθαλμὼ δάκνει·
κἄστιν γε Λήμνιον τὸ πῦρ
τοῦτο πάσῃ μηχανῇ. 300
οὐ γὰρ <ἄν> ποθ᾽ ὧδ᾽ ὀδὰξ ἔβρυκε τὰς λήμας ἐμοῦ.
σπεῦδε πρόσθεν ἐς πόλιν
καὶ βοήθει τῇ θεῷ.
ἢ πότ᾽ αὐτῇ μᾶλλον ἢ νῦν ὦ Λάχης ἀρήξομεν;
φῦ φῦ.
ἰοὺ ἰοὺ τοῦ καπνοῦ. 305

Χορὸς Γερόντων
τουτὶ τὸ πῦρ ἐγρήγορεν θεῶν ἕκατι καὶ ζῇ.
οὔκουν ἄν, εἰ τὼ μὲν ξύλω θείμεσθα πρῶτον αὐτοῦ,
τῆς ἀμπέλου δ᾽ ἐς τὴν χύτραν τὸν φανὸν ἐγκαθέντες
ἅψαντες εἶτ᾽ ἐς τὴν θύραν κριηδὸν ἐμπέσοιμεν;
κἂν μὴ καλούντων τοὺς μοχλοὺς χαλῶσιν αἱ γυναῖκες, 310
ἐμπιμπράναι χρὴ τὰς θύρας καὶ τῷ καπνῷ πιέζειν.
θώμεσθα δὴ τὸ φορτίον. φεῦ τοῦ καπνοῦ βαβαιάξ.
τίς ξυλλάβοιτ᾽ ἂν τοῦ ξύλου τῶν ἐν Σάμῳ στρατη γῶν;
ταυτὶ μὲν ἤδη τὴν ῥάχιν θλίβοντά μου πέπαυται.
σὸν δ᾽ ἔργον ἐστὶν ὦ χύτρα τὸν ἄνθρακ᾽ ἐξεγείρειν, 315
τὴν λαμπάδ᾽ ἡμμένην ὅπως πρώτιστ᾽ ἐμοὶ προσοίσεις.
δέσποινα Νίκη ξυγγενοῦ τῶν τ᾽ ἐν πόλει γυναικῶν
τοῦ νῦν παρεστῶτος θράσους θέσθαι τροπαῖον ἡμᾶς.

Χορὸς Γυναικῶν
λιγνὺν δοκῶ μοι καθορᾶν καὶ καπνὸν ὦ γυναῖκες
ὥσπερ πυρὸς καομένου· σπευστέον ἐστὶ θᾶττον. 320

Χορὸς Γυναικῶν
πέτου πέτου Νικοδίκη,
πρὶν ἐμπεπρῆσθαι Καλύκην
τε καὶ Κρίτυλλαν περιφυσήτω
ὑπό τε νόμων ἀργαλέων
ὑπό τε γερόντων ὀλέθρων. 325
ἀλλὰ φοβοῦμαι τόδε, μῶν ὑστερόπους βοηθῶ.
νῦν δὴ γὰρ ἐμπλησαμένη τὴν ὑδρίαν κνεφαία
μόλις ἀπὸ κρήνης ὑπ᾽ ὄχλου καὶ θορύβου καὶ πατάγου
χυτρείου,
δούλαισιν ὠστιζομένη 330
στιγματίαις θ᾽, ἁρπαλέως
ἀραμένη ταῖσιν ἐμαῖς
δημότισιν καομέναις
φέρουσ᾽ ὕδωρ βοηθῶ.

Χορὸς Γυναικῶν
ἤκουσα γὰρ τυφογέροντας
ἄνδρας ἔῤῥειν, στελέχη 336
φέροντας ὥσπερ βαλανεύσοντας
ἐς πόλιν ὡς τριτάλαντον βάρος,
δεινότατ᾽ ἀπειλοῦντας ἐπῶν
ὡς πυρὶ χρὴ τὰς μυσαρὰς γυναῖκας ἀνθρακεύειν· 340
ἃς ὦ θεὰ μή ποτ᾽ ἐγὼ πιμπραμένας ἴδοιμι,
ἀλλὰ πολέμου καὶ μανιῶν ῥυσαμένας Ἑλλάδα καὶ
πολίτας,
ἐφ᾽ οἷσπερ ὦ χρυσολόφα
πολιοῦχε σὰς ἔσχον ἕδρας. 345
καί σε καλῶ ξύμμαχον ὦ
Τριτογένει᾽, εἴ τις ἐκείνας
ὑποπίμπρησιν ἀνήρ,
φέρειν ὕδωρ μεθ᾽ ἡμῶν.

Χορὸς Γυναικῶν
ἔασον ὦ. τουτὶ τί ἦν; ὦνδρες πόνῳ πόνηροι· 350
οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν χρηστοί γ᾽ ἔδρων οὐδ᾽ εὐσεβεῖς τάδ᾽ ἄνδρες.

Χορὸς Γερόντων
τουτὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἡμῖν ἰδεῖν ἀπροσδόκητον ἥκει·
ἑσμὸς γυναικῶν οὑτοσὶ θύρασιν αὖ βοηθεῖ.

Χορὸς Γυναικῶν
τί βδύλλεθ᾽ ἡμᾶς; οὔ τί που πολλαὶ δοκοῦμεν εἶναι;
καὶ μὴν μέρος γ᾽ ἡμῶν ὁρᾶτ᾽ οὔπω τὸ μυριοστόν. 355

Χορὸς Γερόντων
ὦ Φαιδρία ταύτας λαλεῖν ἐάσομεν τοσαυτί;
οὐ περικατᾶξαι τὸ ξύλον τύπτοντ᾽ ἐχρῆν τιν᾽ αὐταῖς;

Χορὸς Γυναικῶν
θώμεσθα δὴ τὰς κάλπιδας χἠμεῖς χαμᾶζ᾽, ὅπως ἂν
ἢν προσφέρῃ τὴν χεῖρά τις μὴ τοῦτό μ᾽ ἐμποδίζῃ.

Χορὸς Γερόντων
εἰ νὴ Δἴ ἤδη τὰς γνάθους τούτων τις ἢ δὶς ἢ τρὶς 360
ἔκοψεν ὥσπερ Βουπάλου, φωνὴν ἂν οὐκ ἂν εἶχον.

Χορὸς Γυναικῶν
καὶ μὴν ἰδοὺ παταξάτω τις· στᾶσ᾽ ἐγὼ παρέξω,
κοὐ μή ποτ᾽ ἄλλη σου κύων τῶν ὄρχεων λάβητα.

Χορὸς Γερόντων
εἰ μὴ σιωπήσει, θενών σου ᾽κκοκκιῶ τὸ γῆρας.

Χορὸς Γυναικῶν
ἅψαι μόνον Στρατυλλίδος τῷ δακτύλῳ προσελθών. 365

Χορὸς Γερόντων
τί δ᾽ ἢν σποδῶ τοῖς κονδύλοις; τί μ᾽ ἐργάσει τὸ δεινόν;

Χορὸς Γυναικῶν
βρύκουσά σου τοὺς πλεύμονας καὶ τἄντερ᾽ ἐξαμήσω.

Χορὸς Γερόντων
οὐκ ἔστ᾽ ἀνὴρ Εὐριπίδου σοφώτερος ποιητής·
οὐδὲν γὰρ οὕτω θρέμμ᾽ ἀναιδές ἐστιν ὡς γυναῖκες.

Χορὸς Γυναικῶν
αἰρώμεθ᾽ ἡμεῖς θοὔδατος τὴν κάλπιν ὦ ῾Ροδίππη. 370

Χορὸς Γερόντων
τί δ᾽ ὦ θεοῖς ἐχθρὰ σὺ δεῦρ᾽ ὕδωρ ἔχουσ᾽ ἀφίκου;

Χορὸς Γυναικῶν
τί δαὶ σὺ πῦρ ὦ τύμβ᾽ ἔχων; ὡς σαυτὸν ἐμπυρεύσων;

Χορὸς Γερόντων
ἐγὼ μὲν ἵνα νήσας πυρὰν τὰς σὰς φίλας ὑφάψω.

Χορὸς Γυναικῶν
ἐγὼ δέ γ᾽ ἵνα τὴν σὴν πυρὰν τούτῳ κατασβέσαιμι.

Χορὸς Γερόντων
τοὐμὸν σὺ πῦρ κατασβέσεις; 375

Χορὸς Γυναικῶν
τοὔργον τάχ᾽ αὐτὸ δείξει.

Χορὸς Γερόντων
οὐκ οἶδά σ᾽ εἰ τῇδ᾽ ὡς ἔχω τῇ λαμπάδι σταθεύσω.

Χορὸς Γυναικῶν
εἰ ῥύμμα τυγχάνεις ἔχων, λουτρόν <γ᾽> ἐγὼ παρέξω.

Χορὸς Γερόντων
ἐμοὶ σὺ λουτρὸν ὦ σαπρά;

Χορὸς Γυναικῶν
καὶ ταῦτα νυμφικόν γε.

Χορὸς Γερόντων
ἤκουσας αὐτῆς τοῦ θράσους;

Χορὸς Γυναικῶν
ἐλευθέρα γάρ εἰμι.

Χορὸς Γερόντων
σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. 380

Χορὸς Γυναικῶν
ἀλλ᾽ οὐκέθ᾽ ἡλιάζει.

Χορὸς Γερόντων
ἔμπρησον αὐτῆς τὰς κόμας.

Χορὸς Γυναικῶν
σὸν ἔργον ὦχελῷε.

Χορὸς Γερόντων
οἴμοι τάλας.

Χορὸς Γυναικῶν
μῶν θερμὸν ἦν;

Χορὸς Γερόντων
ποῖ θερμόν; οὐ παύσει; τί δρᾷς;

Χορὸς Γυναικῶν
ἄρδω σ᾽ ὅπως ἂν βλαστάνῃς.

Χορὸς Γερόντων
ἀλλ᾽ αὖός εἰμ᾽ ἤδη τρέμων. 385

Χορὸς Γυναικῶν
οὐκοῦν ἐπειδὴ πῦρ ἔχεις, σὺ χλιανεῖς σεαυτόν.

Πρόβουλος
ἆρ᾽ ἐξέλαμψε τῶν γυναικῶν ἡ τρυφὴ
χὠ τυμπανισμὸς χοἰ πυκνοὶ Σαβάζιοι,
ὅ τ᾽ Ἀδωνιασμὸς οὗτος οὑπὶ τῶν τεγῶν,
οὗ ᾽γώ ποτ᾽ ὢν ἤκουον ἐν τἠκκλησίᾳ; 390
ἔλεγε δ᾽ ὁ μὴ ὥρασι μὲν Δημόστρατος
πλεῖν ἐς Σικελίαν, ἡ γυνὴ δ᾽ ὀρχουμένη
“αἰαῖ Ἄδωνιν” φησίν, ὁ δὲ Δημόστρατος
ἔλεγεν ὁπλίτας καταλέγειν Ζακυνθίων·
ἡ δ᾽ ὑποπεπωκυῖ᾽ ἡ γυνὴ ᾽πὶ τοῦ τέγους 395
“κόπτεσθ᾽ Ἄδωνιν” φησίν· ὁ δ᾽ ἐβιάζετο
ὁ θεοῖσιν ἐχθρὸς καὶ μιαρὸς Χολοζύγης.
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐστιν ἀκόλαστ᾽ ᾄσματα.

Χορὸς Γερόντων
τί δῆτ᾽ ἂν εἰ πύθοιο καὶ τὴν τῶνδ᾽ ὕβριν;
αἳ τἄλλα θ᾽ ὑβρίκασι κἀκ τῶν καλπίδων 400
ἔλουσαν ἡμᾶς, ὥστε θαἰματίδια
σείειν πάρεστιν ὥσπερ ἐνεουρηκότας.

Πρόβουλος
νὴ τὸν Ποσειδῶ τὸν ἁλυκὸν δίκαιά γε.
ὅταν γὰρ αὐτοὶ ξυμπονηρευώμεθα
ταῖσιν γυναιξὶ καὶ διδάσκωμεν τρυφᾶν, 405
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν βλαστάνει βουλεύματα.
οἳ λέγομεν ἐν τῶν δημιουργῶν τοιαδί·
“ὦ χρυσοχόε τὸν ορμον ὃν ἐπεσκεύασας,
ὀρχουμένης μου τῆς γυναικὸς ἑσπέρας
ἡ βάλανος ἐκπέπτωκεν ἐκ τοῦ τρήματος. 410
ἐμοὶ μὲν οὖν ἔστ᾽ ἐς Σαλαμῖνα πλευστέα·
σὺ δ᾽ ἢν σχολάσῃς, πάσῃ τέχνῃ πρὸς ἑσπέραν
ἐλθὼν ἐκείνῃ τὴν βάλανον ἐνάρμοσον.”
ἕτερος δέ τις πρὸς σκυτοτόμον ταδὶ λέγει
νεανίαν καὶ πέος ἔχοντ᾽ οὐ παιδικόν· 415
“ὦ σκυτοτόμε μου τῆς γυναικὸς τοῦ ποδὸς
τὸ δακτυλίδιον ξυμπιέζει τὸ ζυγὸν
ἅθ᾽ ἁπαλὸν ὄν· τοῦτ᾽ οὖν σὺ τῆς μεσημβρίας
ἐλθὼν χάλασον, ὅπως ἂν εὐρυτέρως ἔχῃ.”
τοιαῦτ᾽ ἀπήντηκ᾽ ἐς τοιαυτὶ πράγματα, 420
ὅτε γ᾽ ὢν ἐγὼ πρόβουλος, ἐκπορίσας ὅπως
κωπῆς ἔσονται, τἀργυρίου νυνὶ δέον,
ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀποκέκλῃμαι ταῖς πύλαις.
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ἑστάναι. φέρε τοὺς μοχλούς,
ὅπως ἂν αὐτὰς τῆς ὕβρεως ἐγὼ σχέθω. 425
τί κέχηνας ὦ δύστηνε; ποῖ δ᾽ αὖ σὺ βλέπεις,
οὐδὲν ποιῶν ἀλλ᾽ ἢ καπηλεῖον σκοπῶν;
οὐχ ὑποβαλόντες τοὺς μοχλοὺς ὑπὸ τὰς πύλας
ἐντεῦθεν ἐκμοχλεύσετ᾽; ἐνθενδὶ δ᾽ ἐγὼ
ξυνεκμοχλεύσω. 430

Λυσιστράτη
μηδὲν ἐκμοχλεύετε·
ἐξέρχομαι γὰρ αὐτομάτη. τί δεῖ μοχλῶν;
οὐ γὰρ μοχλῶν δεῖ μᾶλλον ἢ νοῦ καὶ φρενῶν.

Πρόβουλος
ἄληθες ὦ μιαρὰ σύ; ποῦ ᾽σθ᾽ ὁ τοξότης;
ξυλλάμβαν᾽ αὐτὴν κὠπίσω τὼ χεῖρε δεῖ.

Λυσιστράτη
εἴ τἄρα νὴ τὴν Ἄρτεμιν τὴν χεῖρά μοι 435
ἄκραν προσοίσει δημόσιος ὤν, κλαύσεται.

Πρόβουλος
ἔδεισας οὗτος; οὐ ξυναρπάσει μέσην
καὶ σὺ μετὰ τούτου κἀνύσαντε δήσετον;

Γυνὴ Α'
εἴ τἄρα νὴ τὴν Πάνδροσον ταύτῃ μόνον
τὴν χεῖρ᾽ ἐπιβαλεῖς, ἐπιχεσεῖ πατούμενος. 440

Πρόβουλος
ἰδού γ᾽ἐπιχεσεῖ. ποῦ ᾽στιν ἕτερος τοξότης;
ταύτην προτέραν ξύνδησον, ὁτιὴ καὶ λαλεῖ.

Γυνὴ Β'
εἴ τἄρα νὴ τὴν Φωσφόρον τὴν χεῖρ᾽ ἄκραν
ταύτῃ προσοίσεις, κύαθον αἰτήσεις τάχα.

Πρόβουλος
τουτὶ τί ἦν; ποῦ τοξότης; ταύτης ἔχου. 445
παύσω τιν᾽ ὑμῶν τῆσδ᾽ ἐγὼ τῆς ἐξόδου.

Γυνὴ Γ'
εἴ τἄρα νὴ τὴν Ταυροπόλον ταύτῃ πρόσει,
ἐκκοκκιῶ σου τὰς στενοκωκύτους τρίχας.

Πρόβουλος
οἴμοι κακοδαίμων· ἐπιλέλοιφ᾽ ὁ τοξότης.
ἀτὰρ οὐ γυναικῶν οὐδέποτ᾽ ἔσθ᾽ ἡττητέα 450
ἡμῖν· ὁμόσε χωρῶμεν αὐταῖς ὦ Σκύθαι
ξυνταξάμενοι.

Λυσιστράτη
νὴ τὼ θεὼ γνώσεσθ᾽ ἄρα
ὅτι καὶ παρ᾽ ἡμῖν εἰσι τέτταρες λόχοι
μαχίμων γυναικῶν ἔνδον ἐξωπλισμένων.

Πρόβουλος
ἀποστρέφετε τὰς χεῖρας αὐτῶν ὦ Σκύθαι. 455

Λυσιστράτη
ὦ ξύμμαχοι γυναῖκες ἐκθεῖτ᾽ ἔνδοθεν,
ὦ σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες,
ὦ σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες,
οὐχ ἕλξετ᾽, οὐ παιήσετ᾽, οὐκ ἀράξετε;
οὐ λοιδορήσετ᾽, οὐκ ἀναισχυντήσετε; 460
παύσασθ᾽, ἐπαναχωρεῖτε, μὴ σκυλεύετε.

Πρόβουλος
οἴμ᾽ ὡς κακῶς πέπραγέ μου τὸ τοξικόν.

Λυσιστράτη
ἀλλὰ τί γὰρ ᾤου; πότερον ἐπὶ δούλας τινὰς
ἥκειν ἐνόμισας, ἢ γυναιξὶν οὐκ οἴει
χολὴν ἐνεῖναι; 465

Πρόβουλος
νὴ τὸν Ἀπόλλω καὶ μάλα
πολλήν γ᾽, ἐάνπερ πλησίον κάπηλος ᾖ.

Χορὸς Γερόντων
ὦ πόλλ᾽ ἀναλώσας ἔπη πρόβουλε τῆσδε <τῆς> γῆς,
τί τοῖσδε σαυτὸν ἐς λόγους τοῖς θηρίοις συνάπτεις;
οὐκ οἶσθα λουτρὸν οἷον αἵδ᾽ ἡμᾶς ἔλουσαν ἄρτι
ἐν τοῖσιν ἱματιδίοις, καὶ ταῦτ᾽ ἄνευ κονίας; 470

Χορὸς Γυναικῶν
ἀλλ᾽ ὦ μέλ᾽ οὐ χρὴ προσφέρειν τοῖς πλησίοισιν εἰκῇ
τὴν χεῖρ᾽· ἐὰν δὲ τοῦτο δρᾷς, κυλοιδιᾶν ἀνάγκη.
ἐπεὶ ᾽θέλω ᾽γὼ σωφρόνως ὥσπερ κόρη καθῆσθαι,
λυποῦσα μηδέν᾽ ἐνθαδί, κινοῦσα μηδὲ κάρφος,
ἢν μή τις ὥσπερ σφηκιὰν βλίττῃ με κἀρεθίζῃ. 475

Χορὸς Γερόντων
ὦ Ζεῦ τί ποτε χρησόμεθα τοῖσδε τοῖς κνωδάλοις;
ου᾽ γὰρ ἔτ᾽ ἀνεκτὰ τάδε γ᾽, ἀλλὰ βασανιστέον
τόδε σοι τὸ πάθος μετ᾽ ἐμοῦ
ὅ τι βουλόμεναί ποτε τὴν 480
Κραναὰν κατέλαβον, ἐφ᾽ ὅ τι τε
μεγαλόπετρον ἄβατον ἀκρόπολιν
ἱερὸν τέμενος.

Χορὸς Γερόντων
ἀλλ᾽ ἀνερώτα καὶ μὴ πείθου καὶ πρόσφερε πάντας ἐλέγχους,
ὡς αἰσχρὸν ἀκωδώνιστον ἐᾶν τὸ τοιοῦτον πρᾶγμα μεθέντας. 485

Πρόβουλος
καὶ μὴν αὐτῶν τοῦτ᾽ ἐπιθυμῶ νὴ τὸν Δία πρῶτα πυθέσθαι,
ὅ τι βουλόμεναι τὴν πόλιν ἡμῶν ἀπεκλῄσατε τοῖσι μοχλοῖσιν.

Λυσιστράτη
ἵνα τἀργύριον σῶν παρέχοιμεν καὶ μὴ πολεμοῖτε δι᾽ αὐτό.

Πρόβουλος
διὰ τἀργύριον πολεμοῦμεν γάρ;

Λυσιστράτη
καὶ τἄλλα γε πάντ᾽ ἐκυκήθη.
ἵνα γὰρ Πείσανδρος ἔχοι κλέπτειν χοἰ ταῖς ἀρχαῖς ἐπέχοντες, 490
ἀεί τινα κορκορυγὴν ἐκύκων. οἱ δ᾽ οὖν τοῦδ᾽ οὕνεκα δρώντων
ὅ τι βούλονται· τὸ γὰρ ἀργύριον τοῦτ᾽ οὐκέτι μὴ καθέλωσιν.

Πρόβουλος
ἀλλὰ τί δράσεις;

Λυσιστράτη
τοῦτό μ᾽ ἐρωτᾷς; ἡμεῖς ταμιεύσομεν αὐτό.

Πρόβουλος
ὑμεῖς ταμιεύσετε τἀργύριον;

Λυσιστράτη
τί <δὲ> δεινὸν τοῦτο νομίζεις;
οὐ καὶ τἄνδον χρήματα πάντως ἡμεῖς ταμιεύομεν ὑμῖν; 495

Πρόβουλος
ἀλλ᾽ οὐ ταὐτόν.

Λυσιστράτη
πῶς οὐ ταὐτόν;

Πρόβουλος
πολεμητέον ἔστ᾽ ἀπὸ τούτου.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ πρῶτον πολεμεῖν.

Πρόβουλος
πῶς γὰρ σωθησόμεθ᾽ ἄλλως;

Λυσιστράτη
ἡμεῖς ὑμᾶς σώσομεν.

Πρόβουλος
ὑμεῖς;

Λυσιστράτη
ἡμεῖς μέντοι.

Πρόβουλος
σχέτλιόν γε.

Λυσιστράτη
ὡς σωθήσει, κἂν μὴ βούλῃ.

Πρόβουλος
δεινόν <γε> λέγεις.

Λυσιστράτη
ἀγανακτεῖς.
ἀλλὰ ποιητέα ταῦτ᾽ ἐστὶν ὅμως. 500

Πρόβουλος
νὴ τὴν Δήμητρ᾽ ἄδικόν γε.

Λυσιστράτη
σωστέον ὦ τᾶν.

Πρόβουλος
κεἰ μὴ δέομαι;

Λυσιστράτη
τοῦδ᾽ οὕνεκα καὶ πολὺ μᾶλλον.

Πρόβουλος
ὑμῖν δὲ πόθεν περὶ τοῦ πολέμου τῆς τ᾽ εἰρήνης ἐμέλησεν;

Λυσιστράτη
ἡμεῖς φράσομεν.

Πρόβουλος
λέγε δὴ ταχέως, ἵνα μὴ κλάῃς,

Λυσιστράτη
ἀκροῶ δή,
καὶ τὰς χεῖρας πειρῶ κατέχειν.

Πρόβουλος
ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι· χαλεπὸν γὰρ
ὑπὸ τῆς ὀργῆς αὐτὰς ἴσχειν. 505

Γυνὴ Α'
κλαύσει τοίνυν πολὺ μᾶλλον.

Πρόβουλος
τοῦτο μὲν ὦ γραῦ σαυτῇ κρώξαις· σὺ δέ μοι λέγε.

Λυσιστράτη
ταῦτα ποιήσω.
ἡμεῖς τὸν μὲν πρότερον πόλεμον καὶ τὸν χρόνον ἠνεσχόμεθα
ὑπὸ σωφροσύνης τῆς ἡμετέρας τῶν ἀνδρῶν ἅττ᾽ ἐποιεῖτε.
οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶθ᾽ ἡμᾶς. καίτοὐκ ἠρέσκετέ γ᾽ ἡμᾶς.
ἀλλ᾽ ᾐσθανόμεσθα καλῶς ὑμῶν, καὶ πολλάκις ἔνδον ἂν οὖσαι 510
ἠκούσαμεν ἄν τι κακῶς ὑμᾶς βουλευσαμένους μέγα πρᾶγμα·
εἶτ᾽ ἀλγοῦσαι τἄνδοθεν ὑμᾶς ἐπανηρόμεθ᾽ ἂν γελάσασαι,
“τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλῃ παραγράψαι
ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν;” “τίδὲ σοὶ ταῦτ᾽;” ἦ δ᾽ ὃς ἂν ἁνήρ.
“οὐ σιγήσει;” κἀγὼ ἐσίγων. 515

Γυνὴ Β'
ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐγώ ποτ᾽ ἐσίγων.

Πρόβουλος
κἂν ᾤμωζές γ᾽, εἰ μὴ ᾽σίγας.

Λυσιστράτη
τοιγὰρ ἔγωγ᾽ ἔνδον ἐσίγων.
. . . ἔτερόν τι πονηρότερον βούλευμ᾽ ἐπεπύσμεθ᾽ ἂν ὑμῶν·
εἶτ᾽ ἠρόμεθ᾽ ἄν· “πῶς ταῦτ᾽ ὦνερ διαπράττεσθ᾽ ὧδ᾽ ἀνοήτως;”
ὁ δέ μ᾽ εὐθὺς ὑποβλέψας <ἂν> ἔφασκ᾽, εἰ μὴ τὸν στήμονα νήσω,
ὀτοτύξεσθαι μακρὰ τὴν κεφαλήν· “πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει.”

Πρόβουλος
ὀρθῶς γε λέγων νὴ Δί᾽ ἐκεῖνος. 520

Λυσιστράτη
πῶς ὀρθῶς ὦ κακόδαιμον,
εἰ μηδὲ κακῶς βουλευομένοις ἐξῆν ὑμῖν ὑποθέσθαι;
ὅτε δὴ δ᾽ ὑμῶν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς φανερῶς ἠκούομεν ἤδη,
“οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ἐν τῇ χώρᾳ;“ “μὰ Δί᾽ οὐ δῆτ᾽,” <εἶφ᾽> ἕτερός τις·
μετὰ ταῦθ᾽ ἡμῖν εὐθὺς ἔδοξεν σῶσαι τὴν Ἑλλάδα κοινῇ 525
ταῖσι γυναιξὶν συλλεχθείσαις. ποῖ γὰρ καὶ χρῆν ἀναμεῖναι;
ἢν οὖν ἡμῶν χρηστὰ λεγουσῶν ἐθελήσητ᾽ ἀντακροᾶσθαι
κἀντισιωπᾶθ᾽ ὥσπερ χἠμεῖς, ἐπανορθώσαιμεν ἂν ὑμᾶς.

Πρόβουλος
ὑμεῖς ἡμᾶς; δεινόν γε λέγεις κοὐ τλητὸν ἔμοιγε.

Λυσιστράτη
σιώπα.

Πρόβουλος
σοί γ᾽ ὦ κατάρατε σιωπῶ ᾽γώ, καὶ ταῦτα κάλυμμα φορούσῃ 530
περὶ τὴν κεφαλήν; μή νυν ζῴην.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἐμπόδιόν σοι,
παρ᾽ ἐμοῦ τουτὶ τὸ κάλυμμα λαβὼν
ἔχε καὶ περίθου περὶ τὴν κεφαλήν,
κᾆτα σιώπα

Γυνὴ Γ'
καὶ τοῦτον τὸν καλαθίσκον. 535

Λυσιστράτη
κᾆτα ξαίνειν ξυζωσάμενος
κυάμους τρώγων·
πόλεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει.

Χορὸς Γυναικῶν
αἰρώμεθ᾽ ὦ γυναῖκες ἀπὸ τῶν καλπίδων, ὅπως ἂν
ἐν τῷ μέρει χἠμεῖς τι ταῖς φίλαισι συλλάβωμεν. 540

Χορὸς Γυναικῶν
ἔγωγε γὰρ <ἂν> οὔποτε κάμοιμ᾽ ἂν ὀρχουμένη,
οὐδὲ τὰ γόνατα κόπος ἕλοι μου καματηρός·
ἐθέλω δ᾽ ἐπὶ πᾶν ἰέναι
μετὰ τῶνδ᾽ ἀρετῆς ἕνεχ᾽, αἷς
ἔνι φύσις, ἔνι χάρις, ἔνι θράσος, 545
ἔνι δὲ σοφόν, ἔνι <δὲ> φιλόπολις
ἀρετὴ φρόνιμος.

Χορὸς Γυναικῶν
ἀλλ᾽ ὦ τηθῶν ἀνδρειοτάτων καὶ μητριδίων ἀκαληφῶν,
χωρεῖτ᾽ ὀργῇ καὶ μὴ τέγγεσθ᾽· ἔτι γὰρ νῦν οὔρια θεῖτε. 550

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ ἤνπερ ὅ <τε> γλυκύθυμος Ἔρως χἠ Κυπρογένει᾽ Ἀφροδίτη
ἵμερον ἡμῶν κατὰ τῶν κόλπων καὶ τῶν μηρῶν καταπνεύσῃ,
κᾆτ᾽ ἐντήξῃ τέτανον τερπνὸν τοῖς ἀνδράσι καὶ ῥοπαλισμούς,
οἶμαί ποτε Λυσιμάχας ἡμᾶς ἐν τοῖς Ἕλλησι καλεῖσθαι.

Πρόβουλος
τί ποιησάσας; 555

Λυσιστράτη
ἢν παύσωμεν πρώτιστον μὲν ξὺν ὅπλοισιν
ἀγοράζοντας καὶ μαινομένους.

Γυνὴ Α'
νὴ τὴν Παφίαν Ἀφροδίτην.

Λυσιστράτη
νῦν μὲν γὰρ δὴ κἀν ταῖσι χύτραις κἀν τοῖς λαχάνοισιν ὁμοίως
περιέρχονται κατὰ τὴν ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις ὥσπερ Κορύβαντες.

Πρόβουλος
νὴ Δία· χρὴ γὰρ τοὺς ἀνδρείους.

Λυσιστράτη
καὶ μὴν τό γε πρᾶγμα γέλοιον,
ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων καὶ Γοργόνα τις κᾆτ᾽ ὠνῆται κορακίνους. 560

Γυνὴ Β'
νὴ Δί᾽ ἐγὼ γοῦν ἄνδρα κομήτην φυλαρχοῦντ᾽ εἶδον ἐφ᾽ ἵππου
ἐς τὸν χαλκοῦν ἐμβαλλόμενον πῖλον λέκιθον παρὰ γραός·
ἕτερος δ᾽ <αὖ> Θρᾷξ πέλτην σείων κἀκόντιον ὥσπερ ὁ Τηρεύς,
ἐδεδίσκετο τὴν ἰσχαδόπωλιν καὶ τὰς δρυπεπεῖς κατέπινεν.

Πρόβουλος
πῶς οὖν ὑμεῖς δυναταὶ παῦσαι τεταραγμένα πράγματα πολλὰ 565
ἐν ταῖς χώραις καὶ διαλῦσαι;

Λυσιστράτη
φαύλως πάνυ.

Πρόβουλος
πῶς; ἀπόδειξον.

Λυσιστράτη
ὥσπερ κλωστῆρ᾽, ὅταν ἡμῖν ᾖ τεταραγμένος, ὧδε λαβοῦσαι,
ὑπενεγκοῦσαι τοῖσιν ἀτράκτοις τὸ μὲν ἐνταυθοῖ τὸ δ᾽ ἐκεῖσε,
οὕτως καὶ τὸν πόλεμον τοῦτον διαλύσομεν, ἤν τις ἐάσῃ,
διενεγκοῦσαι διὰ πρεσβειῶν τὸ μὲν ἐνταυθοῖ τὸ δ᾽ ἐκεῖσε. 570

Πρόβουλος
ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων πράγματα δεινὰ
παύσειν οἴεσθ᾽ ὦ ἀνόητοι;

Λυσιστράτη
κἂν ὑμῖν γ᾽ εἴ τις ἐνῆν νοῦς,
ἐκ τῶν ἐρίων τῶν ἡμετέρων ἐπολιτεύεσθ᾽ ἂν ἅπαντα.

Πρόβουλος
πῶς δή; φέρ᾽ ἴδω.

Λυσιστράτη
πρῶτον μὲν ἐχρῆν, ὥσπερ πόκου ἐν βαλανείῳ
ἐκπλύναντας τὴν οἰσπώτην, ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ κλίνης 575
ἐκραβδίζειν τοὺς μοχθηροὺς καὶ τοὺς τριβόλους ἀπολέξαι,
καὶ τούς γε συνισταμένους τούτους καὶ τοὺς πιλοῦντας ἑαυτοὺς
ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι καὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτῖλαι·
εἶτα ξαίνειν ἐς καλαθίσκον κοινὴν εὔνοιαν, ἅπαντας
καταμιγνύντας τούς τε μετοίκους κεἴ τις ξένος ἢ φίλος ὑμῖν, 580
κεἴ τις ὀφείλει τῷ δημοσίῳ, καὶ τούτους ἐγκαταμεῖξαι·
καὶ νὴ Δία τάς γε πόλεις, ὁπόσαι τῆς γῆς τῆσδ᾽ εἰσὶν ἄποικοι,
διαγιγνώσκειν ὅτι ταῦθ᾽ ἡμῖν ὥσπερ τὰ κατάγματα κεῖται
χωρὶς ἕκαστον· κᾆτ᾽ ἀπὸ τούτων πάντων τὸ κάταγμα λαβόντας
δεῦρο ξυνάγειν καὶ συναθροίξειν εἰς ἕν, κἄπειτα ποιῆσαι 585
τολύπην μεγάλην κᾆτ᾽ ἐκ ταύτης τῷ δήμῳ χλαῖναν ὑφῆναι.

Πρόβουλος
οὔκουν δεινὸν ταυτὶ ταύτας ῥαβδίξειν καὶ τολυπεύειν,
αἶς οὐδὲ μετῆν πάνυ τοῦ πολέμου;

Λυσιστράτη
καὶ μὴν ὦ παγκατάρατε
πλεῖν ἤ γε διπλοῦν αὐτὸν φέρομεν, πρώτιστον μέν γε τεκοῦσαι
κἀκπέμψασαι παῖδας ὁπλίτας. 590

Πρόβουλος
σίγα, μὴ μνησικακήσῃς.

Λυσιστράτη
εἶθ᾽ ἡνίκα χρῆν εὐφρανθῆναι καὶ τῆς ἥβης ἀπολαῦσαι,
μονοκοιτοῦμεν διὰ τὰς στρατιάς. καὶ θἠμέτερον μὲν ἐᾶτε,
περὶ τῶν δὲ κορῶν ἐν τοῖς θαλάμοις γηρασκουσῶν ἀνιῶμαι.

Πρόβουλος
οὔκουν χἄνδρες γηράσκουσιν;

Λυσιστράτη
μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ
εἶπας ὅμοιον.
ὁ μὲν ἥκων γάρ, κἂν ᾖ πολιός, ταχὺ παῖδα κόρην γεγάμηκεν· 595
τῆς δὲ γυναικὸς σμικρὸς ὁ καιρός, κἂν τούτου μὴ ᾽πιλάβηται,
οὐδεὶς ἐθέλει γῆμαι ταύτην, ὀττευομένη δὲ κάθηται.

Πρόβουλος
ἀλλ᾽ ὅστις ἔτι στῦσαι δυνατὸς--

Λυσιστράτη
σὺ δὲ δὴ τί μαθὼν οὐκ ἀποθνῄσκεις;
χωρίον ἐστί· σορὸν ὠνήσει· 600
μελιτοῦτταν ἐγὼ καὶ δὴ μάξω.
λαβὲ ταυτὶ καὶ στεφάνωσαι.

Γυνὴ Ξ'
καὶ ταυτασὶ δέξαι παρ᾽ ἐμοῦ.

Γυνὴ Α'
καὶ τουτονγὶ λαβὲ τὸν στέφανον.

Λυσιστράτη
τοῦ δεῖ; τί ποθεῖς; χώρει ᾽ς τὴν ναῦν· 605
ὁ Χάρων σε καλεῖ,
σὺ δὲ κωλύεις ἀνάγεσθαι.

Πρόβουλος
εἶτ᾽ οὐχὶ ταῦτα δεινὰ πάσχειν ἔστ᾽ ἐμέ;
νὴ τὸν Δί᾽ ἀλλὰ τοῖς προβούλοις ἄντικρυς
ἐμαυτὸν ἐπιδείξω βαδίζων ὡς ἔχω. 610

Λυσιστράτη
μῶν ἐγκαλεῖς ὅτι οὐχὶ προὐθέμεσθά σε;
ἀλλ᾽ ἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοὶ πρῲ πάνυ
ἥξει παρ᾽ ἡμῶν τὰ τρίτ᾽ ἐπεσκευασμένα.

Χορὸς Γερόντων
οὐκέτ᾽ ἔργον ἐγκαθεύδειν ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύθερος,
ἀλλ᾽ ἐπαποδυώμεθ᾽ ἄνδρες τουτῳὶ τῷ πράγματι. 615
ἤδη γὰρ ὄζειν ταδὶ πλειόνων καὶ μειζόνων
Χορὸς Γερόντων
πραγμάτων μοι δοκεῖ,
καὶ μάλιστ᾽ ὀσφραίνομαι τῆς Ἱππίου τυραννίδος·
καὶ πάνυ δέδοικα μὴ τῶν Λακώνων τινὲς 620
δεῦρο συνεληλυθότες ἄνδρες ἐς Κλεισθένους
τὰς θεοῖς ἐχθρὰς γυναῖκας ἐξεπαίρωσιν δόλῳ
καταλαβεῖν τὰ χρήμαθ᾽ ἡμῶν τόν τε μισθόν,
ἔνθεν ἔζων ἐγώ. 625

Χορὸς Γερόντων
δεινὰ γάρ τοι τάσδε γ᾽ ἤδη τοὺς πολίτας νουθετεῖν,
καὶ λαλεῖν γυναῖκας οὔσας ἀσπίδος χαλκῆς πέρι,
καὶ διαλλάττειν πρὸς ἡμᾶς ἀνδράσιν Λακωνικοῖς,
οἷσι πιστὸν οὐδὲν εἰ μή περ λύκῳ κεχηνότι.
ἀλλὰ ταῦθ᾽ ὕφηναν ἡμῖν ἄνδρες ἐπὶ τυραννίδι. 630
ἀλλ᾽ ἐμοῦ μὲν οὐ τυραννεύσουσ᾽, ἐπεὶ φυλάξομαι
καὶ φορήσω τὸ ξίφος τὸ λοιπὸν ἐν μύρτου κλαδί,
ἀγοράσω τ᾽ ἐν τοῖς ὅπλοις ἑξῆς Ἀριστογείτονι,
ὧδέ θ᾽ ἑστήξω παρ᾽ αὐτόν· αὐτὸς γάρ μοι γίγνεται
τῆς θεοῖς ἐχθρᾶς πατάξαι τῆσδε γραὸς τὴν γνάθον. 635

Χορὸς Γυναικῶν
οὐκ ἄρ᾽ εἰσιόντα σ᾽ οἴκαδ᾽ ἡ τεκοῦσα γνώσεται.
ἀλλὰ θώμεσθ᾽ ὦ φίλαι γρᾶες ταδί πρῶτον χαμαί.
ἡμεῖς γὰρ ὦ πάντες ἀστοὶ λόγων κατάρχομεν
τῇ πόλει χρησίμων·
εἰκότως, ἐπεὶ χλιδῶσαν ἀγλαῶς ἔθρεψέ με. 640
ἑπτὰ μὲν ἔτη γεγῶσ᾽ εὐθὺς ἠῤῥηφόρουν·
εἶτ᾽ ἀλετρὶς ἦ δεκέτις οὖσα τἀρχηγέτι·
κᾆτ᾽ ἔχουσα τὸν κροκωτὸν ἄρκτος ἦ Βραυρωνίοις· 645
κἀκανηφόρουν ποτ᾽ οὖσα παῖς καλὴ ᾽χουσ᾽
ἰσχάδων ὁρμαθόν·

Χορὸς Γυναικῶν
ἆρα προὐφείλω τι χρηστὸν τῇ πόλει παραινέσαι;
εἰ δ᾽ ἐγὼ γυνὴ πέφυκα, τοῦτο μὴ φθονεῖτέ μοι,
ἢν ἀμείνω γ᾽ εἰσενέγκω τῶν παρόντων πραγμάτων. 650
τοὐράνου γάρ μοι μέτεστι· καὶ γὰρ ἄνδρας ἐσφέρω,
τοῖς δὲ δυστήνοις γέρουσιν οὐ μέτεσθ᾽ ὑμῖν, ἐπεὶ
τὸν ἔρανον τὸν λεγόμενον παππῷον ἐκ τῶν Μηδικῶν
εἶτ᾽ ἀναλώσαντες οὐκ ἀντεσφέρετε τὰς ἐσφοράς,
ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν διαλυθῆναι προσέτι κινδυνεύομεν. 655
ἆρα γρυκτόν ἐστιν ὑμῖν; εἰ δὲ λυπήσεις τί με,
τῷδέ γ᾽ ἀψήκτῳ πατάξω τῷ κοθόρνῳ τὴν γνάθον.

Χορὸς Γερόντων
ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ὕβρις τὰ πράγματ᾽ ἐστὶ
πολλή; κἀπιδώσειν μοι δοκεῖ τὸ χρῆμα μᾶλλον. 660
ἀλλ᾽ ἀμυντέον τὸ πρᾶγμ᾽ ὅστις γ᾽ ἐνόρχης ἔστ᾽ ἀνήρ.
ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐκδυώμεθ᾽, ὡς τὸν ἄνδρα δεῖ
ἀνδρὸς ὄζειν εὐθύς, ἀλλ᾽ οὐν ἐντεθριῶσθαι πρέπει.
ἀλλ᾽ ἄγετε λευκόποδες, οἵπερ επὶ Λείψύδριον ἤλθομεν ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι, 665
νῦν δεῖ νῦν ἀνηβῆσαι πάλιν κἀναπτερῶσαι
πᾶν τὸ σῶμα κἀποσείσασθαι τὸ γῆρας τόδε. 670

Χορὸς Γερόντων
εἰ γὰρ ἐνδώσει τις ἡμῶν ταῖσδε κἂν σμικρὰν λαβήν,
οὐδὲν ἐλλείψουσιν αὗται λιπαροῦς χειρουργίας,
ἀλλὰ καὶ ναῦς τεκτανοῦνται, κἀπιχειρήσουσ᾽ ἔτι
ναυμαχεῖν καὶ πλεῖν ἐφ᾽ ἡμἁς ὥσπε, Ἀρτεμισία. 675
ἢν δ᾽ ἐφ᾽ ἱππικὴν τράπωνται, διαγράφω τοὺς ἱππέας.
ἱππικώτατον γάρ ἐστι χρῆμα κἄποχον γυνή,
κοὐκ ἂν ἀπολίσθοι τρέχοντος· τὰς δ᾽ Ἀμαζόνας σκόπει,
ἃς Μίκων ἔγραψ᾽ ἐθ᾽ ἵππων μαχομένας τοῖς ἀνδράσιν.
ἀλλὰ τούτων χρῆν ἁπασῶν ἐς τετρημένον ξύλον 680
ἐγκαθαρμόσαι λαβόντας τουτονὶ τὸν αὐχένα.

Χορὸς Γυναικῶν
εἰ νὴ τὼ θεώ με ζωπυρήσεις,
λύσω τὴν ἐμαυτῆς ὗν ἐγὼ δή, καὶ ποιήσω
τήμερον τοὺς δημότας βωστρεῖν σ᾽ ἐγὼ πεκτούμενον. 685
ἀλλὰ χἠμεῖς ὦ γυναῖκες θᾶττον ἐκδυώμεθα,
ὡς ἂν ὄζωμεν γυναικῶν αὐτοδὰξ ὠργισμένων.
νῦν πρὸς ἔμ᾽ ἴτω τις, ἵνα μή ποτε φάγῃ σκόροδα, μηδὲ
κυάμους μέλανας. 690
ὡς εἰ καὶ μόνον κακῶς ἐρεῖς, ὑπερχολῶ γάρ,
αἰετὸν τίκτοντα κάνθαρός σε μαιεύσομαι. 695

Χορὸς Γυναικῶν
οὐ γὰρ ὑμῶν φροντίσαιμ᾽ ἄν, ἢν ἐμοὶ ζῇ Λαμπιτὼ
ἥ τε Θηβαία φίλη παῖς εὐγενὴς Ἰσμηνία.
οὐ γὰρ ἔσται δύναμις, οὐδ᾽ ἢν ἑπτάκις σὺ ψηφίσῃ,
ὅστις ὦ δύστην᾽ ἀπήχθου πᾶσι καὶ τοῖς γείτοσιν.
ὥστε κἀχθὲς θἠκάτῃ ποιοῦσα παιγνίαν ἐγὼ 700
τοῖσι παισὶ τὴν ἑταίραν ἐκάλεσ᾽ ἐκ τῶν γειτόνων,
παῖδα χρηστὴν κἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν·
οἱ δὲ πέμψειν οὐκ ἔφασκον διὰ τὰ σὰ ψηφίσματα.
κοὐχὶ μὴ παύσησθε τῶν ψηφισμάτων τούτων, πρὶν ἂν
τοῦ σκέλους ὑμᾶς λαβών τις ἐκτραχηλίσῃ φέρων. 705

Χορὸς Γυναικῶν
ἄνασσα πράγους τοῦδε καὶ βουλεύματος,
τί μοι σκυθρωπὸς ἐξελήλυθας δόμων;

Λυσιστράτη
κακῶν γυναικῶν ἔργα καὶ θήλεια φρὴν
ποιεῖ μ᾽ ἄθυμον περιπατεῖν τ᾽ ἄνω κάτω.

Χορὸς Γυναικῶν
τί φῄς; τί φῄς; 710

Λυσιστράτη
ἀληθῆ, ἀληθῆ.

Χορὸς Γυναικῶν
τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν; φράζε ταῖς σαυτῆς φίλαις.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν καὶ σιωπῆσαι βαρύ.

Χορὸς Γυναικῶν
μή νύν με κρύψῃς ὅ τι πεπόνθαμεν κακόν.

Λυσιστράτη
βινητιῶμεν, ᾗ βράχιστον τοῦ λόγου. 715

Χορὸς Γυναικῶν
ἰὼ Ζεῦ.

Λυσιστράτη
τί Ζῆν᾽ ἀυτεῖς; ταῦτα δ᾽ οὖν οὕτως ἔχει.
ἐγὼ μὲν οὖν αὐτὰς ἀποσχεῖν οὐκέτι
οἵα τ᾽ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν· διαδιδράσκουσι γάρ.
τὴν μέν γε πρώτην διαλέγουσαν τὴν ὀπὴν 720
κατέλαβον ᾗ τοῦ Πανός ἐστι ταὐλίον,
τὴν δ᾽ ἐκ τροχιλείας αὖ κατειλυσπωμένην,
τὴν δ᾽ αὐτομολοῦσαν, τὴν δ᾽ ἐπὶ στρούθου μίαν
ἤδη πέτεσθαι διανοουμένην κάτω
ἐς Ὀρσιλόχου χθὲς τῶν τριχῶν κατέσπασα. 725
πάσας τε προφάσεις ὥστ᾽ ἀπελθεῖν οἴκαδε
ἕλκουσιν. ἤδη γοῦν τις αὐτῶν ἔρχεται.
αὕτη σὺ ποῖ θεῖς;

Γυνὴ Α'
οἴκαδ᾽ ἐλθεῖν βούλομαι.
οἴκοι γάρ ἐστιν ἔριά μοι Μιλήσια
ὑπὸ τῶν σέων κατακοπτόμενα. 730

Λυσιστράτη
ποίων σέων;
οὐκ εἶ πάλιν;

Γυνὴ Α'
ἀλλ᾽ ἥξω ταχέως νὴ τὼ θεὼ
ὅσον διαπετάσασ᾽ ἐπὶ τῆς κλίνης μόνον.

Λυσιστράτη
μὴ διαπετάννυ, μηδ᾽ ἀπέλθῃς μηδαμῇ.

Γυνὴ Α'
ἀλλ᾽ ἐῶ ᾽πολέσθαι τἄρι᾽;

Λυσιστράτη
ἢν τούτου δέῃ.

Γυνὴ Β'
τάλαιν᾽ ἐγώ, τάλαινα τῆς Ἀμοργίδος, 735
ἣν ἄλοπον οἴκοι καταλέλοιφ᾽.

Λυσιστράτη
αὕθἠτέρα
ἐπὶ τὴν Ἄμοργιν τὴν ἄλοπον ἐξέρχεται.
χώρει πάλιν δεῦρ᾽.

Γυνὴ Β'
ἀλλὰ νὴ τὴν Φωσφόρον
ἔγωγ᾽ ἀποδείρασ᾽ αὐτίκα μάλ᾽ ἀνέρχομαι.

Λυσιστράτη
μή μἀποδείρῃς. ἢν γὰρ ἄρξῃς τοῦτο σύ, 740
ἑτέρα γυνὴ ταὐτὸν ποιεῖν βουλήσεται.

Γυνὴ Γ'
ὦ πότνι᾽ Εἰλείθυι᾽ ἐπίσχες τοῦ τόκου,
ἕως ἂν εἰς ὅσιον μόλω ᾽γὼ χωρίον.

Λυσιστράτη
τί ταῦτα ληρεῖς;

Γυνὴ Γ'
αὐτίκα μάλα τέξομαι.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ οὐκ ἐκύεις σύ γ᾽ ἐχθές. 745

Γυνὴ Γ'
ἀλλὰ τήμερον.
ἀλλ᾽ οἴκαδέ μ᾽ ὡς τὴν μαῖαν ὦ Λυσιστράτη
ἀπόπεμψον ὡς τάχιστα.

Λυσιστράτη
τίνα λόγον λέγεις;
τί τοῦτ᾽ ἔχεις τὸ σκληρόν;

Γυνὴ Γ'
ἄῤῥεν παιδίον.

Λυσιστράτη
μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἢ χαλκίον
ἔχειν τι φαίνει κοῖλον· εἴσομαι δ᾽ ἐγώ. 750
ὦ καταγέλαστ᾽ ἔχουσα τὴν ἱερὰν κυνῆν
κυεῖν ἔφασκες;

Γυνὴ Γ'
καὶ κυῶ γε νὴ Δία.

Λυσιστράτη
τί δῆτα ταύτην εἶχες;

Γυνὴ Γ'
ἵνα μ᾽ εἰ καταλάβοι
ὁ τόκος ἔτ᾽ ἐν πόλει, τέκοιμ᾽ ἐς τὴν κυνῆν
ἐσβᾶσα ταύτην, ὥσπερ αἱ περιστεραί. 755

Λυσιστράτη
τί λέγεις; προφασίζει· περιφανῆ τὰ πράγματα.
οὐ τἀμφιδρόμια τῆς κυνῆς αὐτοῦ μενεῖς;

Γυνὴ Γ'
ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι ᾽γωγ᾽ οὐδὲ κοιμᾶσθ᾽ ἐν πόλει,
ἐξ οὗ τὸν ὄφιν εἶδον τὸν οἰκουρόν ποτε.

Γυνὴ Δ'
ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ τῶν γλαυκῶν γε τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι 760
ταῖς ἀγρυπνίαισι κακκαβαζουσῶν ἀεί.

Λυσιστράτη
ὦ δαιμόνιαι παύσασθε τῶν τερατευμάτων.
ποθεῖτ᾽ ἴσως τοὺς ἄνδρας· ἡμᾶς δ᾽ οὐκ οἴει
ποθεῖν ἐκείνους; ἀργαλέας γ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι
ἄγουσι νύκτας. ἀλλ᾽ ἀνάσχεσθ᾽ ὦγαθαί, 765
καὶ προσταλαιπωρήσατ᾽ ἔτ᾽ ὀλίγον χρόνον,
ὡς χρησμὸς ἡμῖν ἐστιν ἐπικρατεῖν, ἐὰν
μὴ στασιάσωμεν· ἔστι δ᾽ ὁ χρησμὸς οὑτοσί.

Γυνὴ Α'
λέγ᾽ αὐτὸν ἡμῖν ὅ τι λέγει.

Λυσιστράτη
σιγᾶτε δή.
ἀλλ᾽ ὁπόταν πτήξωσι χελιδόνες εἰς ἕνα χῶρον, 770
τοὺς ἔποπας φεύγουσαι, ἀπόσχωνταί τε φαλήτων,
παῦλα κακῶν ἔσται, τὰ δ᾽ ὑπέρτερα νέρτερα θήσει
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης--

Γυνὴ Β'
ἐπάνω κατακεισόμεθ᾽ ἡμεῖς;

Λυσιστράτη
ἢν δὲ διαστῶσιν καὶ ἀναπτῶνται πτερύγεσσιν
ἐξ ἱεροῦ ναοῖο χελιδόνες, οὐκέτι δόξει 775
ὄρνεον οὐδ᾽ ὁτιοῦν καταπυγωνέστερον εἶναι.

Γυνὴ Α'
σαφής γ᾽ ὁ χρησμὸς νὴ Δί᾽.

Λυσιστράτη
ὦ πάντες θεοί,
μή νυν ἀπείπωμεν ταλαιπωρούμεναι,
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. καὶ γὰρ αἰσχρὸν τουτογὶ
ὦ φίλταται, τὸν χρησμὸν εἰ προδώσομεν. 780

Χορὸς Γερόντων
μῦθον βούλομαι λέξαι τιν᾽ ὑμῖν, ὅν ποτ᾽ ἤκουσ᾽
αὐτὸς ἔτι παῖς ὤν.
οὕτως ἦν νεανίσκος Μελανίων τις, 785
ὃς φεύγων γάμον ἀφίκετ᾽ ἐς ἐρημίαν,
κἀν τοῖς ὄρεσιν ᾤκει·
κᾆτ᾽ ἐλαγοθήρει
πλεξάμενος ἄρκυς, 790
καὶ κύνα τιν᾽ εἶχεν,
κοὐκέτι κατῆλθε πάλιν οἴκαδ᾽ ὑπὸ μίσους.
οὕτω τὰς γυναῖκας ἐβδελύχθη
᾽κεῖνος, ἡμεῖς τ᾽ οὐδὲν ἧττον 795
τοῦ Μελανίωνος οἱ σώφρονες.

Γέρων
βούλομαί σε γραῦ κύσαι--

Γυνή
κρόμμυόν τἄρ᾽ οὐκ ἔδει.

Γέρων
κἀνατείνας λακτίσαι.

Γυνή
τὴν λόχμην πολλὴν φορεῖς. 800

Χορὸς Γερόντων
καὶ Μυρωνίδης γὰρ ἦν
τραχὺς ἐντεῦθεν μελάμπυγός
τε τοῖς ἐχθροῖς ἅπασιν,
ὥς δὲ καὶ Φορμίων.

Χορὸς Γυναικῶν
κἀγὼ βούλομαι μῦθόν τιν᾽ ὑμῖν ἀντιλέξαι 805
τῷ Μελανίωνι.
Τίμων ἦν ἀίδρυτός τις ἀβάτοισιν
ἐν σκώλοισι τὸ πρόσωπον περιειργμένος, 810
Ἐρινύων ἀποῤῥώξ.
οὗτος οὖν ὁ Τίμων
ᾤχεθ᾽ ὑπὸ μίσους
πολλὰ καταρασάμενος ἀνδράσι πονηροῖς. 815
οὕτω ᾽κεῖνος ὑμῶν ἀντεμίσει
τοὺς πονηροὺς ἄνδρας ἀεί,
ταῖσι δὲ γυναιξὶν ἦν φίλτατος. 820

Γυνή
τὴν γνάθον βούλει θένω;

Γέρων
μηδαμῶς· ἔδεισά γε.
Γυνή
ἀλλὰ κρούσω τῷ σκέλει;

Γέρων
τὸν σάκανδρον ἐκφανεῖς.

Χορὸς Γυναικῶν
ἀλλ᾽ ὅμως ἂν οὐκ ἴδοις 825
καίπερ οὔσης γραὸς ὄντ᾽ αὐτὸν
κομήτην, ἀλλ᾽ ἀπεψιλωμένον
τῷ λύχνῳ.

Λυσιστράτη
ἰοὺ ἰοὺ γυναῖκες ἴτε δεῦρ᾽ ὡς ἐμὲ
ταχέως. 830

Γυνή
τί δ᾽ ἔστιν; εἰπέ μοι τίς ἡ βοή;

Λυσιστράτη
ἄνδρ᾽ <ἄνδρ᾽> ὁρῶ προσιόντα παραπεπληγμένον,
τοῖς τῆς Ἀφροδίτης ὀργίοις εἰλημμένον.
ὦ πότνια Κύπρου καὶ Κυθήρων καὶ Πάφου
μεδέουσ᾽, ἴθ᾽ ὀρθὴν ἥνπερ ἔρχι τὴν ὁδόν.

Γυνή
ποῦ δ᾽ ἐστὶν ὅστις ἐστί; 835

Λυσιστράτη
παρὰ τὸ τῆς Χλόης.

Γυνὴ
ὢ νὴ Δί᾽ ἔστι δῆτα. τίς κἀστίν ποτε;

Λυσιστράτη
ὁρᾶτε· γιγνώσκει τις ὑμῶν;

Μυῤῥίνη
νὴ Δία
ἔγωγε· κἀστὶν οὑμὸς ἀνὴρ Κινησίας.

Λυσιστράτη
σὸν ἔργον ἤδη τοῦτον ὀπτᾶν καὶ στρέφειν
κἀξηπεροπεύειν καὶ φιλεῖν καὶ μὴ φιλεῖν, 840
καὶ πάνθ᾽ ὑπέχειν πλὴν ὧν σύνοιδεν ἡ κύλιξ.

Μυῤῥίνη
ἀμέλει ποιήσω ταῦτ᾽ ἐγώ.

Λυσιστράτη
καὶ μὴν ἐγὼ
ξυνηπεροπεύσω <σοι> παραμένουσ᾽ ἐνθαδί,
καὶ ξυσταθεύσω τοῦτον. ἀλλ᾽ ἀπέλθετε.

Κινησίας
οἴμοι κακοδαίμων, οἷος ὁ σπασμός μ᾽ ἔχει 845
χὠ τέτανος ὥσπερ ἐπὶ τροχοῦ στρεβλούμενον.

Λυσιστράτη
τίς οὗτος οὑντὸς τῶν φυλάκων ἑστώς;

Κινησίας
ἐγώ.

Λυσιστράτη
ἀνήρ;

Κινησίας
ἀνὴρ δῆτ᾽.

Λυσιστράτη
οὐκ ἄπει δῆτ᾽ ἐκποδών;

Κινησίας
σὺ δ᾽ εἶ τίς ἡκβάλλουσά μ᾽;

Λυσιστράτη
ἡμεροσκόπος.

Κινησίας
πρὸς τῶν θεῶν νυν ἐκκάλεσόν μοι Μυῤῥίνην. 850

Λυσιστράτη
ἰδοὺ καλέσω ᾽γὼ Μυῤῥίνην σοι; σὺ δὲ τίς εἶ;

Κινησίας
ἀνὴρ ἐκείνης, Παιονίδης Κινησίας.

Λυσιστράτη
ὦ χαῖρε φίλτατ᾽· οὐ γὰρ ἀκλεὲς τοὔνομα
τὸ σὸν παρ᾽ ἡμῖν ἐστιν οὐδ᾽ ἀνώνυμον.
ἀεὶ γὰρ ἡ γυνή σ᾽ ἔχει διὰ στόμα. 855
κἂν ᾠὸν ἢ μῆλον λάβῃ, “Κινησίᾳ
τουτὶ γένοιτο,” φησίν.

Κινησίας
ὢ πρὸς τῶν θεῶν.

Λυσιστράτη
νὴ τὴν Ἀφροδίτην· κἂν περὶ ἀνδρῶν γ᾽ ἐμπέσῃ
λόγος τις, εἴρηκ᾽ εὐθέως ἡ σὴ γυνὴ
ὅτι λῆρός ἐστι τἄλλα πρὸς Κινησίαν. 860

Κινησίας
ἴθι νυν κάλεσον αὐτήν.

Λυσιστράτη
τί οὖν; δώσεις τί μοι;

Κινησίας
ἔγωγέ <σοι> νὴ τὸν Δί᾽, ἢν βούλῃ γε σύ·
ἔχω δὲ τοῦθ᾽· ὅπερ οὖν ἔχω, δίδωμί σοι.

Λυσιστράτη
φέρε νυν καλέσω καταβᾶσά σοι.

Κινησίας
ταχύ νυν πάνυ.
ὡς οὐδεμίαν ἔχω γε τῷ βίῳ χάριν, 865
ἐξ οὗπερ αὕτη ᾽ξῆλθεν ἐκ τῆς οἰκίας·
ἀλλ᾽ ἄχθομαι μὲν εἰσιών, ἔρημα δὲ
εἶναι δοκεῖ μοι πάντα, τοῖς δὲ σιτίοις
χάριν οὐδεμίαν οἶδ᾽ ἐσθίων· ἔστυκα γάρ.

Μυῤῥίνη
φιλῶ φιλῶ ᾽γὼ τοῦτον· ἀλλ᾽ οὐ βούλεται 870
ὑπ᾽ ἐμοῦ φιλεῖσθαι. σὺ δ᾽ ἐμὲ τούτῳ μὴ κάλει.

Κινησίας
ὦ γλυκύτατον Μυῤῥινίδιον τί ταῦτα δρᾷς;
κατάβηθι δεῦρο.

Μυῤῥίνη
μὰ Δί᾽ ἐγὼ μὲν αὐτόσ᾽ οὔ.

Κινησίας
ἐμοῦ καλοῦντος οὐ καταβήσει Μυῤῥίνη;

Μυῤῥίνη
οὐ γὰρ δεόμενος οὐδὲν ἐκκαλεῖς ἐμέ. 875

Κινησίας
ἐγὼ οὐ δεόμενος; ἐπιτετριμμένος μὲν οὖν.

Μυῤῥίνη
ἄπειμι.

Κινησίας
μὴ δῆτ᾽, ἀλλὰ τῷ γοῦν παιδίῳ
ὑπάκουσον· οὗτος οὐ καλεῖς τὴν μαμμίαν;

Παῖς Κινησίου
μαμμία, μαμμία, μαμμία.

Κινησίας
αὕτη τί πάσχεις; οὐδ᾽ ἐλεεῖς τὸ παιδίον 880
ἄλουτον ὂν κἄθηλον ἕκτην ἡμέραν;

Μυῤῥίνη
ἔγωγ᾽ ἐλεῶ δῆτ᾽· ἀλλ᾽ ἀμελὴς αὐτῷ πατὴρ
ἔστιν.

Κινησίας
κατάβηθ᾽ ὦ δαιμονία τῷ παιδίῳ.

Μυῤῥίνη
οἷον τὸ τεκεῖν· καταβατέον. τί γὰρ πάθω;

Κινησίας
ἐμοὶ γὰρ αὕτη καὶ νεωτέρα δοκεῖ 885
πολλῷ γεγενῆσθαι κἀγανώτερον βλέπειν·
χἂ δυσκολαίνει πρὸς ἐμὲ καὶ βρενθύεται,
ταῦτ᾽ αὐτὰ δή ᾽σθ᾽ ἃ κἄμ᾽ ἐπιτρίβει τῷ πόθῳ.

Μυῤῥίνη
ὦ γλυκύτατον σὺ τεκνίδιον κακοῦ πατρός,
φέρε σε φιλήσω γλυκύτατον τῇ μαμμίᾳ. 890

Κινησίας
τί ὦ πονήρα ταῦτα ποιεῖς χἀτέραις
πείθει γυναιξί, κἀμέ τ᾽ ἄχθεσθαι ποιεῖς
αὐτή τε λυπεῖ;

Μυῤῥίνη
μὴ πρόσαγε τὴν χεῖρά μοι.

Κινησίας
τὰ δ᾽ ἔνδον ὄντα τἀμὰ καὶ σὰ χρήματα
χεῖρον διατίθης. 895

Μυῤῥίνη
ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει.

Κινησίας
ὀλίγον μέλει σοι τῆς κρόκης φορουμένης
ὑπὸ τῶν ἀλεκτρυόνων;

Μυῤῥίνη
ἔμοιγε νὴ Δία.

Κινησίας
τὰ <δὲ> τῆς Ἀφροδίτης ἱέρ᾽ ἀνοργίαστά σοι
χρόνον τοσοῦτόν ἐστιν. οὐ βαδιεῖ πάλιν;

Μυῤῥίνη
μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἢν μὴ διαλλαχθῆτέ γε 900
καὶ τοῦ πολέμου παύσησθε.

Κινησίας
τοιγάρ, ἢν δοκῇ,
ποιήσομεν καὶ ταῦτα.

Μυῤῥίνη
τοιγάρ, ἢν δοκῇ,
κἄγωγ᾽ ἄπειμ᾽ ἐκεῖσε· νῦν δ᾽ ἀπομώμοκα.

Κινησίας
σὺ δ᾽ ἀλλὰ κατακλίνηθι μετ᾽ ἐμοῦ διὰ χρόνου.

Μυῤῥίνη
οὐ δῆτα· καίτοι σ᾽ οὐκ ἐρῶ γ᾽ ὡς οὐ φιλῶ. 905

Κινησίας
φιλεῖς; τί οὖν οὐ κατεκλίνης ὦ Μύῤῥιον;

Μυῤῥίνη
ὦ καταγέλαστ᾽ ἐναντίον τοῦ παιδίου;

Κινησίας
μὰ Δί᾽ ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ οἴκαδ᾽ ὦ Μανῆ φέρε.
ἰδοὺ τὸ μέν σοι παιδίον καὶ δὴ ᾽κποδών,
σὺ δ᾽ οὐ κατακλίνει. 910

Μυῤῥίνη
ποῦ γὰρ ἄν τις καὶ τάλαν
δράσειε τοῦθ᾽;

Κινησίας
ὅπου; τὸ τοῦ Πανὸς καλόν.

Μυῤῥίνη
καὶ πῶς ἔθ᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλθοιμ᾽ ἐς πόλιν;

Κινησίας
κάλλιστα δήπου λουσαμένη τῇ Κλεψύδρᾳ.

Μυῤῥίνη
ἔπειτ᾽ ὀμόσασα δῆτ᾽ ἐπιορκήσω τάλαν;

Κινησίας
εἰς ἐμὲ τράποιτο· μηδὲν ὅρκου φροντίσῃς. 915

Μυῤῥίνη
φέρε νυν ἐνέγκω κλινίδιον νῷν.

Κινησίας
μηδαμῶς.
ἀρκεῖ χαμαὶ νῷν.

Μυῤῥίνη
μὰ τὸν Ἀπόλλω μή σ᾽ ἐγὼ
καίπερ τοιοῦτον ὄντα κατακλινῶ χαμαί.

Κινησίας
ἥ τοι γυνὴ φιλεῖ με, δήλη ᾽στὶν καλῶς.

Μυῤῥίνη
ἰδοὺ κατάκεισ᾽ ἀνύσας τι, κἀγὼ ᾽κδύομαι. 920
καίτοι, τὸ δεῖνα, ψίαθός ἐστ᾽ ἐξοιστέα.

Κινησίας
ποία ψίαθος; μὴ μοί γε.

Μυῤῥίνη
νὴ τὴν Ἄρτεμιν,
αἰσχρὸν γὰρ ἐπὶ τόνου γε.

Κινησίας
δός μοί νυν κύσαι.

Μυῤῥίνη
ἰδού.

Κινησίας
παπαιάξ· ἧκέ νυν ταχέως πάνυ.

Μυῤῥίνη
ἰδοὺ ψίαθος· κατάκεισο, καὶ δὴ ᾽κδύομαι. 925
καίτοι, τὸ δεῖνα, προσκεφάλαιον οὐκ ἔχεις.

Κινησίας
ἀλλ᾽ οὐδὲ δέομ᾽ ἔγωγε.

Μυῤῥίνη
νὴ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἐγώ.

Κινησίας
ἀλλ᾽ ἢ τὸ πέος τόδ᾽ Ἡρακλῆς ξενίζεται.

Μυῤῥίνη
ἀνίστασ᾽, ἀναπήδησον. ἤδη πάντ᾽ ἔχω.

Κινησίας
ἅπαντα δῆτα. δεῦρό νυν ὦ χρύσιον. 930

Μυῤῥίνη
τὸ στρόφιον ἤδη λύομαι. μέμνησό νυν·
μή μ᾽ ἐξαπατήσῃς τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν.

Κινησίας
νὴ Δί᾽ ἀπολοίμην ἆρα.

Μυῤῥίνη
σισύραν οὐκ ἔχεις.

Κινησίας
μὰ Δί᾽ οὐδὲ δέομαί γ᾽, ἀλλὰ βινεῖν βούλομαι.

Μυῤῥίνη
ἀμέλει ποιήσεις τοῦτο· ταχὺ γὰρ ἔρχομαι. 935

Κινησίας
ἅνθρωπος ἐπιτρίψει με διὰ τὰ στρώματα.

Μυῤῥίνη
ἔπαιρε σαυτόν.

Κινησίας
ἀλλ᾽ ἐπῆρται τοῦτό γε.

Μυῤῥίνη
βούλει μυρίσω σε;

Κινησίας
μὰ τὸν Ἀπόλλω μὴ μέ γε.

Μυῤῥίνη
νὴ τὴν Ἀφροδίτην ἤν τε βούλῃ γ᾽ ἤν τε μή.

Κινησίας
εἴθ᾽ ἐκχυθείη τὸ μύρον ὦ Ζεῦ δέσποτα. 940

Μυῤῥίνη
πρότεινέ νυν τὴν χεῖρα κἀλείφου λαβών.

Κινησίας
οὐχ ἡδὺ τὸ μύρον μὰ τὸν Ἀπόλλω τουτογί,
εἰ μὴ διατριπτικόν γε κοὐκ ὄζον γάμων.

Μυῤῥίνη
τάλαιν᾽ ἐγὼ τὸ ῾Ρόδιον ἤνεγκον μύρον.

Κινησίας
ἀγαθόν· ἔα αὔτ᾽ ὦ δαιμονία. 945

Μυῤῥίνη
ληρεῖς ἔχων.

Κινησίας
κάκιστ᾽ ἀπόλοιθ᾽ ὁ πρῶτος ἑψήσας μύρον.

Μυῤῥίνη
λαβὲ τόνδε τὸν ἀλάβαστον.

Κινησίας
ἀλλ᾽ ἕτερον ἔχω.
ἀλλ᾽ ᾠζυρὰ κατάκεισο καὶ μή μοι φέρε
μηδέν.

Μυῤῥίνη
ποιήσω ταῦτα νὴ τὴν Ἄρτεμιν.
ὑπολύομαι γοῦν. ἀλλ᾽ ὅπως ὦ φίλτατε 950
σπονδὰς ποιεῖσθαι ψηφιεῖ.

Κινησίας
βουλεύσομαι.
ἀπολώλεκέν με κἀπιτέτριφεν ἡ γυνὴ
τά τ᾽ ἄλλα πάντα κἀποδείρασ᾽ οἴχεται.

Κινησίας
οἴμοι τί πάθω; τίνα βινήσω
τῆς καλλίστης πασῶν ψευσθείς; 955
πῶς ταυτηνὶ παιδοτροφήσω;
ποῦ Κυναλώπηξ;
μίσθωσόν μοι τὴν τίτθην.

Χορὸς Γερόντων
ἐν δεινῷ γ᾽ ὦ δύστηνε κακῷ
τείρει ψυχὴν ἐξαπατηθείς. 960
κἄγωγ᾽ οἰκτίρω σ᾽ αἰαῖ.
ποῖος γὰρ ἂν ἢ νέφρος ἀντίσχοι,
ποία ψυχή, ποῖοι δ᾽ ὄρχεις,
ποία δ᾽ ὀσφῦς, ποῖος δ᾽ ὄῤῥος
κατατεινόμενος 965
καὶ μὴ βινῶν τοὺς ὄρθρους;

Κινησίας
ὦ Ζεῦ δεινῶν ἀντισπασμῶν.

Χορὸς Γερόντων
ταυτὶ μέντοι νυνί σ᾽ ἐποίησ᾽
ἡ παμβδελυρὰ καὶ παμμυσαρά.

Κινησίας
μὰ Δί᾽ ἀλλὰ φίλη καὶ παγγλυκερά. 970

Χορὸς Γερόντων
ποία γλυκερά; μιαρὰ μιαρά.

Κινησίας
<μιαρὰ> δῆτ᾽ ὦ Ζεῦ ὦ Ζεῦ·
εἴθ᾽ αὐτὴν ὥσπερ τοὺς θωμοὺς
μεγάλῳ τυφῷ καὶ πρηστῆρι
ξυστρέψας καὶ ξυγγογγύλας 975
οἴχοιο φέρων, εἶτα μεθείης,
ἡ δὲ φέροιτ᾽ αὖ πάλιν ἐς τὴν γῆν,
κᾆτ᾽ ἐξαίφνης
περὶ τὴν ψωλὴν περιβαίη.

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
πᾷ τᾶν Ἀσανᾶν ἐστιν ἁ γερωχία 980
ἢ τοὶ πρυτάνιες; λῶ τι μυσίξαι νέον.

Κινησίας
σὺ δ᾽ εἶ πότερον ἄνθρωπος ἢ κονίσαλος;

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
κᾶρυξ ἐγὼν ὦ κυρσάνιε ναὶ τὼ σιὼ
ἔμολον ἀπὸ Σπάρτας περὶ τᾶν διαλλαγᾶν.

Κινησίας
κἄπειτα δόρυ δῆθ᾽ ὑπὸ μάλης ἥκεις ἔχων; 985

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
οὐ τὸν Δί᾽ οὐκ ἐγών γα.

Κινησίας
ποῖ μεταστρέφει;
τί δὴ προβάλλει τὴν χλαμύδ᾽; ἢ βουβωνιᾷς
ὑπὸ τῆς ὁδοῦ;

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
παλαιόρ γα ναὶ τὸν Κάστορα
ὥνθρωπος.

Κινησίας
ἀλλ᾽ ἔστυκας ὦ μιαρώτατε.

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
οὐ τὸν Δί᾽ οὐκ ἐγών γα· μηδ᾽ αὖ πλαδδίη. 990

Κινησίας
τί δ᾽ ἐστί σοι τοδί;

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
σκυτάλα Λακωνικά.

Κινησίας
εἴπερ γε χαὔτη ᾽στὶ σκυτάλη Λακωνική.
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς εἰδότ᾽ ἐμὲ σὺ τἀληθῆ λέγε.
τί τὰ πράγμαθ᾽ ὑμῖν ἐστι τἀν Λακεδαίμονι;

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
ὀρσὰ Λακεδαίμων πᾶα καὶ τοὶ σύμμαχοι 995
ἅπαντες ἐστύκαντι· Πελλάνας δὲ δεῖ.

Κινησίας
ἀπὸ τοῦ δὲ τουτὶ τὸ κακὸν ὑμῖν ἐνέπεσεν;
ἀπὸ Πανός;

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
οὔκ, ἀλλ᾽ ἆρχεν οἰῶ Λαμπιτώ,
ἔπειτα τἄλλαι ταὶ κατὰ Σπάρταν ἅμα
γυναῖκες περ ἀπὸ μιᾶς ὑσπλαγίδος 1000
ἀπήλααν τὼς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑσσάκων.

Κινησίας
πῶς οὖν ἔχετε;

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
μογίομες. ἂν γὰρ τὰν πόλιν
περ λυχνοφορίοντες ἐπικεκύφαμες.
ταὶ γὰρ γυναῖκες οὐδὲ τῶ μύρτω σιγεῖν
ἐῶντι, πρίν γ᾽ ἅπαντες ἐξ ἑνὸς λόγω 1005
σπονδὰς ποιησώμεσθα ποττὰν Ἑλλάδα.

Κινησίας
τουτὶ τὸ πρᾶγμα πανταχόθεν ξυνομώμοται
ὑπὸ τῶν γυναικῶν· ἄρτι νυνὶ μανθάνω.
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα φράζε περὶ διαλλαγῶν
αὐτοκράτορας πρέσβεις ἀποπέμπειν ἐνθαδί. 1010
ἐγὼ δ᾽ ἑτέρους ἐνθένδε τῇ βουλῇ φράσω
πρέσβεις ἑλέσθαι τὸ πέος ἐπιδείξας τοδί.

Κῆρυξ Λακεδαιμονίων
ποτάομαι· κράτιστα γὰρ παντᾷ λέγεις.

Χορὸς Γερόντων
οὐδέν ἐστι θηρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον,
οὐδὲ πῦρ, οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἀναιδὴς οὐδεμία πόρδαλις. 1015

Χορὸς Γυναικῶν
ταῦτα μέντοι <σὺ> ξυνιεὶς εἶτα πολεμεῖς ἐμοί,
ἐξὸν ὦ πόνηρε σοὶ βέβαιον ἔμ᾽ ἔχειν φίλην;

Χορὸς Γερόντων
ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖκας οὐδέποτε παύσομαι.

Χορὸς Γυναικῶν
ἀλλ᾽ ὅταν βούλῃ σύ· νῦν δ᾽ οὖν οὔ σε περιόψομαι
γυμνὸν ὄνθ᾽ οὕτως. ὁρῶ γὰρ ὡς καταγέλαστος εἶ. 1020
ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐνδύσω σε προσιοῦσ᾽ ἐγώ.

Χορὸς Γερόντων
τοῦτο μὲν μὰ τὸν Δί᾽ οὐ πονηρὸν ἐποιήσατε·
ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς γὰρ πονηρᾶς καὶ τότ᾽ ἀπέδυν ἐγώ.

Χορὸς Γυναικῶν
πρῶτα μὲν φαίνει γ᾽ ἀνήρ, εἶτ᾽ οὐ καταγέλαστος εἶ.
κεἴ με μὴ ᾽λύπεις, ἐγώ σου κἂν τόδε τὸ θηρίον 1025
τοὐπὶ τὠφθαλμῷ λαβοῦσ᾽ ἐξεῖλον ἂν ὃ νῦν ἔνι.

Χορὸς Γερόντων
τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν με τοὐπιτρῖβον, δακτύλιος οὑτοσί·
ἐκσκάλευσον αὐτό, κᾆτα δεῖξον ἀφελοῦσά μοι·
ὡς τὸν ὀφθαλμόν γέ μου νὴ τὸν Δία πάλαι δάκνει.

Χορὸς Γυναικῶν
ἀλλὰ δράσω ταῦτα· καίτοι δύσκολος ἔφυς ἀνήρ. 1030
ἦ μέγ᾽ ὦ Ζεῦ χρῆμ᾽ ἰδεῖν τῆς ἐμπίδος ἔνεστί σοι.
οὐχ ὁρᾷς; οὐκ ἐμπίς ἐστιν ἥδε Τρικορυσία;

Χορὸς Γερόντων
νὴ Δί᾽ ὤνησάς γέ μ᾽, ὡς πάλαι γέ μ᾽ ἐφρεωρύχει,
ὥστ᾽ ἐπειδὴ ᾽ξῃρέθη, ῥεῖ μου τὸ δάκρυον πολύ.

Χορὸς Γυναικῶν
ἀλλ᾽ ἀποψήσω σ᾽ ἐγώ, καίτοι πάνυ πονηρὸς εἶ, 1035
καὶ φιλήσω.

Χορὸς Γερόντων
μὴ φιλήσῃς.

Χορὸς Γυναικῶν
ἤν τε
βούλῃ γ᾽ ἤν τε μή.

Χορὸς Γερόντων
ἀλλὰ μὴ ὥρασ᾽ ἵκοισθ᾽· ὡς ἐστὲ θωπικαὶ φύσει,
κἄστ᾽ ἐκεῖνο τοὔπος ὀρθῶς κοὐ κακῶς εἰρημένον,
οὔτε σὺν πανωλέθροισιν οὔτ᾽ ἄνευ πανωλέθρων.
ἀλλὰ νυνὶ σπένδομαί σοι, καὶ τὸ λοιπὸν οὐκέτι 1040
οὔτε δράσω φλαῦρον οὐδὲν οὔθ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν πείσομαι.
ἀλλὰ κοινῇ συσταλέντες τοῦ μέλους ἀρξώμεθα.

Χορός
οὐ παρασκευαζόμεσθα
τῶν πολιτῶν οὐδέν᾽ ὦνδρες
φλαῦρον εἰπεῖν οὐδὲ ἕν. 1045
ἀλλὰ πολὺ τοὔμπαλιν πάντ᾽ ἀγαθὰ καὶ λέγειν
καὶ δρᾶν· ἱκανὰ γὰρ τὰ κακὰ καὶ τὰ παρακείμενα.
ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή,
εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖται 1050
λαβεῖν μνᾶς ἢ δύ᾽ ἢ τρεῖς,
ὡς πόλλ᾽ ἔσω ᾽στὶν
κἄχομεν βαλλάντια.
κἄν ποτ᾽ εἰρήνη φανῇ,
ὅστις ἂν νυνὶ δανείσηται 1055
παρ᾽ ἡμῶν,
ἃν λάβῃ μηκέτ᾽ ἀποδῷ.

Χορός
ἑστιᾶν δὲ μέλλομεν ξένους
τινὰς Καρυστίους, ἄν-
δρας καλούς τε κἀγαθούς. 1060
κἄστιν <ἔτ᾽> ἔτνος τι· καὶ δελφάκιον ἦν τί μοι,
καὶ τοῦτο τέθυχ᾽, ὡς τὰ κρέ᾽ ἔδεσθ᾽ ἁπαλὰ καὶ καλά.
ἥκετ᾽ οὖν εἰς ἐμοῦ τήμερον· πρῲ δὲ χρὴ
τοῦτο δρᾶν λελουμένους αὔ-
τούς τε καὶ τὰ παιδί᾽, εἶτ᾽ εἴσω βαδίζειν, 1065
μηδ᾽ ἐρέσθαι μηδένα,
ἀλλὰ χωρεῖν ἄντικρυς
ὥσπερ οἴκαδ᾽ εἰς ἑαυτῶν
γεννικῶς, ὡς 1070
ἡ θύρα κεκλῄσεται.

Χορός
καὶ μὴν ἀπὸ τῆς Σπάρτης οἱδὶ πρέσβεις ἕλκοντες ὑπήνας
χωροῦσ᾽, ὥσπερ χοιροκομεῖον περὶ τοῖς μηροῖσιν ἔχοντες.
ἄνδρες Λάκωνες πρῶτα μέν μοι χαίρετε,
εἶτ᾽ εἴπαθ᾽ ἡμῖν πῶς ἔχοντες ἥκετε. 1075

Λάκων
τί δεῖ ποθ᾽ ὑμὲ πολλὰ μυσίδδειν ἔπη;
ὁρῆν γὰρ ἔξεσθ᾽ ὡς ἔχοντες ἵκομες.

Χορός
βαβαί· νενεύρωται μὲν ἥδε συμφορὰ
δεινῶς, τεθερμῶσθαί γε χεῖρον φαίνεται.

Λάκων
ἄφατα. τί κα λέγοι τις; ἀλλ᾽ ὅπᾳ σέλει 1080
παντᾷ τις ἐλσὼν ἁμὶν εἰράναν σέτω.

Χορός
καὶ μὴν ὁρῶ καὶ τούσδε τοὺς αὐτόχθονας
ὥσπερ παλαιστὰς ἄνδρας ἀπὸ τῶν γαστέρων
θαἰμάτι᾽ ἀποστέλλοντας· ὥστε φαίνεται
ἀσκητικὸν τὸ χρῆμα τοῦ νοσήματος. 1085

'Αθηναίος
τίς ἂν φράσεις ποῦ᾽ στιν ἡ Λυσιστράτη;
ὡς ἄνδρες ἡμεῖς οὑτοιὶ τοιουτοιί.

Χορός
χαὔτη ξυνᾴδει χἠτέρα ταύτῃ νόσῳ.
ἦ που πρὸς ὄρθρον σπασμὸς ὑμᾶς λαμβάνει;

'Αθηναίος
μὰ Δί᾽ ἀλλὰ ταυτὶ δρῶντες ἐπιτετρίμμεθα. 1090
ὥστ᾽ εἴ τις ἡμᾶς μὴ διαλλάξει ταχύ,
οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ Κλεισθένη βινήσομεν.

Χορός
εἰ σωφρονεῖτε, θαἰμάτια λήψεσθ᾽, ὅπως
τῶν Ἑρμοκοπιδῶν μή τις ὑμᾶς ὄψεται.

'Αθηναίος
νὴ τὸν Δί᾽ εὖ μέντοι λέγεις. 1095

Λάκων
ναὶ τὼ σιὼ
παντᾷ γα. φέρε τὸ ἔσθος ἀμβαλώμεθα.

'Αθηναίος
ὢ χαίρετ᾽ ὦ Λάκωνες· αἰσχρά γ᾽ ἐπάθομεν.

Λάκων
ὦ Πολυχαρείδα δεινά κ᾽ αὖ ᾽πεπόνθεμες,
αἰ εἶδον ἁμὲ τὤνδρες ἀμπεφλασμένως.

'Αθηναίος
ἄγε δὴ Λάκωνες αὔθ᾽ ἕκαστα χρὴ λέγειν. 1100
ἐπὶ τί πάρεστε δεῦρο;

Λάκων
περὶ διαλλαγᾶν
πρέσβεις.

'Αθηναίος
καλῶς δὴ λέγετε· χἠμεῖς τουτογί.
τί οὐ καλοῦμεν δῆτα τὴν Λυσιστράην,
ἥπερ διαλλάξειεν ἡμᾶς ἂν μόνη;

Λάκων
ναὶ τὼ σιὼ κἂν λῆτε τὸν Λυσίστρατον. 1105

'Αθηναίος
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς, ὡς ἔοικε, δεῖ καλεῖν·
αὐτὴ γάρ, ὡς ἤκουσεν, ἥδ᾽ ἐξέρχεται.

Χορός
χαῖρ᾽ ὦ πασῶν ἀνδρειοτάτη· δεῖ δὴ νυνί σε γενέσθαι
δεινὴν <δειλὴν> ἀγαθὴν φαύλην σεμνὴν ἀγανὴν πολύπειρον·
ὡς οἱ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῇ ληφθέντες ἴυγγι 1110
συνεχώρησάν σοι καὶ κοινῇ τἀγκλήματα πάντ᾽ ἐπέτρεψαν.

Λυσιστράτη
ἀλλ᾽ οὐχὶ χαλεπὸν τοὔργον, εἰ λάβοι γέ τις
ὀργῶντας ἀλλήλων τε μὴ ᾽κπειρωμένους.
τάχα δ᾽ εἴσομαι ᾽γώ. ποῦ ᾽στιν ἡ Διαλλαγή;
πρόσαγε λαβοῦσα πρῶτα τοὺς Λακωνικούς, 1115
καὶ μὴ χαλεπῇ τῇ χειρὶ μηδ᾽ αὐθαδικῇ,
μηδ᾽ ὥσπερ ἡμῶν ἅνδρες ἀμαθῶς τοῦτ᾽ ἔδρων,
ἀλλ᾽ ὡς γυναῖκας εἰκός, οἰκείως πάνυ,
ἢν μὴ διδῷ τὴν χεῖρα, τῆς σάθης ἄγε.
ἴθι καὶ σὺ τούτους τοὺς Ἀθηναίους ἄγε, 1120
οὗ δ᾽ ἂν διδῶσι πρόσαγε τούτους λαβομένη.
ἄνδρες Λάκωνες στῆτε παρ᾽ ἐμὲ πλησίον,
ἐνθένδε δ᾽ ὑμεῖς, καὶ λόγων ἀκούσατε.
ἐγὼ γυνὴ μέν εἰμι, νοῦς δ᾽ ἔνεστί μοι,
αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ κακῶς γνώμης ἔχω, 1125
τοὺς δ᾽ ἐκ πατρός τε καὶ γεραιτέρων λόγους
πολλοὺς ἀκούσασ᾽ οὐ μεμούσωμαι κακῶς.
λαβοῦσα δ᾽ ὑμᾶς λοιδορῆσαι βούλομαι
κοινῇ δικαίως, οἳ μιᾶς ἐκ χέρνιβος
βωμοὺς περιῤῥαίνοντες ὥσπερ ξυγγενεῖς 1130
Ὀλυμπίασιν, ἐν Πύλαις, Πυθοῖ (πόσους
εἴποιμ᾽ ἂν ἄλλους, εἴ με μηκύνειν δέοι;)
ἐχθρῶν παρόντων βαρβάρων στρατεύματι
Ἕλληνας ἄνδρας καὶ πόλεις ἀπόλλυτε.
εἷς μὲν λόγος μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ περαίνεται. 1135

'Αθηναίος
ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαί γ᾽ ἀπεψωλημένος.

Λυσιστράτη
εἶτ᾽ ὦ Λάκωνες, πρὸς γὰρ ὑμᾶς τρέψομαι,
οὐκ ἴσθ᾽ ὅτ᾽ ἐλθὼν δεῦρο Περικλείδας ποτὲ
ὁ Λάκων Ἀθηναίων ἱκέτης καθέζετο
ἐπὶ τοῖσι βωμοῖς ὠχρὸς ἐν φοινικίδι 1140
στρατιὰν προσαιτῶν; ἡ δὲ Μεσσήνη τότε
ὑμῖν ἐπέκειτο χὠ θεὸς σείων ἅμα.
ἐλθὼν δὲ σὺν ὁπλίταισι τετρακισχιλίοις
Κίμων ὅλην ἔσωσε τὴν Λακεδαίμονα.
ταυτὶ παθόντες τῶν Ἀθηναίων ὕπο 1145
δῃοῦτε χώραν, ἧς ὑπ᾽ εὖ πεπόνθατε;

'Αθηναίος
ἀδικοῦσιν οὗτοι νὴ Δί᾽ ὦ Λυσιστράτη.

Λάκων
ἀδικίομες· ἀλλ᾽ ὁ πρωκτὸς ἄφατον ὡς καλός.

Λυσιστράτη
ὑμᾶς δ᾽ ἀφήσειν τοὺς Ἀθηναίους <μ᾽> οἴει;
οὐκ ἴσθ᾽ ὅθ᾽ ὑμᾶς οἱ Λάκωνες αὖθις αὖ 1150
κατωνάκας φοροῦντας ἐλθόντες δορὶ
πολλοὺς μὲν ἄνδρας Θετταλῶν ἀπώλεσαν,
πολλοὺς δ᾽ ἑταίρους Ἱππίου καὶ ξυμμάχους,
ξυνεκμαχοῦντες τῇ τόθ᾽ ἡμέρᾳ μόνοι,
κἠλευθέρωσαν κἀντὶ τῆς κατωνάκης 1155
τὸν δῆμον ὑμῶν χλαῖναν ἠμπέσχον πάλιν;

Λάκων
οὔπα γυναῖκ᾽ ὄπωπα χαϊωτεραν.

'Αθηναίος
ἐγὼ δὲ κύσθον γ᾽ οὐδέπω καλλίονα.

Λυσιστράτη
τί δῆθ᾽ υπηργμένων γε πολλῶν κἀγαθῶν
μάχεσθε κοὐ παύεσθε τῆς μοχθηρίας; 1160
τί δ᾽ οὐ διηλλάγητε; φέρε τί τοὐμποδών;

Λάκων
ἁμές γε λῶμες, αἴ τις ἁμὶν τὤγκυκλον
λῇ τοῦτ᾽ ἀποδόμεν.

Λυσιστράτη
ποῖον ὦ τᾶν;

Λάκων
τὰν Πύλον,
ἇσπερ πάλαι δεόμεθα καὶ βλιμάττομες.

'Αθηναίος
μὰ τὸν Ποσειδῶ τοῦτο μέν γ᾽ οὐ δράσετε. 1165

Λυσιστράτη
ἄφετ᾽ ὦγάθ᾽ αὐτοῖς.

'Αθηναίος
κᾆτα τίνα κινήσομεν;

Λυσιστράτη
ἕτερόν γ᾽ ἀπαιτεῖτ᾽ ἀντὶ τούτου χωρίον.

'Αθηναίος
τὸ δεῖνα τοίνυν παράδοθ᾽ ἡμῖν τουτονὶ
πρώτιστα τὸν Ἐχινοῦντα καὶ τὸν Μηλιᾶ
κόλπον τὸν ὄπισθεν καὶ τὰ Μεγαρικὰ σκέλη. 1170

Λάκων
οὐ τὼ σιὼ οὐχὶ πάντα γ᾽ ὦ λισσάνιε.

Λυσιστράτη
ἐᾶτε, μηδὲν διαφέρου περὶ σκελοῖν.

'Αθηναίος
ἤδη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποδὺς βούλομαι.

Λάκων
ἐγὼ δὲ κοπραγωγεῖν γα πρῶτα ναὶ τὼ σιώ.

Λυσιστράτη
ἐπὴν διαλλαγῆτε, ταῦτα δράσετε. 1175
ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ δρᾶν ταῦτα, βουλεύσασθε καὶ
τοῖς ξυμμάχοις ἐλθόντες ἀνακοινώσατε.

'Αθηναίος
ποίοισιν ὦ τᾶν ξυμμάχοις; ἐστύκαμεν.
οὐ ταὐτὰ δόξει τοῖσι συμμάχοισι νῷν
βινεῖν ἅπασιν; 1180

Λάκων
τοῖσι γῶν ναὶ τὼ σιὼ
ἁμοῖσι.

'Αθηναίος
καὶ γὰρ ναὶ μὰ Δία Καρυστίοις.

Λυσιστράτη
καλῶς λέγετε. νῦν οὖν ὅπως ἁγνεύσετε,
ὅπως ἂν αἱ γυναῖκες ὑμᾶς ἐν πόλει
ξενίσωμεν ὧν ἐν ταῖσι κίσταις εἴχομεν.
ὅρκους δ᾽ ἐκεῖ καὶ πίστιν ἀλλήλοις δότε. 1185
κἄπειτα τὴν αὑτοῦ γυναῖχ᾽ ὑμῶν λαβὼν
ἄπεισ᾽ ἕκαστος.

'Αθηναίος
ἀλλ᾽ ἴωμεν ὡς τάχος.

Λάκων
ἄγ᾽ ὅπᾳ τυ λῇς.

'Αθηναίος
νὴ τὸν Δί᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἄγε.

Χορός
στρωμάτων δὲ ποικίλων καὶ
χλανιδίων καὶ ξυστίδων καὶ 1190
χρυσίων, ὅσ᾽ ἐστί μοι,
οὐ φθόνος ἔνεστί μοι πᾶσι παρέχειν φέρειν
τοῖς παισίν, ὁπόταν τε θυγάτηρ τινὶ κανηφορῇ.
πᾶσιν ὑμῖν λέγω λαμβάνειν τῶν ἐμῶν
χρημάτων νῦν ἔνδοθεν, καὶ 1195
μηδὲν οὕτως εὖ σεσημάν-
θαι τὸ μὴ οὐχὶ
τοὺς ῥύπους ἀνασπάσαι,
χἄττ᾽ <ἂν> ἔνδον ᾖ φορεῖν.
ὄψεται δ᾽ οὐδὲν σκοπῶν, εἰ 1200
μή τις ὑμῶν
ὀξύτερον ἐμοῦ βλέπει.

Χορός
εἰ δέ τῳ μὴ σῖτος ὑμῶν
ἔστι, βόσκει δ᾽ οἰκέτας καὶ
σμικρὰ πολλὰ παιδία, 1205
ἔστι παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν πυρίδια λεπτὰ μέν,
ὁ δ᾽ ἄρτος ἀπὸ χοίνικος ἰδεῖν μάλα νεανίας.
ὅστις οὖν βούλεται τῶν πενήτων ἴτω
εἰς ἐμοῦ σάκκους ἔχων καὶ
κωρύκους, ὡς λήψεται πυ- 1210
ρούς· ὁ Μανῆς δ᾽
οὑμὸς αὐτοῖς ἐμβαλεῖ.
πρός γε μέντοι τὴν θύραν
προαγορεύω μὴ βαδίζειν
τὴν ἐμήν, ἀλλ᾽
εὐλαβεῖσθαι τὴν κύνα. 1215

'Αθηναίος Α'
ἄνοιγε τὴν θύραν· παραχωρεῖν οὐ θέλεις;
ὑμεῖς τί κάθησθε; μῶν ἐγὼ τῇ λαμπάδι
ὑμᾶς κατακαύσω; φορτικὸν τὸ χωρίον.
οὐκ ἂν ποιήσαιμ᾽. εἰ δὲ πάνυ δεῖ τοῦτο δρᾶν,
ὑμῖν χαρίσασθαι, προσταλαιπωρήσομεν. 1220

'Αθηναίος Β'
χἠμεῖς γε μετὰ σοῦ ξυνταλαιπωρήσομεν.

Αθηναίος Α'
οὐκ ἄπιτε; κωκύσεσθε τὰς τρίχας μακρά.
οὐκ ἄπιθ᾽, ὅπως ἂν οἱ Λάκωνες ἔνδοθεν
καθ᾽ ἡσυχίαν ἀπίωσιν εὐωχημένοι;

'Αθηναίος Β'
οὔπω τοιοῦτον συμπόσιον ὄπωπ᾽ ἐγώ. 1225
ἦ καὶ χαρίεντες ἦσαν οἱ Λακωνικοί·
ἡμεῖς δ᾽ ἐν οἴνῳ συμπόται σοφώτατοι.

Αθηναίος Α'
ὀρθῶς γ᾽, ὁτιὴ νήφοντες οὐχ ὑγιαίνομεν·
ἢν τοὺς Ἀθηναίους ἐγὼ πείσω λέγων,
μεθύοντες ἀεὶ πανταχοῖ πρεσβεύσομεν. 1230
νῦν μὲν γὰρ ὅταν ἔλθωμεν ἐς Λακεδαίμονα
νήφοντες, εὐθὺς βλέπομεν ὅ τι ταράξομεν·
ὥσθ᾽ ὅ τι μὲν ἂν λέγωσιν οὐκ ἀκούομεν,
ἃ δ᾽ οὐ λέγουσι, ταῦθ᾽ ὑπονενοήκαμεν,
ἀγγέλλομεν δ᾽ οὐ ταὐτὰ τῶν αὐτῶν πέρι. 1235
νυνὶ δ᾽ ἅπαντ᾽ ἤρεσκεν· ὥστ᾽ εἰ μέν γέ τις
ᾄδοι Τελαμῶνος, Κλειταγόρας ᾄδειν δέον,
ἐπῃνέσαμεν ἂν καὶ προσεπιωρκήσαμεν.
ἀλλ᾽ οὑτοιὶ γὰρ αὖθις ἔρχονται πάλιν
ἐς ταὐτόν. οὐκ ἐῤῥήσετ᾽ ὦ μαστιγίαι; 1240

Αθηναίος Β'
νὴ τὸν Δί᾽ ὡς ἤδη γε χωροῦσ᾽ ἔνδοθεν.

Λάκων
ὦ Πολυχαρείδα λαβὲ τὰ φυσατήρια,
ἵν᾽ ἐγὼ διποδιάξω τε κἀείσω καλὸν
ἐς τὼς Ἀσαναίως τε καὶ ἐς ἡμᾶς ἅμα.

'Αθηναίος
λαβὲ δῆτα τὰς φυσαλλίδας πρὸς τῶν θεῶν, 1245
ὡς ἥδομαί γ᾽ ὑμᾶς ὁρῶν ὀρχουμένους.

Χορὸς Λακεδαιμονίων
ὅρμαον
τὼς κυρσανίως ὦ Μναμοΰνα
τάν τ᾽ ἐμὰν Μῶαν, ἅτις
οἶδεν ἁμὲ τώς τ᾽ Ἀσαναίως, 1250
ὅκα τοὶ μὲν ἐπ᾽ Ἀρταμιτίῳ
πρὤκροον σιοείκελοι
ποττὰ κᾶλα τὼς Μήδως τ᾽ ἐνίκων,
ἁμὲ δ᾽ αὖ Λεωνίδας
ἆγεν περ τὼς κάπρως 1255
θάγοντας οἰῶ τὸν ὀδόντα·
πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ἤνσει,
πολὺς δ᾽ ἁμᾷ καττῶν σκελῶν ἀφρὸς ἵετο.
ἦν γὰρ τὤνδρες οὐκ ἐλάσσως 1260
τᾶς ψάμμας τοὶ Πέρσαι.
ἀγροτέρα σηροκτόνε
μόλε δεῦρο παρσένε σιὰ
ποττὰς σπονδάς,
ὡς συνέχῃς πολὺν ἁμὲ χρόνον. 1265
νῦν δ᾽ αὖ φιλία τ᾽ αἰὲς εὔπορος εἴη
ταῖς συνθήκαις,
καὶ τᾶν αἱμυλᾶν ἀλωπέκων παυσαίμεθα.
ὢ δεῦρ᾽ ἴθι δεῦρ᾽ ὦ
κυναγὲ παρσένε. 1270

'Αθηναίος
ἄγε νυν ἐπειδὴ τἄλλα πεποίηται καλῶς,
ἀπάγεσθε ταύτας ὦ Λάκωνες, τάσδε τε
ὑμεῖς· ἀνὴρ δὲ παρὰ γυναῖκα καὶ γυνὴ 1275
στήτω παρ᾽ ἄνδρα, κᾆτ᾽ ἐπ᾽ ἀγαθαῖς συμφοραῖς
ὀρχησάμενοι θεοῖσιν εὐλαβώμεθα
τὸ λοιπὸν αὖθις μὴ ᾽ξαμαρτάνειν ἔτι.

Χορὸς 'Αθηναίων
πρόσαγε χορόν, ἔπαγε <δὲ> Χάριτας,
ἐπὶ δὲ κάλεσον Ἄρτεμιν, 1280
ἐπὶ δὲ δίδυμον ἀγέχορον
Ἰήιον
εὔφρον᾽, ἐπὶ δὲ Νύσιον,
ὃς μετὰ μαινάσι Βάκχιος ὄμμασι δαίεται,
Δία τε πυρὶ φλεγόμενον, ἐπί τε 1285
πότνιαν ἄλοχον ὀλβίαν·
εἶτα δὲ δαίμονας, οἷς ἐπιμάρτυσι
χρησόμεθ᾽ οὐκ ἐπιλήσμοσιν
Ἡσυχίας πέρι τῆς ἀγανόφρονος,
ἣν ἐποίησε θεὰ Κύπρις. 1290
ἀλαλαὶ ἰὴ παιήων·
αἴρεσθ᾽ ἄνω ἰαί,
ὡς ἐπὶ νίκῃ ἰαί.
εὐοῖ εὐοῖ, εὐαί εὐαί.

'Αθηναίος
πρόφαινε δὴ σὺ Μοῦσαν ἐπὶ νέᾳ νέαν. 1295
Χορὸς Λακεδαιμονίων
Ταΰγετον αὖτ᾽ ἐραννὸν ἐκλιπῶα
Μῶα μόλε Λάκαινα πρεπτὸν ἁμὶν
κλέωα τὸν Ἀμύκλαις σιὸν
καὶ χαλκίοικον Ἀσάναν, 1300
Τυνδαρίδας τ᾽ ἀγασώς,
τοὶ δὴ πὰρ Εὐρώταν ψιάδδοντι.
εἶα μάλ᾽ ἔμβη
ὢ εἶα κοῦφα πάλλων,
ὡς Σπάρταν ὑμνίωμες, 1305
τᾷ σιῶν χοροὶ μέλοντι
καὶ ποδῶν κτύπος,
τε πῶλοι ταὶ κόραι
πὰρ τὸν Εὐρωταν
ἀμπάλλοντι πυκνὰ ποδοῖν 1310
ἀγκονίωαι,
ταὶ δὲ κόμαι σείονθ᾽ περ Βακχᾶν
θυρσαδδωᾶν καὶ παιδδωᾶν.
ἁγεῖται δ᾽ ἁ Λήδας παῖς
ἁγνὰ χοραγὸς εὐπρεπής. 1315
ἀλλ᾽ ἄγε κόμαν παραμπύκιδδε χερί, ποδοῖν τε πάδη
τις ἔλαφος· κρότον δ᾽ ἁμᾷ ποίει χορωφελήταν.
καὶ τὰν σιὰν δ᾽ αὖ τὰν κρατίσταν Χαλκίοικον ὕμνει τὰν πάμμαχον. 1320


lysisaristof
PROLOGO

Il fondo dell'orchestra rappresenta l'Acropoli: i propilei sono
all'altezza del tetto della scena. Un sentieruolo scende ripido in
orchestra fra rocce, una delle quali è incavata da una grotta poco
profonda. È ancora notte.


LISISTRATA
(Si avanza, esplora tutto intorno, fa qualche gesto
di disappunto):

Di' che qualcuno le avesse invitate
alla festa di Bacco, o di Colìade,
o delle Genetìllidi, o di Pane,
che pigia pigia ci sarebbe stato
di timpaniste! Da sbarrar la via.
Ora, invece, non c'è nessuna donna.
Ah, no, vedi che arriva questa mia
paesana. Buon giorno, Vincibella!

VINCIBELLA:
Lisistrata, buon dí. Perché sconvolta?
Bambina mia, non fare il viso scuro:
non ti s'adatta, quel cipiglio, no.

LISISTRATA:
Mi piglia fuoco il cuore, Vincibella,
quando penso a noi donne, e mi ci struggo;
perché gli uomini pensano che siamo
briccone...

VINCIBELLA:
E no, perdio, che cosa siamo?

LISISTRATA (Continuando):
e furono avvisate di trovarsi
qui, per deliberare intorno a un grosso
affare, e loro dormono, e non vengono.

VINCIBELLA:
Verranno, anima mia! Per una donna,
uscire è un affar serio. Una ha il marito
che le sta sopra: un'altra sveglia il servo;
un'altra pone a letto il bimbo; questa
lo lava, quella l'imbocca...

LISISTRATA:
Dovrebbero
pensare ad altre cose, assai piú gravi!

VINCIBELLA:
O Lisistrata mia, che c'è di nuovo,
che ci raduni tutte qui? Che affare?
Di che grandezza?

LISISTRATA:
È lungo...

VINCIBELLA:
Ed anche grosso?

LISISTRATA:
Anche grosso, di certo.

VINCIBELLA:
E allora, come
va che non siam qui tutte?

LISISTRATA:
Eh, non si tratta
di ciò: se no, ci si veniva a volo.
È un certo affare che ho trovato io,
e sballottato tante e tante notti
che non pigliavo sonno!

VINCIBELLA:
Sballottato!
Fine fine sarà, già me l'immagino.

LISISTRATA:
È tanto fine, che di tutta l'Ellade
è la salvezza delle donne in pugno!

VINCIBELLA:
Delle donne? La vedo e non la vedo!

LISISTRATA:
Sí, provvedere alla città dobbiamo
noi: se no, son finiti gli Spartani...

VINCIBELLA:
Meglio, perdio, se fossero finiti!

LISISTRATA:
Tutti i Beoti sono belli e fritti...

VINCIBELLA:
No, tutti no: le anguille, poi, risparmiale!

LISISTRATA:
Quanto ad Atene, non farò l'uccello
di malaugurio. Tu, però, capiscimi.
Se accorressero qui tutte le donne
dalla Beozia e dal Peloponneso,
tutte d'accordo salveremmo l'Ellade!

VINCIBELLA:
Ma che cosa di bello e d'assennato
possiam fare noi donne! Stiam lí sempre
imbellettate, in veste zafferano,
tutte agghindate, con le pianelline,
e le vesti cimbèriche insaldate!

LISISTRATA:
Da questa roba la salute aspetto,
io: dalle vesti zafferano, dai
profumi, dalle pianelline, dalle
vestaglie trasparenti, e dal rossetto.

VINCIBELLA:
Proprio! E in che modo?

LISISTRATA:
In modo tal che gli uomini
l'asta l'un contro l'altro piú non rízzino.

VINCIBELLA:
Per le Dee, mi fo tingere una veste
zafferano...

LISISTRATA:
Né piú lo scudo imbraccino...

VINCIBELLA:
Indosso una cimbèrica...

LISISTRATA:
Né impugnino
spada!

VINCIBELLA:
Compero un paio di pianelle!

LISISTRATA:
Dunque, le donne avrebbero dovuto
venire o no?

VINCIBELLA:
Volare, e da un bel pezzo,
avrebbero dovuto!

LISISTRATA:
Anima mia,
vedrai, saranno Attiche vere: tutto
troppo tardi, faranno! Non ce n'è
una, neppur di Pàralo, neppure
di Salamina!

VINCIBELLA:
So però che queste
si son messe a vogare appena giorno!

LISISTRATA:
E neppur quelle arrivano che io
m'aspettavo e contavo che giungessero
qui per prime, le femmine d'Acarne!

VINCIBELLA:
La moglie di Teàgene, sul punto
di venir qui, consultò prima Ecàte...
Ma vedi, alcune arrivano; e parecchie
altre si stanno avvicinando. Guarda,
guarda! Di dove sono?

LISISTRATA:
D'Assafètida.

VINCIBELLA:
Eh, codesto, perdio, si sente al tanfo!
(Giungono parecchie donne)

MIRRINA:
S'arriva forse l'ultime, Lisistrata?
Che c'è? Perché stai zitta?

LISISTRATA:
Non ti posso
dire brava, Mirrina. È in ballo un tanto
affare, e tu soltanto adesso, arrivi!

MIRRINA:
Se non trovavo la cintura, al buio!
Ma se c'è furia, parla, ora siam qui.

LISISTRATA:
Aspettiamo, per Giove, un altro po',
che arrivino le donne di Beozia
e del Peloponneso!

MIRRINA:
È meglio, è meglio.
Giusto, vedi, Lampetta s'avvicina.

LISISTRATA:
Lampetta mia, Spartana bella bella,
buon dí. Dolcezza mia, quanto sei cara!
Che buona cera! Come sono sode
codeste cicce! E tu strangoli un bove!

LAMPETTA:
Sfido! Fo la ginnastica, e me sbatto
li calcagni alle chiappe, quanno zompo!

LISISTRATA:
A mammelline stai davvero bene.
(La palpa)

LAMPETTA:
Me volete portà all'ammazzatora,
che m'attastate?

LISISTRATA:
E di dov'è quest'altra
giovanottina?

LAMPETTA:
È una Beota nobbile.
Vvié qui.

LISISTRATA:
Perdio, Beota, proprio bello
codesto tuo boschetto!

VINCIBELLA:
E se n'è rasa
tutta a modo, perdio, la pimpinella!

LISISTRATA:
E quest'altra ragazza, chi sarà?

LAMPETTA:
È una bona regazza: è de Corinto.

LISISTRATA:
Buona perdio, si vede a prima vista!
Basta guardarla costí sotto!

LAMPETTA:
E chi
ce l'ha fatta vení, sta pipinara
de donne?

LISISTRATA:
Io sono stata.

LAMPETTA:
E allora, dicce
che vòi da noi.

LISISTRATA:
Carina, volentieri.

MIRRINA:
Di', via qual è, codesto affare serio?

LISISTRATA:
Io son pronta. Ma prima voglio chiedervi
una coserellina.

MIRRINA:
A tuo piacere.

LISISTRATA:
Dei vostri bimbi non bramate i padri,
che sono lungi, al campo? I vostri sposi
sono tutti partiti, lo so bene!

VINCIBELLA:
Il mio, povera me, da cinque mesi
è andato in Tracia, e tiene d'occhio... Eucràte!

LISISTRATA:
E in Pilo è il mio, da cinque mesi interi!

LAMPETTA:
Er mio, manco è tornato dalla guerra,
che aripija lo scudo, e marcosfila!

LISISTRATA:
E neppure ci resta uno straccetto
d'amante! E poi, da quando ci han traditi
i Milesî, neppure ho piú veduto
quel trastullo di cuoio d'otto dita,
che ci dava ristoro. Ora, vorreste,
se io trovassi qualche stratagemma,
porre, insieme con me, fine alla guerra?

MIRRINA:
Sí, per le Dee, dovessi pure mettere
giú questa veste... ed oggi stesso bermela.

VINCIBELLA:
Sí, per le Dee, m'avessero a spaccare
per il mezzo giú giú, come una sogliola.

LAMPETTA:
Io me ce butterei da un rompicollo,
si mai potessi arivedé la pace.

LISISTRATA:
E allora parlo: ché non c'è da fare
misteri. Donne, se vogliam costringere
gli uomini a far la pace, ci dobbiamo
astenere...

MIRRINA:
Da che? Di'.

LISISTRATA:
Lo farete?

MIRRINA:
Ci costasse la vita, lo faremo!

LISISTRATA:
Ci dobbiamo astenere dall'uccello...
(Sgomento generale)
Che mi vi rivoltate? Dove andate?
Perché torcete il labbro, e fate segno
di no? Quei visi perché mai si sbiancano?
Perché scorron le lagrime? Volete
o non volete? O a che vi preparate?

MIRRINA:
Io non potrei: séguiti pur la guerra!

VINCIBELLA:
Nemmeno io: séguiti pur la guerra!

LISISTRATA:
Sogliola, tu parli cosí? Volevi
farti spaccare, adesso adesso, in due!

VINCIBELLA:
Ogni altra cosa, ogni altra cosa! Andrei,
di preferenza, fra le fiamme. Meglio
lí, che lontano dall'uccello! Niente
c'è che lo possa equivaler, Lisistrata!

LISISTRATA (A Mirrina):
E tu?

MIRRINA:
Le fiamme, anch'io scelgo le fiamme!

LISISTRATA:
Ah, sesso nostro pieno di libidine!
Non hanno torto a scrivere tragedie
sui fatti nostri! Se per noi non c'è
che una sola canzone! Oh via, Spartana
mia brava - ché, di certo, ove ci fossimo
tu sola ed io, si condurrebbe in porto
l'affare - dammi voto favorevole!

LAMPETTA:
È duro, pe le donne, a dormí sole,
senza l'ucello! E pure, s'ha da fà:
che della pace, proprio c'è bisogno!

LISISTRATA:
Ah! Tu sola sei donna, amore mio!

VINCIBELLA:
E astenendoci. Dio ci guardi e liberi,
da quel che dici, avremo fatto un passo
verso la pace?

LISISTRATA:
E che passo! Se noi,
con la passera rasa, profumate,
in vestaglie d'Amorgo trasparenti,
girassimo per casa, e quando i nostri
mariti, a pinco ritto, ci volessero
fotter, non ci accostassimo, e fuggissimo,
presto, lo so, farebbero la pace!

LAMPETTA:
Eh, Menelao, la spada la buttò,
me pare, ner vedé le zinne d'Elena!

VINCIBELLA:
E se i mariti, bella mia, ci piantano?

LISISTRATA:
Come dice Ferècrate? Si scortica
la cagna scorticata!

VINCIBELLA:
Son bazzecole,
codesti surrogati! E se ci pigliano
e trascinano a forza entro la stanza?

LISISTRATA:
Ghermisciti alla porta!

VINCIBELLA:
E se ci picchiano?

LISISTRATA:
Stacci di mala voglia: in queste cose,
c'è poco gusto, se son fatte a forza.
E in ogni modo s'hanno a tormentare:
e non pensare, cederanno súbito
súbito! Un uomo non avrà piacere
mai, se non ne procura anche alla femmina.

VINCIBELLA:
Va la cosa a voi due? Va pure a noi!

LAMPETTA:
Quanto alli sposi nostri, a falli vive
in pace e senza imbroji, ce pensamo
noi: ma sti marmajoni d'Ateniesi,
chi ciariesce, a mètteje giudizio?

LISISTRATA:
Sta tranquilla: faremo, per convincerli,
del nostro meglio, noi.

LAMPETTA:
Co que li quattro
bastimenti che ciànno, e quer mammone
ner tempio de Minerva? Ah, sí, domani!

LISISTRATA:
Ma pure a questo abbiamo provveduto.
Oggi c'impadroniamo dell'Acropoli.
Venne affidato il còmpito alle piú
vecchie d'impadronirsi della rocca,
col pretesto di offrire un sacrifizio,
mentre noi stiamo qui deliberando.

LAMPETTA:
Puro mo dichi bene. E accusí sia!

LISISTRATA:
Perché, Lampetta, non si giura súbito,
per non poterci piú tirare indietro?

LAMPETTA:
Diccelo, er giuramento, e noi giuramo!

LISISTRATA:
Ben detto! - Ov'è Scitina? - Dove guardi?
Metti avanti lo scudo rovesciato.
Chi mi porge i budelli della vittima?

LAMPETTA:
Lisistrata, su che ce fai giurà?

LISISTRATA:
Su che? Sopra lo scudo, appena dopo
il sacrifizio, come avviene in Eschilo,
a quel che sento dire.

VINCIBELLA:
Su lo scudo,
per procacciar la pace? Ah, no, Lisistrata!

LISISTRATA:
Che giuramento si può fare, allora?

VINCIBELLA:
Non si potrebbe squartare un cavallo
bianco?

LISISTRATA:
Un cavallo bianco? E cosa c'entra?

VINCIBELLA:
In che maniera giureremo, dunque?

LISISTRATA:
Lo vuoi sapere? Oh, sentimi, perdiana!
Posata a terra una gran tazza nera,
di vin di Taso, un orcio entro sveniamoci,
e poi giuriamo... di non annacquarlo!

LAMPETTA:
Bene mio! Nun se sa quanto m'aggusta,
sto giuramento!

LISISTRATA:
Un orcio ed una tazza!
(Una serva porta gli oggetti richiesti, che sono esageratamente grandi)

VINCIBELLA:
Oh che razza di coccio, donne mie!
Chi lo pigliasse, avrebbe a stare allegra!

LISISTRATA:
Posa la tazza, e reggi il cinghialetto.
(Apprestandosi a versare il vino dall'orcio nella tazza)
Oh Dea Suada, oh Tazza della pace,
gradite, a noi benigne, i sacrifizi.
(Versa)

VINCIBELLA:
Di bel colore è il sangue, e spiccia bene.

LAMPETTA:
Senti, senti che odore, bene mio.

LISISTRATA:
Lasciate, o donne, che per prima io giuri.

VINCIBELLA:
Per Afrodite, no, si tiri a sorte.

LISISTRATA:
Lampetta, qui. La tazza ognuna tocchi;
quello ch'io dico, una per tutte dica,
e tutte infine approvino giurando.
(Le donne si dispongono in giro intorno alla coppa, posandoci sopra
una mano)


LISISTRATA:
Mai non sarà che amante né marito...

VINCIBELLA:
Mai non sarà che amante né marito...

LISISTRATA:
a me s'accosti a pinco ritto.
(Vincibella tace)
Di'!

VINCIBELLA (Con voce fioca, esitante):
a me s'accosti... a pinco ritto... Ahimè,
le gambe, amica mia, mi fan cilecca!

LISISTRATA:
Trascorrerò la vita in castimonia,

VINCIBELLA:
Trascorrerò la vita in castimonia,

LISISTRATA:
in veste zafferano e tutta in ghingheri,

VINCIBELLA:
in veste zafferano e tutta in ghingheri,

LISISTRATA:
sí che allo sposo mio venga la fregola,

VINCIBELLA:
sí che allo sposo mio venga la fregola,
LISISTRATA:
né mai gli cederò di buona voglia;

VINCIBELLA:
né mai gli cederò di buona voglia;

LISISTRATA:
e se prender mi vuol senza il mio placito,
VINCIBELLA:
e se prender mi vuol senza il mio placito,

LISISTRATA:
mi terrò male e non sarà ch'io m'agiti,

VINCIBELLA:
mi terrò male e non sarà ch'io m'agiti,

LISISTRATA:
né che le pianelline alzi al solaio,

VINCIBELLA:
né che le pianelline alzi al solaio,

LISISTRATA:
né starò, men che meno, a pascipecoro.

VINCIBELLA:
né starò, men che meno, a pascipecoro.

LISISTRATA:
Se il giuro manterrò, qui possa io bevere;

VINCIBELLA:
Se il giuro manterrò, qui possa io bevere;

LISISTRATA:
se no, d'acqua si colmi questo calice.

VINCIBELLA:
se no, d'acqua si colmi questo calice.

LISISTRATA:
Lo giurate voi tutte?

TUTTE LE DONNE:
Lo giuriamo!

LISISTRATA:
Dà, che faccio l'offerta!
(Beve)

MIRRINA:
Dà la parte
anche a noi: non si guasti l'amicizia!
(Arrivano da lungi alte grida)

LAMPETTA:
Che sò sti strilli?

LISISTRATA:
Quello che dicevo!
Già le donne occupata hanno la rocca
della Dea. Tu, Lampetta, va', ed accomoda
gli affari al tuo paese, e lascia queste
come ostaggi: noi s'entra insiem con l'altre
nella rocca, e si tirano i chiavacci.

VINCIBELLA:
Non credi che ci piomberanno súbito
gli uomini addosso?

LISISTRATA:
Me ne curo poco.
Non avranno minacce o fuoco tali
da sfondar queste porte, meno al patto
che dicemmo!

VINCIBELLA:
No, mai, per Afrodite!
Non per nulla si dice che non c'è
chi la spunti con noi, femmine furbe.
(Tutte le donne entrano nell'Acropoli)

PARODOS

STRIMODORO CORIFEO
(Spunta solo, dalla párodos destra, portando un'enorme
marmitta piena di brace. Entrato, si volge verso l'ingresso della párodos):

Draghetto, avanti, in gamba, se pur questo po' po'
di ciocchi d'ulivaggine la groppa t'ammaccò!

(Entra Draghetto, seguito da altri vecchi, tutti curvi sotto enormi fasci
di legna)


DRAGHETTO:
Strofe
Che strani eventi mira chi vive a lungo, ahimè!
Chi l'avrebbe pensato, di', Strimodoro, che
un bel giorno le femmine,
delle nostre dimore
flagello evidentissimo,
divenute signore
e della sacra immagine
e degli spaldi miei,
con leve e spranghe avrebbero
sbarrati i Propilèi?
(Il primo Semicoro è in scena. Draghetto si volge verso l'entrata
della párodos)

Su, senza star piú a bada - vêr la rocca si vada,
Filurgo; ed avvolgiamo con questi ciocchi in giro
quante femmine ordirono, compieron simil tiro,
sí che di nostra mano s'ardano in un sol rogo,
d'un sol voto: e la moglie di Lupo in primo luogo.
(Entra Lupo, a capo del secondo Semicoro)

LUPO:
Antistrofe
No, non potran, per Dèmetra, beffarmi, insin ch'io viva!
Se neppure Cleòmene, che se n'impadroniva
primo, la passò liscia!
Con tutta l'albagia
lacona, ei dové cedermi
armi e bagaglio, e via!
Portava un gabbanuccio
tanto, era irsuto e lordo:
da sei anni dell'acqua
perso aveva il ricordo!
Cosí, con diciassette - file, dí e notte strette
a guardia della porta, vincer quell'uom potei.
Ed in queste, d'Euripide nemiche e degli Dei,
non saprò rintuzzare ardimento sí reo?
Ah, pria dalla Tetràpoli sparisca il mio trofeo!
(I coreuti sono oramai tutti allineati a piedi dei Propilei)

CORO
(Accingendosi a salire la scala che dall'orchestra conduce
su la scena):
Strofe

Della via questo tratto
sotto la rocca, ripido,
rimasto m'è soltanto, pel quale m'arrabatto.
(S'affaticano)
Oh, vediam se questo carico
lo portiam senza somiero.
Ben ho da questi fasci l'omero tutto pesto!
Pur bisogna far presto,
e sul fuoco soffiar, perché non s'abbia
da smorzare, senz'addarcene, proprio al fine del sentiero.
(Si avvicinano alla pentola, e soffiano)
Fu, fu,
quanto fumo, guarda su!
(Si ritraggono, respinti dal fumo)

Antistrofe
Con che furia s'avventa
dal pentolo, per Ercole,
al par di cagna rabida, ed il mio ciglio addenta!
Questo fuoco è certo Lemnio:
e se no, dar di morso
potrebbe alla mia cispa con tanto acute zanne?
Sotto la rocca or vanne,
l'Iddia difendi; o evento piú propizio
quando mai sarà, Fortunio, per volare al suo soccorso?
(S'accostano di nuovo alla pentola, e soffiano)
Fu, fu,
quanto fumo, guarda su!
(Arretrano di nuovo)
Sí, per favor dei Numi s'accese questa brace!
Non deponete i fasci? Non tuffate la face
di sarmenti nel pentolo? A guisa d'arïete
contro le porte, accesa, lanciar non la volete?
Se al nostro invito togliere non vorranno le leve,
queste donne, alle fiamme dar la porta si deve,
soffocarle col fumo. Il fardel deponiamo!
(Depongono a terra i fasci di legno)
Pfuh! Corbelli, che fumo! Qual fra i duci di Samo
ci vuol dare una mano?
(Accennando i fasci deposti al suolo)
Questi almeno hanno smesso
di scorticarmi il filo della schiena! A te, adesso,
o caldano! Ravviva la tua brace, sicché
presto l'accesa fiaccola possa porgere a me!
(Ficcano fasci di sarmenti nella pentola, e li ritraggono ardenti)
Ora tu, Nice, assistine: cosí, Dea, ci riesca
d'aver trionfo contro questa audacia donnesca!
(Incominciano ad arrampicarsi sul sentieruolo che sale fra le rocce)

CORO DI VECCHIE
(Le vecchie, recando ognuna una secchia d'acqua,
spuntano dalla párodos sinistra, e s'avviano verso i propilei,
guidate dalla corifea Vittoria)


VITTORIA:
Veder fiamma e fuliggine, come di fiamma ch'arda,
o compagne, mi sembra. Su, dunque, che si tarda?

CORO:
Strofe
Vola, vola, Vittoria,
pria ch'arse e soffocate
sian Corollina e Crìtila
dalle mani spietate
di dannati vecchiardi.

VITTORIA:
Solo una cosa temo: giungerò troppo tardi?
A stento, or ora, a brúzzolo, empiei la brocca al pozzo,
fra la folla, il fracasso, delle secchie fra il cozzo.
Mossi fra un pigia pigia
di schiavi e ancelle, presa
la brocca in fretta e furia:
e reco acqua in difesa
a quelle del mio borgo,
che in preda al fuoco io scorgo.

CORO:
Giunser dei vecchi rancidi,
recando, a quanto io seppi,
quasi un bagno dovessero
scaldar, some di ceppi.
E con piglio minacce
dicon che l'empie femmine s'hanno a ridurre in brace.

VITTORIA:
Arse non già, vederle vo' ch'estirpino, o Dia,
da l'Ellade e dall'Attica la guerra e la follia!
Tritogènia dall'aureo
cimiero, alle tue sedi
però vengo, e ti supplico:
se fuoco in pugno vedi
che rechin questi vecchi,
tu con noi porta secchi!
(A questo punto della loro ascensione, scorgono Strimodoro che tenta
dar fuoco alla porta: contro lui s'avventa Vittoria)


VITTORIA:
Ehi là, fermo! Che avviene? Fior di birbe! Di questi
tiri non ne farebbero uomini pii né onesti!

STRIMODORO
(Retrocede sorpreso):
Oh, sí, che all'impensata questo affare ci coglie!
A difesa, uno sciame di donne è su le soglie.

VITTORIA:
Temete? Il nostro numero vi sembra esorbitante?
Eppure, siamo diecimila e piú volte tante!

STRIMODORO:
Le lasciamo cianciare, Lucido? O non conviene
che alcuno il suo randello spezzi a lor su le schiene?
(Si avanzano contro le donne coi bastoni alzati)

VITTORIA:
Anche noialtre al suolo deponiamo la brocca,
che non ci sia d'impaccio, se qualcuno ci tocca.

STRIMODORO:
Se alcuno a lor sul grugno desse due buone bòtte,
come Ipponatte a Bùpalo, starrebber zitte e chiotte!

VITTORIA:
E io le sto a pigliare? Chi vuole mi bastoni:
ma piú non sarà cagna che addenti i suoi coglioni.

STRIMODORO:
Zitta: o ti picchio e strappo quel tuo cuoio muffito.

VITTORIA:
Prova a toccar Stratíllide con la punta d'un dito...

STRIMODORO:
Che mi farai, nel caso che a pugni io ti sfracelli?

VITTORIA:
Ti rosico, ti falcio i polmoni e i budelli.

STRIMODORO:
Non si trova d'Euripide poeta piú profondo:
non c'è bestia impudente piú delle donne, al mondo.

VITTORIA:
Su, la brocca dell'acqua tutte alziamo, o Rosetta!
(Le donne eseguono il comando)

STRIMODORO:
Perché sei qui venuta con l'acqua, maledetta?

VITTORIA:
E tu col fuoco? Forse per cremarti, carogna?

STRIMODORO:
Per bruciare sul rogo tutte voi, mi bisogna.

VITTORIA:
E a me bisogna l'acqua per spegnere il tuo fuoco.

STRIMODORO:
Tu? Che cosa vuoi spengere?

VITTORIA:
Al bel veder c'è poco.

STRIMODORO:
Ti vorrei rosolare con questa torcia... Posso?

VITTORIA:
T'ammannisco una doccia, se sei sudicio addosso.

STRIMODORO:
Carcassa, a me una doccia?

VITTORIA:
Puoi contarci! E ben fresca.

STRIMODORO:
Sentite un po' che audacia!

VITTORIA:
Non sono una fantesca.

STRIMODORO:
Ti vo' tappar la bocca...

VITTORIA:
Di' ai tribunali addio...

STRIMODORO:
T'ardo i cernecchi...

VITTORIA:
Brocca, parla per conto mio!
(Le donne rovesciano le secchie ciascuna addosso al vecchio che
si trova di fronte)

STRIMODORO:
Stretta
Tristo me!

VITTORIA:
Calda trovata l'hai?

STRIMODORO:
Che calda! Oh smetti! Che cosa fai?

VITTORIA:
T'annaffio, a volte tu germogliassi!

STRIMODORO:
Ma se tremiamo! Siam troppo passi!

VITTORIA:
A scaldarti stai poco - giacché tu porti il fuoco!
(I vecchi si ritirano sconfitti)
(Arriva un commissario seguíto da parecchi arcieri)


COMMISSARIO:
Si sono sbizzarrite, queste femmine,
col loro lusso, i timpani, le tante
orgie sabazie, e le lamentazioni
per Adone, sui tetti, che una volta
ho udite fin dall'assemblea. Demòstrato,
gli pigli un male, proponea di fare
vela per la Sicilia; e cianchettando
sua moglie urlava: «Adone, ahimè!». Demòstrato
proponea d'arruolare fantaccini
di Zacinto. E briaca, di sui tetti,
sua moglie urlava: «Picchiatevi il petto,
per Adone!». E per vincere quegli urli,
via via la voce alzava quel nefando
sputaveleno, obbrobio dei Celesti.
La loro sfrenatezza arriva a tanto!

STRIMODORO:
E se sapessi allora l'insolenza
di queste! Ci han ben bene insolentiti,
prima, e poi risciacquati con le secchie.
E or dobbiamo, come se ci fossimo
pisciati addosso, sciorinare i panni!

COMMISSARIO:
Dio salato! Ci calza come un guanto.
Una volta che noi gli si tien mano
nelle birbate, e gli s'insegna il vizio,
loro, si sa, ne trovano di simili.
Quante volte si va da un bottegaio,
e gli si dice: «Orefice, la ghianda
di quella tua collana, mentre mia
moglie ballava, ieri verso sera,
s'è sfilata dal foro. Io devo andare
a Salamina. Trova un po' di tempo,
va' da lei, verso sera, e quella ghianda
vedi un po' tu se glie l'acconci a modo!»
E un altro, a un calzolaio giovanotto,
con un pinco tutt'altro che da bimbo:
«O calzolaio, il correggiolo ammacca
il mignolo del piede alla mi' moglie!
L'ha tanto delicato! Va' un po' tu,
sul mezzogiorno, e dàgli un'allargata,
che c'entri un po' piú comodo!» E che nasce
da tutto questo? Arrivo io, commissario,
che ho assoldati rematori, e adesso
mi servono quattrini, e queste femmine
mi serran l'uscio in faccia. Ma che serve
star con le mani in mano?
(Volto a un arciere)
A me le leve,
e pongo fine a tanta sfrontatezza! -
Che stai lí, disgraziato, a becco aperto?
(All'altro arciere)
E tu che guardi? C'è qualche taverna?
Altro non vedi, tu! Ficcate i pali
sotto la porta, e scassinatela. Io
scalzerò di costí...

LISISTRATA
(Compare su le mura):
Fermi coi pali!
Esco da me. Che servon pali? Senno
vuol essere, giudizio. Altro che pali!
(Esce dalla porta, e si pianta dinanzi al commissario)

COMMISSARIO:
Ah, sí, pezza di bindola? L'arciere
dov'è? Prendila, legale le mani
dietro la schiena!

LISISTRATA:
Arciere o non arciere,
gli costerà salata, se mi tocca
con la punta di un dito, per Artèmide!

COMMISSARIO
(A un arciere):
Coso, hai paura? Non l'acciuffi a mezza
vita? E tu? Via, sbrigatevi, legatela!

VINCIBELLA
(Esce a difesa di Lisistrata):
Se tu metti una mano addosso a questa,
ti fo cacare, a calci nella pancia!

COMMISSARIO:
Cacare? Avanti l'altro arciere! Lega
prima codesta, perché ciancia pure!

MIRRINA
(Uscendo):
Se tocchi questa solo con la punta
d'un'unghia, presto cercherai ventose!

COMMISSARIO:
Ma che succede? Ov'è l'arciere? Acciuffala!
Le faccio finire io, queste sortite!

ALTRA DONNA
(Uscendo):
Se tu, perdiana, t'avvicini a questa,
poveri i tuoi capelli! Avrai da urlare!
(L'arciere scappa)

COMMISSARIO:
Ahimè! L'arciere m'ha piantato. Eppure
tollerar non si può che delle femmine
ci debban sopraffare!
(Rivolto agli altri arcieri)
In fila, oh Sciti!
Avanti!

LISISTRATA:
Ora vedrete! Abbiamo quattro
squadre di donne battagliere, armate
fino ai denti, perdio!

COMMISSARIO:
Sciti, legate
le mani a tutte!

LISISTRATA:
O femmine alleate,
correte fuori, cavolcecivendole,
aglicivaievinopanivendole,
tirate o no, picchiate o no, bussate
o no, lanciate contumelie o no,
vi comportate da sfrontate o no?
(Le donne si precipitano sul commissario e gli arcieri, e in un
batter d'occhio li riducono a mal partito)


LISISTRATA:
Indietro! Ferme! Non si fa bottino.


COMMISSARIO:
Eh, questi arcieri son conciati bene!

LISISTRATA:
Cosa credevi? Di venire addosso
a tante serve? O pensi che alle donne
non bolla il sangue?

COMMISSARIO:
E come, per Apollo!
Massime se vicino c'è una bettola!
(Le donne si ricompongono in fila. Anche lo Scita e gli arcieri
alla meglio si ricompongono)


CONTRASTO

STRIMIDORO:
Commissario di nostra terra, ch'ài sperso ai venti
vani detti, a che servono tanti ragionamenti
con queste belve? Forse non sai che bagno m'hanno
fatto fare, vestito qual sono, e senza ranno?

VITTORIA:
La gente che c'è accanto, si guardi e non si tocchi:
altrimenti, contèntati d'aver lividi agli occhi.
Noi stiam come zitelle, piene di ritrosía,
senza muover festuca, né seccar chicchessia.
Ma siam come un vespaio! - Se ci stuzzichi, è un guaio!

CORO DI VECCHI:
Strofe
Giove, come l'andrà con queste fiere?
Non si può sopportare tal tracotanza. Tocca
a me, a te, vedere
che mira c'è qui sotto,
e perché mai di Crànao la rocca
occupâr, l'alte rupi dell'inaccessa Acropoli,
ed il sacro ridotto.

Invito
Su, interroga, non renderti, adopra ogni argomento.
Turpe saria la prova schivar di tal cimento.

COMMISSARIO:
Di certo; e prima ad esse questa domanda io faccio:
Con qual disegno avete sbarrata a catenaccio
la nostra cittadella?

LISISTRATA:
Per tenerci al riparo,
e ogni cagion di guerra cosí tôrre, il denaro!

COMMISSARIO:
Che, le guerre si fanno pel denaro?

LISISTRATA:
E a scompiglio
va tutto! Per avere dove allunghin l'artiglio,
Pisandro, e quanti ai pubblici uffizi hanno la mira,
rimestan sempre brighe. Faccian quel che gli gira!
Ma su questi quattrini niun farà piú man bassa.

COMMISSARIO:
No? Che farai?

LISISTRATA:
Lo chiedi? Noi terremo la cassa.

COMMISSARIO:
Tesoriere voialtre?

LISISTRATA:
Noi, sí: qual meraviglia?
Non s'amministra pure la cassa di famiglia?

COMMISSARIO:
Non è lo stesso!

LISISTRATA:
Come, non è lo stesso?

COMMISSARIO:
Con
quei quattrini bisogna far la guerra.

LISISTRATA:
Ma non
c'è obbligo, di farla, la guerra!

COMMISSARIO:
E come vuoi
che ci si salvi, allora?

LISISTRATA:
Vi si difende noi.

COMMISSARIO:
Voi?

LISISTRATA:
Noi.

COMMISSARIO:
Miseria nostra!

LISISTRATA:
Staremo a tua difesa,
pur se non voglia.

COMMISSARIO:
È troppo grossa!

LISISTRATA:
Te la sei presa?
Tanto, bisogna farlo!

COMMISSARIO:
Che bella prepotenza!

LISISTRATA:
Staremo a tua difesa.

COMMISSARIO:
Ma se vo' farne senza!

LISISTRATA:
Allora, a cento doppi.

COMMISSARIO:
Come vi salta in testa
d'intrigarvi di guerra e di pace?

LISISTRATA:
Odi.

COMMISSARIO:
Lesta,
se non ne vuoi toccare!

LISISTRATA:
Attento, dunque; e tieni
le mani a posto.

COMMISSARIO:
Farlo! Come vuoi che mi freni,
con la bile ch'ò in dosso?

LISISTRATA:
Tanto peggio per te.

COMMISSARIO:
Per te, vecchia cornacchia! Vuoi parlare?

LISISTRATA:
Altro che!
Nella trascorsa guerra, con la nostra saviezza,
quanto facevan gli uomini patimmo lunga pezza.
Già non ci lasciavate aprir bocca! Contente
di voi, non s'era certo. Pur, si stava al corrente
di quel che facevate. E quante e quante volte,
stando in casa, s'udivano le decisioni stolte
prese da voi su qualche affar di gran momento.
Col riso su le labbra, con l'anima in tormento,
vi chiedevam: «Che avete deciso stamattina
su la pace? Che cosa dirà la colonnina?» -
«E tu, che cosa c'entri? - rispondeva il marito -
Vuoi star zitta?» Ed io, zitta!

VINCIBELLA:
Di' che avessi obbedito
io!

COMMISSARIO:
Se non obbedivi, assaggiavi il bastone!

LISISTRATA:
E dunque, in casa e zitte! Qualche altra decisione
ci giungeva all'orecchio, dell'altre piú funesta,
e chiedevamo: «Sposo mio, cosí senza testa
fate le cose?» E lui, guardandomi in tralice:
«Bada al telaio, o povere le tue spalle! S'addice
agli uomini, il pensiero della guerra!»

COMMISSARIO:
Ben detto,
sangue di Giove!

LISISTRATA:
Come bene, se, maledetto,
neppure potevamo dare un consiglio a voi,
cosí mal consigliati! Ma quando udimmo poi,
dire un per via: «Rimasto non c'è uno uomo in paese!»
e un altro: «Neppur uno, perdio!», tosto si prese
il partito, noi femmine raccolte in assemblea,
di trarre in salvo l'Ellade. Che mai piú s'attendea?
Noi non diremo dunque cosa che non profitti:
se a vostra volta udire volete, e stare zitti,
vi si rimette in piedi.

COMMISSARIO:
Voi di tanto capaci?
Troppo grossa, l'hai detta, non la mando giú.

LISISTRATA:
Taci.

COMMISSARIO:
Tacere perché l'ordini tu, cuffiaccia? Ah, ch'io muoia
su l'istante, piuttosto!

LISISTRATA:
La cuffia, ti dà noia?
Stretta
Prendila tu, ché non te la ricuso,
cingine il capo; e zitto e buci; e busca
questo cestello; e succingi le gonne,
dipana il fuso,
rosicchia fava brusca:
e alla guerra ci pensano le donne.
(Durante questi ultimi versi, infila la cuffia, e dà il cestello
al commissario che rimane cosí camuffato. Applausi delle donne)


VITTORIA:
Su, compagne, le secchie posiamo al suol: venuto
è il nostro turno: diamo alle compagne aiuto.

CORO:
Antistrofe
No, mai non sarò sazia io della danza,
né potrà la fatica i miei ginocchi abbattere.
Sento in me la baldanza
d'affrontare ogni evento
con queste ardite donne: esse carattere,
esse han grazia, saggezza, cuor saldo, patriottico
valore ed ardimento.

VITTORIA:
Antinvito
Figlie di madri e nonne pungenti come ortica,
l'ira non scemi: spira tuttor la brezza amica.

LISISTRATA:
Se Amor dolce e la Cipria Diva a noi piover lascino
su le poppe e le cosce caldo amoroso fàscino,
e amabil frega agli uomini, sí che li tendan come
randelli, avrem fra gli Èlleni di Sciogliguerre il nome!

COMMISSARIO:
Per che meriti?

LISISTRATA:
Primo, per avervi distolti
dall'ire in piazza armati, a far cose da stolti.

VINCIBELLA:
Già, per la Dea di Pafo!

LISISTRATA:
Ora ne giran tanti
coperti d'arme, come fossero Coribanti,
fra le pentole e i cavoli.

COMMISSARIO:
Certo! Fra i prodi s'usa.

LISISTRATA:
Ma quanto è buffo un uomo con tanto di Medusa
dipinta su lo scudo, che compera sardine!

VINCIBELLA:
Altro! Un filarco io vidi, a cavallo, col crine
spiovente, che versava dentro il casco il puré
comprato da una vecchia. E un altro, un Tracio, che,
scotendo, come un Tèreo, la rotella e la lancia,
sbigottía l'erbivendola, e si calava in pancia
i fichi piú maturi!

COMMISSARIO:
E gli affari sconvolti,
come li sbrogliereste voialtri? Ce n'è molti,
per ogni terra!

LISISTRATA:
In modo spiccio.

COMMISSARIO:
Avrei la gran voglia
d'udirlo.

LISISTRATA:
Come, quando la matassa s'imbroglia,
il capo a questo modo noi pigliamo, e, tirandolo
or qua, or là, su gli aspi, troviamo alfine il bandolo,
cosí, se n'avremo agio, sbroglieremo la guerra,
mandando ambasciatori qua, là, per ogni terra.

COMMISSARIO:
E sperate risolvere sí gran faccenda, o giucche,
con lana, filo ed aspi?

LISISTRATA:
E se non foste zucche
senza sale, trarreste esempio dalla nostra
lana, per governare ogni cosa.

COMMISSARIO:
Oh, dimostra
come!

LISISTRATA:
Bisognerebbe prima, come s'epura
la lana entro nei truogoli, cosí d'ogni sozzura
purgar la città nostra, sbacchiando i farabutti,
spiccandone le lappole, e scardassando tutti
i peli che s'aggrumino su gl'impieghi, o s'accozzino
addosso l'uno all'altro: i capi indi si mozzino;
e universale infine si fili un buon volere
nel cestello, il metèco mischiando e il forestiere,
e chi vi preme. E c'entri pur chi deve all'erario.
E poi, le città vostre colonie, è necessario
che l'intendiate, sono per noi come matasse:
converrebbe che i capi di tutte alcun cercasse,
ed in un gran gomitolo qui unitili, con quello
per rivestire il Popolo tessesse un buon mantello.

COMMISSARIO:
Non è grossa che ciancino di bacchiar, di gomitolo?
Che, nella guerra, loro c'entrano?

LISISTRATA:
A doppio titolo
e piú, c'entriamo! Prima, v'abbiamo partoriti
i figliuoli; mandati, quindi, li abbiamo opliti.

COMMISSARIO:
Non ricordar malanni, zitta!

LISISTRATA:
Quando diritto
s'avrebbe poi di trarre dai freschi anni profitto,
grazie alle vostre zuffe, dormiam sole solette.
E non badate al caso nostro: le giovinette
mi fan pena, che invecchiano dentro casa.

COMMISSARIO:
Che, dunque
gli uomini non invecchiano?

LISISTRATA:
Ci corre! Può chiunque
beccarsi una ragazza, pure se bianco ha il crine;
ma per la donna, il tempo propizio ha presto fine:
s'ella non approfitta della sua gioventú,
resta a tirare oroscopi, nessun la sposa piú.

COMMISSARIO
(Ai vecchi):
Controstretta

Qui, se c'è alcuno che tuttora rizza...

LISISTRATA:
Coso, che pensi? Che indugi a crepare?
Pronto è il porcello, non mancano bare.
Ti voglio io stessa impastare la pizza
col miele... e prendi, per cinger la fronte!
(Gli offre una benda funeraria)

VINCIBELLA:
Ed io con acqua lustral ti cospargo.

MIRRINA:
Questa corona da me pure accetta.

LISISTRATA:
Che vuoi? Che cosa ti serve? Caronte
ti chiama. Alla barca t'affretta!
Te solo attende, per prendere il largo!

COMMISSARIO
(Camuffato oramai da defunto):
Che indegnità, trattarmi a questo modo!
Ora corro dagli altri commissari,
e fo vedere come son ridotto.

LISISTRATA:
Ti lagni, di', che non ti abbiamo esposto?
Fa' passare i tre giorni, e ai primi albori
ti faremo l'esequie: è tutto pronto!
(Lisistrata rientra, seguita dalle compagne, e chiude la porta.
Rimangono di fronte i due Cori, di vecchi e di vecchie)


PARABASI

STRIMODORO:
Invito
Chi coscienza ha d'uomo libero, qui convien che non sonnecchi.
Giú le vesti! E ognuno, amici, alla lotta s'apparecchi.

CORO DI VECCHI:
Strofe A
Sí, che tutte queste cose m'han sentore, ormai, d'affari
grandi e grossi; e le mie nari
già già pungon di tirannide d'Ippia effluvi molto acuti.
Ed in casa di Clístene temo che convenuti
siano degli Spartani, che con le loro trame
mettano su le femmine, questa razzaccia infame,
ad usurpare i miei beni, e il salario
ond'io solevo sbarcare il lunario.

STRIMODORO:
Epirrema A
Ammonire i cittadini, loro! E quando mai s'intese?
Chiacchierar di scudi, loro donne, vendere il paese
ai Laconi, in cui, fiducia mai convien riporre, tranne
quando ai lupi s'avrà fede che spalancano le canne!
Con la mira alla tirannide questa trama a nostro danno
esse ordirono; ma farcela, ben mi guardo, io, non potranno.
Porterò nascosto il brando sotto un ramo di mortella,
starò presso Aristogítone su la piazza in sentinella,
chiuso in arme. Cosí, vedi! E di' poi che la mi fumi,
e ti picchio sopra il muso queste vecchie, odio dei Numi.

VITTORIA:
Anticommation
Se cosí ritorni a casa, neppur mamma t'affigura!
Ma le vesti, o care vecchie, metter giú sia nostra cura.
(Si alleggeriscono)

CORO DI VECCHIE:
Antistrofe A
Cittadini qui presenti, un discorso or si farà
che profitti alla città.
È dover: che fra delizie, fra splendori me nutriva!
Portavo i sacri arredi a sette anni: alla Diva
che ne tutela, l'orzo poi macinavo a dieci:
a Braurone, con la veste gialla in dosso, l'orsa feci.
Ragazza fatta, poi, con una resta
di fichi al collo, ebbi a portar la cesta.

VITTORIA:
Antepirrema A
Ad Atene debitrici non siam dunque di consigli?
Né l'invidia, perché nata sono femmina, vi pigli,
se val piú di quanto adesso vige ciò ch'io suggerisco.
Io la pago, la mia quota nel banchetto: io partorisco.
Voi, vecchiacci, non pagate! Quel banchetto onde le spese
già sostennero i Persiani, che dai nonni il nome prese,
senza dar nulla di vostro, voi l'avete sparecchiato;
e per giunta, mercè vostra, va in rovina ormai lo Stato.
Osi ancor fiatare? Bada che sul grugno non ti sbatta,
se mi secchi, senza manco ripulirla, una ciabatta!

CORO DI VECCHI:
Strofe B
Non svela tracotanza grande ogni loro azione?
E il male, sembra, peggiora. Qui, chi non è castrone,
conviene dia man forte. Via, gittiamo il mantello,
ché l'uomo ha da parere uomo, appena lo vedi,
non stare imbacuccato al par d'un fegatello!
(Gittano anche la sottoveste, e restano con la sola maglia
aderente al corpo)


STRIMODORO:
Voi che a scalar Lipsídrio, quando noi s'era noi, di lupo aveste i piedi,
ora si torni giovani, si mettan nuove piume
per tutto il corpo, e lunge si scrolli ogni vecchiume.


Epirrema B
Ché per poco che qualcuno di noialtri dia lor presa,
non vorranno piú desistere da veruna audace impresa,
ma navigli le vedremo costruire anche, e per mare,
contro noi, come Artemisia, si vorranno misurare.
Se ai cavalli poi si dànno, vi saluto, cavalieri!
Niuno supera le femmine per trottare sui corsieri,
ferme in sella: ed il galoppo non le sbalza giú d'arcione!
Vedi un po' come le Amazzoni ci stan salde, che Micone
pinse, in zuffa contro gli uomini? Acciuffare ormai bisogna
tutte queste, ed infilarle per il collo entro la gogna.

CORO DI VECCHIE:
Antistrofe B
Se mi stuzzichi, sciolgo alla mia scrofa il laccio,
e in tal modo ti pettino, che all'istante ti faccio
chiedere ai borghigiani con grandi urla soccorso.
Via, compagne, giú gli abiti, noi pur: s'ha da parere
femmine inferocite, ben pronte a dar di morso.
(Depongono anch'esse le sottovesti)

VITTORIA
(Rivolta ai vecchi):
Ora s'avanzi pure, chi non vuole piú agli gustar, né fave nere!
Dimmi il menomo oltraggio,
e ti fo come all'aquila fece lo scarafaggio!

Antepirrema B
Sin che al fianco avrò Lampetta, ed Ismenia, la fanciulla
di gentil sangue tebano, io vi conto men che nulla.
Ché, facessi pure sette votazioni, o disgraziato,
non potrai nulla: aborrito sei da tutto il vicinato.
Ieri pur la festa d'Ècate celebravo; e i miei vicini
io pregai che mi cedessero, per giuocar co' miei piccini,
Anguilletta di Beozia, bimba cara, e tanto brava.
Ma non vollero: un editto tuo, risposer, lo vietava.
Né se prima alcun, ghermitivi a una zampa, non vi gitti
da un dirupo, la vorrete mai finir, con tali editti.
(I coreuti si ritirano, e tornano ad aggrupparsi, in due schiere sempre
distinte, intorno all'altare di Diòniso)


PARTE SECONDA

(Dalla rocca esce accipigliata Lisistrata)
CORO DI DONNE:
Dei disegni e dell'opre ispiratrice,
perché sí scura in volto esci di casa?

LISISTRATA:
Le brutte azioni ed il pensar donnesco
di sciagurate femmine, mi fanno
fare, scorata, in su e in giú la ronda.

CORO:
Che dici mai? che dici?

LISISTRATA:
Il vero, il vero!

CORO:
Che guaio avviene? Siamo amiche, diccelo.

LISISTRATA:
Dirlo è turpe, tacer non è possibile.

CORO:
Deh, non celar che mal percosse n'abbia.

LISISTRATA:
Siamo, per dirla in due parole, in fregola.

CORO:
Oh Giove!

LISISTRATA:
Che Giove e Giove! I fatti sono fatti.
Non mi riesce piú tenerle lungi
dai mariti. Disertano. Ne colsi
una a forare un buco nei paraggi
della grotta di Pane; una seconda
che si calava giú con la carrucola;
una evadeva; e n'ho riafferrata
per i capelli, ieri, una già pronta
a volare, a cavallo a un passerotto,
alla casa di Rizza! E non c'è scusa
che non tirino in ballo, per tornare
a casa. Guarda che n'arriva una!
(Giunge una donna)
Ehi, dove corri?

DONNA A:
Faccio una scappata
a casa. Ho certa lana di Mileto,
e le tignole me la rodon tutta.

LISISTRATA:
Ma che tignole! Fronte indietro!

DONNA A:
Vado
e torno: quanto stendo sopra il letto...

LISISTRATA:
Non stender nulla, e non scappare!

DONNA A:
E lascio
la lana andare a male?

LISISTRATA:
È necessario.

DONNA B:
Tapina me, tapina me, quel lino
che lasciai, senza pettinarlo, in casa!

LISISTRATA:
Senti quest'altra! Per il lino senza
pettinarlo, esce. Via, ritorna indietro.

DONNA B:
Ma, perdiana, appena pettinatolo,
son qui di nuovo, súbito.

LISISTRATA:
Non tante
pettinature: ché se tu cominci,
qualche altra donna vorrà far lo stesso.

DONNA C
(Esce, in stato apparente di avanzata gravidanza):
Rattieni il parto, o veneranda Ilízia,
sin che in luogo profano io giunta sia!

LISISTRATA:
Che chiacchiere son queste...

DONNA C:
Ora mi sgravo.

LISISTRATA:
Ma se non eri pregna, ieri!

DONNA C:
E oggi
sí. Lisistrata, lasciami tornare
a casa, presto, dalla levatrice.

LISISTRATA:
Che discorsi son questi?
(Palpandola)
E questo duro,
che è?

DONNA C:
Un figlio maschio!

LISISTRATA:
Ma che figlio
e figlio! Hai sotto, pare, qualche arnese
di bronzo tondo. Lasciami vedere...
(Le pone le mani sotto, e trae fuori un casco)
Oh cosa buffa! Hai l'elmo sacro, sotto,
e dici d'esser gravida?

DONNA C:
E son gravida!

LISISTRATA:
E questo coso, allora, che significa?

DONNA C:
Perché, se mai mi prendono le doglie
ancora su la rocca, entro nel casco,
come una colombella, e li mi sgravo!

LISISTRATA:
Che canti? Scuse magre! È troppo chiara
la cosa. Resta, qui la celebriamo
la festa per la nascita... del casco!

DONNA D:
Non ci posso dormir piú, su la rocca:
il drago suo custode, in sogno ho visto.

DONNA E:
E io, povera me, non chiudo palpebra,
per questi eterni lagni delle nottole.

LISISTRATA:
Non la finite, benedette donne,
con codesti portenti? Avete voglia
di maschi. E noi, che non l'abbiamo, estimi?
Lo so, dure a passar sono le notti;
ma, belle mie, tenete sodo, e ancora
per un po' tribolate. C'è un oracolo,
che alfin la spunteremo, se fra noi
non sorgeranno screzi. Ecco l'oracolo.
(Trae un rotolo e s'appresta a leggere)

LE CINQUE DONNE:
Facci sentire come dice.

LISISTRATA:
Zitte.
(Recita)
Allor che nello stesso rifugio le rondini insieme
corran, fuggendo l'upupe, e facciano a men degli uccelli,
i mali avranno tregua, di sopra quel ch'era di sotto
Giove che tuona dal cielo porrà...

UNA DELLE CINQUE DONNE:
Noi staremo di sopra?

LISISTRATA:
Se poi le rondinelle saranno discordi, e le penne
a volo spiegheranno lontano dal sacro recinto,
parrà che non esista pennuto di lor piú lascivo.

UNA DELLE CINQUE DONNE:
Perdio, chiaro è l'oracolo! O Celesti,
non ci sdiàmo, non siamo pusillanimi!
Entriamo, via! Sarebbe una vergogna,
venir meno, mie care, a quest'oracolo.
(Entrano tutte con Lisistrata)

INTERMEZZO DANZATO
(I due Cori di vecchi e di vecchie stanno l'uno di fronte all'altro)

STRIMODORO:
Strofe
Oh, date retta
ad una favoletta
che intesi un dí
da bimbo: eccola qui.
C'era una volta un certo Melanïone, un giovine
che, per schivar le nozze, a stare fra montane
solitudini andò.
E qui, di lepri in traccia,
tendea reti, del cane
vivendo in compagnia;
e per misoginia - piú a casa non tornò.
Tale contro le femmine
odio ei chiudeva in seno;
e noi, che abbiam giudizio,
non vi s'aborre meno.

CORO DI VECCHI
(Avanza danzando verso il Coro delle vecchie):
Vo' scoccarti, o vecchia, un bacio.

CORO DI VECCHIE
(Preparandosi alla difesa):
Gustar porri non vuoi piú.

VECCHI:
Alzo il pie', ti sprango un calcio...
(Fanno un arditissimo scroscio)

VECCHIE:
Che macchione hai costaggiú!

VECCHI:
Certo! Aveva anche Mirònide
negro e irsuto un codrïone,
che ai nemici dava i brividi.
Era tale anche Formione.
(Tornano, sempre danzando, al loro posto)

VITTORIA:
Antistrofe
Una storiella
vo' contrapporre a quella
di Melanïone.
C'era un tale Timone,
un uomo tutto orsaggine, cinto d'insormontabili
macchie di spino il viso: una vera propaggine
delle Furie. Un bel dí,
costui, vinto da nausea
per la gran bricconaggine
degli uomini, imprecando
contro essi a lungo, in bando - se n'andava. Cosí
ei v'aborriva, o uomini,
birbe sempre a uno stesso
modo; e svisceratissimo
era del nostro sesso.
(Tutte le donne s'avanzano danzando verso i vecchi, e alzano sopra essi
una mano)


VECCHIE:
T'ho a pestare una ganascia?

VECCHI:
No... temiam dell'ira vostra!

VECCHIE:
Preferisci allora un calcio?

VECCHI:
Metterai la potta in mostra!

VECCHIE:
Ma, sebbene io sia già vecchia,
non sarà che tu la scerna
tutta quanta irta di setole,
ma ben rasa alla lucerna!
(Tornano, danzando, nella posizione di prima)

(Su l'alto dei propilei compare Lisistrata, e guarda verso la párodos
di destra)

LISISTRATA:
Qui da me, qui da me, donne, sbrigatevi!
(Sopraggiungono parecchie donne)

DONNA A:
Dimmi, che c'è di nuovo? E perché strilli?

LISISTRATA:
Un uomo vedo; un uomo, che s'avanza
come folle, in furore afrodisiaco!
Dea che Citera e Pafo e Cipro reggi,
quella che batti è la via giusta: avanti!

DONNA B:
Dov'è, dov'è?

LISISTRATA:
Di Cloe vicino al tempio.

DONNA C:
Per Giove, è proprio vero! E chi sarà?

LISISTRATA:
Guardate un po': nessuna lo conosce?

MIRRINA:
Io, per Giove! È Fottino, è mio marito!

LISISTRATA:
A te, dunque, infiammarlo, torturarlo,
lusingarlo, baciarlo e non baciarlo,
e dargli tutto... meno quell'affare
che sa la tazza.

MIRRINA:
Lascia fare a me.

LISISTRATA:
Io rimango, e t'aiuto ad uccellarlo
e rosolarlo. Andate via, voialtre.
(Le altre donne escono. Mirrina si nasconde. Arriva, seguito da
un servo che porta in collo un bambino, Fottino)


FOTTINO:
Tapino me, che spasimo, che strazio!
Su la ruota mi pare che mi squartino!

LISISTRATA:
Chi va là, dentro gli avamposti?

FOTTINO:
Io!

LISISTRATA:
Un uomo?

FOTTINO:
In carne ed ossa.

LISISTRATA:
E non ti levi
dai piedi?

FOTTINO:
E tu chi sei, che vuoi scacciarmi?

LISISTRATA:
La sentinella.

FOTTINO:
In nome dei Celesti,
va', chiamami Mirrina.

LISISTRATA:
Oh bella! T'ho
da chiamare Mirrina! E tu chi sei?

FOTTINO:
Suo marito, Fottino di Chiavònia!

LISISTRATA:
Oh, caro caro! Benvenuto! Il nome
tuo né ignoto, né oscuro è fra noi donne.
Tua moglie ha sempre in bocca te! Se piglia
un uovo o un pomo, dice: «Alla salute
del mio Fottino!»

FOTTINO:
Santi Numi!

LISISTRATA:
Già,
per Afrodite! E se il discorso cade
sopra i mariti, ecco tua moglie a dire
che tutto è ciancia, appetto di Fottino.

FOTTINO
(Eccitatissimo):
Chiamala, via!

LISISTRATA:
Mi fai, dopo, un regalo?

FOTTINO:
Perdio, sí, se ci tieni! Per le mani
ora ho questo. Lo vuoi? Te lo rivogo!

LISISTRATA:
E allora scendo, e te la chiamo.

FOTTINO:
Sbrígati!
(Lisistrata, via. Fottino monologa patetico)
Niuna dolcezza ha piú per me la vita,
dal giorno che costei m'abbandonò.
Com'entro in casa, mi si stringe il cuore,
e vedo un vuoto dappertutto, e il cibo
non mi va giú: perché mi tira il bischero!
(Compaiono su la rocca Lisistrata, e, con simulata riluttanza, Mirrina)

MIRRINA:
Gli voglio bene, sí, gli voglio bene;
ma lui del bene mio non se ne cura.
Non mi chiamar, non farmelo vedere!

FOTTINO:
Perché, dolcezza mia, Mirrinuccetta,
fai cosí? Scendi!

MIRRINA:
No, per Giove, mai.

FOTTINO:
Io, Mirrina, ti chiamo, e tu non scendi?

MIRRINA:
Già, mi chiami, e di me non sai che fartene!

FOTTINO:
Non so che farmene, io? Se sto morendo!

MIRRINA
(Fa per andarsene):
Ti saluto!

FOTTINO:
No, no, dà retta almeno
al bimbo!
(Si rivolge al bambino)
E tu, la mamma, non la chiami?

BIMBO:
Mammà, mammà, mammà!

FOTTINO:
Non hai punto pietà di questo bimbo,
sudicio da sei giorni, e senza poppa?

MIRRINA:
Io, sí, che l'ho, pietà! Disamorato
è il babbo!

FOTTINO:
Vieni, amore mio, dal bimbo!

MIRRINA:
Ah, l'esser madre! Che vuoi fare? Andiamo!
(Comincia a scendere)

FOTTINO:
Mi pare diventata anche piú giovine
di molto, e ch'abbia piú soave l'occhio.
E quel far la scontrosa e la superba,
quello proprio mi fa morir di voglia!

MIRRINA
(È scesa e piglia in collo il bimbo):
Figlietto dolce dolce d'un babbaccio,
vieni da mamma tua, piglia un bacino!

FOTTINO:
Perché, cattiva, fai cosí, perché
dài retta all'altre donne, e a me procuri
crucci, e tormenti a te?

MIRRINA:
Le mani a posto.

FOTTINO:
La roba mia, la tua, che abbiamo in casa,
la lasci andare alla malora!

MIRRINA:
Poco
m'importa della roba.

FOTTINO:
E che? Del filo
che le galline vanno sparnazzando
per casa, non t'importa?

MIRRINA:
E chi ci pensa?

FOTTINO:
Da tanto e tanto non hai celebrata
la festa d'Afrodite! Andiamo, torni?

MIRRINA:
Io no, per Giove, se non fate prima
pace, e non la finite con la guerra.

FOTTINO:
Se tu lo vuoi, faremo pure questa.

MIRRINA:
Quando sarà, ritorno a casa anch'io:
ora no: me lo vieta un giuramento.

FOTTINO:
Almeno, sta con me solo un istante.

MIRRINA:
No, no... però non dico che non t'amo.

FOTTINO:
M'ami?... E perché no, no, Mirrinettuccia?

MIRRINA:
Mi fai ridere! Qui, davanti al bimbo?

FOTTINO:
Eh, no, perdio! (Al servo) Manète, il bimbo portalo
a casa. - Adesso il bimbo non c'è piú:
ti vuoi sdraiare?

MIRRINA:
Pover'òmo? E dove?

FOTTINO:
Presso all'antro di Pane: il posto è comodo!

MIRRINA:
E in rocca, poi, come ci torno pura?

FOTTINO:
Ci vuol poco: ti lavi alla Clepsídra.

MIRRINA:
Bravo! E rimangio il giuramento fatto!

FOTTINO:
Cada sul capo mio: non occupartene.

MIRRINA:
Ora porto un lettuccio.

FOTTINO:
Lascia correre!
Basta il suolo.

MIRRINA:
Sia pure in quello stato,
sul suolo no, non voglio che tu giaccia!
(Entra nella rocca)

FOTTINO:
Mi vuol bene, mia moglie! Ci si vede!

MIRRINA
(Torna con una specie di letticciuolo):
Ecco, sdràiati, svelto: ed io mi spoglio.
(Comincia a deporre le vesti)
Oh giusto, guarda, ho da portar la stuoia!

FOTTINO:
Che stuoia! Per me, no!

MIRRINA:
Sí! Su le cinghie
non c'è decoro!

FOTTINO:
Fammiti baciare...

MIRRINA
(Porgendo la guancia):
Tieni...

FOTTINO
(La bacia):
Ah, ah, ah, ah!... Ritorna presto!

MIRRINA
(Entra ed esce):
Ecco la stuoia. Sdràiati, e mi spoglio.
(Come sopra)
Oh giusto, guarda un po'! Non hai guanciale.

FOTTINO:
Ma non mi serve!

MIRRINA:
A me serve, per Giove!
(Entra)

FOTTINO:
Questo pinco lo trattano da Ercole!

MIRRINA:
Sta sú, lévati!

FOTTINO:
Adesso è tutto in regola?

MIRRINA:
Tutto in regola!

FOTTINO:
Qui, tesoro mio!

MIRRINA:
Mi sto sciogliendo l'abito. Ricòrdati,
sai, della pace! Non infinocchiarmi!

FOTTINO:
Mi venga un tiro secco...

MIRRINA:
E non hai coltre!

FOTTINO:
Perdio, non voglio coltri! Voglio fottere!

MIRRINA:
Ci arriverai, pazienza! Vado e torno!
(Via)

FOTTINO:
Con le sue coltri, questa mi finisce!

MIRRINA:
Su ritto, via!

FOTTINO:
Piú ritto di cosí?

MIRRINA:
Non vuoi che ti profumi?

FOTTINO:
A me profumi?
No, per Apollo!

MIRRINA:
Sí, per Afrodite!
Per amore o per forza.

FOTTINO:
Giove mio,
fallo versare tu, questo profumo.

MIRRINA:
Pigliane un po'... tendi la mano. Ed ungiti.

FOTTINO:
Apollo mio, non mi ricrea davvero,
questo profumo! Forse si dovrà
stropicciare... no, via, non è da sposi!

MIRRINA:
Foglie di rosa, ho preso! Oh che sventata!

FOTTINO:
Bene, bellezza mia, lascialo andare.

MIRRINA:
Dici per burla!

FOTTINO:
Un accidente a secco
all'inventore dei profumi!

MIRRINA:
Piglia
quest'alberello.

FOTTINO
(Con gesto equivoco):
Ho già codesto, vedi.
Via, non mi dare piú nulla, briccona.
Mettiti giú.

MIRRINA:
Son pronta, per Artèmide!
Ora mi svesto. Amore mio, ma bada
a votare la pace!

FOTTINO:
Voterò!
(Mirrina, rapidissima, scappa e rientra nella rocca)
Ahi! M'ha ucciso, mia moglie, m'ha finito!
M'ha sfavato ogni cosa, e se n'è ita!
(Canta con espressione patetica)
Or che giuocato m'ha delle femmine
la piú vezzosa tiro siffatto,
che piú mi resta? chi ormai piú sbatto?
come l'allatto - questo figliuolo?
Dov'è Cinàlope?
Presto, una balia trovami a nolo!

CORO DI VECCHI:
In quale, o misero, crudele affanno,
consumi l'animo tratto in inganno!
Io pietà provo delle tue pene!
Qual mai resistere potrebbe rene,
che cuor, che lombi, quali testicoli,
qual pinco ritto, che non può l'uzzolo
cavarsi a brúzzolo?

FOTTINO:
Ahi, quali, o Giove, tremendi spasimi!

CORO DI VECCHI:
T'ha quella sozza cosí ridotto,
quella sentina d'impurità.

CORO DI VECCHIE:
No, quell'amore, quel boccon ghiotto!

CORO DI VECCHI:
Boccone ghiotto? Birba, hai da dire,
birba! Deh, fa',
Giove, che l'impeto fiero d'un turbine
via la trascini come festuca,
e, mulinandola nelle sue spire,
dalla magione lunge l'adduca:
poi l'abbandoni, sí che precipiti
di nuovo al suolo:
e qui d'un súbito...

CORO DI VECCHIE:
possa infilarsi su quel piòlo!

CATASTROFE
(Dalla párodos sinistra arriva un araldo spartano, in visibile stato
di concupiscenza erotica)


ARALDO:
Er Senato d'Atene indove sta?
E li pritani? Ciò da divve morte
novità!

COMMISSARIO:
Ma chi sei? Uomo? Conísalo?

ARALDO:
Io? Berfio, sò l'araldo! E sò venuto,
corpo de Dio, da Sparta, pe' sta pace!

COMMISSARIO:
Oh, perché vieni, allora, con quell'asta
sotto panni?

ARALDO:
Che asta? Io nun ciò gnente!
(Cerca di voltarsi un po')

COMMISSARIO:
Dove ti giri? Perché te lo tiri
davanti, quel mantello? Pel cammino
t'è calato il braghiere?

ARALDO:
È poco micco,
sto fregno buffo!

COMMISSARIO:
Ah, pezzo di briccone,
l'hai ritto?

ARALDO:
Io? Ma de che! Nun dí fregnacce!


COMMISSARIO:
Oh, che ci hai, dunque?

ARALDO:
Un tortòre spartano!

COMMISSARIO
(Con gesto equivoco):
Ah! Della stessa fabbrica di questo?
Di' franco, parli a cuori che t'intendono:
come ve la passate, a Sparta, voi?

ARALDO:
Sparta e alleati stanno tutti a ucello
dritto: ce servirebbe Zagarolo.

COMMISSARIO:
E chi dovete ringraziar di questo
guaio? Pane?

ARALDO:
Macché! Lampetta ha dato
er segno della corsa; e l'antre, appresso,
dettero alli mariti lo scaccione
dalla patacca!

COMMISSARIO:
E allora, come fate?

ARALDO:
Se tribbola! Se va per la città
come si se corresse colla torcia,
gobbi gobbi! Le donne nun se vonno
manco piú fa toccà la varpelosa,
si d'amore e d'accordo tutti quanti
nun famo prima pace co la Grecia!

COMMISSARIO:
Ma questa è una congiura universale
delle donne! Ora, sí, ci vedo chiaro.
Dunque, non perder tempo, di' che mandino
qui plenipotenziari per la pace.
Altri ne farò scegliere al Senato
io qui: farò valer questo argomento!
(Gesto equivoco)

ARALDO:
Parlà piú mejo, nun potevi! Volo!
(Via l'araldo e il commissario)

INTERMEZZO DANZATO

CORO DI VECCHI:
Delle femmine, piú indomita non c'è al mondo alcuna fiera.
Ma che fuoco! Non ha ciglio sí protervo una pantera.

CORO DI VECCHIE:
Se l'intendi, a farmi guerra perché dunque ti sei messo,
mentre invece aver potresti fido amico il nostro sesso?

VECCHI:
Gli è che l'odio per le femmine a deporre io non m'induco.

VECCHIE:
Lo farai dopo, a tuo comodo. Ma a quel modo ignudo bruco
non ti so proprio lasciare. Sei ridicolo, vedessi!
Vo' infilarti questi panni: lascia, lascia ch'io m'appressi.

VECCHI:
Quest'azione, affé di Giove, non saprei dirla cattiva.
Io di dosso me li tolsi pel furor che in me bolliva.

VECCHIE
(Si avanzano danzando, e infilano ai vecchi le sottovesti):
Ecco, intanto sembri un uomo: poi, ridicolo non sei.
E se tu non mi facessi arrabbiare, ti torrei
via dall'occhio, dove adesso ti s'è fitto, quel moscino.

VECCHI:
Questo, dunque, era il tormento! Prendi un po' quest'anellino,
sarchia pure, e fuori traggilo, che veder lo possa anch'io:
da un bel pezzo, affé di Giove, sta mordendo il ciglio mio.
VECCHIE:
Sei davvero il gran fastidio! Pur ti voglio far contento.
(Estraggono ciascuna una zanzara dall'occhio d'un vecchio)
Dio! Ci avevi una zanzara, che vederla è uno sgomento!
Guarda, guarda! Di Tricòrito, non ti pare ch'ella sia?

VECCHI:
Gran piacer m'hai fatto! Un pozzo dentro l'occhio essa m'apria;
sí che or che tu l'hai tolta, fuor ne sgorga a rivi il pianto.

VECCHIE:
Ma ci son qua io, per tergerlo, sebben tu sia birba tanto...
E ti bacio...

VECCHI:
Niente baci...

VECCHIE:
Sí, per forza o per amore.

VECCHI
(Reluttando invano):
E possiate andare al diavolo! Quanto è mai lusingatore
questo sesso! dice proprio bene veh, quella sentenza:
né con questa infame razza si può vivere, né senza.
Ma oramai scendere a patti noi bramiamo, e, d'ora in poi,
né piú farvi alcun dispetto, né soffrirne alcun da voi.
Oh, su via! Fattici accanto - gli uni all'altre, alziamo un canto.
(I vecchi e le vecchie si accostano gli uni alle altre, e, formato un
solo coro, si rivolgono verso gli spettatori)


VECCHI:
Strofe Prima
Non abbiamo intenzïone
di lanciar veruna ingiuria
contro alcun della città.
Ma fare opere buone, - ma dir buone parole
vogliamo, invece: i guai che abbiamo, bastan già!
Ed ogni uomo, ogni femmina, dica pure se vuole
da noialtri aver contanti.
Due, tre mine? Qui ce n'è
tanti e tanti,
e la borsa è in mano a me.
Ché se poi tornar dovessimo
a far pace, quel che avrà
da noialtri preso in prestito,
rimborsare non dovrà!

VECCHIE:
Strofe Seconda
Ammannir dobbiamo il pranzo
a certi ospiti Caristii,
veri fior' di probità.
Purè ce n'è d'avanzo - e uccisa ho una scrofetta:
c'è dunque ciccia tenera e bella a sazietà!
E invitati sono tutti gli uditori. In fretta in fretta,
dopo il bagno, coi marmocchi
venga ognun: venga oggi stesso!
L'uscio imbocchi
senza chiedere permesso,
come fosse in casa propria,
senza tanti complimenti:
che già, l'uscio
sarà chiuso a due battenti!

FINALE
(Dalla párodos sinistra si avanzano gli ambasciatori spartani: verso essi
torna a volgersi il Coro)


CORIFEO DI VECCHI:
Ecco gli ambasciatori - di Sparta con le lor barbe prolisse:
e gabbie di porcelli - pare che intorno ai fianchi abbiano fisse!
(Rivolto agli ambasciatori)
Pria salute, o Laconi! E poscia, diteci
in che stato ridotti a noi giungete.

AMBASCIATORE SPARTANO:
Che, c'è bisogno da fà tante chiacchiere?
Come semo ridotti, lo vedete.

CORIFEO:
Ah, poveretti noi, come s'ingrossa
quest'affare! Che brutta infiammazione!

SPARTANO:
Nun ce se crede! E c'è poco da dí!
Fa' vení qui quarcuno, e combinamo
puro sta pace, come je fa gioco.

CORO:
Oh, vedi i paesani nostri, anch'essi
con la tunica a tenda su la pancia.
Non sembran lottatori? Quest'affare
promuove, a quanto pare, la ginnastica.

AMBASCIATORE ATENIESE:
Lisistrata dov'è? Chi ce lo dice?
Vedi a che cosa son ridotti gli uomini!

CORIFEO:
Questo male è gemello di quell'altro.
(Accenna all'ambasciatore spartano)
Vi piglia, è vero, una fregola a bruzzolo?

ATENIESE:
E ci ammazza, perdio, quando ci piglia!
Sicché, se non si fa pace alla svelta,
non c'è che fare, noi si fotte Clístene!

CORIFEO:
Badale a voi, pigliate dei mantelli,
che non vi veda qualche ermocopída!

ATENIESE:
Dici bene, perdio!

SPARTANO:
Sangue d'abbacchio,
dice benone. Puro noi coprímose!

ATENIESE:
Buon dí, Spartani! Brutti guai si passano!

SPARTANO:
Core bello, figúrete noiantri!
Si ce vede la gente co' quest'anima
de manganelli, qui semo fregati.

ATENIESE:
Parliamo franchi, via, Spartani: a quale
scopo venite?

SPARTANO:
Per la pace: semo
l'ambasciatori!

ATENIESE:
Bene: e noi tal quale.
Dunque, perché non si chiama Lisistrata,
lei che sola può metterci d'accordo?

SPARTANO:
Eh, si te garba, sí, chiama Lisistrata!

CORIFEO:
Non c'è bisogno di chiamarla, pare:
ha inteso tutto, ed eccola che viene.
(Lisistrata scende dalla rocca e s'avanza)

CORO:
Salute, o d'ogni donna - la piú prode; convien che seria adesso,
che sii mite ed energica, - che buona fede all'accortezza mesca.
Ché i primi degli Ellèni, - delle blandizie tue pigliàti all'esca,
a te son convenuti, - in te le lor querele hanno rimesso.

LISISTRATA:
Se la cosa non è punto difficile!
Basta pigliarli quando sono in fregola,
né si posson sfogare uno con l'altro!
E al bel veder c'è poco. Ov'è la Pace?
Piglia prima e conduci i Lacedèmoni,
non già con mano prepotente e pesa,
né senza garbo, come procedevano
i nostri sposi, ma con grazia, come
s'addice a donne: e chi non dà la mano,
piglialo per l'uccello. Va', conduci
anche gli Atenïesi: dove prima
ti danno presa, acciuffali. Laconi,
state vicino a me: da quella parte
(Agli Ateniesi)
state voialtri: e il mio discorso udite!
(Con piglio oratorio)
Io sono donna; eppure ho sale in zucca:
di mio, giudizio non mi manca; e udendo
poi parlare mio padre ed altra gente
d'età, mi sono impratichita molto.
Vi vo' dunque pigliar tutti in un fascio,
e insolentirvi, e a buon diritto. Voi
che spruzzate gli altari con la stessa
acqua lustral, come fratelli, a Pito,
a Olimpia, a Delfi - a andare per le lunghe,
quanti altri luoghi potrei dire! - mentre
i barbari son qua, movete eserciti,
genti e cittadi a sterminar de l'Ellade! -
La prima parte del discorso, è fatta!

ATENIESE:
Io l'ho sfavato, e adesso casco morto.

LISISTRATA:
E voi, ché adesso tocca a voi, Laconi,
non sapete che qui giunse una volta
lo Spartano Períclide, e sede',
pallido nella sua veste di porpora,
su l'ara, a supplicar quelli d'Atene,
per avere alleati? Allor Messene
su voi gravava, e il Dio che il suolo scrolla.
Mosser Cimone e quattromila opliti,
e salvarono tutti i Lacedèmoni.
E voi, cosí da noi trattati, il suolo,
che a voi salvezza die', ponete a sacco?

ATENIESE:
Sono ingrati, Lisistrata!

SPARTANO
(Distratto, in concupiscente ammirazione):
Sarà.
Ma che culetto! Che magnificenza!

ATENIESE:
Atenïesi, e voi credete forse
ch'io vi risparmi? Vi sovviene quando
vesti servili indossavate, e a loro
volta, i Laconi giunsero a soccorrervi,
armati, e sterminâr molti dei Tessali,
molti compagni ed alleati d'Ippia,
combattendo soli essi a fianco vostro,
quella giornata, e a libertà vi resero,
e infilaron di nuovo, in cambio della
schiavina, un manto fine al vostro popolo?

SPARTANO:
La compagna nun c'è. Che pacioccona!

ATENIESE:
Non l'ho mai visto, un tal pezzo di passera!

LISISTRATA:
Or, se avete tanti obblighi reciproci,
ché vi struggete in guerra, e non cessate
dall'abborrirvi? Ché non fate pace?
Via, che ostacolo c'è?

SPARTANO:
Noi semo pronti: basta che ciaridíeno quer buco.

LISISTRATA:
Quale, buon uomo?

SPARTANO:
Pilo! Da quel dí,
che ce famo l'amore e lo chiedemo!

ATENIESE:
Questa non la spuntate, per Posídone!

LISISTRATA:
Dateglielo, brav'òmo!

ATENIESE:
E che si fa,
dopo?

LISISTRATA:
Chiedete un'altra terra in cambio.

ATENIESE:
Beh! Prima dateci Echinunte e il seno
di Melía, con le gambe di Megara.

SPARTANO:
Amore bello, scòrdetene puro!

LISISTRATA:
Lasciate! Per due gambe non si letica.

ATENIESE:
Già mi disarmo, già vado ad arare!

SPARTANO:
Io, come arbeggia, vojo concimà!

LISISTRATA:
A pace fatta, lo potrete fare.
Via, se siete decisi, concludete,
e date la notizia agli alleati!

ATENIESE:
Che alleati, cuor mio! Ci tira il bischero!
Non saran del medesimo parere,
anch'essi? Di chiavare?

SPARTANO:
E de che tinta!
Puro li mii!

ATENIESE:
Perdio, pure i Caristii!

LISISTRATA:
Ben detto! Ora lavatevi, ché noi
donne vi si darà da pranzo, nella
rocca, con quel che abbiamo entro le ceste.
Lassú vi scambierete i giuramenti,
e poi ciascuno prenderà sua moglie,
e se n'andrà! - Volete o no venire?

SPARTANO:
Dove te pare!

ATENIESE:
Non perdiamo tempo!
(Entrano tutti. I coreuti si volgono di nuovo verso gli spettatori)

CORO DI VECCHI:
Strofe Terza
I tappeti screzïati
che qui serbansi, le tuniche,
i mantelli, i vasi d'oro,
a tutti sian donati - che li rechino ai figli,
e, quando andrà canefora, a qualche figlia loro.
E della roba nostra, ch'è dentro, chi vuol pigli.
Nulla è chiuso in tal maniera
che possibile non sia
tôr la cera
dei suggelli, e portar via
quanto c'è. Però nientissimo
troverà, per quanto scruti,
chi non abbia
piú dei nostri gli occhi acuti!

CORO DI VECCHIE:
Strofe quarta
Se alcun vive nello stento,
e nutrir deve domestici
e una folla di marmocchi,
qui troverà frumento - minuto; e una focaccia
tenera, da un quartuccio: la guardi e non la tocchi.
Venga chi vuole, dunque, col sacco e la bisaccia:
tutti quanti a me correte,
poverelli: a tutti grano
dà Manète,
il mio servo, a larga mano.
Ma v'avviso: niun si risichi
a venir troppo vicino
a quest'uscio:
c'è di guardia un buon mastino!
(Tornano a voltarsi verso la scena)
(Durante l'invito del Coro, sono giunti parecchi cittadini, e si sono
affollati davanti alla porta, alcuni sedendosi. Uno infine picchia
all'uscio. Si affaccia un servo)


CITTADINO:
Coso, apri?

SERVO:
Te la svigni? E voi, che state
sdraiati lí? Per farvi rosolare?
L'ho, la fiaccola! Questa è la stazione
della bordaglia!

CITTADINO:
Io no, non me ne vado.
Si tratta d'esser compiacenti? Noi
siamo qui, pronti a fare penitenza.

GLI ALTRI:
La faremo anche noi, la penitenza.

SERVO:
Non ve n'andate? Poveri capelli
vostri! N'avrete a far, degli urli! Ve
n'andate, o no? Li fate uscire in pace
dal banchetto, i Laconi?
(Esce dall'uscio un Ateniese A)

ATENIESE A:
Un tal simposio
non l'ho veduto mai.
(Esce un Ateniese B)

ATENIESE B:
Proprio gentili,
si son mostrati gli Spartani; e noi,
con tutto il vino, s'ebbe il capo a segno.

ATENIESE A:
Va da sé! Noi non si ragiona, quando
non s'è bevuto! Se gli Atenïesi
daranno retta a me, sempre brïachi
andremo in ambasciata! Ora, che andiamo
a Sparta, a gola asciutta, non badiamo
che a cercar ciò che può mandarci all'aria:
sicché non ascoltiam quello che dicono,
e sospettiam di quello che non dicono,
e riferiam cose che fanno a pugni.
Adesso, poi, ci siamo contentati
di tutto. Anche se uno la canzone
di Telamone c'intonasse, invece
di quella di Clitagora, noialtri
l'applaudiamo, pronti a spergiurare.

SERVO:
Oh, rieccoli, questi, al posto solito.
Ve la battete o no, pezzi da forca?

ATENIESE:
Perdio, davvero, vedi che già escono.
(Escono in folla molti convitati)

SPARTANO
(Volto a un giovane flautista):
Core mio, pija er ciufolo, che adesso
vojo fà quattro zompi, e cantà un'aria
in onore d'Atene e de noiantri.

ATENIESE:
Prendi, sí, prendi il flauto! Che a vedervi
quando ballate, mi diverto un mondo.

CORO DI SPARTANI

IL CORIFEO:
L'ardore in questi giovani,
tu, Mnemòsine, desta,
e nella Musa mia,
che sa le nostre gesta,
né ciò che oprâr gli Ateniesi oblia,
quand'essi all'Artemisio
simili a Numi s'avventâro, e in rotta
dei Persïani misero la flotta.
Noi guidava Leonida:
come cignali arrotavamo i denti,
e molta schiuma ci fioría le labbia,
e molta insino ai piedi
ci colava giú giú: ché della sabbia
numerosi non meno erano i Medi.

TUTTI I COREUTI:
Oh cacciatrice Artèmide,
tu che le fiere abbatti,
vieni oh vergine Iddia,
alla tregua propizia,
e a lungo resta in nostra compagnia.
Or l'amicizia
tranquilla duri, i patti
nulla mai turbi,
e il regno cessi dei volponi furbi.
Su via, fra noi rimani,
o vergine che in caccia agiti cani.

LISISTRATA:
Giacché tutto è finito per la meglio,
su, conducete via, Laconi, queste
donne, e voialtri (agli Ateniesi) queste. E stia la moglie
presso il marito, ed il marito presso
la moglie. E poi, per il felice evento,
balli ai Numi intrecciamo; e d'ora innanzi
dal piú cadere in colpa ognun si guardi.

CORO DI ATENIESI

IL CORIFEO:
La danza guida, guida le Càriti,
invoca Artèmide,
e il suo germano, l'Iddio benevolo
dei Cori duce,
e il Nisio Bacco, che fra le Mènadi
dagli occhi sprizza vivida luce.
E Giove, rutilo Dio della folgore,
e la beata sua sposa, e i Dèmoni
che ricordanza serbin perenne
della solenne
pace, cui strinse la Cipria Diva!

TUTTI I COREUTI:
Io Peàn, viva, viva!
L'inno si levi della vittoria!
Viva, viva! Gloria, gloria!

IL CORIFEO
(Volto ai Laconi):
Ora intonate, su via, Laconi,
pei nuovi eventi, nuove canzoni!

CORO DI SPARTANI:
L'ameno Taigèto ora abbandona,
vien qui, Musa Lacona, - e il Nume onora
venerando d'Amicla, e Atena, Diva
dalla bronzea dimora,
ed i buoni Tindàridi,
che dell'Eurota scherzan su la riva.
Piú non tardar, qui volgiti,
i pie' leggeri affretta,
sí che Sparta si celebri
negl'inni, a cui diletta
prestare, fra clamore
di danze, ai Numi onore.
Presso l'Eurota lanciano
qui le fanciulle, come
puledre, in gara gli agili
piedi al corso, e le chiome
squassan, come festanti
tirsigere Baccanti.
E di Leda la prole
veneranda, conduce le carole.

IL CORIFEO
(Alle donne spartane):
Su, cingi bende al crine, balza come cerbiatta.
A guidare le danze, palma a palma si batta.
E alla possente inneggia - Dea dalla bronzea reggia.

(Le donne spartane battono in ritmo le mani. Danza generale e uscita
dei personaggi e del Coro)
Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org