Lingua   

Un exèrcit

Maria Del Mar Bonet
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione italiana di Lorenzo Masetti
UN EXÈRCITUN ESERCITO
  
Un exèrcit al costat d'un país sense fronteres,Un esercito al fianco di un paese senza frontiere
molts soldats que jo he estimat són a les files primeres,molti soldati che ho amato sono nelle prime file
un exèrcit d'un país que té llum com a bandera,un esercito di un paese che ha la luce come bandiera
és l'amor del seu encís, utopia presonera,è l'amore del suo fascino, utopia prigioniera,
un exèrcit d'un país que té llum com a bandera.un esercito di un paese che ha la luce come bandiera.
  
Són arreu els núvols com trinxeres,Sono ovunque le nuvole come trincee
no se'ls veu i lluiten com a feres,non si vedono e lottano come fiere,
si s'abracen s'enamoren, el poder miren i passen.se si abbracciano e s'innamorano, il potere guardano e passano
El que fan és molt més que fer guerres,quel che fanno è molto più che far guerre
van sembrant tresors d'amor per terra,seminano tesori d'amore per terra
i somien, s'equivoquen, en l'amor trencat rumien.e sognano, si sbagliano, e ripensano all'amore spezzato.
  
Un exèrcit al costat que fa guerra a la guerraUn esercito al nostro fianco che fa guerra alla guerra
i jo entre ells m'he iniciat a estimar aquesta terra,e io tra loro ho cominciato ad amare questa terra,
un exèrcit ben armat de tristeses i de gestesun esercito ben armato di tristezze e di gesti
que està sembrant llibertats que són per l'amor grans festes,che sta seminando libertà che per l'amore sono grandi feste
un exèrcit ben armat de tristeses i de gestes.un esercito ben armato di tristezze e di gesti
  
Van morint quan mor una esperança,Muoiono quando muore una speranza
van vivint la mort sense recança,Vivono la morte senza rimpianti,
tots ells saben que a la vida sense somnis ells no hi caben.sanno tutti che che una vita senza sogni non è fatta per loro.
Van ben sols i fràgils com onades,Vanno soli e fragili come onde,
tu que vols?, s'enfonsen a vegades,tu cosa desideri? sprofondano a volte,
és molt dura aquesta guerra per fer més neta la terra.è molta dura questa guerra per far la terra più pulita.
  
Un exèrcit al costat d'un país sense fronteres,Un esercito al fianco di un paese senza frontiere
molts soldats que jo he estimat són a les files primeres.molti soldati che ho amato sono nelle prime file
Un exèrcit al costat, que fa guerra a la guerraUn esercito al nostro fianco che fa guerra alla guerra
i jo entre ells m'he iniciat a estimar aquesta terra.e io tra loro ho cominciato ad amare questa terra,


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org