Lingua   

Maria nella bottega di un falegname

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione in Galliatese (di Galliate, Novara).
miryàm b’bèt hanàgar

miryàm:

"nàgar lemà atà ‘osè
‘im ptishèkha den-den?
‘im mshofèkha lemà atà
‘osè‘al ha’èts fren-fren?
atà bonè et hakavìm
lakhòlekh lamilhàma,
vememitsràyim ‘al yàdav
l’bayt hazàr?"

hanàgar:

"ptìshi lo poghè
mshòfi lo khòtekh
livnòt raglàyim hadàshim
lo shenàtnhem lamilkhàma
àval shlòsha tsalvìm, shnàyim
làhem shebàrkhu lighnòv,
et hàkhi gadòl lo shelìmed
libròkh mamilkhàma."

haanàshim:

"latsedà’ot laradumòt
shel ha’ìr hazò
dòfek lav patìsh ehàd
matày ikhdòl?
nàgar, ‘al ha’èts hazè
kamà gufìm kèver ‘atà,
kamà ‘im mimshofèkha
tiptsòr et ha’èts?"

miryàm:

lapetsa’òt latsalketòt
sheatà ‘osè ‘al ha’èts
nagar, ‘al hehatkhìm haèle
khòser hadàm kèver ‘atà
lehisbìr ‘atsmhèn
‘im hakòl shelhèm
èylu panìm yekhevìru
‘al tsalvèkha.

hanàgar:

"ha’èts hazè shenàsnu li
lema’àn ‘im hazè’a shelì
anì èvno shlòsha kimurìm
ledimùt kè’ev
yir’è dima’òt leynèy
dimakhòs vetìtus
hehatìkha hagdolà beyòter
hi lebnèkh.

haanàshim:

madèrek lahàr tà dòfek
b’isòt den-den
b’kòl b’èmek galìl
nishmà’ fren-frenèkha
mìspar anàshim ‘atsuvìm
holkhìm lo shketìm
akhrìm mekhakhìm lehishatòt
khòmets latsmìm hahèm.
MARÎA 'NT 'A BUTÈGA D'UN LIGNAMÉ

“Lignamé coi tò martê
parchè ti fa den den?
Co to piäna sêu cul lögnu
parchè ti fa fren fren?
Ti fi-sêu un par al scròsci
prè chi l'a stai suldà?
Fîn dla Nêubia coi mägni
a cà l'a turnà?”

“Mè martê culpisa mîja
gnänca ' piäna taja
prè fi-sêu un par al gänbi
' chi l'a daji 'n bataja [1]
ma trê crôşji, dòv prè chi
l'a disartà prè rubè
' püsè grända prè chi ' guèra
l'a mustrà ' disirtè”

“Ai pôlsji 'ndrumantài
d'isa cità
bat'i cöru d'un martê
quän ca piantarà?
Lignamé sêu cul lögnu
quänci côlpji urmäj
quänt'uncô co tò piäna
ti sutigliararu?”

“Ai piàghi, ai firidi
che sêul lögnu ti fè
lignamé sêu cu tàji
mänc' i sängu urmäj
par fè spighè daparlûj
co i lûi vôşji
quali fascji şbiäncaran
dalzô di tò crôşji”

“Isci scêpji c'in purtà
parchè i mè sudôru
a trasfôrmji 'nta figüra
da trê dulòri
in' da vön lagrimi al Dimac
e d'i Titu sêu parpöli
' püsè grända che ti guàrda
brasciarà ' tò matu”

“Giò prè i stràdi e d'i muntagni
viagia i tò den den
ògni val dla Giurdania
'mprènda ' tò fren fren
'na quäj squadra al dulòru
a camina änsia
òci spicèna da fi-bèvi
a cü sèdi ' şê”


[1] Lett.: per fabbricare un paio di gambe a chi le ha date in battaglia.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org