Lingua   

Fuadach nan Gàidheal

Henry Whyte, aka Fionn
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleAltra versione inglese (forse più letterale) trovata qui
FUADACH NAN GÀIDHEALTHE EVICTION OF THE HIGHLANDERS
  
Gur e mise tha tùrsach,I am so sad
A' caoidh cor na dùthcha,Mourning for the state of the country
'S nan seann daoine cùiseilAnd the old thrifty people
Bha cliùiteach is treun;Who were worthy and courageous.
Rinn uachdarain am fuadachLandlords evicted them
Gu fada null thar chuantan,Far over the seas;
Am fearann ga thoirt bhuapaTheir lands were taken from them
'S thoirt suas dha na fèidh.And given up to the deer.
  
'S e sud a' chulaidh-nàire,That was a matter of shame,
Bhith faicinn dhaoine làidirTo see strong people
Gam fuadach thar sàileBeing evicted over the ocean
Mar bhàrrlach gun fheum.Like useless debris;
'S am fonn a bha àlainnAnd the beautiful land
Chaidh chur fo chaoraich bhàna;Occupied by Cheviot sheep.
Tha feanntagach 's a' ghàradh,There are nettles in the garden
'S an làrach fo fheur.And the ruins covered with grass.
  
Far an robh mòran dhaoineWhere there were many men
Le 'm mnathan is le'n teaghlaich,With their wives and families,
Chan eil ach caoraich-mhaolaThere are only hornless sheep
Ri fhaotainn 'n an àit';To be found in their place.
Chan fhaicear air a' bhuailidhYou cannot see in the cattle-fold
A' bhanarach le buaraichThe milkmaid with her fetter,
No idir an crodh guaillfhionnOr the white-shouldered cattle
'S am buachaile bàn.And the fair-haired herdsman.
  
Tha 'n uiseag anns na speuranThe lark is in the skies
A' seinn a luinneig ghleusda,Singing her tuneful song,
'S gun neach a tha ga h-èisteachd,With no one listening to her
Nuair dh'èireas i àrd.As she climbs higher.
Cha till, cha till na daoine,The people will never return, never return,
Bha cridheil agus aoigheil,Who were hearty and genial;
Mar mholl air latha gaoithe,Like chaff on a windy day
Chaidh 'n sgaoileadh gu bràth.They were dispersed for ever.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org