Lingua   

L'Internationale

Eugène Pottier
Pagina della canzone con tutte le versioni


EBRAICO / HEBREW [2]
[1] האינטרנציונאל

קום התנערה עם חלכה
עם עבדים ומזי רעב
אש הנקמות הלב ליחכה
לקראת אויב היכון לקרב
עולם ישן עדי היסוד נחרימה
מגב כפוף נפרוק העול
את עולמנו אז נקימה
לא כלום אתמול מחר הכל

זה יהיה קרב
אחרון במלחמת עולם
עם האינטרנציונל
יעור ישגב אדם!
זה יהיה קרב
אחרון במלחמת עולם
עם האינטרנציונל
יעור ישגב אדם!

רק לנו עמלי כפיים
רק לנו עמלי היקום
האדמה וברכתיה
ולכל הולכי בטל לא כלום
אין רב ריבנו ומושיע
לא אל, לא מלך, לא גיבור
בזרוע נטויה נבקיע
אנחנו דרך אל האור

זה יהיה קרב
אחרון במלחמת עולם
עם האינטרנציונל
יעור ישגב אדם!
זה יהיה קרב
אחרון במלחמת עולם
עם האינטרנציונל
יעור ישגב אדם!

עבור הדרור ופדות הרוח
ופרוק העול מגב העם
לבה האש והך בכח
כל עוד ברזל עודנו חם
וכי רעם אבדון יריע
על ראש אויבינו להומם
עלינו שמש דרור תפציע
לשפוך את זוהרה החם

זה יהיה קרב
אחרון במלחמת עולם
עם האינטרנציונל
יעור ישגב אדם!
זה יהיה קרב
אחרון במלחמת עולם
עם האינטרנציונל
יעור ישגב אדם!
הָאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל [1]

קוּם עַם עוֹבֵד, הָרֵם דְּגָלֶיךָ
מִן הַשָֹדֶה, מִן הַסַּדְנָה,
כָּל הָרָעֵב שָלוֹם וְלֶחֶם,
הוּא אָח אִתְּךָ לָאֱמוּנָה.

עוֹלָם יָשָן עֲדֵי הַיְסוֹד נַחְרִימָה,
מִגַב כָּפוּף נִפרֹק הָעֹל,
אֶת עוֹלָמֵנוּ אָז נָקִימָה,
לֹא כלוּם אֶתְמוֹל - מָחָר הַכֹּל.

אַחוָה הִיא דִגְלֵנוּ
וְחֵרוּת לְכָל עַם,
עִם הָאִינְטֶרְנַצְיוֹנַל,
יֵעוֹר, יִשְגַב אָדָם!

אַחוָה הִיא דִגְלֵנוּ
וְחֵרוּת לְכָל עַם,
עִם הָאִינְטֶרְנַצְיוֹנַל,
יֵעוֹר, יִשְגַב אָדָם!
[1] hainternatsyonàl

kum hitna'èra ‘am khelèkha
‘am ‘avadìm umezèy ra'àv
‘esh hankamà balèv lahèkha
likràt òyev hikòn lakràv.
‘olàm yàshan adèy hayèsod nakhrìma
migàv kafùf nifròk ha'òl
et ‘olamènu az nakìma
lo klum etmòl - mahàr hakòl

ze ihyè krav akhròn
bemilkhèmet ‘olàm!
‘im hainternatsyonàl
ye'òr, yisgàv adàm
ze ihyè krav akhròn
bemilkhèmet ‘olàm!
‘im hainternatsyonàl
ye'òr, yisgàv adàm

rak lànu ‘amalèy kapàyim
rak lànu ‘amalèy hayekùm
haadàma vebirkhotèya
velekhòl haulekhèy batèl lo klum.
èyin rav rivènu umoshìa’
lo el, lo mèlekh, lo gibòr
bezròa’ netùya navkìa’
anàkhnu dèrekh el haòr.

ze ihyè krav akhròn
bemilkhèmet ‘olàm!
‘im hainternatsyonàl
ye'òr, yisgàv adàm
ze ihyè krav akhròn
bemilkhèmet ‘olàm!
‘im hainternatsyonàl
ye'òr, yisgàv adàm

‘edòr hadrùr yafùdut hàrut
yafrùk ha’òl màgav ha’òm
lavà haèsh yekh vàkhut
khol ‘èyod beretsèl ‘idènu tom
ukhèy re’àm avdòn irìy’
‘al rè’esh avivènu layamàt
alèynu shèmesh drut tapatsìy’
leshafùt et tsuhàra otàt.

ze ihyè krav akhròn
bemilkhèmet ‘olàm!
‘im hainternatsyonàl
ye'òr, yisgàv adàm
ze ihyè krav akhròn
bemilkhèmet ‘olàm!
‘im hainternatsyonàl
ye'òr, yisgàv adàm!
[1] HAINTERNATSYONAL

Kum am ovèd hàrem daglèkha
Min hasadè min hasadnà
Kol harà'ev shalòm velèkhem
Hu akh ìtkha la'emunà

Òlam yàshan adài yesòd nacharìma
Megèv kafùf nifròk ha'òl
Et olamènu az nakìma
Lo khlum etmòl-machàr hakòl!

Ha'akhàva hi diglènu
vekherùt lekhòl am
Im hainternatsionàl
ye'òr yisgàv adàm

Ha'akhàva hi diglènu
vekherùt lekhòl am
Im hainternatsionàl
ye'òr yisgàv adàm!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org