Lingua   

אין שאַפּ, אָדער די סװעט־שאַפּ

Moris Roznfeld [Morris Rosenfeld] / מאָריס ראָזנפֿעלד
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleIl testo traslitterato:
אין שאַפּ, אָדער די סװעט־שאַפּIN SHAP, oder DI SVET-SHAP
  
עס רױשן אין שאַפּ אַזױ װילד די מאַשינען,Es royshn in shap azoy vild di mashinen,
אַז אָפֿטמאָל פֿאַרגעס איך אין רױש דאָס איך בין; ―Az oftmol farges ikh in roysh, dos ikh bin;-
איך װער אין דעם שרעקלעכן טומל פֿאַרלאָרן,Ikh ver in dem shreklekhn tuml farlorn -
מײן איך װערט דאָרט בטל, איך װער אַ מאַשין;Mayn ikh vert dort botel, ikh ver a mashin':
איך אַרבעט, און אַרבעט אָן חשבון,Ikh arbet, un arbet, un arbet, on kheshbn.
עס שאַפֿט זיך, און שאַפֿט זיך, און שאַפֿט זיך אָן צאָל;Es shaft zikh, un shaft zikh, un shaft zikh on tsol:
פֿאַר װאָס? און פֿאַר װעמען? איך װײס ניט, איך פֿרעג ניט, ―Far vos? Un far vemen? Ikh veys nit, ikh freg nit,-
װי קומט אַ מאַשינע צו דענקען אַ מאָל?Vi kumt a mashine tsu denkn a mol?......
  
ניט דאָ קײן געפֿיל, קײן געדאַנק, קײן פֿאַרשטאַנד גאָר: -Nit do keyn gefil, keyn gedank, keyn farshtand gor:-
די ביטערע, בלוטיגע, אַרבעט דערשלאָגטDi bitere, blutige arbet dershlogt
דאָס עדעלסטע, שײנסטע און בעסטע דאָס רײַכסטע,Dos edelste, sheynste un beste dos raykhste,
דאָס טיפֿסטע, דאָס העכסטע װאָס לעבן פֿאַרמאָגט.Dos tifste, dos hekhste vos lebn farmogt.
עס שװינדן סעקונדן, מינוטן און שטונדן,Es shvindn sekundn, minutn un shtundn,
גאָר זעגלשנעל לױפֿן די נעכט מיט די טעג; -Gor zeglshnel loyfn di nekht mit di teg;-
איך טרײַב די מאַשין גלײַך איך װיל זײ דעריאָגן,Ikh trayb di mashin' glaykh ikh vil zey deryogn,
איך יאָג אָן אַ שׂכל, איך יאָג אָן אַ ברעגIkh yog on a seykhl, ikh yog on a breg
  
דער זײגער אין װאָרקשאַפ, ער רוט ניט אַפֿילו,Der zeyger in vorkshap, er rut nit afile,
ער װײסט אַלץ, און קלאַפּט אַלץ, און װעקט נאָכאַנאַנד; -Er veyst alts, un klapt alts, un vekt nokhanand;-
געזאָגט האָט אַ מענטש מיר אַ מאָל די באַדײַטונג:Gezogt hot a mentsh mir a mol di badaytung:
זײַן װײסן און װעקן, דאָרט לײגט אַ פֿאַרשטאַנד;Zayn veysn un vekn, dort leygt a farshtand;
נאָר עטװאָס געדענקט זיך מיר, פּונקט װי פֿון חלום; -Nor etvos gedenkt zikh mir, punkt vi fun kholem;-
דער זײגער, ער װעקט אין מיר לעבן און זין,Der zeyger, er vekt in mir lebn un zin,
און נאָך עפּעס, - איך האָב פֿאַרגעסן, - ניט פֿרעגט עס!Un nokh epes, - ikh hob fargesn, - nit fregt es!
איך װײס ניט, איך װײס ניט, איך בין אַ מאַשין!...Ikh veys nit, ikh veys nit, ikh bin a mashin´!....
  
און צײַטנװײַז װען איך דערהער שױן דעם זײגערUn tsaytnvayz ven ikh derher shoyn dem zeyger
פֿאַרשטײ איך גאַנץ אַנדערס זײַן װײַסן, זײַן שפּראַך,Farshtey ikh gants anders zayn vaysn, zayn shprakh,
מיר דאַכט, אַז עס נוקעט מיך אומרו,Mir dakht, az es nuket mikh dortn der umru,
'ך זאָל אַרבעטן, אַרבעטן, מערער אַ סך.´kh zol arbetn, arbetn merer asakh.
איך הער אין זײַן טאָן נאָר דעם באָס װילדן בײזער.Ikh her in zayn ton nor dem bos vildn beyzer.
זײַן פֿינסטערן קוק אין די װײַסער די צװײ; -Zayn finstern kuk in di vayser di tsvey;-
דער זײגער, מיר סקרוכעט, מיר דאַכט אַז ער טרײַבט מיךDer zeyger, mir skrukhet, mir dakht az er traybt mikh
און רופֿט מיך: “מאַשינע!”, און שרײַט צו מיר: “נײ!”...Un ruft mikh: "Mashine!" un shrayt tsu mir: "Ney!"...
  
נאָר דאַן װען'ס איז שטילער דער װילדער געטומל,Nor dan ven´s iz shtiler der vilder getuml,
אַװעק איז דער מײַסטער אין מיטאַגצײַטשטונד,Avek iz der mayster in mitogtsaytshtund,
אָ, הײבט אין קאָפּ בײַ מיר גלײַך אָן צו טאָגן,O, dan heybt in kop bay mir glaykh on tsu togn,
אין הערצן צו ציען, - איך פֿיל דאַן מײַן װוּנד; -In hertsn tsu tsien, -ikh fil dan mayn vund;-
און ביטערע טרערן, און זודיקע טרײנעןUn bitere trern, un zudike treynen
באָנעצן מײַן מאָגערען מיטאַג, מײַן ברױט, -Banetsn mayn mogeren mitag, mayn broyt,-
עס װערגט מיך, איך קען ניט מער עסען, איך קען ניט!Es vergt mikh, ikh ken nit mer esen, ikh ken nit!
אָ, שרעקליכע פּראַצע! אָ, ביטערע נױט!O, shreklikhe pratse! O, bitere noyt!
  
'ס דערשײַנט מיר די שאַפּ מיטאָגצײַטשטונדע´s Dershaynt mir di shap in der mitogtsaytshtunde
אַ בלוטיגע שלאַכטפֿעלד, װען דאַרט װערד גערוט:A blutige shlakhtfeld, ven dort verd gerut:
אַרום און אַרום זע איך ליגן הרוגים,Arum un arum ze ikh lign harugim,
עס לאַרעמט פֿון ד'ערד דאָס פֿאַרגאָסנע בלוט...Es laremt fun d'erd dos fargosne blut...
אײן װײַלע, און באַלט װערד געפּױקט אַ טרעװאָגע,Eyn vayle, un balt verd gepoykt a trevoge,
די טױטע דערװאַכן, עס לעבט אױף די שלאַכט,Di toyte dervakhn, es lebt oyf di shlakht,
עס קעמפֿן די טרופּעס פֿאַר פֿרעמדע, פֿאַר פֿרעמדע,Es kemfn di trupes far fremde, far fremde,
און שטרײַטן, און פֿאַלן, און זינקן אין נאַכט.Un shtraytn, un faln, un zinkn in nakht.
  
איך קוק אױף דעם קאַמף־פּלאַן מיט ביטערן צרהן,Ikh kuk af dem kamfplats mit biteren tsoren,
מיט שרעק, מיט נקמה, מיט העלישער פּײַן; ―Mit shrek, mit nekome, mit helisher payn ;-
דער זײגער, יעצט הער איך אים ריכטיק, ער װעקט עס;Der zeyger, yetst hor ikh im rikhtik,er vekt es:
“אַ סוף צו די קנעכטשאַפֿט, אַ סוף זאָל עס זײַן!”"A sof tsu di knekhtshaft, a sof zol es zayn!"
ער מינטערט אין מיר מײַן פֿאַרשטאַנד, די געפֿילן,Er muntert in mir mayn farshtand, di gefiln,
און װײַזט װי עס לױפֿן די שטונדן אַהין;Un vayzt vi es loyfn di shtundn ahin;
אַן עלנטער בלײַב איך, װי לאַנג איך װעל שװײַגן,An elender blayb ikh, vi lang ikh vel shvaygn,
פֿאַרלאָרן, װי לאַנג איך פֿאַרבלײַב װאָס איך בין...Farlorn, vi lang ikh farblayb, vos ikh bin...
  
דער מענטש װעלכער שלאָפֿט אין מיר, הײבט אָן דערװאַכן,Der mentsh, velkher shloft in mir, hobt on dervakhn,
דער קנעכט, װעלכער װאַכט אין מיר, שלאָפֿט דאַכט זיך אײַן; ―Der knekht, velkher vakht in mir, shloft dort zikh ayn;-
אַצינד איז די ריכטיקע שטונדע געקומען!Atsind iz di rikhtike shtunde gekumen!
אַ סוף צו דעם עלנט, אַ סוף זאָל עס זײַן!...A sof tsu dem elnt, a sof zol es zayn!....
נאָר פּלוצלינג ― דער װיסטל, דער באָס ― אַ טרעװאָגע!Nor plutsling - der vistl, der bos, - a trevoge!
איך װער אָן דעם שׂכל, פֿאַרגעס, װוּ איך בין, ―Ikh ver on dem seykhl, farges, vu ikh bin,-
עס טומלט, מען קאַמפֿט, אָ, מײַן איך איז פֿאַרלאָרן, ―Es tumlt, men kemft, o, mayn ikh iz farlorn,-
איך װײס ניט, מיך אַרט ניט, איך בין אַ מאַשין... .Ikh veys nit, mikh art nit, ikh bin a mashin...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org