Lingua   

Банька по-белому

Vladimir Semënovič Vysotskij / Владимир Семёнович Высоцкий
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione ucraina di Volodimir Ljaškevič (2004)
БАНЬКА ПО-БЕЛОМУ

Протопи ты мне баньку по-белому -
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю.
На полати у самого краюшка
Я сомненья в себе истреблю.
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный - и все позади.
И наколка времëн культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне угорелому
Пар горячий развяжет язык.

Сколько веры и лесу повалено,
Сколь изведано горя и трасс,
А на левой груди профиль Сталина,
А на правой - Маринка анфас.
Эх, за веру мою беззаветную
Сколько лет "отдыхал" я в "раю"!
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.

Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне угорелому
Пар горячий развяжет язык.

Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: "Пособи!"
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.
А потом на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили
Так, чтоб слышал как рвутся сердца.

Не топи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне угорелому
Пар горячий развяжет язык.

Ох, знобит от рассказа дотошного,
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного прошлого
Окунаюсь в горячий туман.
Застучали мне мысли под темечком,
Получилось, я зря им клеймëн!
И хлещу я берëзовым веничком
По наследию мрачных времëн.

Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне угорелому
Пар горячий развяжет язык.
БАНЬКА ПО-БІЛОМУ

Протопи ж мені баньку по-білому!
Я від білого світу відвик,
угорю я, й мені угорілому
пар гарячий розв’яже язик.

Протопи мені баньку, хазяєчко!
Розпечу я себе, розпалю!
Й на полоці, у самого краєчку,
в собі сумніви я подавлю.
Розімлію я до непристойності,
ківш холодний - й позаду усе,
і наколка часів культу пильністю
понад серцем напружить лице.

Протопи ж мені баньку по-білому!
я від білого світу відвик,
угорю я, й мені угорілому
пар гарячий розв’яже язик.

Скільки віри і лісу повалено,
скільки звідано горя і трас,
а на лівій груді профіль Сталіна,
а на правій - Маринка анфас.
Ех, за віру мою беззавітну та
стільки літ спочивав у раю!
Проміняв на життя безпросвітне я
несусвітну ту дурість свою.

Протопи ж мені баньку по-білому!
Я від білого світу відвик.
Угорю я, й мені угорілому
пар гарячий розв’яже язик.

І пригадую, як рано-раненько
брату крикнути встиг: “Пособи!”
І мене охоронці красивенькі
повезли із Сибіру в Сибір!
А затим на кар’єрах, трясинах, і
наковтавшись і сліз і сирця,
біля серця кололи ми профілі
щоби чув він, як рвуться серця!

Не топи ж мені баньку по-білому!
Я від білого світу відвик.
Угорю я, й мені угорілому
пар гарячий розв’яже язик.

Ох, знобить від казання докладного,
пар прогнав думи враз від ума,
і з імли крижаного минулого
поринаю в гарячий туман.
Та помчали думки попід тім’ячком:
знать, дарма я таврований Ним,
і шмагаю березовим віничком
по здобуткам тих мрячних часин.

Протопи ж мені баньку по-білому!
Я від білого світу відвик.
Угорю я, й мені угорілому
пар гарячий розв’яже язик.

BAŃKA PO-BILOMU

Protopi ž meni bańku po-bilomu!
Ja vid biloho svitu vidvik,
uhorju ja, j meni uhorilomu
par harjačyj rozv'jaže jazyk.

Protopi meni bańku, xazjaêčko!
Rozpeču ja sebe, rozpalju!
J na poloci, u samoho kraêčku,
v sobi sumnivi ja podavlju.
Rozimiju ja do neprystojnosti,
kivš xolodnyj – j pozadu use,
i nakolka časiv kul'tu pyl'nistju
ponad sercem napružit' lice.

Protopi ž meni bańku po-bilomu!
Ja vid biloho svitu vidvik,
uhorju ja, j meni uhorilomu
par harjačyj rozv'jaže jazyk.

Skil'ky viry i lisu povaleno,
skil'ky zvidano horja i tras,
a na livij grudi profil' Stalina,
a na pravij – Marynka anfas.
Ex, za viru moju bezzavitnu ta
stil'ky lit spočivav u raju!
Prominjav na žittja bezprosvitne ja
nesusvitnu tu durist' svoju.

Protopi ž meni bańku po-bilomu!
Ja vid biloho svitu vidvik.
Uhorju ja, j meni uhorilomu
par harjačyj rozv'jaže jazyk.

I prihaduju, jak rano-raneńko
bratu kryknuty vstih: “Posobi!”
I mene oxoronci krasyveńki
povezly iz Sybiru b Sybir!
A zatym na kar'êrax, trjasynax, i
nakovtavšiś i sliz i syrcja,
bilja sercja kololy my profili
šćoby čuv vin, jak rvut'sja sercja!

Ne topi ž meni bańku po-bilomu!
Ja vid biloho svitu vidvik.
Uhorju ja, j meni uhorilomu
par harjačyj rozv'jaže jazyk.

Ox, znobyt' vid kazannja dokladnoho,
par prohnav dumi vraz vid uma,
i z imly kryžaloho minuloho
porynaju v harjačyj tuman.
Ta pomčaly dumki popid tim'jačkom:
znat', darma ja tavrovanyj Nym,
i šmahaju berezovym vinyčkom
po zdobutkam tyx mrjačnyx časyn.

Protopi ž meni bańku po-bilomu!
Ja vid biloho svitu vidvik.
Uhorju ja, j meni uhorilomu
par harjačyj rozv'jaže jazyk.
Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org