Language   

Medan bomberna faller

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione italiana di Riccardo Venturi
MEDAN BOMBERNA FALLERMENTRE CADONO LE BOMBE
  
Kom kättare, kom syndare, med svagheter och fel,Venite, eretici, venite, peccatori, con debolezze ed errori,
men som ändå vågar stå för vad ni är.ma che, comunque, avete il coraggio di rispondere per ciò che siete.
Jag biktar mej för er i natt, jag söker mej till er.Io mi confesso a voi stanotte, cerco di venire da voi.
Jag vill alltid våga säga vad jag ser.Voglio sempre avere il coraggio di dire quel che vedo.
Jag är en man med brister men jag söker sanningen.Sono un uomo imperfetto, ma cerco la verità.
Och det är mer än man kan säg om hycklarna.Ed è più di quanto si possa dire degli ipocriti.
Så när bomberna faller över Palestinas barn,Così, quando le bombe cadono sui bambini palestinesi
i tältlägren i södra Libanon,nelle tendopoli del Libano meridionale,
då står jag mitt i kyrkan och frågar hycklarnasto in piedi in mezzo a una chiesa e credo agli ipocriti
vem Dom Utvalda skall bränna nästa gång.chi è che bruceranno gli Eletti la prossima volta.
  
Kom säg mej nå't om skökorna som alla trampar ner,Venite, ditemi qualcosa sulle puttane che tutti calpestano,
men som bara tar betalt för vad dom ger.ma che non fanno altroche essere pagate per quel che danno.
Och vad tycks om moralisterna som skräpper med sin dygd,E che cosa ne pensate dei moralisti che esaltano la propria virtù
och själva lägger sej för ställning och manér?e che, loro stessi, poi si prostrano davanti allo status e allo stile ?
Skall slinkan gå med näsan i backen i sin skam?La puttana dovrà andarsene, vergognandosi, con la coda fra le gambe ?
Det finns ju värre slampor än hon känner till.Però ci sono delle puttane peggiori di quelle che lei conosce.
Ja, en förfinad societetsmadame är ett kostsamt värmekrusSì, una raffinata signora del jet-set è un costoso scaldaletto
för hon förväntar sej ett drönarliv i lyx.perché lei si aspetta una vita da fannullona nel lusso.
Och när glöden har falnat, och basarerna tar vid,E quando l’ardore si è ghiacciato e cominciano i « mercatini »,
får försörjarn gå till horan för en kyss.quello che la mantiene deve andare dalla puttana per un bacio.
  
Kom se på journalisterna, på samhällsgisslarna;Venite a vedere i giornalisti, i fustigatori della società ;
Många av dom plottrar bort sin möjlighet.molti di loro buttano via la loro possibilità.
Ja, vad får jag för pultronerna som fläckar spalternaSì, che ne faccio dei vigliacchi che imbrattano le colonne
med byskvaller och annan harmlöshet?con il gossip cittadino e altre cose del tutto innocue ?
Vars enda ambitioner är en byline och en lönAmbiscono tutti a firmare l’articolo e a uno stipendio,
och ett stambord där Det Vackra Folket finnse a un tavolo fisso al ristorante dove c’è la « bella gente »
medan andra bryter ryggen i jakt på sanningarmentre altri si spezzano la schiena a caccia di verità
som skrämmer skiten ur en livrädd redaktion.che fanno cacare addosso dalla paura una redazione atterrita.
Ja, till dom sista vill jag säga, innan tystnaden tar vid:Sì, a questi ultimi voglio dire, prima che cominci il silenzio :
Vi behöver folk som fattar sin mission!abbiamo bisogno di gente che tiene alla propria missione !
  
Kom se dom gamla vännerna som börjat tackla avVenite, vecchi amici che avete cominciato a andare in pezzi
inför tidens tjat om "opolitiskhet"davanti all’attuale continuo battere il tasto sull’ « apoliticità »
Ja, det är möjligt det är inne nu med kramvänliga ord,Sì, è possibile che ora vi blandiscano con parole amichevoli,
med mjukisar och "objektivitet"con pupazzetti di pezza e con l’ « obiettività » ;
Men hur skall en sleten gruvarbetare satsa på "livskvalitet"?ma un minatore esausto, come investirà nella « qualità della vita » ?
Hur skall en ensam mor "förverkliga sej själv"?Una ragazza madre, come « si realizzerà » ?
Nej, politik är inget mode, ingen "ball och trendig grej"No, la politica non è una moda, non è una « figata trendy »,
För dom flesta är det en livsnödvändighet.per la maggioranza della gente è una necessità di vita.
Och dom fjantar som kan unna sej att "satsa på sej själv"E i bellimbusti che possono permettersi di « investire in se stessi »,
dem ger väl fan i resten av vår mänsklighet!a quelli diamogli, cazzo, il resto della nostra umanità !
  
Kom ni som ockuperar fabriker och kontorVenite, voi che occupate fabbriche e uffici,
när dom sliter själva brödet ur er hand.quando quelli vi strappano anche il pane dalle mani.
Och kom ni som vågar fjättra er längs järnvägsrälsarna,E venite, voi che avete il coraggio di incatenarvi lungo rotaie
för att stoppa Homoslyrbesprutarna.per fermare chi fa le scritte antigay con la bomboletta spray.
Kom ni som demonstrerar för nedrustning och fred.Venite, voi che dimostrate per il disarmo e per la pace.
Kom ni som slåss för daghemsplatserna.Venite, voi che lottate per i posti all’asilo nido.
Och kom ni som orkar kämpa för dom som ska ta vidE venite, voi che avete la forza di lottare per quel che avrà inizio
i en tid då man är rädd att skaffa barn.in un’epoca in cui si ha paure di fare bambini.
Ja, till er vill jag säga:Sì, a voi voglio dire :
Denne sången är till er!Questa canzone è per voi !
För ni är dom enda hjältarna vi har!Per voi che siete gli unici eroi che abbiamo !


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org