Language   

Medan bomberna faller

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


Traduzione inglese / English translation / Traduction anglaise...
KUN POMMIT PUTOAVATWHEN BOMBS ARE FALLING
  
Tulkaa harhaoppiset, tulkaa syntiset, te, joilla on heikkoutenne ja vikanne,Come, ye heretics, come, ye sinners weak and faulty
mutta jotka kuitenkin uskallatte seistä sanojenne takana.but courageous enough to stand for what you are.
Tänä iltana tunnustan syntini teidän puolestanne, hakeudun luoksenne.Tonight, I'll confess for you, seek my way to you.
Haluan aina uskaltaa sanoa sen, mitä näen.I always want to have the courage to say what I see.
Olen ihminen, jolla on puutteita mutta joka etsii totuutta.I'm a man with flaws but I'm looking for the truth.
Ja se on enemmän kuin voi sanoa hurskastelijoista.And it's more than can be said of hypocrites.
Ja kun pommit tappavat palestiinalaisia lapsia,So when bombs are falling on the children of Palestine
putoavat Etelä-Libanonin telttakyliin,and on the tent camps of Southern Lebanon,
silloin minä seison keskellä kirkkoa ja kysyn hurskastelijoilta,I'll be standing in the middle of the church asking the hypocrites
kuka on se, jonka Valitut aikovat seuraavaksi polttaa.who's the next to be burnt by the Chosen Ones.
  
Tulkaa ja sanokaa minulle jotain ilotytöistä, joita kaikki halveksivat,Come and say something about the hookers who get trampled on by everyone
mutta jotka vain perivät maksun siitä mitä tekevät.but who only want to get paid for what they are doing.
Ja mitä mieltä pitäisi olla moralisteista, jotka toitottavat hyveitään,And how about the moralists who boast about their virtues
mutta jotka ostavat rakkautta asemansa tai tavan vuoksi?but are more than happy to get laid for position and manner?
Pitäisikö ilotytön työntää päänsä pensaaseen pelkästä häpeästä?Should a whore bend her head just for shame?
Eihän hän ole edes pahin laatuaan.After all, there are sluts worse than the ones she knows.
Hienostunut seurapiirinainen vasta on kallis vuoteenlämmittäjä,Indeed, a refined society lady is an expensive bed warmer,
sillä hän haluaa lokoisaa elämää ja luksusta.because she expects idle life in luxury.
Ja kun huuma on hiipunut ja ostoskadut kutsuvat,And once passion has cooled down and bazaars are calling,
maksaja joutaa ilotaloon suudelmia anelemaan.it's time for the supporter to go and find a whore for a kiss.
  
Tulkaa ja katsokaa toimittajia, noita yhteiskunnan masokisteja.Come and look at the journalists, those flagellants of society.
Monet heistä hukkaavat tilaisuutensa.Many of them are throwing away their chances.
Mitä iloa minulle on ressukoista, jotka tuhertavatWhat do I get from those cravens who stain the columns
paikallisjuoruja ja muita harmittomuuksia?with local gossips and other harmless stuff?
Niistä, joiden ainoa kunnianhimo on oma nimi jutun ylälaidassa, palkkaWhose sole ambition is a byline and a paycheck
ja paikka Kauniiden Ihmisten pöydässä,and a place at the table of the Beautiful,
kun samaan aikaan toiset etsivät henkensä kaupalla totuuksia,while others break their necks in search of truths
jotka savat elämää pelkäävän toimituksen vatsat kuralle?that kick the shit out of the timid newsroom staff?
Viimeksi mainituille haluan ennen hiljaisuuden laskeutumista sanoa:To those latter ones I want to say, before silence takes over:
Me tarvitsemme ihmisiä, jotka ymmärtävät tehtävänsä.We need people who understand their mission!
  
Tulkaa ja katsokaa vanhoja ystäviä, jotka ovat alkaneet myötäilläCome and look at those old friends who are starting to give way
tälle ajalle ominaista jaarittelua »epäpoliittisuudesta«.to modern-day chitchat about things »unpolitical«.
Voi olla, että halisanat,It may well be that the time has come for huggable words,
pehmoilu ja »objektiivisuus« ovat tarpeen.for softies and for »objectivity«.
Mutta kuinka lopen uupunut kaivostyöläinen panostaa »elämänlaatuun«?But how does a weary mine worker invest in »quality of life«?
Kuinka yksinhuoltajaäiti »toteuttaa itseään«?How does a single mother »realize herself«?
Politiikka ei ole muotiasia eikä »siisti trendijuttu«.No, politics is not fashion, nor is it »a cool and trendy thing«.
Useimmille se on elämän välttämättömyys.For most people, it's a necessity of life.
Ja niillä tyhjänpuhujilla, joilla on varaa »panostaa itseensä«,And to those bootlickers who can afford to »realize themselves«
muu mailmaa haistattaa pitkät!the rest of the world gives damn.
  
Tulkaa te, jotka miehitätte tehtaita ja konttoreitaCome you who occupy factories and offices
ja joiden käsistä jotkut vievät leivän.while bread is ripped out of your hand.
Ja tulkaa te, joilla on rohkeutta kahlita itsenne rautatiekiskoihinAnd come you brave ones who chain yourselves to rails
estääksenne ratapenkereiden myrkkyruiskutukset.to stop the herbicide spraying of railroad embankments.
Tulkaa te, jotka osoitatte mieltänne aseistariisunnan ja rauhan puolesta.Come you who demonstrate for disarmament and peace.
Tulkaa te, jotka taistelette päivähoitopaikoista.Come you who fight for a better daycare.
Ja tulkaa te, jotka uskallatte taistella niiden puolesta, jotka tarttuvat toimeenAnd come you who have the strength to fight for those who'll take over
sellaisena aikana, kun ihmiset eivät uskalla hankkia lapsia.in a time when people fear to have children.
Teille minä haluan sanoa:To you I'm saying:
Tämä laulu on teille,This song is for you,
sillä te olette meidän ainoat sankarimme!because you're the only heroes we have.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org