Lingua   

Til ungdommen [Kringsatt av fiender]

Nordahl Grieg
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione in lingua frisone proveniente da fy.wikipedia
AAN DE JEUGDFOAR DE JONKHEID
[OMRINGD DOOR VIJANDEN][OMKRING' TROCH FIJANNEN]
  
Omringd door vijandenOmkring´ troch fijannen,
hebben we geen keus!gean mei yn dyn tiid!
Tijdens een bloedige stormÛnder in bloed’ge stoarm -
trekken wij ten strijd!ree foar de striid!
  
Misschien vraag je je angstig afKinst freegje yn eangst,
onbeschermd, kwetsbaar:ûntbleate, iepen:
Waarmee zal ik vechten,wêr sil ik mei fjochtsje,
wat zijn mijn wapens?wêr is myn wapen?
  
Hier is jouw bescherming tegen geweld,Hjir kinst dy hoedzj’ tsjin kwea,
Hier is jouw zwaard:hjir is ienriedigens:
Het geloof in ons bestaan,ljeau yn ús libben,
menselijk waardigheid.minsklike weardigens.
  
Voor de toekomst van onze kinderen,Foar al ús takomst’ge saak,
Zoek het op en breid het uit,sykj’ it en hoedzj’ it,
Sterf als het moet, maar:stjêre as’t moat – mar:
laat het groeien en versterk hetfermeardrj´ it en fersterkj´ it!
  
Stilletjes leiden bommen ons naarStil gean granaten
een afglijdende schaaloan’d rinnende bân.
Stop hun hang naar de doodKear harren drift ta dea
Stop ze met het goede!kear harren mei ferstân!
  
Oorlog veracht het leven.Kriich ferachtet libben.
Vrede is het scheppende.Freed is te ferkiezen.
Zet al je krachten in:Garje dyn krêften:
Het slechte zal verliezen!de dea sil’ ferlieze!
  
Liefde en hoopvolle dromenFlij en berik mei dream
Dat is het machtigste!alles dat wurdt grut!
Ga het onbekende tegemoetGean nei it ûnbekinde
Ontfutsel de antwoorden.ûntfytmanj’ it antwurd.
  
Onbebouwde centrales,Ûnbouwde kirnsentrales,
Onbekende sterren.ûnbekinde stjêren.
Bouw ze met gespaarde levensSkep harren mei sparre libben
van dappere hoofden!dryste harsens!
  
Nobel is de mens,Edel is de minskheit,
De aarde is rijk!d’ierde is ryk!
Wordt de ellende en de hongerDer is lek en brek
veroorzaakt door verraad.skuld is skandlik.
  
Breek! In de naam van gerechtigheidKnies dat! yn libbens namme
zal het onrecht wijken.ûnrjocht sil weifalle.
Zonneschijn en brood en vrijheidSinneskyn, brea en geast
is voor iedereen weggelegd.is fan ús allen.
  
Dan zakken de wapensDan sinke de wapens
machteloos naar beneden!machteleas del!
Scheppen we menselijkheidSkeppe wy minskweardigens
Scheppen we vrede.skeppe wy freed.
  
De sterke armen onder onsDy’t mei harren rjochter earm
dragen een verantwoordelijkheid,tôgje in toai,
kostbaar en onvervreemdbaar,djoer en ûnoerdraagber,
kunnen niet vermoorden.kin nea net moardzje.
  
Dit is onze belofteDat is ús belofte
van broer tot broer:fan broer oan broer:
We zullen goed zorgenwy sille goed soargje
voor menselijk aarde.foar de minskewrâld.
  
Wij zullen zorgen voorWy sille soargje foar
schoonheid, warmteskjinnens en waarmte
alsof we een kind dragenas wy bêrn fersoargje
liefdevol op de arm!jouwe ús earms skutte!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org