Lingua   

’Â çímma

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione sarda (Campidanese) / Sardinian (Campidanese) translation...
’Â ÇÍMMASA ÇIMMA
  
Ti t'adesciâe 'nsce l'éndegu du matin,T’ind’as a scirai a su biaitu ‘e su spanigadroxiu,
Ch'á luxe a l'à 'n pé 'n tèra e l'átrù i mà...Chi sa luxi tenit unu pei in terra e s’atru in mari...
Ti t'ammiâe a ou spégiu de 'n tianin,T’as a castiai a su sprigu de unu tianeddu,
Ou çé ou s'amnià a ou spegiu dâ ruzà.Su xelu s’at a castiai a su sprigu de s’arrosara.
  
Ti mettiâe ou brûggu réddenu'nte 'n cantùn,As a ponni sa scova strantaxa in d’un’arrenconi,
Che se d'â cappa a sgûggia 'n cuxin-a á stria,Chi si de sa ziminera ‘ndi calat in coxina sa brùscia,
A xeûa de cuntà 'e págge che ghe sun,A fortza de contai is pallixeddas ch’inci funt,
'A çimma a l'è za pinn-a, a l'è za cûxia.Sa çimma [1] est giai prena, est giai cosia.
  
Çé serén, tèra scûa,
Celu serenu, terra scuria,
Carne ténia, nu fâte néigra,Petza moddi, no ti fetzas niedda,
Nu turnâ dûa.No torris tostara.
Bell'oueggé, strapunta de tûttu bun,Bellu cabidali, unfrau de dogna beni ‘e cosa,
Prima de battezála 'ntou prebuggiun,Prima de ddu batiai in s’erbùgiu aresti,
Cun dui aguggiuîn, dritu 'n púnta de pé,Cun duus puncionis, cìrdinu in punta ‘e pei,
Da súrvia 'n zû, fitu ti 'a punziggè.De basciu in susu deretu dd’as a strumbulai.
  
Àia de lûn-a végia, de ciaêu de négia,Aria de luna bècia, de crarori ‘e nèula,
Ch'ou cégu ou pèrde 'a testa, l'âse ou senté,Chi su scolanu inci perdit sa conca, su burricu su caminu,
Oudú de mà miscióu de pèrsa légia,Fragu de mari ammisturau cun pèrsiga lèbia,
Cos'âtru fâ? Cos'âtru dàghe a ou çé?It’ap’a fai? Ita dd’ap’a donai in prus a su xelu?
  
Çé serén, tèra scûa,
Celu serenu, terra scuria,
Carne ténia, nu fâte néigra,Petza moddi, no ti fetzas niedda,
Nu turnâ dûa.No torris tostara.
E 'nt'ou núme de Maria,E in su nòmini de Maria,
Tûtti diaì de sta pûgnattaTot’is diàulus, de custa pingiara
Anène via!Baxeisindi!
Poi vegnan a pigiàtela i câmé,Poi benint a ’ndi dda pigai is camareris,
Te lascian tûttu ou fûmmu dou toêu mesté,Ti lassant totu su fumu de s’arti tua,
Tucca a ou fantin à prima coutelà,Tocat a su bagadiu sa primu stocara,
Mangè, mangè, nu séi chi ve mangià.Papai, papai, no ddu scieis chini si at a papai.
  
Çé serén, tèra scûa,
Celu serenu, terra scuria,
Carne ténia, nu fâte néigra,Petza moddi, no ti fetzas niedda,
Nu turnâ dûa.No torris tostara.
E 'nt'ou núme de Maria,E in su nòmini de Maria,
Tûtti diaì de sta pûgnattaTot’is diàulus, de custa pingiara
Anène via!Baxeisindi!
[1] Sa çimma est un’arretzeta genovesa chi anchi est traballosa a dda fai bessiri beni.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org