Lingua   

Den överlevande kommunarden

Jan Hammarlund
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Riccardo Venturi
DEN ÖVERLEVANDE KOMMUNARDENIL COMUNARDO SOPRAVVISSUTO
  
Nu samlas människor i solen och våren kommer till Paris.Ora si riunisce la gente al sole, arriva la primavera a Parigi.
Vi lever än och vi är unga, har dyrt betalat våra prisSiamo ancora vivi e giovani, il nostro prezzo lo abbiamo pagato caro
för det vi lärt oss av historien för vi har sett vad ingen serper quel che abbiamo appreso dalla storia, perché abbiamo visto quel che nessuno vede
utan att själens ljus kan slockna och aldrig nånsin tändas mer.senza che la luce dell'anima possa spegnersi per riaccendersi in qualche modo.
Här föll den sista barrikaden och de bar bort Marcel på bår.Qui è caduta l'ultima barricata, qui hanno portato via Marcel nella bara.
Jag höll dig hårt i mina armar -man är blott en gång tjugu år...Ti stringevo tra le mie braccia – solo una volta si hanno vent'anni...
  
I körsbärens tid var vinden så mjuk och himlen så vid,Nella stagione delle ciliege il vento era così lieve, il cielo così vasto,
då sjöng vi en sång och dansa en gång i körsbären tid.e cantavamo una canzone, e danzavamo una volta, nella stagione delle ciliege.
  
Ur hungerns grepp belägringsvintern var det vår nya gryning komDalla morsa della fame, dall'inverno dell'assedio sorse una nuova alba
när vi förkasta våra herrar och vände vapnen emot dem.quando cacciammo via i padroni e rivolgemmo le armi contro di loro.
Tillsammans byggde vi kommunen och många tusen till med oss.Insieme costruimmo la Comune e a migliaia si unirono a noi.
Vi hade inget att förlöra men allt att vinna på att slåss.Non avevamo niente da perdere, ma tutto da guadagnare battendoci.
Men det var dans i alla parker och det var kärlek, skratt och sång-Ma si ballava in ogni parco e c'erano amore, risa e canzoni,
det ska vi också kunna säga när vår historia skrivs en gång.anche noi lo potremo dire quando la nostra storia sarà scritta una volta.
  
”Låt oss njuta av vårens hela tjusning – snart blott ett minne återstår.”Godiamo di tutto l'incanto della primavera, presto sarà solo un ricordo.
Kärlek, ja, den är livets tjusning - man är blott en gång tjugu år.”L'amore, sì, è l'incanto della vita – solo una volta si hanno vent'anni.”
  
Två gånger sker allt i historien – en gång som fars, en tragedi...Tutto accade due volte nella volta: una come farsa, una come tragedia...
Thiers samla nya trupper mot oss med lögner och bedrägeri.Thiers ammassò nuove truppe contro di noi, con le menzogne e l'inganno.
I tio dar och tio nätter ekade skotten i ParisPer dieci notti e dieci giorni echeggiarono gli spari a Parigi
och trettitusen kommunarder blev mördade av hans milis.e trentamila comunardi furono uccisi dalla sua milizia.
Där männskor lever i förtvivlan, där männskor säljer sig för bröd,Dove la gente vive nella disperazione, dove si vende per il pane
där ska man minnas kommunarder och tända ljus för deras död.si ricorderanno i Comunardi e si accenderanno luci per la loro morte.
  
I körsbärens tid går allting så fort, som en gång förut dör blommorna bortNella stagione delle ciliege tutto va veloce, così come prima muoiono i fiori,
och drömmen är slut och våren förbi.e i sogni son finiti, la primavera è passata.
  
Och genom drömmar, genom syner som vi har fått metod att seE per mezzo dei sogni e di ciò che abbiamo imparato a considerare con metodo
skådar vi in nya tider och vi kan tyda vad som skerassistiamo a nuovi tempi e sappiamo interpretare ciò che accade
och vi ser människor marschera, och nya krig, napalm och gase vediamo uomini marciare, nuove guerre, napalm e gas
och vi ser ofattbara vapen och gift som ödelägger hav.e vediamo armi inconcepibili e veleni che distruggono i mari,
Vi ser gerrillan i Bolivia, i Algeriet och Vietnamvediamo la guerriglia in Bolivia, in Algeria e in Vietnam
och människor sjunger och studerar och ger kommunen nya namn.e la gente canta e studia, e dà alla Comune nomi nuovi
Vi ser kulturer som är nya och nya mönster, nya spelVediamo culture nuove, nuovi modelli, nuovi giochi,
men sist till slut så ser vi jorden utan herre, utran träl.ma alla fine vedremo la Terra senza padroni, senza schiavi.
  
I körsbärens tid så sjöng vi en sång.Nella stagione delle ciliege cantavamo una canzone,
Fast drömmen är slut och våren förbi, vi sjungen ännu i körsbärens tid.e anche se i sogni son finiti e la primavera è passato, ancora cantiamo nella stagione delle ciliege.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org