Lingua   

Talkin' World War III Blues

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione catalana da Bards del Sigle XX
TALKIN' WORLD WAR III BLUESBLUES PARLATS DE LA 3a GUERRA MUNDIAL
  
Some time ago a crazy dream came to me,Fa algun temps vaig tenir un somni demencial.
I dreamt I was walkin' into World War Three,Vaig somiar que estava ficat en la Tercera Guerra Mundial.
I went to the doctor the very next dayL'endemà vaig anar al psiquiatra
To see what kinda words he could say.a veure què podia dir-me.
He said it was a bad dream.Va dir que era un mal somni,
I wouldn't worry 'bout it none, though,pel qual no havia de preocupar-me gens, perquè
They were my own dreams and they're only in my head.no eren més que els meus propis somnis i només estaven en el meu cap.
  
I said, "Hold it, Doc, a World War passed through my brain."Li vaig dir: "Escolti doctor, una guerra mundial ha passat pel meu cap".
He said, "Nurse, get your pad, this boy's insane,"Ell va dir: "Infermera, agafi la seva llibreta, aquest noi està boig,"
He grabbed my arm, I said "Ouch!"em va agafar el braç, vaig dir: "Ai!"
As I landed on the psychiatric couch,Quan vaig aterrar a la butaca del psiquiatra,
He said, "Tell me about it."em va dir: "parli-me'n".
  
Well, the whole thing started at 3 o'clock fast,Bé, la cosa va començar a les tres de la matinada,
It was all over by quarter past.i va acabar un quart d'hora després.
I was down in the sewer with some little loverEm trobava en una claveguera amb una noia qualsevol,
When I peeked out from a manhole coverquan vaig mirar disimuladamente per una boca d'accés,
Wondering who turned the lights on.preguntant-me qui havia encès les llums.
  
Well, I got up and walked aroundBé, vaig sortir d'allà i vaig començar caminar
And up and down the lonesome town.amunt i avall per la solitària ciutat,
I stood a-wondering which way to go,em vaig parar preguntant-me quin camí prendre,
I lit a cigarette on a parking metervaig encendre un cigarret al costat d'un parquímetre
And walked on down the road.i vaig començar a caminar carrer avall.
It was a normal day.Era un dia com qualsevol altre.
  
Well, I rung the fallout shelter bellBé, vaig trucar al timbre d'un refugi antiatòmic,
And I leaned my head and I gave a yell,i vaig inclinar el cap i vaig fer un crit:
"Give me a string bean, I'm a hungry man.""donin-me unes mongetes verdes, sóc un home famolenc".
A shotgun fired and away I ran.Un fusell va disparar i vaig córrer lluny.
I don't blame them too much though,De fet, no els culpo massa,
I know I look funny.Sé que tinc una fatxa rara.
  
Down at the corner by a hot-dog standA la cantonada, al costat d'una paradeta de hot-dog,
I seen a man, I said, "Howdy friend,vaig veure a un home, li vaig dir: "Què tal, amic?
I guess there's just us two."Suposo que només quedem nosaltres dos."
He screamed a bit and away he flew.Va donar un petit crit i es va allunyar volant.
Thought I was a Communist.Va pensar que jo era un comunista.
  
Well, I spied a girl and before she could leave,Vaig albirar a una noia, i abans que se n'anés
"Let's go and play Adam and Eve."li vaig dir: "Anem a jugar a Adam i Eva."
I took her by the hand and my heart it was thumpin'La vaig prendre de la mà i el meu cor bategava a tot drap
When she said, "Hey man, you crazy or sumpin',quan ella va dir: "escolta xaval, estàs boig o què?
You see what happened last time they started."Ja vas veure el que va passar l'última vegada que van començar".
  
Well, I seen a Cadillac window uptownVaig mirar per la finestreta d'un Cadillac a la part alta de la ciutat
And there was nobody aroun',i no havia ningú per allà.
I got into the driver's seatEm vaig acomodar al seient del conductor
And I drove 42nd Streeti vaig conduir carrer 42 avall.
In my Cadillac.En el meu Cadillac.
Good car to drive after a war.Bon cotxe per a conduir després d'una guerra.
  
Well, I remember seein' some ad,Bé, record que vaig veure un avís,
So I turned on my Conelrad.així que vaig connectar amb el meu Conelrad.
But I didn't pay my Con Ed bill,Però no havia pagat el meu rebut de la llum,
So the radio didn't work so well.així que la ràdio no funcionava molt bé.
Turned on my player-Vaig encendre el tocadiscs,
It was Rock-A-Day, Johnny singin',era Rock-A-Day, Johnny cantava:
"Tell Your Ma, Tell Your Pa,"Digues-li a la teva mamà, digues-li al teu papà,
Our Loves Are Gonna Grow Ooh-wah, Ooh-wah."el nostre amor creixerà ooh-wah, ooh-wah".
  
I was feelin' kinda lonesome and blue,Em sentia sol i abatut;
I needed somebody to talk to.necessitava algú amb qui parlar
So I called up the operator of timeaixí que vaig telefonar a la informació horària
Just to hear a voice of some kind.tan sols per sentir una veu qualsevol:
"When you hear the beep"Quan escolti el beep
It will be three o'clock,"seran les tres en punt".
She said that for over an hourVa dir allò durant una hora
And I hung it up.i jo vaig penjar.
  
Well, the doctor interrupted me just about then,Bé, just en aquell moment el doctor em va interrompre
Sayin, "Hey I've been havin' the same old dreams,dient: "Eh, jo també he estat tenint aquests mateixos somnis,
But mine was a little different you see.però els meus eren una mica diferents als seus.
I dreamt that the only person left after the war was me.Vaig somiar que jo era l'única persona supervivent de la guerra.
I didn't see you around."A vosté no el vaig veure pas per allà."
  
Well, now time passed and now it seemsBé, ara el temps ha passat i ara sembla
Everybody's having them dreams.que tothom està tenint aquests somnis.
Everybody sees themselves walkin' around with no one else.Tots es veuen a ells mateixos caminant sense ningú més al seu costat.
Half of the people can be part right all of the time,La meitat de la gent pot tenir part de raó tot el temps,
Some of the people can be all right part of the time.algunes persones poden tenir tota la raó durant algun temps,
But all the people can't be all right all the timeperò tothom no pot tenir tota la raó durant tot el temps.
I think Abraham Lincoln said that.Crec que això ho va dir Abraham Lincoln.
"I'll let you be in my dreams if I can be in yours,""Et deixaré estar en els meus somnis si jo puc estar en els teus."
I said that.Això ho vaig dir jo.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org