Language   

兵车行

Dù Fǔ / 杜 甫
Back to the song page with all the versions


Trascrizione in pinyin da Chinese Poems.‎

SONG OF THE WAGONS (or BALLAD OF THE ARMY CARTS)‎


Wagons rumble rumble
Hhorses whinny whinny
Foot person bow arrow each at waist
Father mother wife children go mutual see off
Dust dust not see Xianyang bridge
Pull clothes stamp foot bar way weep
Weep sound directly up strike clouds clouds
Road side passerby ask foot person
Foot person only say mark down often
Some from ten five north guard river
Even until four ten west army fields
Leave time village chief give bind head
Return come head white go back garrison border
Border post shed blood become sea water
Warlike emperor expand border idea no end
Gentleman not see Han homes hill east two hundred districts
‎1000 villages 10000 hamlets grow thorns trees
Though be strong women hold hoe plough
Seed grow dyked field not order
Besides again Qin soldier withstand bitter fighting
Be driven not different dogs and chickens
Venerable elder though be ask
Battle person dare state bitterness
Even like this year winter
Not stop pass west soldier
District official urgent demand tax
Tax tax way how pay
True know produce males bad
Contrast be produce females good
Produce female still get married neighbour
Produce male bury follow hundred grass
Gentleman not see Qinghai edge
Past come white skeleton no person gather
New ghost vexed injustice old ghosts weep
Heaven dark rain wet sound screech screech

BĪNG CHĒ XÍNG

chē lín lín
mǎ xiāo xiāo
xíng rén gōng jiàn gè zài yāo
yē niáng qī zǐ zǒu xiāng sòng
chén āi bú jiàn xián yáng qiáo
qiān yī dùn zú lán dào kū
kū shēng zhí shàng gān yún xiāo
dào páng guò zhě wèn xíng rén
xíng rén dàn yún diǎn xíng pín
huò cóng shí wǔ běi fáng hé
biàn zhì sì shí xī yíng tián
qù shí lǐ zhèng yǔ guǒ tóu
guī lái tóu bái huán shù biān
biān tíng liú xuè chéng hǎi shuǐ
wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ
jūn bù wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu
qiān cūn wàn luò shēng jīng qǐ
zòng yǒu jiàn fù bǎ chú lí
hé shēng lǒng mǔ wú dōng xī
kuàng fù qín bīng nài kǔ zhàn
bèi qū bú yì quǎn yǔ jī
zhǎng zhě suī yǒu wèn
yì fū gǎn shēn hèn
qiě rú jīn nián dōng
wèi xiū guān xī zú
xiàn guān jí suǒ zū
zū shuì cóng hé chū
xìn zhī shēng nán è
fǎn shì shēng nǚ hǎo
shēng nǚ yóu dé jià bǐ lín
shēng nán mái mò suí bǎi cǎo
jūn bú jiàn qīng hǎi tóu
gǔ lái bái gǔ wú rén shōu
xīn guǐ fán yuàn jiù guǐ kū
tiān yīn yǔ shī shēng jiū jiūBack to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org