Language   

Τα Λυρικά

Mikis Theodorakis / Mίκης Θεοδωράκης
Back to the song page with all the versions


OriginalGian Piero Testa.
ΤΑ ΛΥΡΙΚΆΤΑ ΛΥΡΙΚΆ
Τάσου Λειβαδίτη
ΤΑ ΛΥΡΙΚΑ
Μίκη Θεοδωράκη
Tasos Livaditis
LE LIRICHE
Mikis Theodorakis
lyrika
lyrika
1. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ

1. La sera apro la porta
Την πόρτα ανοίγω το βράδυ,
τη λάμπα κρατώ ψηλά,
να δούνε της γης οι θλιμμένοι,
να ’ρθούνε, να βρουν συντροφιά.
La sera apro la porta
tengo alto il lume
che lo vedano i sofferenti della terra
e vengano a trovare compagnia
Να βρούνε στρωμένο τραπέζι,
σταμνί για να πιει ο καημός
κι ανάμεσά μας θα στέκει
ο πόνος, του κόσμου αδερφός.
Che trovino una tavola pronta
una brocca dove la pena beva
e in mezzo a noi starà
il dolore, fratello del mondo
Να βρούνε γωνιά ν’ ακουμπήσουν,
σκαμνί για να κάτσει ο τυφλός
κι εκεί καθώς θα μιλάμε
θα ’ρθει συντροφιά κι ο Χριστός.
Che trovino un angolo dove appoggiarsi
uno sgabello dove sieda il cieco
e lì quando cominceremo a parlare
verrà anche Cristo a farci compagnia
2. Χαθήκανε τόσο νωρίς

2. Troppo presto si son persi
Χαθήκανε τόσο νωρίς
μικραδέρφια της βροχής
επτά φορές κι αν σκοτωθούν
δεκαεφτά θ' αναστηθούν.
Troppo presto si son persi
fratellini della pioggia
ma se anche li ammazzano sette volte
diciassette risorgeranno.
Γενιά μου δάκρυ και καημός
εμπρός σημαία και Χριστός
τροφή στη λησμονιά
το αίμα σας, καλά παιδιά,
και τώρα και ξανά.
Generazione mia lacrime e dolore
in testa bandiere e Cristo
nutrimento dell'oblio
è il vostro sangue, bravi ragazzi
ora e ancora.
Χαμένη γενιά τραγουδάς.
Χαμένη γενιά πού με πας;
Generazione perduta tu canti
Generazione perduta dove mi porti?
3. Στο κατώφλι των καιρών

3. Sulla soglia delle tempeste
Στο κατώφλι των καιρών
γνέθουν οι μητέρες την ελπίδα,
και πριν γνωρίσουν τα φιλιά
φεύγουν τα παιδιά
και γίνονται άντρες στα βουνά
και τα κορίτσια π' αγαπούν
τη Γκουέρνικα κεντούν.
Sulla soglia delle tempeste
generano le madri la speranza,
e prima di conoscere i baci
se ne vanno i ragazzi
e si fanno uomini sui monti
e le ragazze che amano
ricamano Guernica.
Άγια είναι η λευτεριά
κι ο καημός του κόσμου σημαία πλατιά
τη σκιά χαιρετά του Τσε Γκουεβάρα.
Είναι ο δρόμος μακρινός
πάμε για τη μάχη
κι ίσως νά 'σαι, μάνα,
αύριο μονάχη
Santa è la libertà
e il dolore del mondo, larga bandiera
saluta l'ombra del Che Guevara.
E' lunga la strada
andiamo alla battaglia
e domani dovrai, mamma
forse restare sola.
4. Μια μέρα θα στο πω

4. Un giorno te la narrerò
Μια μέρα θα στο πω
το μαύρο παραμύθι εκείνο,
το μαύρο μυστικό
που κλαίει μες στ' άσπρο κρίνο.
Κι ω! τότε, τότε...
Un giorno te la narrerò
quella favola nera,
il nero segreto
che piange tra i bianchi gigli..
Ahimè, allora allora...
Ποιος είναι μη ρωτάς
αυτός που στέκει εκεί στη δύση,
πολύ να μ' αγαπάς
αυτός θα μας χωρίσει.
Κι ω! τότε, τότε...
Non chiedere chi è
quello che sta lì ad occidente,
molto mi devi amare
quello lì ci separerà.
Ahimè, allora allora...
5. 'Ηταν κάποτε δυο φίλοι

5. C'erano una volta due amici
Ήταν κάποτε δυο φίλοι
σαν αρχάγγελοι κι οι δυο
κι απ' των κοριτσιών τα χείλη
εθερίζαν τον ανθό.
C'erano una volta due amici
tutt'e due come arcangeli
e dalle labbra delle ragazze
coglievano il fiore.
Τέτοια λεβεντιά δεν ξανάδαν πια
με τα όνειρά τους υψώναν κάστρα
σε δώδεκα χωριά.
Baldi giovani così non se n'erano visti mai
coi loro sogni erigevano fortezze
in dodici villaggi.
Κι όταν άνοιξ' η πατρίδα
τις σημαίες της πλατιά
και οι δυο για την ελπίδα
σκοτωθήκαν στα βουνά.
E quando la patria spiegò
in lungo e in largo le sue bandiere
anche quei due per la speranza
furono uccisi sui monti.
Μα κάθε βραδιά όρθιοι στην πλαγιά
με το θάνατό τους υψώνουν κάστρα
αρχάγγελοι ξανά.
Ma ogni sera ritti sul pendìo
con la loro morte erigono fortezze
arcangeli di nuovo.
6. Εκίνησαν και πάνε

6. Ecco, se ne sono andati
Εκίνησαν και πάνε
σε δρόμο μακρινό
στο αίμα τους κρατάνε
της γης το στεναγμό.
Ο θάνατος τους προσμένει
στου δρόμου τη στροφή
μα πλάι τους πηγαίνει
σαν ίσκιος μια προσευχή.
Ecco se ne sono andati
su una lontana strada
trattengono nel sangue loro
il sospiro della terra.
La morte li sta aspettando
alla svolta della strada
ma cammina accanto a loro
come un'ombra una preghiera.
Παιδιά του καημού και της νύχτας
ψωμί και πικρό νερό
στρατί χωρίς γυρισμό
καημός χωρίς στεναγμό
που πάτε, παιδιά δε ρωτώ
μα κι εγώ κοντα στον σταυρό και στα πουλιά
ένα βράδυ θά 'ρθω
τον χαμένο καιρό
να τραγουδήσω.
Figli della notte e del dolore
pane e acqua amari
strada senza ritorno
dolore senza sospiro
dove andate, ragazzi non vi chiedo
ma io accanto alla croce e agli uccelli
arriverò una sera
una sera per cantare
il tempo che si è perduto.
7. Θυμήσου τον Μανωλιό

7. Ricorda Manoliòs
Θυμήσου τον Μανωλιό που στο σχολειό
φορούσε αρβύλες ξένες, νούμερα δυο
ξερό ψωμί στη βροχή
και που θα βγει.
Ricorda Manoliòs il quale a scuola
portava babbucce strane, numero due
pane secco sotto la pioggia
e chissà come farà.
Θυμήσου τον Μανωλιό
ο πρώτος που ανέβει αντάρτης
βρήκε βόλι πικρό
αχ, Φλεβάρη καιρό,
και πια δεν μας ξανάρθε ο Μάρτης.
Ricordati di Manoliòs
il primo a partire ribelle
incontrò una pallottola amara
ah, tempaccio di Febbraio
e più non ci tornò Marzo.
Θυμήσου και τον Θωμά
που τα μυαλά τά 'χει χαμένα λίγο
και στα βουνά την Παναγιά
στο χιονιά είδε συχνά.
Ricorda anche Thomàs
che non aveva le rotelle a posto
e che sui monti se nevicava
spesso vide la Madonna.
Θυμήσου και τον Θωμά
δυο τρένα καίει και πάει
σ' όλα πλάι τα χωριά
είδαν την Παναγιά
την είδαν να περνάει.
Ricordati di Thomàs
dà fuoco a due treni e ci resta
in tutti i villaggi intorno
videro la Madonna
la videro mentre passava.
8. Μες στο πλήθος

8. Dentro la folla
Μες στο πλήθος
ποιος να προσέξει τον Χριστό
και ποιος να δει πως στην άλλη γωνιά
σπίρτα πουλά μες στο χιονιά.
Dentro la folla
chi ci riesce a badare a Cristo
chi ce la fa a vedere che sull'altro angolo
vende fiammiferi sotto la neve.
Και τη νύχτα εκεί στη γωνιά
βάζει στα σπίρτα του φωτιά
και τότε απλώνει ως πέρα μακριά
σαν τη φωτιά η λευτεριά.
E di notte là sull'angolo
ai suoi fiammiferi dà fuoco
si estende allora più in là lontano
come un incendio la libertà.
Και τη νύχτα εκεί στη γωνιά
βάζει στα ρούχα του φωτιά
και τότε απλώνει ως πέρα μακριά
σαν τη φωτιά η Λευτεριά.
E di notte là sull'angolo
anche ai vestiti si appicca fuoco
si estende allora più in là lontano
come un incendio la Libertà.
9. Μοιρολόι της βροχής

9. Canto funebre della pioggia
Μοιρολόι της βροχής
βράδυ Κυριακής,
πού πηγαίνεις μοναχός
ούτε πόρτα να μπεις,
πέτρα να σταθείς
κι όπου πας, χλωμό παιδί,
ο καημός σου στη γωνιά
σε καρτερεί.
Canto funebre della pioggia
di Domenica sera,
dove vai tutto solo,
non varcare nemmeno una porta
sta' lì come un sasso
ché ovunque tu vada, pallido ragazzo
il tuo dolore ti aspetta
dietro l'angolo.
Παλικάρι χλωμό
μες στο καπηλειό
απομείναμε οι δυο μας,
ο καημός σου βραχνάς
πάψε να πονάς
η ζωή γοργά περνά
δυο κρασιά, δυο στεναγμοί
κι έχε γεια.
Pallido valoroso
dentro la taverna
restammo noi due,
il tuo dolore è perfido,
smettila di soffrire
la vita passa veloce
due sorsi di vino, due sospiri
e addio.
Παλικάρι χλωμό
σ' ηύρανε νεκρό
στο παλιό σταυροδρόμι,
μοιρολόι η βροχή
μαύρα π' αντηχεί
στο καλό, χλωμό παιδί,
σαν τη μάγισσα
σε πήρε η Κυριακή.
Pallido valoroso
ti trovarono morto
al vecchio crocicchio,
canto funebre della pioggia
che tiene a bada il lutto
buon viaggio, ragazzo triste
come la strega
ti rapì quella Domenica.
10. Του κόσμου δρόμοι σκοτεινοί

10. Oscure strade del mondo
Του κόσμου δρόμοι σκοτεινοί
μπροστά στην πόρτα μας περνάνε
της νύχτας παιδιά μες στη φωτιά
κινούν και πάνε.
Oscure strade del mondo
passano davanti alla nostra porta
ragazzi della notte dentro il fuoco
si muovono e vanno.
Φυλαχτό κρατούν ένα άστρο, δυο φιλιά,
και τ βόλι ας έρθει στην καρδιά.
Σημαίες στο βάθος προχωρούν,
φεύγω, μάνα, έχε γεια - έχε γεια.
Per amuleto portano una stella, due baci
e che la palla arrivi pure al cuore.
Sullo sfondo avanzano bandiere
anch'io vado, mamma, addio addio.
Κι αν στη μάχη πέσω, μην ξεχνάς,
γνέθε, μάνα, σα να πολεμάς.
E se cadessi in battaglia, non scordarlo
fa' figli, mamma, è il tuo combattimento.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org