Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


COREANO [1] / KOREAN [1]
國際歌 [1]

起也,為人污辱咒罵者!
起也,天下飢寒之奴隸!
滿腔熱血沸騰,
拼死一戰決矣。
舊社會毀之徹底,
新社會造之光華。
莫道吾等一錢不值,
從今要普有天下。

(副歌)
此乃吾等之
最後決死爭,
同英德納雄納爾
人類方重興!
此乃吾等之
最後決死爭,
同英德納雄納爾
人類方重興!

非英雄,
非天皇老帝,
無人可解放吾等,
此事僅可靠吾等。
需掃盡萬重之壓迫,
爭取吾等之權利。
趁此洪爐火熱,
正好發憤錘礪。

(重覆副歌)
壓迫之國、空洞之法,
苛捐雜稅榨窮苦;
富人無務獨逍遙。
窮人之權僅空話,
吾等不堪受護佑下之沉淪。
平等需新法,
無無義務之權,
平等!亦無無權之義務!

(重覆副歌)
礦井及鐵路之帝王,
奇醜無比於神壇之上。
斯等搶奪勞動,
然更無所求?
於其箱篋之中,
勞動之創造一無所有!
斯等僅從剝削者之手中,
討回血債。

(重覆副歌)
国君欲以霢以迷吾等,
吾等需合而與暴君戰。
令士卒拒戰於軍中,
不為暴君戰。
若斯等堅持與吾等戰,
令吾等英勇犧牲;
斯等將知吾等之彈丸,
將射於吾等之將官。

(重覆副歌)
僅有偉大之勞動軍,
僅有吾世界之勞工,
有權以享大地;
何容寄生蟲!
霹靂聲巨雷忽震,
殘暴賊滅跡銷聲。
觀夫!光華萬丈,
照耀吾紅日一輪。
(重覆副歌)

인터내셔널.

일어나라 저주로인 맞은
주리고 종된자 세계
우리의 피가 끓어넘쳐
결사전을 하게하네.
억제의 세상 뿌리 빼고
새세계를 세우자.
짖밟혀 천대받은자
모든것의 주인이 되리.

이는 우리 마지막
판가리싸우미니
인터나쇼날로
인류가 떨치리.
이는 우리 마지막
판가리싸우미니
인터나쇼날로
인류가 떨치리.

하느님도 임금도 영웅도
우리를 구제 못하라
우리는 다만 제 손으로
헤방을 가져오리라
거세인 솜씨로 압박 부시고
제것을 찾자면
풀무를 불며 용감히
두드려라 쇠가 단김에

이는 우리 마지막
판가리싸우미니
인터나쇼날로
인류가 떨치리.
이는 우리 마지막
판가리싸우미니
인터나쇼날로
인류가 떨치리.

우리는 오직 전세계의
위대한 로력의 군대
땅덩어리는 우리의것이니
기생충에게는 없으리
개무리와 도살자에게는
큰 벼락 쏟아져도
우리의 머리우에는
찬란한 태양이 비치리.

이는 우리 마지막
판가리싸우미니
인터나쇼날로
인류가 떨치리.
이는 우리 마지막
판가리싸우미니
인터나쇼날로
인류가 떨치리.
[1] Guójìgē

qǐ yě, wéi rén wūrù zhòumà zhě!
Qǐ yě, tiānxià jīhán zhī núlì!
Mǎnqiāng rèxuèfèiténg,
pīnsǐ yī zhàn jué yǐ.
Jiù shèhuì huǐ zhī chèdǐ,
xīn shèhuì zào zhī guānghuá.
Mò dào wú děng yī qián bù zhí,
cóng jīn yào pǔ yǒu tiānxià.

(Fù gē)
cǐ nǎi wú děng zhī
zuìhòu juésǐ zhēng,
tóng yīng dé nà xióng nà ěr
rénlèi fāng zhòngxìng!
Cǐ nǎi wú děng zhī
zuìhòu juésǐ zhēng,
tóng yīng dé nà xióng nà ěr
rénlèi fāng zhòngxìng!

Fēi yīngxióng,
fēi tiānhuáng lǎo dì,
wúrén kě jiěfàng wú děng,
cǐ shì jǐn kěkào wú děng.
Xū sǎo jǐn wàn zhòng zhī yāpò,
zhēngqǔ wú děng zhī quánlì.
Chèn cǐ hónglú huǒrè,
zhènghǎo fāfèn chuí lì.

(Zhòng fù fù gē)
yāpò zhī guó, kōngdòng zhī fǎ,
kējuānzáshuì zhà qióngkǔ;
fù rén wú wù dú xiāoyáo.
Qióng rén zhī quán jǐn kōng huà,
wú děng bùkān shòu hùyòu xià zhī chénlún.
Píngděng xū xīnfǎ,
wú wú yìwù zhī quán,
píngděng! Yì wú wú quán zhī yìwù!

(Zhòng fù fù gē)
kuàngjǐng jí tiělù zhī dìwáng,
qí chǒu wúbǐ yú shén tán zhī shàng.
Sī děng qiǎngduó láodòng,
rán gēng wú suǒ qiú?
Yú qí xiāng qiè zhī zhōng,
láodòng zhī chuàngzào yīwúsuǒyǒu!
Sī děng jǐn cóng bōxuè zhě zhī shǒuzhōng,
tǎo huí xuèzhài.

(Zhòng fù fù gē)
guójūn yù yǐ mài yǐ mí wú děng,
wú děng xū hé ér yǔ bàojūn zhàn.
Lìng shìzú jù zhàn yú jūn zhōng,
bù wéi bàojūn zhàn.
Ruò sī děng jiānchí yǔ wú děng zhàn,
lìng wú děng yīngyǒng xīshēng;
sī děng jiāng zhī wú děng zhī dànwán,
jiāng shè yú wú děng zhī jiàng guān.

(Zhòng fù fù gē)
jǐn yǒu wěidà zhī láodòng jūn,
jǐn yǒu wú shìjiè zhī láogōng,
yǒu quán yǐ xiǎng dàdì;
hé róng jìshēng chóng!
Pīlì shēng jù léi hū zhèn,
cánbào zéi miè jì xiāo shēng.
Guān fū! Guānghuá wànzhàng,
zhàoyào wú hóng rì yīlún.
(Zhòng fù fù gē)


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org