Language   

Te Deum (o Te Deum de’ Calabresi)

Gian Lorenzo Cardone
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana da La storia di Bella, documento non firmato...
TE DEUM (O TE DEUM DE’ CALABRESI)IL TE DEUM DEI CALABRESI
Parte prima [1787][Parte prima, 1787]
Granni Deu, a tia laudamu,
Ed a Tia nni cunfissamu.
Tu crijasti da lu nenti
Cieli, stiddi e firmamenti,
Terri, mari, pisci, auceddi,
Uomu fortu e donni beddi;
E pi Tua summa crimenza,
Tu nni dài la pruvidenza.
[Coro ad alta voce]
Laudamu, laudamu
Lu Deu d’Abramu!
[Coro a bassa voce]
Uh chi vanniu li Santi e li Prufeti?
Pi parte di j nnanti, eu vau arreti!
Grande Dio, Te lodiamo,
ed a Te ci confessiamo.
Tu creasti dal niente
Cieli, stelle e firmamenti,
Terre, mari, pesci, uccelli,
Uomo forte e donne belle;
E per Tua somma clemenza,
Tu ci dai la Provvidenza.
[Coro ad alta voce]
Lodiamo, lodiamo
Il Dio di Abramo!
[Coro a bassa voce]
Oh chi esalta i Santi e i Profeti?
Invece di andare avanti, io vado indietro!
Tutti l’Angiuli bijati,
Chirubini, Sirafini,
Cieli, Terri, e Putistati,
Granni Deu, Ti fannu nnchini;
Cu lu suonu e cu lu cantu,
Allargannu li cunnutti,
Strilla’gnunu: «Santu, Santu,
Santu Deu di Sabautti»
Tutti gli Angeli beati,
Cherubini, Serafini,
Cieli, Terra e Potestà,
Grande Dio, Ti fanno inchini;
Con il suono e con il canto?
Allargando i condotti della gola,
Grida ognuno: “Santo, Santo,
Santo Dio di Sabaoth!”
Chiddu Deu nni fa vidiri
Tante cosi da sturdiri,
Nui vidimu ca stu Deu
T'ngrannisci nu prebeu;
Chi nu teni nu paliccu,
Pi sti Deu, divienti riccu.
Picuzzieddi, a nui strillamu:
«Viva Deu, lu Deu d’Abramu!»
Quello Dio ci fai vedere
Tante cose da stupire.
Noi vediamo che questo Dio
Ti rende grande il plebeo;
Chi non ha uno stuzzicadenti,
Per questo Dio diventa ricco.
Chierichetti avanti, gridiamo:
“Viva Dio, il Dio di Abramo!”
Per esempiu: nu scrivanu,
Senz’aviri na cammisi,
T’àuza capu, chianu chianu,
Nfi ca zicca li turnisi;
Ti manteni na calissa,
Vesti buonu, e ba a la fissa:
Cianculèja, stu fariseu...
Uh miraculi di Deu!
Per esempio: uno scrivano,
che non ha nemmeno la camicia,
alza il capo, piano piano,
Finché arriva al denaro;
Si permette un calesse,
veste bene, e va ai bagordi,
Va cianciando, questo fariseo…
Oh miracolo di Dio!
Nui vidimu sti smazzati,
Di diviersi naziuni,
Di li donni titulati
Far li beddi e li stadduni;
E chi stava a li caluri,
E n’affrittu zabbadeu
Sta cu l’aria di signuri...
Uh grannizzi di stu Deu!
Noi vediamo questi fuoriusciti, (in senso dispregiativo, rifiuti)
Di diverse nazioni,
Con donne titolate
Fare i belli e gli stalloni;
E colui che stava alla calura,
E un affitto zebedeo
Star con l’aria di signori…
Oh grandezze di questo Dio!
Na Scrufazza furasteri
Veni scàuza ed alla nura;
Nu signori cavaleri
Ciuccio ciuccio s'annamira,
La manteni cu li cocchiu.
Si fa fùtteri da tutti...
Viva Deu di Sabautti!
Una donnaccia forestiera
Arriva scalza e nuda;
Un signor cavaliere
Ciuco – ciuco s’innamora,
La mantiene con i cocchi.
Ella, poi, fino a dentro gli occhi
Si fa fottere da tutti…
Viva Dio di Sabaoth!
Na picazza da triatru,
Nu castruni puzzolenti,
N'ausuraru finu latru,
E li piè curi cuntienti,
Curtiggiani fàuzi cani,
Soiunieddi, palummieddi,
Fannu così! Uh figghiu meu,
C'ài da diri? Evviva Deu!
Una cantante da teatro,
Un castrone puzzolente,
Un usuraio fino ladro,
E i cornuti contenti,
Cortigiani falsi cani,
Spioncelli, giovincelle,
Fanno certe cose! Uh figlio mio,
Che devo dire? Evviva Dio!
Nu tratturi Deu 'grannisci, -
Cu nu ruòtolo di pisci
E di carni e vermicieddi
Fa trimila piattieddi;
Cu na picca di farini,
Zippulicieddi fini fini
Ti ni stampa a miliuni...
Uh di Deu miraculuni!
Un trattore Dio ingrandisce,
Che, con un rotolo di pesci
E di carne e vermicelli
Fa tremila piatticelli:
Con un poco di farina,
zeppole fine fine
Te ne sforna a milioni…
Oh miracolone di Dio!
Chi si merita na funi,
Fierru, focu, lampu e truonu,
Tu 'ngrannisci e tu pirduni,
Granni Deu, picchi si buonu!
Pò tant’uomini nnurati,
Ca Tu stissi l'ài crijati,
Li mantieni affritti e strutti...
Viva Deu di Sabautti!
[Coro ad alta voce]
Laudamu, laudamu
Lu Deu d’Abramu!
[Coro a bassa voce]
Ca si chistu è di Deu l’autu decreti
Dicimu: «Santu, Santu»… e ghiamu arreti!
Chi meriterebbe di essere impiccato,
o di essere colpito da ferro, fuoco, fulmine e tuono,
Tu ingrandisci e Tu perdoni,
Grande Dio, perché dei buono!
Poi tanti uomini onorati,
che Tu stesso hai creato.
Li mantieni afflitti e distrutti…
Viva Dio Di Sabaoth!
[Coro ad alta voce]
Lodiamo, lodiamo
Il Dio di Abramo!
[Coro a bassa voce]
Perché se è questo di Dio l’alto decreto,
Diciamo: “Santo, Santo”…, e andiamo indietro!
Parte Seconda [1800][Parte seconda, 1800]
Nta li Tui librazzi santi
Scrittu sta senza misteriu,
Ca di tutti li furfanti
Pirirà lu disideriu.
Ura l'impii e li tiranni
Fanno saccu, strazii e danni;
Fannu strazii di nnucenti...
Viva Deu unniputenti!
[Coro ad alta voce]
Laudamu, laudamu
Lu Deu d’Abramu!
[Coro a bassa voce]
Uh chi vanniu li Santi e li Prufeti?
Pi parte di j nnanti, eu vau arreti!
Nei tuoi libroni santi
Scritto c’è senza mistero,
Che di tutti i furfanti
Perirà il desiderio.
Ora gli empi ed i tiranni
Fanno sacco, strazio e danni;
fanno strazio d’innocenti…
Viva Dio Onnipotente!
[Coro ad alta voce]
Lodiamo, lodiamo
Il Dio di Abramo!
[Coro a bassa voce]
Oh chi innalza i Santi e i Profeti?
Invece di andare avanti, io vado indietro!
Ci sta scrittu, che taluri
Tu pazzii supra la terra;
E pi fàrici favuri,
Nni dài pesti, fami e guerri;
Tu curriggi, abbatti e schianti
Chidd'amici a Tia chiù cari.
Ma li Tui judìcii santi
Nun si ponnu scrutinari!
C’è scritto, che talora
Tu folleggi sulla Terra;
E per farci favori,
Ci mandi peste, fame e guerra:
Tu correggi, abbatti e schianti
Quegli amici a Te più cari.
Ma i tuoi santi giudizi
Non si possono giudicare!
Tu fai dire a li saccenti,
C'a stu munnu nun c'é mali.
Tuttu è buonu?! E mancu è nenti
Guidubaldu e Speziali?
Mancu è nenti Monzù Actuni,
Lu si Fabiu picuruni,
La mugghiera, Sua Eminenza?
Viva Deu, summa sapienza!
Tu fai dire ai sapienti,
Che a questo mondo non c’è male.
Tutto è buono? E non è niente
Guidobaldo e Speziale,
La Regina, Monsignor Actuni,
Il signor Fabio pecorone? (cattive persone dell’epoca)
Manco è niente sua Eminenza?
Viva Dio, somma sapienza!
Tu dicisti a li briccuni
D’accurciarli l’esistenza;
Pò cangiannu ‘ntenziuni,
Tu l’aspietti a pinitenza.
Ma Tu vuoi che chidda troia
Mò si penti - alla vicchizza?
Granni Deu, nci vò lu boia -
Cu nu fierru e na capizza!
Tu dicesti che ai bricconi
Bisogna accorciare l’esistenza;
Poi cambiando opinione,
Tu l’aspetti penitenza.
Ma tu vuoi che quella troia
Or si penta – alla vecchiaia?
Grande Dio, ci vuole il boia –
Con un ferro e una cavezza!
San Matteu nnà dittu e scrittu:
«Si tu stai scàuzu ed affrittu,
Nun circari a Deu mai nenti
Pi lu tàffiu e bestimenti;
Ma di Deu li regni immenzi
Circa apprimu, e appriesso avrai
(Quannu manco ti lu penzi)
Chissi così, che non ài».
San Matteo ci ha detto e scritto:
“Se tu stai scalzo ed afflitto,
Non chiedere a Dio mai niente
Per il cibo e vestimenti;
Ma di Dio i regni immensi
Cerca prima, e poi avrai
(Quando meno te lo pensi)
Quelle cose, che non hai”.
Viva sempri stu scritturi,
Ca da nui dui abbrazzatu!
Ma mò stamu a li caluri,
Peju di primu e senza jatu;
Pò na tigri, 'n furma umana,
Quantu circa - vià da Deu...
Pirsudìmuci: è puttana;
La pruteggi San Matteu!
Viva sempre questo scrittore,
Che da noi fu abbracciato!
Ma or siamo alla calura,
Peggio di prima e senza fiato;
Poi una tigre, in veste umana,
Quando chiede – ottiene da Dio…
Persuadiamoci: è puttana;
La protegge S. Matteo!
Tu si l'ottimu Pasturi,
Ca li piecuri sai tutti;
Li fai pàsciri, e prucuri
Ca lu lupu nu l'agghiutti:
Mircinariu mai nun fusti;
E vulènvuti addurmiri,
Da li santi vecchi e giusti
La facivi custodiri.
Tu sei l’ottimo pastore,
Che conosci tutte le pecore;
Le pasci e ti interessi
Che il lupo non le divori:
Mercenario mai sei stato;
E volendoti addormentare,
Dai santi vecchi giusti
Le facevi custodire.
Pi Ti fa n'ura di suonnu,
Tu di Padua a Santo Tuonnu
Disti 'n guardia chidda greggi,
Ca dicivi di pruteggi:
Stu bardascciu a li dirupi
Nni minai, mmucca a li lupi!
Mò nun vidi - mò nun sienti?!
Vuoi durmiri eternamenti?!
Poi per farti un’ora di sonno,
A S. Antonio di Padova
Desti in guardia quel gregge,
Che dicevi di proteggere:
Quel bastardo ai burroni
Ci portò, in bocca ai lupi!
Adesso non vedi – adesso non senti?!
Vuoi dormire eternamente?!
Tu prumitti, ca nni dài
Tanta nivi quantu lana.
Ma na scrufa ni spugghiai,
Si pascìu di carni umana:
Spugghiai banchi, chiesi e chiostri;
Nun trattai che fùrii e mostri;
Spira tuòssicu e minnitta...
Né li scagghi na saitta?!
Tu prometti, che ci dài
Tanta neve quanta lana.
Ma una scrofa ci spogliò,
Si nutrì di carne umana:
Spogliò banche, chiese e chiostri;
Non trattò che con furie e mostri;
Spira veleno e vendetta…
Non le scagli una saetta?!
Lu maritu picuruni
Nun circ'àutru ca l'Astruni,
Lu Fusaru, Carditieddu,
Buonu tàffiu e lu vurdieddu:
Tira fumu pi lu nasu,
E lu tira adasu adasu,
Nfi ca l'uocchi sulamenti
Nni lassa - scuri e chiangenti!
Il marito pecorone (cornuto)
Non cerca altro che l’Astrone
Il Fusaro, il Carditello, (qualità di vino)
Cibo buono e bordello:
Caccia il fumo per il naso,
E lo aspira adagio adagio,
Finché gli occhi solamente
Non ci lascia – bui e piangenti!
Tu ca l’uomini facisti
Tali e quali comm’ a Tia,
E ca dopu Ti pentisti
D’avì fattu sta ginia;
Pò crijasti li Niruni,
Li tiranni a miliuni.
Ed a chisti T'assummigghi?!
Che biddizzi! Che consigghi!
Tu che gli uomini hai fatto
Tali e quali a Te,
E che dopo Ti pentisti
D’aver fatto questa genia;
Poi creasti i Neroni,
I tiranni a milioni.
E a questi assomigli?
Che bellezze, che consigli!
Da Daviedi sulamenti
Tu dicisti, granni Deu:ù
«Ai truvatu nu viventi
Cumi vò lu cori meu».
Chistu, pò, fici pi sborrii
Umicìdii e pruditorii.
Tu chist'ìmpiu pirdunasti...
E li sudditi 'mpistasti!
Di David solamente
Tu dichiarasti, grande Dio:
“Ho trovato un vivente
Come vuole il mio cuore”.
Questo, poi, fece per follia
Omicidi e tradimenti.
Tu questo empio perdonasti...
E i sudditi impestati!
A nu birbu, ch'è filici,
Quannu è muortu pò li dici:
«Tu li beni ài ricevutu
Mmita tua, mò si pirdutu».
Ad un birbone, che è infelice,
Quando è morto poi gli dici:
“Tu i beni hai ricevuto
Nella tua vita, or sei perduto”
Quando poi un uomo onorato
Campa afflitto e rovinato,
Tu lo premi nell’altra vita…
Oh di Dio bontà infinita!
Nu prufeta Tu lu manni
A truvà li miritrici
Pi fa figghi; e pò cumanni
A nui uomini n'filici
Di fuì nfi li pinzieri:
Ca nni vonnu li migghieri
Pi chiavari, ca nc'è lu nfernu...
Uh di Deu judiciu eternu!
Un profeta Tu lo mandi
a trovar le meretrici
Per far figli; e poi comandi
a noi uomini infelici
Di fuggir persino il pensarci:
Chè ci vogliono le mogli
Per far l’amore, chè c’è l’inferno..
Oh di Dio giudizio eterno!
Quannu Adamu e la mugghiera
Chiddu pumu ànnu agghiuttutu,
La justizia Tua sivera
Tutti l’uomini ha futtutu;
E ‘ntra tanti miliuni,
C'ai ridenti, tu pirduni
Chiddi picchi vattiati,
Cunfissati…Uh che pietati!
Quando Adamo e la moglie
Quella mela hanno inghiottito,
La giustizia Tua severa
Tutti gli uomini ha fottuto;
E entro tanti milioni,
Che hai redento, Tu perdoni
A quei pochi battezzati
Confessati… Oh che pietà!
Chiami Tu populu eletto
Chiddu Ebreu, ca pi dispettu
T’à nijatu e cumprumissu,
Truggidatu e crucifissu...
Nui cridimu, a tiempu nuostri,
Ca l'eletti sò li mostri,
Na scrufazza, va nn' accidi,
Lazzaruni e Santafidi!
Chiami Tu popolo eletto
Quello Ebreo, che per dispetto
Ti ha negato e compromesso,
Trucidato e crocifisso…
Noi crediamo, ai tempi nostri,
Che gli eletti sono i mostri,
Una scrofazza, che ci uccide,
Lazzaroni e Sanfedisti!
L'uomu stupidi e murtali,
A lu senzi littirali
Di la Bibbia, si sturdisce;
Li mistèrii nun capisce:
Nu sa chidda prufizia,
Ca pridìci lu Missia
Da Palummu 'nginittatu;
Da na Virgini figghiatu!
L’uomo stupido e mortale,
A seguire il senso letterale
Della Bibbia, si stordisce;
I misteri non capisce:
Né sa quella profezia,
Che predice il Messia
Da un colombo generato;
Da una Vergine partorita!
Resta l'uomu chiù confusu
(Mo pirò li bardasciuni)
A lu canticu famusu
Di lu saviu Salamuni.
Ddà si parla di biddizzi,
D'uocchi, labbri, pietti e zizzi;
Ddà si dici: «cori meu!»
Ma chi parla? Parla Deu!
Resta l’uomo più confuso
(Ma però solo i cretini)
Al cantico famoso
Del Savio Salomone.
Là si parla di bellezza,
Di occhi, labbra, petti e seni;
Là si dice, “cuore mio”
Ma chi parla? Parla Dio!
Deu cu l'arma sta faciennu
Du discurzu affituusu,
Mentri pò li sta mittiennu
Nu ditiddu a lu pirtusu:
Nta la panza idda tremai, -
Chistu Deu pò la purtai,
Sula sula, a lu ciddaru;
S'infurcaru, e s'abbrazzaru!
Dio con l’anima sta facendo
Un discorso affettuoso,
Mentre poi le sta mettendo
Un ditino nel buchetto:
Quella freme nella pancia. –
Questo Dio poi la portò,
Sola sola, a un angolino (sotto il noce);
S’infuocarono, e s’abbracciarono!
Eu vi parlu di li senzi
Littirali; ma li mmenzi
Spusituri, gran dutturi,
Patri Santi, li sissanta -
Quattru senzi ànnu scifratu;
Nè la cosa è chiù confusa:
Deu, di l'arma è nnammuratu;
Deu la vasa, e si la spusa!
Io vi parlo del senso
Letterale; ma gli immensi
Espositori, gran dottori,
Padri santi, i sessanta –
quattro sensi decifrarono;
Né la cosa è più confusa:
Dio, dell’anima è innamorato;
Dio la bacia, e se la sposa!
Di stu Deu lu Figghiuolu
Si spusai - a stuolo a stuolo
Chiesi, santi e virgineddi,
Nta catuoi e nta li ceddi:
Iddu sulu ànnui d'amari,
Robbi e sanctu ànnu a lassari;
E' hilusi, ed è sdignusi
Pi nu menti... Uh Deu crimenti!
Di questo Dio il Figliolo
Si sposò – a stuoli a stuoli
Chiese, santi e verginelle,
Nelle cantine e nelle celle:
Lui solo devono amare,
Roba e parenti devono lasciare;
E’ geloso, ed è collerico
Per un niente… Oh Dio clemente!
Picuzzieddi, ca sintiti
Di stu Deu l'opri 'nfiniti,
Via! Faciti atti d'amuri,
Di spiranza e di duluri:
Prupunìti a nun piccari,
A vulirvi cunfissari;
Pirdunati a chidd'arpia, -
E diciti appriessu a mia:
Chierichetti, che sentite
Di questo Dio le opere infinite,
Via! Fate atti d’amore,
Di speranza e di dolore:
Proponete di non peccare,
Di volervi confessare;
Perdonate a quell’arpia, -
E dite insieme a me:
«Nui cridimu firmamenti
Ca sit’uni e siti trii;
Tutti trii unniputenti,
Unu, Deu nun già tri Dii».
Diciarannu li marmotti,
Ch’è nu juocu a bussolotti...
Nui pirò strillamu tutti:
«Viva Deu di Sabautti!»
[Coro ad alta voce]
Laudamu, laudamu
Lu Deu d’Abramu!
[Coro a bassa voce]
E lu Figghiu di Deu, Peppi e Maria,
Li Santi e li Prufeti… E accussì sia!
“Noi crediamo fermamente,
Che siete uno e trino;
Tutti e tre onnipotenti,
Un sol Dio, non già tre Dii”.
Diranno i marmocchi,
Che è un gioco a bussolotti…
Noi però strilliamo tutti:
“Viva Dio di Sabaoth”
[Coro ad alta voce]
Lodiamo, lodiamo,
Il Dio d’Abramo!
[Coro a bassa voce]
E il figlio di Dio, Giuseppe e Maria,
I Santi e i Profeti… e così sia!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org