Language   

兵车行

Dù Fǔ / 杜 甫
Back to the song page with all the versions


OriginalTrascrizione in pinyin da Chinese Poems.‎
兵车行兵车行
车辚辚
马萧萧
行人弓箭各在腰
耶娘妻子走相送
尘埃不见咸阳桥
牵衣顿足阑道哭
哭声直上干云霄
道傍过者问行人
行人但云点行频
或从十五北防河
便至四十西营田
去时里正与裹头
归来头白还戍边
边亭流血成海水
武皇开边意未已
君不闻汉家山东二百州
千村万落生荆杞
纵有健妇把锄犁
禾生陇亩无东西
况复秦兵耐苦战
被驱不异犬与鸡
长者虽有问
役夫敢申恨
且如今年冬
未休关西卒
县官急索租
租税从何出
信知生男恶
反是生女好
生女犹得嫁比邻
生男埋没随百草
君不见青海头
古来白骨无人收
新鬼烦冤旧鬼哭
天阴雨湿声啾啾
BĪNG CHĒ XÍNG

chē lín lín
mǎ xiāo xiāo
xíng rén gōng jiàn gè zài yāo
yē niáng qī zǐ zǒu xiāng sòng
chén āi bú jiàn xián yáng qiáo
qiān yī dùn zú lán dào kū
kū shēng zhí shàng gān yún xiāo
dào páng guò zhě wèn xíng rén
xíng rén dàn yún diǎn xíng pín
huò cóng shí wǔ běi fáng hé
biàn zhì sì shí xī yíng tián
qù shí lǐ zhèng yǔ guǒ tóu
guī lái tóu bái huán shù biān
biān tíng liú xuè chéng hǎi shuǐ
wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ
jūn bù wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu
qiān cūn wàn luò shēng jīng qǐ
zòng yǒu jiàn fù bǎ chú lí
hé shēng lǒng mǔ wú dōng xī
kuàng fù qín bīng nài kǔ zhàn
bèi qū bú yì quǎn yǔ jī
zhǎng zhě suī yǒu wèn
yì fū gǎn shēn hèn
qiě rú jīn nián dōng
wèi xiū guān xī zú
xiàn guān jí suǒ zū
zū shuì cóng hé chū
xìn zhī shēng nán è
fǎn shì shēng nǚ hǎo
shēng nǚ yóu dé jià bǐ lín
shēng nán mái mò suí bǎi cǎo
jūn bú jiàn qīng hǎi tóu
gǔ lái bái gǔ wú rén shōu
xīn guǐ fán yuàn jiù guǐ kū
tiān yīn yǔ shī shēng jiū jiū


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org