Lingua   

Francesco Guccini: La Locomotiva

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleESPERANTO [1] - Revolt Songs
FRANCESCO GUCCINI: LA LOCOMOTIVALA LOKOMOTIVO
  
Non so che viso avesse, neppure come si chiamavaMi ne scias kian vizaĝon li havis, nek eĉ kiel li nomiĝis,
con che voce parlasse, con quale voce poi cantavaper kia voĉo li parolis, per kia voĉo krome li kantis,
quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capellikiom da jaroin li tiam estis vidinta, je kiu koloro liaj haroj,
ma nella fantasia ho l'immagine sua,sed en la fantazio mi havas lian bildon,
gli eroi son tutti giovani e belli,herooj estas ĉiuj junaj kaj belaj,
gli eroi son tutti giovani e belli,herooj estas ĉiuj junaj kaj belaj,
gli eroi son tutti giovani e belli.herooj estas ĉiuj junaj kaj belaj.
  
Conosco invece l'epoca dei fatti, qual'era il suo mestiere:Mi tamen konas la epokon de la okazoj, kiu estis lia okupo:
i primi anni del secolo, macchinista, ferroviere,unuaj jaroj de la jarcento, lokomotivestro, fervojisto,
i tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzentiepoko dum kiu oni komencis la sanktan militon de la ĉifonuloj,
sembrava il treno anch'esso un mito di progresso,aspektis ankaŭ la trajno kiel progresmito
lanciato sopra i continenti,ĵetita trans la kontinentojn,
lanciato sopra i continenti,ĵetita trans la kontinentojn,
lanciato sopra i continenti.ĵetita trans la kontinentojn.
  
E la locomotiva sembrava fosse un mostro stranoKaj la lokomotivo ŝajnis esti stranga monstro,
che l'uomo dominava con il pensiero e con la manokiun homo regis per la penso kaj per la mano,
ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinitemuĝinte ĝi malantaŭen postlasis distancojn kiuj ŝajnis senfinaj,
sembrava avesse dentro un potere tremendo,ŝajnis ke ĝi entenas teruran potencon,
la stessa forza della dinamite,la saman forton ol la dinamito,
la stessa forza della dinamite,la saman forton ol la dinamito,
la stessa forza della dinamite.la saman forton ol la dinamito.
  
Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue aliSed alia granda forto etendis tiam siajn flugiloin,
parole che dicevano: "gli uomini sono tutti uguali"vortoj dirantaj ke homoj estas ĉiuj egalaj",
e contro ai re e ai tiranni scoppiava nella viakaj kontraŭ reĝoj kaj tiranoj eksplodis en la strato
la bomba proletaria, ed illuminava l'ariala proleta bombo, kaj lumigis la aeron
la fiaccola dell'anarchia,la torĉo de la anarkio,
la fiaccola dell'anarchia,la torĉo de la anarkio,
la fiaccola dell'anarchia.la torĉo de la anarkio.
  
Un treno tutti i giorni passava per la sua stazioneTrajno ĉiutage transpasis lian stacidomon,
un treno di lusso, lontana destinazionelukstrajno, malproksimen direktiĝanta,
vedeva gente riverita, pensava a quei velluti, agli orili vidis homojn respektatajn, li pensis pri tiuj veluroj, pri la oraĵoj,
pensava al magro giorno della sua gente attorno,li pensis pri la malabunda tago de sia popolo ĉirkaŭe,
pensava a un treno pieno di signori,li pensis pri trajno plena de gesinjoroj,
pensava a un treno pieno di signori,li pensis pri trajno plena de gesinjoroj,
pensava a un treno pieno di signori.li pensis pri trajno plena de gesinjoroj.
  
Non so che cosa accadde, perché prese la decisioneMi ne scias kio okazis, kial li decidis,
forse una rabbia antica, generazioni senza nomeverŝajne antikva furiozo, sennomaj generacioj
che urlarono vendetta, gli accecarono il cuorekiuj kriegis venĝon, blindigis lian koron,
dimenticò pietà, scordò la sua bontà,li forgesis la kompaton, li forgesis sian bonecon,
la bomba sua la macchina a vapore,lia bombo estis la vapormaŝino,
la bomba sua la macchina a vapore,lia bombo estis la vapormaŝino,
la bomba sua la macchina a vapore.lia bombo estis la vapormaŝino.
  
E sul binario stava la locomotivaKaj sur la trako staris la lokomotivo,
la macchina pulsante sembrava fosse cosa vivala maŝino pulsanta ŝajnis vivantaĵo,
sembrava un giovane puledro che appena liberato il frenoĝi ŝajnis juna ĉevalido kiu, tuj kiam oni liberigas la bremson,
mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio,mordas la relon per muskoloj ŝtalaj,
con forza cieca di baleno,per blinda fulmforto,
con forza cieca di baleno,per blinda fulmforto,
con forza cieca di baleno.per blinda fulmforto.
  
E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpoKaj iun tagon kiel aliaj, sed eble kun plia kolero en sia korpo,
pensò che aveva il modo di riparare a qualche tortoli pensis ke li havas la manieron ripari kelkajn maljustaĵojn,
salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paurali suriris la muĝantan monstron, li strebis forpuŝi sian timon
e prima di pensare a quel che stava a fare,kaj antaŭ ol li pripensas pri kion li estas faranta,
il mostro divorava la pianura,la monstro ekformanĝadis la ebenaĵon,
il mostro divorava la pianura,la monstro ekformanĝadis la ebenaĵon,
il mostro divorava la pianura.la monstro ekformanĝadis la ebenaĵon.
  
Correva l'altro treno ignaro, quasi senza frettaKuradis la alia trajno senscie, kvazaŭ senhaste,
nessuno immaginava di andare verso la vendettaneniu imagis aliri al la venĝo,
ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno:sed ĉe la stacidomo de Bononjo alvenis la novaĵo kiel fulmo:
"notizia di emergenza, agite con urgenza,Kriznovaĵo, vi agu urĝe,
un pazzo si è lanciato contro al treno,frenezulo sin ĵetis kontraŭ la trajnon,
un pazzo si è lanciato contro al treno,frenezulo sin ĵetis kontraŭ la trajnon,
un pazzo si è lanciato contro al treno."frenezulo sin ĵetis kontraŭ la trajnon.
  
Ma intanto corre corre corre la locomotivaSed dumtempe kuras, kuras, kuras la lokomotivo,
e sibila il vapore, sembra quasi cosa vivakaj fajfas la motoro, ĝi ŝajnas preskaŭ vivantaĵo
e sembra dire ai contadini curvi, il fischio che si spande in aria:kaj ŝajnas diri al la kamparanoj kurbiĝintaj la fajfo etendiĝanta en aeron:
fratello non temere, che corro al mio dovere,frato, ne timu, ĉar mi kuras al mia devo,
trionfi la giustizia proletaria,triumfu la proleta justeco,
trionfi la giustizia proletaria,triumfu la proleta justeco,
trionfi la giustizia proletaria.triumfu la proleta justeco.
  
Intanto corre corre corre sempre più forteDumtempe ĝi kuras kuras kuras pli kaj pli rapide
e corre corre corre corre verso la mortekaj ĝi kuras kuras kuras kuras al la morto
e niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttricekaj nenio jam povas reteni la grandegan forton detruigan,
aspetta sol lo schianto e poi che giunga il mantoli nur atendas la frakason kaj poste ke venu la mantelo
della grande consolatrice,de la granda Konsolantino,
della grande consolatrice,de la granda Konsolantino,
della grande consolatrice.de la granda Konsolantino.
  
La storia ci racconta come finì la corsaLa historio rakontas kiel finis la kuro,
la macchina deviata lungo una linea mortala maŝino deviigita laŭ senelireja linio,
con l'ultimo suo grido di animale la macchina eruttò lapilli e lavakun sia lasta besta kriego la maŝino elĵetis fajrerojn kaj lafon,
esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo,ĝi eksplodis kontraŭ la ĉielon, poste la fumo etendis la vualon,
lo raccolsero che ancora respirava,oni lin trovis ankoraŭ spirantan,
lo raccolsero che ancora respirava,oni lin trovis ankoraŭ spirantan,
lo raccolsero che ancora respirava.oni lin trovis ankoraŭ spirantan.
  
Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motoreSed al ni plaĉas lin imagi ankoraŭ malantaŭ la motoro,
mentre fa correr via la macchina a vaporedum li forkurigas la vapormaŝinon,
e che ci giunga un giorno ancora la notiziakaj al ni alvenu denove iutage la novaĵo
di una locomotiva come una cosa viva,pri lokomotivo, kiel vivantaĵo,
lanciata a bomba contro l'ingiustizia,elĵetita bombmaniere kontraŭ la maljusteco,
lanciata a bomba contro l'ingiustizia,elĵetita bombmaniere kontraŭ la maljusteco,
lanciata a bomba contro l'ingiustizia.elĵetita bombmaniere kontraŭ la maljusteco!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org