Lingua   

La ballata del Pinelli [Ballata dell'anarchico Pinelli, o Il feroce questore Guida]

Autori Vari / Different Authors / Différents Auteurs
Pagina della canzone con tutte le versioni


1g. Traduzione della versione originale in dialetto galliatese...
LA BALEDA DAL PINELLIA BALÀDA DAL PINELLI
  
C'la sira a Milan l’era cheldCôla sira ' Milön fèva còdu
ma che cheld che cheld cà fevama che còdu, che còdu ca fèva
brigader vera un po’ la fnestrabragadiè, dròv'un po' 'sa finèstra
e ad un trat Pinelli al selta zò.un mumentu e Pinelli va giò
  
Sgnor questor a gl’ho bèle detSciòr quistòru, mê ho già zêvru
a g’al torn a dir che me an gh’enter gninte ripèvvi ca mê so nucèntu
anarchia an vol menga dir bombeanarchîa vû mîa zì bunbi
ma giustezia amor e liberté.ma giêustêzia, amor, libartà
  
Pochi bali cunfesa PinelliPochi bali, cunfesa Pinelli
al to amig Valpreda l’ha parléi to amisù Valpreda l'ha zêru
l’è l’autor dal vil atìntelü le côl ca l'ha faj l'atanteriu [1]
e al so sozi al savam che te tè.e i so sociu, i savûmru, zè tê
  
Impusibil al sbraita PinelliL'è 'mpusêblu, a vôsa Pinelli
un cumpagn an pol menga averel fatun cunpagnu pu mîa 'vèru fatu
e l’autor ed ste caseine côl ca l'ha faj tôt'is vêrsij
tra i padron as dev zercher.tra ' padrugni l'è da circhè
  
Stam all’erta indizié PinelliStuma 'tènti, suspità Pinelli
sta cambra l’è bele pina ed fomêsa stänza l'è già pìna 'l fêumu
se t’ve àdre avram la fnestrasi t'ustinti druvêuma 'finèstra
quater pian in dur da fer.quatru piägni 'na düri da fè
  
C’la sira a Milan l’era cheldCôla sira ' Milön fèva còdu
ma che cheld che cheld cà fevama che còdu, che còdu ca fèva
Brigader vera un po’ la fnestrabragadiè, dròv'un po' 'sa finèstra
e all’improvis Pinelli al selta zò.un mumentu e Pinelli va giò
  
I l’han cupé perché l’era un cumpagnIn 'mazàru chè l'èva cunpagnu
an gh’entra gninta sl’era inocentcünta mîa sa l'èva 'nucèntu
“L’era anarchic e quest’ché l’è d’avanz”“L'èva 'nàrcu, e êsu a bàsni”
l’ha det Guida al feroce questor.zèva Guida, 'na jèna 'l quistor [2]
  
A ghé ‘na bara e tremela cumpagnL'èi 'na casa e tremêla cunpagni
a stricheven el banderi nigrica strangêuma i nègri bandèri
in cal dé nueter a l’am zùree côl dê nü jüma giüraru
an fines sicur acsé.stà sicüru, furnêsa mîa insê
  
Calabresi e te Guida asaseinCalabresi e Guida sasêti
che un cumpagn a s’àvi amazéun cunpagnu vü vè mazà
l’anarchia an àvi menga fermél'anarchîa vè mîa firmà
ed al popol ala fin al vinzarà. [1]e j'agènci urlafîn vansciaràn [3]
  
C’la sira a Milan l’era cheldCôla sira ' Milön fèva còdu
ma che cheld che cheld cà fevama che còdu, che còdu ca fèva
Brigader vera un po’ la fnestrabragadiè, dròv'un po' 'sa finèstra
e all’improvis Pinelli al selta zò.un mumentu e Pinelli va giò
[1] Var.:

E te Guida e te Calabresi
se un cumpagn a s’àvi amazé
per cuacier ‘na stage dal sté
sta lota piò dura la dvintarà
[1] Ho sostituito la parola “atantà”, attentato, con “atanteriu”, sia per ragioni di rima, sia perchè in galliatese, generalmente, il suffisso “-eriu” indica qualcosa di confuso ed incasinato.

[2] Letteralmente: una iena di questore.

[3] Var.:

E tê Guida, tê Calabresi
un cunpagnu vü vè mazà
par quarcè 'na stragia di Statu
êsa lòta püsè düra sarà


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org