Lingua   

The Band Played Waltzing Matilda

Eric Bogle
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione siciliana / Sicilian translation / Traduction sicilienne...
THE BAND PLAYED WALTZING MATILDAA BANNA SUNAVA WALTZING MATILDA
  
Now when I was a young man I carried me packQuannu era picciottu mi carriava un saccu
And I lived the free life of the rover.e faciva la vita libbera d’ un vacabunnu.
From the Murray's green basin to the dusty outback,Di li favari virdi do Murray [1] ‘nsinu a li cuntrati sicchi,
Well, I waltzed my Matilda all over.nsumma, mi carriava a tutti banni la me Waltzing Matilda.
  
Then in 1915, my country said, "Son,Appressu, no 1915, u me paisi mi dissi: “ Figghiu,
It's time you stop ramblin', there's work to be done."è ura ca finisci di vacabbunnari, c’è travagghiu di fari”.
So they gave me a tin hat, and they gave me a gun,Mi dettiru n’elmettu e un fucili,
And they marched me away to the war.e mi fuddaru a jiri luntanu a la uerra.
And the band played "Waltzing Matilda,"E la banna sunava Waltzing Matilda
As the ship pulled away from the quay,mentri a nave lassava u portu,
And amidst all the cheers, the flag waving, and tears,e ammenzu scrusci di manu, banneri ca paliavanu e chianti
We sailed off for Gallipoli.partemmu ppi Gallipoli.
  
And how well I remember that terrible day,Comu m’arricordu bonu ddu jornu terribili,
How our blood stained the sand and the water;e comu lu nostru sangu nchiappau rina e mari;
And of how in that hell that they call Suvla Baye comu ‘nne ddu ‘nfernu ca chiamanu baia di Süvla
We were butchered like lambs at the slaughter.nni scannaru comu agneddi a la ucciria.
Johnny Turk, he was waitin', he primed himself well;U Turcu [2] nni stava spittannu, s’aviva priparatu bonu.
He showered us with bullets, and he rained us with shell --Grannuliavano baddi a bizzeffi e chiuvìvanu bummi a munzedda,
And in five minutes flat, he'd blown us all to hell,mancu cincu minuti e c’un sciusciu ‘nni fuddaru no ‘nfernu,
Nearly blew us right back to Australia.n’ammuttàru ca pareva n’avissimu a téniri darreri n’Australia.
But the band played "Waltzing Matilda,"Ma la banna sunava Waltzing Matilda,
When we stopped to bury our slain,e cuannu finimmu di sepelliri li nostri morti ‒
Well, we buried ours, and the Turks buried theirs,veni a diri, nuatri li nostri e li Turchi li so ‒
Then we started all over again.acccuminzammu tuttu puntu e dacapu.
  
And those that were left, well, we tried to surviveE chiddi ca ancora campavamu cercammu di ristari vivi
In that mad world of blood, death and fire.ne ddu manicomiu di sangu, morti e focu.
And for ten weary weeks I kept myself aliveE ppi deci simani fracchi ristai vivu
Though around me the corpses piled higher.ccu tuttu ca li morti s’ammunziddavano manu manu.
Then a big Turkish shell knocked me arse over head,Appressu na bumma turca ranni mi nzirtò ittannumi suttancapu,
And when I woke up in me hospital bede cuannu m’arruspigghiai ‘nt’un lettu di spitali
And saw what it had done, well, I wished I was dead --e vitti chiddu ca m’aviva capitatu,n’summa,m’addisiau la morti ‒
Never knew there was worse things than dying.mai aviva saputu ca cci sunu cosi peggiu di la morti.
For I'll go no more "Waltzing Matilda,"Picchì nun pozzu jiri cchjù ccu “Waltzing Matilda”
All around the green bush far and free --menzu li troffi virdi, luntanu e libbiru ‒
To hump tents and pegs, a man needs both legs,ppi chiantari tenni e paliddri a unu c’abbisognanu tutti dui gammi ‒
No more "Waltzing Matilda" for me.ppi mi nun ci n’è cchjù “Waltzing Matilda”.
  
So they gathered the crippled, the wounded, the maimed,Accussì pigghiaru li sciancati, li struppiati, li mutilati,
And they shipped us back home to Australia.e ni mbarcaru ppi turnari n’Australia.
The armless, the legless, the blind, the insane,Senza vrazza, senza gammi, orbi, sdiliniati,
Those proud wounded heroes of Suvla.ddi eroi priati e struppiati di Süvla.
And as our ship sailed into Circular Quay,E mentri ca la navi traseva no portu Circular Quay [3],
I looked at the place where me legs used to be,mi taliai unni era abbituatu a vidiri li me gammi,
And thanked Christ there was nobody waiting for me,e ringraziai Cristu ca nun c’era nuddu ca m’aspittava
To grieve, to mourn and to pity.a ddulurarisi, chianciri e ‘nguttarisi.
But the band played "Waltzing Matilda,"Ma la banna sunava ”Waltzing Matilda”
As they carried us down the gangway,mentri ni carriavanu jusu da scala livatizza [4],
But nobody cheered, they just stood and stared,nun c’era nuddu ca salutava vuciannu , ‘mpassuluti eranu nun spiccicavanu l’occhi ‘ncoddu,
Then they turned all their faces away.appressu si firriaru tutti a dda banna.
  
And so now every April, I sit on my porchE ora, ogni misi d’Aprili, m’assettu ‘nto me tirrazzu
And I watch the parade pass before me.E taliu la parata ca passa davanti.
And I see my old comrades, how proudly they march,E vidu li me vecchi cumpagni, talìaaa[5]… comu marciano prijati !,
Reviving old dreams of past glory,arriviscinu sunni antichi di li glori ca foru.
And the old men march slowly, all bones stiff and sore,E ddi vecchi marcianu adasciu, tutti ciunchi e appiuncati,
They're tired old heroes from a forgotten warsunu li vecchi e stanchi eroi di na uerra scurdata.
And the young people ask "What are they marching for?"E li giuvani addumannanu:”Picchì, pi ccù stanu marciannu ?
And I ask meself the same question.E puru ju m’addumannu a stissa cosa.
But the band plays "Waltzing Matilda,"Ma la banna sona “Waltzing Matilda”,
And the old men still answer the call,e chiddi vecchi ancora rispunnunu a l’appeddu;
But as year follows year, more old men disappearma annu doppu annu li vecchi ca scumparunu sunu sempri di cchjù,
Someday, no one will march there at all.un jornu nun ci sarà cchjù nuddu ca marcia.
  
Waltzing Matilda, waltzing Matilda.Waltzing Matilda, Waltzing Matilda.
Who'll come a-waltzing Matilda with me?Cu veni ccu me a fari abballari Waltzing Matilda?
And their ghosts may be heard as they march by the billabong,E si ponnu sentiri li fantasima di iddi cuannu marcianu vicinu lu stagnuni,
Who'll come a-Waltzing Matilda with me?Cu veni ccu mi a fari abballari Waltzing Matilda?
[1] sciumi di L’Australia meridionale
[2] “Johnny Turk” nte l’originali ,veni a diri “Giuanninu lu turcu”, je la ‘ngiurja ca l’Australiani dettiru a li Turchi
[3] Portu di Sydney
[4] “gangway” nte l’originali, si putissi diri “passerella” ma ju penzu ca “scala livatizza” je megghju.
[5] ‘nte l’originali nun c’è, ma si lu puvirazzu ca cunta fussi un sicilianu, st’esclamazioni l’avissi dittu sicuramenti.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org