Lingua   

אין שאַפּ, אָדער די סװעט־שאַפּ

Moris Roznfeld [Morris Rosenfeld] / מאָריס ראָזנפֿעלד
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Riccardo Venturi
אין שאַפּ, אָדער די סװעט־שאַפּIN OFFICINA, o NELLO SWEATSHOP
  
עס רױשן אין שאַפּ אַזױ װילד די מאַשינען,Qui in officina, le macchine fanno un rumore così d'inferno
אַז אָפֿטמאָל פֿאַרגעס איך אין רױש דאָס איך בין; ―Che, spesso, nel frastuono dimentico chi sono;
איך װער אין דעם שרעקלעכן טומל פֿאַרלאָרן,Mi perdo nel rumore terrificante, e mi sento
מײן איך װערט דאָרט בטל, איך װער אַ מאַשין;Come vuoto dentro: divento una macchina.
איך אַרבעט, און אַרבעט אָן חשבון,Lavoro, lavoro e lavoro, senza sosta.
עס שאַפֿט זיך, און שאַפֿט זיך, און שאַפֿט זיך אָן צאָל;Si produce e fabbrica, fabbrica e produce all'infinito:
פֿאַר װאָס? און פֿאַר װעמען? איך װײס ניט, איך פֿרעג ניט, ―Per che cosa? E per chi? Non lo so e non lo chiedo,
װי קומט אַ מאַשינע צו דענקען אַ מאָל?Una macchina, come può mai pensare?...
  
ניט דאָ קײן געפֿיל, קײן געדאַנק, קײן פֿאַרשטאַנד גאָר: -Qui, niente sentimenti, né pensieri, né ragione:
די ביטערע, בלוטיגע, אַרבעט דערשלאָגטIl lavoro duro e sanguinoso schiaccia
דאָס עדעלסטע, שײנסטע און בעסטע דאָס רײַכסטע,Ciò che è più nobile e fine, migliore e più ricco,
דאָס טיפֿסטע, דאָס העכסטע װאָס לעבן פֿאַרמאָגט.Ciò che di più profondo e elevato ha la vita.
עס שװינדן סעקונדן, מינוטן און שטונדן,Scorrono i secondi, i minuti e le ore,
גאָר זעגלשנעל לױפֿן די נעכט מיט די טעג; -I giorni e le notti volan via come una vela al vento;
איך טרײַב די מאַשין גלײַך איך װיל זײ דעריאָגן,E io fo andare la macchina quasi volessi superarli,
איך יאָג אָן אַ שׂכל, איך יאָג אָן אַ ברעגLi rincorro come un pazzo, come un forsennato.
  
דער זײגער אין װאָרקשאַפ, ער רוט ניט אַפֿילו,L'orologio in officina non si ferma mai,
ער װײסט אַלץ, און קלאַפּט אַלץ, און װעקט נאָכאַנאַנד; -Indica tutto, ticchetta tutto, tiene sempre svegli;
געזאָגט האָט אַ מענטש מיר אַ מאָל די באַדײַטונג:Mi ha detto uno, una volta, che cosa vuol dire
זײַן װײסן און װעקן, דאָרט לײגט אַ פֿאַרשטאַנד;Quel suo indicare e tener svegli: c'è un motivo preciso.
נאָר עטװאָס געדענקט זיך מיר, פּונקט װי פֿון חלום; -Mi ricordo qualcosa, quasi fosse un sogno:
דער זײגער, ער װעקט אין מיר לעבן און זין,L'orologio risvegliava in me la vita e i sensi
און נאָך עפּעס, - איך האָב פֿאַרגעסן, - ניט פֿרעגט עס!E ancora qualcosa – ma non ricordo più, non chiedetemelo!
איך װײס ניט, איך װײס ניט, איך בין אַ מאַשין!...Non lo so, non lo so, io sono una macchina!...
  
און צײַטנװײַז װען איך דערהער שױן דעם זײגערE alle volte, quando sto ascoltando l'orologio
פֿאַרשטײ איך גאַנץ אַנדערס זײַן װײַסן, זײַן שפּראַך,Sembra che mi parli, e capisco quel che dice:
מיר דאַכט, אַז עס נוקעט מיך אומרו,Mi sembra che il suo ticchettio da impazzire
'ך זאָל אַרבעטן, אַרבעטן, מערער אַ סך.Mi spinga a lavorare, sgobbare, faticare di più.
איך הער אין זײַן טאָן נאָר דעם באָס װילדן בײזער.Sento in quel ticchettio come la voce aspra del boss,
זײַן פֿינסטערן קוק אין די װײַסער די צװײ; -Come lui mi guarda cupo e dritto negli occhi;
דער זײגער, מיר סקרוכעט, מיר דאַכט אַז ער טרײַבט מיךL'orologio -tremo!- sembra che mi spinga
און רופֿט מיך: “מאַשינע!”, און שרײַט צו מיר: “נײ!”...E mi chiama “Macchina!”, e mi grida “Cuci!”
  
נאָר דאַן װען'ס איז שטילער דער װילדער געטומל,Solo quando il frastuono tremendo cessa
אַװעק איז דער מײַסטער אין מיטאַגצײַטשטונד,E il boss se ne va per la pausa pranzo,
אָ, הײבט אין קאָפּ בײַ מיר גלײַך אָן צו טאָגן,Allora nella mia testa è come sorgesse l'alba,
אין הערצן צו ציען, - איך פֿיל דאַן מײַן װוּנד; -E dentro di me mi sento ancor più ferito.
און ביטערע טרערן, און זודיקע טרײנעןE piango lacrime amare e brucianti
באָנעצן מײַן מאָגערען מיטאַג, מײַן ברױט, -Che bagnano il mio magro pasto e il pane,
עס װערגט מיך, איך קען ניט מער עסען, איך קען ניט!Mi soffocano...Non ce la fo più a mangiare, non posso!
אָ, שרעקליכע פּראַצע! אָ, ביטערע נױט!Che orribile pena mi viene dal nero bisogno!
  
'ס דערשײַנט מיר די שאַפּ מיטאָגצײַטשטונדעA mezzogiorno l'officina mi sembra
אַ בלוטיגע שלאַכטפֿעלד, װען דאַרט װערד גערוט:Un campo di guerra dopo la battaglia:
אַרום און אַרום זע איך ליגן הרוגים,Intorno a me vedo i caduti a terra
עס לאַרעמט פֿון ד'ערד דאָס פֿאַרגאָסנע בלוט...E dal suolo urla il sangue versato.
אײן װײַלע, און באַלט װערד געפּױקט אַ טרעװאָגע,Un attimo, ed ecco che suona la sirena,
די טױטע דערװאַכן, עס לעבט אױף די שלאַכט,I morti si svegliano e la battaglia ricomincia:
עס קעמפֿן די טרופּעס פֿאַר פֿרעמדע, פֿאַר פֿרעמדע,I cadaveri combattono per degli stranieri,
און שטרײַטן, און פֿאַלן, און זינקן אין נאַכט.E lottano, e muoiono, e annegano nel buio.
  
איך קוק אױף דעם קאַמף־פּלאַן מיט ביטערן צרהן,Osservo il massacro con rabbia profonda,
מיט שרעק, מיט נקמה, מיט העלישער פּײַן; ―Con orrore, con dolore, con voglia di vendetta;
דער זײגער, יעצט הער איך אים ריכטיק, ער װעקט עס;Ma ora sento l'orologio che dice -e lo sento!-
“אַ סוף צו די קנעכטשאַפֿט, אַ סוף זאָל עס זײַן!”“Basta con questa schiavitù, deve finire!”
ער מינטערט אין מיר מײַן פֿאַרשטאַנד, די געפֿילן,E risveglia i me i sensi e la ragione,
און װײַזט װי עס לױפֿן די שטונדן אַהין;Mi mostra quanto il tempo ormai vola via;
אַן עלנטער בלײַב איך, װי לאַנג איך װעל שװײַגן,Resterò un disgraziato finché tacerò,
פֿאַרלאָרן, װי לאַנג איך פֿאַרבלײַב װאָס איך בין...Sarò perso al mondo, se resterò quel che sono.
  
דער מענטש װעלכער שלאָפֿט אין מיר, הײבט אָן דערװאַכן,L'uomo che dorme in me comincia a svegliarsi
דער קנעכט, װעלכער װאַכט אין מיר, שלאָפֿט דאַכט זיך אײַן; ―E lo schiavo in me comincia a addormentarsi;
אַצינד איז די ריכטיקע שטונדע געקומען!Adesso è arrivata l'ora giusta!
אַ סוף צו דעם עלנט, אַ סוף זאָל עס זײַן!...Basta con la miseria, deve finire!
נאָר פּלוצלינג ― דער װיסטל, דער באָס ― אַ טרעװאָגע!Ma, all'improvviso, il fischio: allarme, il boss!
איך װער אָן דעם שׂכל, פֿאַרגעס, װוּ איך בין, ―Di nuovo forsennato, dimentico chi sono.
עס טומלט, מען קאַמפֿט, אָ, מײַן איך איז פֿאַרלאָרן, ―Frastuono, battaglia; e ancora mi perdo,
איך װײס ניט, מיך אַרט ניט, איך בין אַ מאַשין... .Non so, non importa. Io sono una macchina.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org