Language   

Նազեի օրոր

Avetis Aharonian / Աւետիս Ահարոնեան
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione inglese trovata su Armenian House
ՆԱԶԵԻ ՕՐՈՐ


Քնի'ր, իմ բալիկ, օրոր իշ արա,
Դու լաց մի լինիր, ես եմ շատ եմ լացել:

Կույր կըռունկները սուգ ու շիվանով,
Մեր սև երկնքով եկան, անց կացան,
Աˉխ, մեր լեռներում նրանք կուրացան,
Դու լաց մի' լինիր, ես շաˉտ եմ լացել:

Հողմն է հեծեծում սև անտառներում,
Անտեր մեռելի սուգն է այն, բալիկ,
Անտեր ու անթաղ մեռելները շատ...
Դու լաց մի' լինիր, ես շատ եմ լացել:

Քարավանն անցավ, բարձած արցունքով,
Սև անապատում ծունկ չոքեց, մնաց,
Այն մեր աշխարհի վիշտն ու արցունքն է,
Դու լաց մի' լինիր, ես շատ եմ լացել:

Գայլերն են ոռնում հեռու դաշտերում,
Մի' վախեր, բալիկ, քնիր,սուս արա,
Մարդի ձայն չկա, ոչ շունչը թունոտ,
Դու լաց մի լինիր, ես շատ եմ լացել:

Դալուկ շրթունքիդ իմ կաթը սառեց,
Գիտեմ, այն դառն է, չես ուզում, բալիկ,
Աˉխ, վշտիս թույնն է քամվել նրա մեջ,
Կուրծքս ցավոտ է, ես շաˉտ եմ լացել:

THE LULLABY OF NAZI.

OH, sleep, my little one; oh, sleep once more!
Thou need’st not weep, for I have wept full sore.

The blind wild geese flew, screaming mournfully,
Across our heavens black, o’er vale and hill.
Blinded they were among our mountains high!
Thou need’st not weep, for I have wept my fill.

The gale is moaning in the forests dark;
’Tis the lament of homeless corpses chill.
Ah, many and many a corpse unburied lies!
Thou need’st not weep, for I have wept my fill.

Laden with tears, the caravan passed by,
Knelt in the forest black, and stays there still.
It was our land’s calamities and woes!
Thou need’st not weep, for I have wept my fill.

Beads have I strung and on thy cradle bound,
To guard thee from the foeman’s evil eye.
Oh, sleep and grow, my little one, make haste!
Thou need’st not weep; my tears were seldom dry.

My milk has frozen on thy pallid lips;
’Tis bitter, and thou dost not want it more;
With it is mixed the poison of my grief.
Thou need’st not weep, for I have wept full sore.

Oh, with my milk drink in my black grief too!
Let it black vengeance in thy soul instill!
Shoot up, my darling, grow to stature tall!
Thou need’st not weep, for I have wept my fill.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org