Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVIETNAMITA
13. BY THE WATERS OF BABYLON

By the waters, the waters of Babylon
We laid down and wept, and wept
for Thee Zion
We remember Thee, remember Thee Zion.

*

Près du fleuve de Babylone,
Nous étions assis, et nous pleurions
pour toi, Jérusalem.
Nous nous souvenons de toi, Jérusalem.

*

Presso il fiume di Babilonia
eravamo seduti, e piangevamo
per te, Gerusalemme.
Ci ricordavamo di te, Gerusalemme.
Thi-thieân 137

1 Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.

2 Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi Trên cây dương liễu của sông ấy.

3 Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù, Có biểu chúng tôi hát xướng; Kẻ cướp giựt chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng, mà rằng: Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn.

4 Trên đất ngoại bang, Chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?

5 Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, Nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi!

6 Nếu ta không nhớ đến ngươi, Chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn Sự vui vẻ nhất của ta, Nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà!

7 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm; Trong ngày Giê-ru-sa-lem, Chúng nó nói rằng: Hãy hủy hoại, hãy hủy hoại Cho đến tận nền nó đi!

8 Ớ con gái Ba-by-lôn, là kẻ phải bị diệt, Phước cho người báo trả ngươi Tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta!

9 Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, Đem chà nát chúng nó nơi hòn đá!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org