Lingua   

אין שאַפּ, אָדער די סװעט־שאַפּ

Moris Roznfeld [Morris Rosenfeld] / מאָריס ראָזנפֿעלד
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione inglese da “Songs of Labor and Other Poems” di Mor...
אין שאַפּ, אָדער די סװעט־שאַפּIN THE SWEAT-SHOP (IN THE FACTORY)
  
עס רױשן אין שאַפּ אַזױ װילד די מאַשינען,Oh, here in the shop the machines roar so wildly,
אַז אָפֿטמאָל פֿאַרגעס איך אין רױש דאָס איך בין; ―That oft, unaware that I am, or have been,
איך װער אין דעם שרעקלעכן טומל פֿאַרלאָרן,I sink and am lost in the terrible tumult;
מײן איך װערט דאָרט בטל, איך װער אַ מאַשין;And void is my soul... I am but a machine.
איך אַרבעט, און אַרבעט אָן חשבון,I work and I work and I work, never ceasing;
עס שאַפֿט זיך, און שאַפֿט זיך, און שאַפֿט זיך אָן צאָל;Create and create things from morning till e'en;
פֿאַר װאָס? און פֿאַר װעמען? איך װײס ניט, איך פֿרעג ניט, ―For what?--and for whom--Oh, I know not! Oh, ask not!
װי קומט אַ מאַשינע צו דענקען אַ מאָל?Who ever has heard of a conscious machine?
  
ניט דאָ קײן געפֿיל, קײן געדאַנק, קײן פֿאַרשטאַנד גאָר: -No, here is no feeling, no thought and no reason;
די ביטערע, בלוטיגע, אַרבעט דערשלאָגטThis life-crushing labor has ever supprest
דאָס עדעלסטע, שײנסטע און בעסטע דאָס רײַכסטע,The noblest and finest, the truest and richest,
דאָס טיפֿסטע, דאָס העכסטע װאָס לעבן פֿאַרמאָגט.The deepest, the highest and humanly best.
עס שװינדן סעקונדן, מינוטן און שטונדן,The seconds, the minutes, they pass out forever,
גאָר זעגלשנעל לױפֿן די נעכט מיט די טעג; -They vanish, swift fleeting like straws in a gale.
איך טרײַב די מאַשין גלײַך איך װיל זײ דעריאָגן,I drive the wheel madly as tho' to o'ertake them,--
איך יאָג אָן אַ שׂכל, איך יאָג אָן אַ ברעגGive chase without wisdom, or wit, or avail.
  
דער זײגער אין װאָרקשאַפ, ער רוט ניט אַפֿילו,The clock in the workshop,--it rests not a moment;
ער װײסט אַלץ, און קלאַפּט אַלץ, און װעקט נאָכאַנאַנד; -It points on, and ticks on: Eternity--Time;
געזאָגט האָט אַ מענטש מיר אַ מאָל די באַדײַטונג:And once someone told me the clock had a meaning,--
זײַן װײסן און װעקן, דאָרט לײגט אַ פֿאַרשטאַנד;Its pointing and ticking had reason and rhyme.
נאָר עטװאָס געדענקט זיך מיר, פּונקט װי פֿון חלום; -And this too he told me,--or had I been dreaming,--
דער זײגער, ער װעקט אין מיר לעבן און זין,The clock wakened life in one, forces unseen,
און נאָך עפּעס, - איך האָב פֿאַרגעסן, - ניט פֿרעגט עס!And something besides;... I forget what; Oh, ask not!
איך װײס ניט, איך װײס ניט, איך בין אַ מאַשין!...I know not, I know not, I am a machine.
  
און צײַטנװײַז װען איך דערהער שױן דעם זײגערAt times, when I listen, I hear the clock plainly;--
פֿאַרשטײ איך גאַנץ אַנדערס זײַן װײַסן, זײַן שפּראַך,The reason of old--the old meaning--is gone!
מיר דאַכט, אַז עס נוקעט מיך אומרו,The maddening pendulum urges me forward
'ך זאָל אַרבעטן, אַרבעטן, מערער אַ סך.To labor and labor and still labor on.
איך הער אין זײַן טאָן נאָר דעם באָס װילדן בײזער.The tick of the clock is the Boss in his anger!
זײַן פֿינסטערן קוק אין די װײַסער די צװײ; -The face of the clock has the eyes of a foe;
דער זײגער, מיר סקרוכעט, מיר דאַכט אַז ער טרײַבט מיךThe clock--Oh, I shudder--dost hear how it drives me?
און רופֿט מיך: “מאַשינע!”, און שרײַט צו מיר: “נײ!”...It calls me "Machine!" and it cries to me "Sew!"
  
נאָר דאַן װען'ס איז שטילער דער װילדער געטומל,At noon, when about me the wild tumult ceases,
אַװעק איז דער מײַסטער אין מיטאַגצײַטשטונד,And gone is the master, and I sit apart,
אָ, הײבט אין קאָפּ בײַ מיר גלײַך אָן צו טאָגן,And dawn in my brain is beginning to glimmer,
אין הערצן צו ציען, - איך פֿיל דאַן מײַן װוּנד; -The wound comes agape at the core of my heart;
און ביטערע טרערן, און זודיקע טרײנעןAnd tears, bitter tears flow; ay, tears that are scalding;
באָנעצן מײַן מאָגערען מיטאַג, מײַן ברױט, -They moisten my dinner--my dry crust of bread;
עס װערגט מיך, איך קען ניט מער עסען, איך קען ניט!They choke me,--I cannot eat;--no, no, I cannot!
אָ, שרעקליכע פּראַצע! אָ, ביטערע נױט!Oh, horrible toil I born of Need and of Dread.
  
'ס דערשײַנט מיר די שאַפּ מיטאָגצײַטשטונדעThe sweatshop at mid-day--I'll draw you the picture:
אַ בלוטיגע שלאַכטפֿעלד, װען דאַרט װערד גערוט:A battlefield bloody; the conflict at rest;
אַרום און אַרום זע איך ליגן הרוגים,Around and about me the corpses are lying;
עס לאַרעמט פֿון ד'ערד דאָס פֿאַרגאָסנע בלוט...The blood cries aloud from the earth's gory breast.
אײן װײַלע, און באַלט װערד געפּױקט אַ טרעװאָגע,A moment... and hark! The loud signal is sounded,
די טױטע דערװאַכן, עס לעבט אױף די שלאַכט,The dead rise again and renewed is the fight...
עס קעמפֿן די טרופּעס פֿאַר פֿרעמדע, פֿאַר פֿרעמדע,They struggle, these corpses; for strangers, for strangers!
און שטרײַטן, און פֿאַלן, און זינקן אין נאַכט.They struggle, they fall, and they sink into night.
  
איך קוק אױף דעם קאַמף־פּלאַן מיט ביטערן צרהן,I gaze on the battle in bitterest anger,
מיט שרעק, מיט נקמה, מיט העלישער פּײַן; ―And pain, hellish pain wakes the rebel in me!
דער זײגער, יעצט הער איך אים ריכטיק, ער װעקט עס;The clock--now I hear it aright!--It is crying:
“אַ סוף צו די קנעכטשאַפֿט, אַ סוף זאָל עס זײַן!”"An end to this bondage! An end there must be!"
ער מינטערט אין מיר מײַן פֿאַרשטאַנד, די געפֿילן,It quickens my reason, each feeling within me;
און װײַזט װי עס לױפֿן די שטונדן אַהין;It shows me how precious the moments that fly.
אַן עלנטער בלײַב איך, װי לאַנג איך װעל שװײַגן,Oh, worthless my life if I longer am silent,
פֿאַרלאָרן, װי לאַנג איך פֿאַרבלײַב װאָס איך בין...And lost to the world if in silence I die.
  
דער מענטש װעלכער שלאָפֿט אין מיר, הײבט אָן דערװאַכן,The man in me sleeping begins to awaken;
דער קנעכט, װעלכער װאַכט אין מיר, שלאָפֿט דאַכט זיך אײַן; ―The thing that was slave into slumber has passed:
אַצינד איז די ריכטיקע שטונדע געקומען!Now; up with the man in me! Up and be doing!
אַ סוף צו דעם עלנט, אַ סוף זאָל עס זײַן!...No misery more! Here is freedom at last!
נאָר פּלוצלינג ― דער װיסטל, דער באָס ― אַ טרעװאָגע!When sudden: a whistle!--the Boss--an alarum!--
איך װער אָן דעם שׂכל, פֿאַרגעס, װוּ איך בין, ―I sink in the slime of the stagnant routine;--
עס טומלט, מען קאַמפֿט, אָ, מײַן איך איז פֿאַרלאָרן, ―There's tumult, they struggle, oh, lost is my ego;--
איך װײס ניט, מיך אַרט ניט, איך בין אַ מאַשין... .I know not, I care not, I am a machine!...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org