Language   

חד גדיא

Chava Alberstein / חוה אלברשטיין
Back to the song page with all the versions


Trascrizione del testo ebraico in caratteri latini
חד גדיאKHAD GADYA
  
דזבין אבא בתרי זוזיDàzvin àba bìtrei zùzei,
חד גדיא חד גדיאkhad gadyà, khad gadyà.
קנה אבינו גדי בשני זוזיםKanà avìnu gdi bishnèi zuzìm
כך מספרת ההגדהkhokh mesofèret hehagadà.
  
בא החתול וטרף את הגדיBa hakhatùl vetaràf et hagdì
גדי קטן גדי לבןgdi katàn, gdi lavàn.
ובא הכלב ונשך לחתולUvà hakèlev venashàkh lakhatùl
שטרף את הגדי שאבינו הביאshetaràf et hagdì sheavìnu hevì.
  
דזבין אבא בתרי זוזיDàzvin àba bìtrei zùzei,
חד גדיא חד גדיאkhad gadyà, khad gadyà.
  
ואי מזה הופיע מקל גדולVeì mizè hofì'a makèl gadòl
שחבט בכלב שנבח בקולshekhàvat bakèlev shenavàkh bekòl
הכלב שנשך את החתולhakèlev shenashàkh lakhatùl
שטרף את הגדי שאבינו הביאshetaràf et hagdì sheavìnu hevì.
  
דזבין אבא בתרי זוזיDàzvin àba bìtrei zùzei,
חד גדיא חד גדיאkhad gadyà, khad gadyà.
  
ואז פרצה האש ושרפה את המקלVeàz partsà haèsh vesarfà et hamakèl
שחבט בכלב המשתוללshekhavàt bakèlev hamishtolèl
שנשך לחתולshenashàkh lakhatùl
שטרף את הגדי שאבינו הביאshetaràf et hagdì sheavìnu hevì.
  
דזבין אבא בתרי זוזיDàzvin abà bitrèi zuzèi,
חד גדיא חד גדיאkhad gadyà, khad gadyà.
  
ובאו המים וכיבו את האשUvàu hamàyim vekìvu et haèsh
ששרפה את המקלshesarfà et hamakèl
שחבט בכלב שנשך לחתולshekhavàt bakèlev shenashàkh lakhatùl
שטרף את הגדי שאבינו הביאshetaràf et hagdì sheavìnu hevì.
  
דזבין אבא בתרי זוזיDàzvin àba bìtrei zùzei,
חד גדיא חד גדיאkhad gadyà, khad gadyà.
  
ובא השור ושתה את המיםUvà hashòr veshatà et hamàyim
שכיבו את האש ששרפה את המקלshekìvu et haèsh shesarfà et hamakèl
שחבט בכלב שנשך לחתולshekhavàt bakèlev shenashàkh lakhatùl
שטרף את הגדי שאבינו הביאshetaràf et hagdì sheavìnu hevì.
  
דזבין אבא בתרי זוזיDàzvin àba bìtrei zùzei,
חד גדיא חד גדיאkhad gadyà, khad gadyà.
  
ובא השוחט ושחט את השורUvà hashòkhet veshàkhat et hashòr
ששתה את המיםsheshatà et hamàyim
שכיבו את האש ששרפה את המקלshekìvu et haèsh shesarfà et hamakèl
שחבט בכלב שנשך לחתולshekhavàt bakèlev shenashàkh lakhatùl
שטרף את הגדי שאבינו הביאshetaràf et hagdì sheavìnu hevì
  
ובא מלאך המוות והרג את השוחטUvà malàkh hamàvet vehàrag et hashòkhet
ששחט את השור ששתה את המיםsheshàkhat et hashòr sheshatà et hamàyim
שכיבו את האש ששרפה את המקלshekìvu et haèsh shesarfà et hamakèl
שחבט בכלב שנשך לחתולshekhàvat bakèlev shenashàkh lakhatùl
שטרף את הגדי שאבינו הביאshetaràf et hagdì sheavìnu hevì.
  
דזבין אבא בתרי זוזיDàzvin àba bìtrei zùzei,
חד גדיא חד גדיאkhad gadyà, khad gadyà.
  
ומה פתאום את שרה חד גדיא?Vemà pitòm at sharà khad gadyà
אביב עוד לא הגיע ופסח לא באavìv od lo higìa ufèsakh lo ba?
ומה השתנה לך, מה השתנה?Vemà hishtàna lakh, ma nishtàna?
אני השתניתי לי השנה.Anì hishtanèti li hashanà.
  
ובכל הלילות , בכל הלילות,Ubkhòl halèylot, bkhol halèylot
שאלתי רק ארבע קושיות.shaàlti rak àrba kushiyòt,
הלילה הזה יש לי עוד שאלה:halàyla hazè yesh li od sheelà:
עד מתי יימשך מעגל האימהad matàyi yimashèkh maagàl haimà?
  
הלילה הזה יש לי עוד שאלהHalàyla hazè yesh li od sheelà:
עד מתי יימשך מעגל האימהad matàyi yimashèkh maagàl haimà?
רודף ונרדף, מכה ומוכהRòdef unirdàf, makè umukè
מתי ייגמר הטירוף הזה?matàyi yigamèr haterùf hazè?
  
ומה השתנה לך , מה השתנה?Ma hishtanà lakh, ma nishtanà?
אני השתניתי לי השנה.Anì hishtanèti li hashanà.
  
הייתי פעם כבש וגדי שלוHayìti pa'àm kèves ugdì shalèv,
היום אני נמר וזאב טורף.hayòm anì namèr uzeèv torèf
הייתי כבר יונה , הייתי צבי,hayìti kvar yonà vehayìti tsvi,
היום איני יודעת מי אני.hayòm eyinì yodàat mi anì.
  
דזבין אבא בתרי זוזי,Dàzvin àba bìtrei zùzei,
חד גדיא , חד גדיא.khad gadyà, khad gadyà.
קנה אבינו גדי בשני זוזיםKanà avìnu gdi bishnèi zuzìm
שוב מתחילים מהתחלהveshùv matkhilìm mehatkhalà.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org